Tapuya Başvuru Dilekçesi Örneği – Tapudan Kayıt İsteme

Tapudan Kayıt İsteme Dilekçesi -1-


                                                                                                                                                                          09 / 10 / 2017

SEYHAN İLÇE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                  ADANA

 

            Vekil eden ……….., annesi muris …………….’in vefatı üzerine mirasçısı olma sıfatıyla kurumunuza ………. İlgi no’lu başvuru ile muristen kalan taşınmazların intikali için başvurmuştur. Söz konusu taşınmaz ………. İli ……. İlçesi ……Mah. …… ada ……parsel sayılı taşınmazdır. Vekil edenin yaptığı başvuru üzerine kurumunuz, 01.03.2017 tarih ………….. sayılı cevap yazısında müvekkilin talebinin Tapu Sicil Tüzüğünün 74 ve 75. Maddelerine göre imkan bulunmadığından tespit davası açması yönünde yönlendirmiştir.

            İşbu işlemle alakalı 21.03.2017 tarihinde ………. Sulh Hukuk Mahkemesine ………. E. No’lu dosya ile dava açmış bulunmaktayız. 14.09.2017 tarihinde görülen ilk celsede tarafımıza, idari yolu tamamen tüketmediğimizden dolayı bir sonraki celseye kadar idari yolu tüketmemiz için süre verilmesi üzerine müvekkil adına miras kalan yukarıda ada parsel numaraları belirtilen taşınmazın intikali için yeniden kurumunuza başvuru yapma zorunluluğu hasıl olmuştur.

            Söz konusu taşınmazın intikal işlemlerinin yapılmasını, yapılması mümkün değilse, tarafımıza red yazısının gönderilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                                                                                 

……. Vekili

                                                                                                          Av.  

 

 

EK                                          :

1- Baro pulu eklenmiş vekaletname

2- 01.03.2017 tarihli ………… sayılı cevap yazısı

3- ……….. Sulh Hukuk Mahkemesi ………. E. Sayılı dosyasının 14.09.2017 tarihli duruşma zaptı

4- Veraset ilamı

Tapudan Kayıt İsteme Dilekçesi -2-

T.C.

SEYHAN TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE

ADANA

Müvekkilim *****’nin iradesi doğrultusunda ekte de tapu örneğini sunmuş olduğum KAYSERİ İli Kocasinan İlçesi **** Mahallesi *** Ada *** Parsel **** Pafta’da bulunan **** M² yüzölçümlü arsanın izaleyi şuyu (ortaklığın giderilmesi) davası açılarak paydaşlar arasında paylaştırılması bu mümkün değilse satılıp bedelinin paylaştırılması hedeflenmektedir.

Müvekkilimin açacağı bu davanın temel bilgi kaynağı tapu müdürlüklerinde tutulan kayıtlardır. Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükmü gereğince tapu kayıtları ilgisini inanılır kılan herkese açıktır hükmü gereğince künye bilgi verilen tapunun paydaşlarının ve ilgililerinin kimlik bilgilerini açılan davada taraf tayini bakımından tespit amacıyla tarafımıza verilmesini vekaleten talep ederim. 17.04.2019

                                                                                                                                                       TALEP EDEN

                                                                                                                                                                Vekili

                                                                                                                                                                              Av. 

EK 1: Vekaletname

EK 2: Tapu kaydı örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın