Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tapudaki satış bedeline itiraz bulunmuyorsa tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmalıdır- Yargıtay Kararı

Tapudaki satış bedeline itiraz bulunmuyorsa tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmalıdır

Dava; aile konutu olan taşınmazın davalı eş tarafından diğer davalıya satılması nedeniyle tapu iptali ve tescil, ayrıca aile konutu şerhi konulmasına yöneliktir.

Davaya konu 688 ada 55 parselde bulunan zemin kat 2 nolu mesken 22.9.2008 tarihinde davalı eş tarafından 46000 TL. bedelle diğer davalıya satılmıştır. Dava değeri ise 6500 TL. olarak gösterilmiş, peşin nispi harç bu bedel üzerinden yatırılmış, davalı dava değerine itiraz etmiştir.

Mahkemece tapu iptali ve tescil davası nedeniyle, tapudaki satış bedeline bir itiraz olmadığı göz önüne alınarak tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmadan ve aile konutu şerhi konulması talebi hakkında da ayrıca peşin maktu harç alınmadan (HK.md.30-32) davanın esasına girilerek yazılı şekilde hüküm
kurulması usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 08.02.2011, E. 2009/20142, K. 2011/1892)

Tapudaki satış bedeline itiraz bulunmuyorsa tapudaki satış bedeli üzerinden peşin nispi harç tamamlanmalıdır

Davacı, açılan davada aile konutu şerhi konulması isteği yamnda aile konutu olan taşınmazın tapu kaydımn iptali ile eski malik davalı Fatma üzerine tescilini de talep etmiştir. Bu istek nispi harca tabidir. Bilirkişice belirlenen taşınmazın değeri üzerinden nispi peşin harç noksanlığının Harçlar Kanununun 30-32.maddeleri gereğince tamamlattırılması, harcın tamamlanması halinde işin esasmın incelenmesi, aksi takdirde Harçlar Kanununun 30.maddesinde gösterilen usul çerçevesinde hareket edilmesi gerekirken harç noksanlığı giderilmeden işin esasımn incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.(Y2HD, 26.10.2011, E. 2010/11990, K. 2011/17123.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 24 Nisan 2020 18:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.