Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası Dilekçesi

Müvekkil davalıya  arsanın mülkiyetini devretmeyi Davalı Kooperatif ise müvekkile “2 daireyi sözleşme şartlarına uygun olarak yapmayı, arsa sahibine ait daireleri sözleşmeye uygun olarak tamamlayıp anahtar teslimi olarak teslim etmeyi” taahhüt etmiştir.

Müvekkil X tarihinde arsanın mülkiyetini Kooperatife devretmiştir. Müvekkilin sözleşmeye ilişkin borcunu yerine getirmesine karşılık, davalı Kooperatif 2 dairenin mülkiyetini müvekkile devretmeyerek temerrüde düşmüştür.

Dava Dilekçesi -1-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

KONU                   : Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

HARCA ESAS DEĞER: X TL

AÇIKLAMALAR:

Taraflar arasında X noteri huzurunda X tarihide Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi (EK-1) imzalanmıştır. Sözleşme uyarınca

Müvekkil davalıya  arsanın mülkiyetini devretmeyi Davalı Kooperatif ise müvekkile “2 daireyi sözleşme şartlarına uygun olarak yapmayı, arsa sahibine ait daireleri sözleşmeye uygun olarak tamamlayıp anahtar teslimi olarak teslim etmeyi” taahhüt etmiştir.

Müvekkil X tarihinde arsanın mülkiyetini Kooperatife devretmiştir. Müvekkilin sözleşmeye ilişkin borcunu yerine getirmesine karşılık, davalı Kooperatif 2 dairenin mülkiyetini müvekkile devretmeyerek temerrüde düşmüştür. Şöyle ki;

Müvekkil X Parselde kayıtlı X m2 yüzölçümlü arsanın mülkiyetine sahiptir. Müvekkil yukarıda bilgiler yazan arsası için davalı Kooperatif ile Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi akddetmiştir.

SÖZLEŞMEDE TARAFLARIN YÜKÜMLENDİĞİ BORÇLAR

Müvekkil açısından; arsasının mülkiyetinin devri

Kooperatif açısındansa; binaların yapımı ve dairelerin teslimi oluşturmaktadır.

SÖZLEŞME KONUSU BİNALARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Sözleşmenin 1 ve 22. madde aralığındaki maddelerin içeriğini binanın teknik, çevre, kalite, ürün v.d. özelliklerinin açıklandığı maddeler oluşturmaktadır.

İFA ZAMANI

Sözleşmenin ifa zamanı 23. MADDE de düzenlenmiştir. Nitekim maddede “Daireler 1999 yılı  inşaat sezonu bitiminde teslim edilecektir” ifadesi yer almaktadır.

2.MÜVEKKİL TAHSİN KERE BİNALARIN KABACA YAPIMI TAMAMLANDIKTAN SONRA KOOPERTAİF ÜYE VE YÖNETİCİLERİNİN BEYANLARINA İTİMAT EDİP ARAZİSİNİN MÜLKİYETİNİ  14.06.2004 TARİHİNDE DAVALI KOOPERATİFE GEÇİRMİŞTİR. MÜLKİYETİN KOOPERATİFE GEÇİŞİNİN ARDINDAN DAİRELERİN TAMAMLANMASI YILLAR ALMIŞTIR. HATTA HALİHAZIRDA BİRÇOK DAİRE AKDEDİLEN İLK SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE AYIPLI DURUMDADIR.

3.DAVALI KOOPERATİF İSE SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLI BİNA YAPIM BORCUNU AYIPLI OLARAK İFA ETMİŞ, MÜLKİYETİ DEVİR BORCUNU İSE YERİNE GETİRMEMİŞTİR.

Müvekkil yıllarca ayıpları giderileceği ve mülkiyetin geçirileceği konusunda davalı tarafından oyalanmıştır. Bu konuda bir gelişme olamayacağını anlayan müvekkil öncelikle davalıya ihtarname çekmiş sonrasında davalı ile yeni bir sözleşme imzalamıştır. Ancak bu sözleşme de ifa edilmemiştir. Yapılan ikinci sözleşmede de davalı için temerrüd gerçekleşmiştir.

İHTARNAME (EK-2)

21 Şubat 2008 tarihinde davalı Kooperatife “…İşbu sözleşmenin tarafınıza tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde binaların sözleşme şartlarında yazılı mal, malzemeler ve işçilikler kullanılarak iskan ruhsatı alınmış bir şekilde eksiksiz olarak tarafıma teslim edilmesini. Ayrıca sözlemenin bitim tarihinden bugüne kadar olan aylık kiraların bölgenin emsal rayiç kira bedellerini kanunu faizleri ile birlikte ödemesini…” ifadelerinin yer aldığı bir ihtarname çekmiştir.

SÖZLEŞME (EK-3)

Bu ihtarnamenin ardından yapılan müzakereler sonucunda müvekkil ile davalı kooperatif arasında 11.03.2008 tarihinde yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmenin

MADDESİNDE;Binaya ilişkin ayıpların giderileceği

 MADDESİNDE;Binaların teslim edilmemesi dolayısıyla elde edilmeyen kira bedellerinin bir kısmının ödeneceği

MADDESİNDE;Dairelerin ayıplarının giderilerek 30.03.2008 tarihinde dairelerin teslim edileceği 5. MADDESİNDE;

39 ADA A BLOK 4 NOLU DAİRE

40 ADA C BLOK 14 NOLU DAİRELERİN müvekkil Tahsin Kere’ye teslim edileceği belirtilmiştir.

Ancak 2 sözleşmeye, 1 ihtarnameye rağmen binaların ayıpları giderilmemiş, kira alacakları ödenmemiş, binların mülkiyeti müvekkile geçirilmemiştir.

4.TARAFLAR ARASINDA YAPILAN İLK SÖZLEŞMENİN 23. MADDESİNE GÖRE DAİRELERİN “1999 YILI İNŞAAT SEZONU BİTİMİNDE”, İKİNCİ SÖZLEŞMENİN 3. MADDESİNE GÖRE İSE “30.03.2008 TARİHİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEYKEN DAİRELERİ TESLİM BORCU GERÇEKLEŞMEMİŞ VE DAVALI KOOPERATİF TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜR.

5.İKİ SÖZLEŞMEDE DE BELİRLİ VADE OLDUĞU İÇİN TEMERRÜD İÇİN EK SÜREYE GEREK BULUNMAMAKTADIR. TEMERRÜDE DÜŞEN DAVALI BORÇLARINI İFA ETMELİ YANI SIRA MÜVEKKİLİN TEMERRÜD NEDENİYLE UĞRADIĞI TÜM ZARARI DA KARŞILAMALIDIR.

Kooperatif sözleşmede yer alan  39 ADA A BLOK 4 NOLU DAİRE, 40 ADA C BLOK 14 NOLU DAİRELERİN mülkiyetini müvekkile devretmelidir.

Bu dairelerin mülkiyetinin 3. kişilerde bulunması nedeniyle mülkiyetin devredilememesi halinde benzer konum ve özelliklerde başka 2 dairenin mülkiyeti müvekkile devrededilmelidir.

Temerrüdün gerekleştiği tarihten bu yana yani 2000 yılından 2016 yılına kadar müvekkilin daireleri teslim alamaması nedeniyle 2 daireden yoksun kaldığı kira gelirlerini müvekkile ödemelidir.

Binaların kabasının 2004 yılı civarında bitmiş olması ve binanın o günden bugüne 12 yılık bina haline gelmesi ve mülkiyetin devri halinde müvekkilin yeni binlara değil de 12 yıllık eskimiş binlara sahip olunacak olması dolayısıyla aradaki bu yıpranma payını müvekkile ödemelidir.

Müvekkile devri gerçekleşecek dairelerin sözleşmeye uygun olarak, ayıpları giderilmiş olarak teslim edilmelidir. Ayıpların giderilmemesi halinde bu ayıba ilişkin zararın bedeli müvekkile ödenmelidir.

Müvekkilin eşi yıllarca kapıcılık ve ev temizliği işlerinde çalışmış bu çalışmlar karşılığında biriktirdiği paralarla da kooperatiften ev sahibi olmak istemiştir. Ancak daierelerin bir türlü teslim edilmemesi nedeniyle bu birikiminden yararlanmak müvekkil ve eşine nasip olmamıştır. Müvekkilin eşi 2008 yılında yakalandığı kanser ile 7 sene savaşmış ve kendi evinde huzurla yaşayabilme imkanını yaşayamadan vefat etmiştir. Kere ailesi tüm hayatı boyuca emek verip çalışan ancak huzurla evinde oturmanın nasip olmadığı annelerinin vefatı ile birlikte teslim edilmeyen bu daiereler aile için büyük bir manevi anlam da kazanmıştır. Bir eve sahip olma hayaliyle yıllarca zorluk çekmiş olan ,eş ve annelerinin, tabiri cazise gün yüzü görmeden vefat etmesi dolayısıyla BÜYÜK BİR MANEVİ YIKIMA DA UĞRAMIŞLARDIR.  Bu nedenle müvekkil ve alesinin manevi zararlarının da tazmini gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER:TBK, MK, HMK ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER:

Ankara 29. noteri huzurunda 16.05.1996 tarihide Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

21 Şubat 2008 tarihinde kooperatife çekilen İhtarname

11.03.2008 tarihinde yapılan İbra Sözleşmesi

Müvekkil Tahsin Kere adına  Ankara İli, Akyurt ilçesi, Kızılhisar Köyü, 39 Ada 10 Parselde               kayıtlı 600 m2 arazinin TAPU KAYDI VE 14.06.2004 tarihinde 4/6216 cilt ve 1335 numarası ile taşınmazın koopertaife devrine ilişkin tapu kayıtları (MÜZEKKERE İLE İSTENMESİNE)

Tanık, Bilirkişi, Keşif v.d.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla ;

 • Şimdilik değerini 100 TL olarak tespit edebildiğimiz X NOLU DAİRELERİN mülkiyetinin müvekkilime geçirilmesi, bu dairelerin mülkiyetinin 3. şahısları devri nedeniyle mülkiyetin geçirilememesi halinde aynı değer ve özelliklerde iki dairenin müvekkile geçirilmesi,
 • Müvekkilin 2000 yılından 2016 yılına kadar dairelerin devredilmemesi nedeniyle iki daire için yoksun kaldığı kira bedelleri için 100 TL ödenmesini
 • Dairelerin geç teslimi dolaysıyla 12 yıllık yıpranmasına ilişkin zararın tazmini için 100 TL
 • Dairelerin ayıplarının giderilerek teslim edilmesi, ayıpların giderilmemesi halinde ayıp oranında zararın tazmini için 100 TL
 • Yaşanılan MANEVİ ZARARALARIN tazmini için ise 10.000 TL
 • 2 DAİRE İLE BİRLİKTE TEMERRÜD TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE X TL’nin davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine arz ve talep ederiz.

Dava Dilekçesi -2-

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI                           :

VEKİLİ                             :

DAVALI                            :

KONU                                : Sözleşmenin gereği gibi ifa edilememesi sebebiyle uğramış olduğumuz maddi ve manevi zararın tazmini ile cezai şartın ifası talebidir.

AÇIKLAMALAR                :

Mal sahibi ……ile müteahhit ……. arasında imzalanan …………….. tarihinde Gayrimenkul Satış vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin İş Süresi başlıklı 5. Maddesinde cezai şart ve Mal Sahibinin Sözleşmeyi fesih Hakkı başlıklı 18. Maddesinde mal sahibine sözleşmenin feshi imkanı tanınmaktadır. İş bu sözleşme 28 maddeden oluşmakla birlikte taraflar aralarında anlaşarak ilgili sözleşmenin 23. Maddesindeki şartları X tarihinde imzaladıkları Düzenleme Şeklindeki Ek Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi  ile değiştirmişlerdir. İşbu sözleşmeler gereği müteahhit firma inşaatı X tarihinde eksiksiz bir şekilde tamamlayıp teslim etmesi gerekirken zamanında eksiksiz bir şekilde tamamlayamamış olup sözleşmedeki cezai şartı ve eksikliklerden doğan zararımızı tazmin etmekle  mükelleftir.

USUL YÖNÜNDEN BEYANLARIMIZ

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkta 6502 sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanunu esas alınmalıdır. İlgili kanunun 2. Maddesinde Bu kanun her türlü tüketici işlemi ile tüketiciye yönelik uygulamaları kapsar”  ibaresi yer almaktadır. Ayrıca 3. Maddesinin 1. Fıkrasının h ve i  bentlerinde Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallar ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malları, Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, ”  şeklindeki ifade ile satıcı ve mal tanımı yapılmaktadır.

Dava konusu somut olayda davacı müvekkil ile davalı arasında kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi bulunmakta işbu sözleşme Mevcut hukuki işlem amaç ve konu bakımından  6502 sayılı Yasa kapsamında olmakla birlikte 3. Maddede tanımları verilen mal ve satıcı kavramlarıyla da örtüşmektedir. Taraflar arasında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlem vardır. 6502 sayılı Yasa nın 73. Maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür. Aynı zamanda taraflar arasında imzalanan sözleşmenin 28. Maddesinde sözleşmenin yürütülmesinden doğacak anlaşmazlıklarda İSTANBUL MAHKEMELERİ’nin yetkili olduğu imza altına alınmıştır. Mevcut uyuşmazlık Tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamına girdiği ve sözleşmede yetki şartı kararlaştırıldığı için davaya bakmaya İstanbul Tüketici Mahkemeleri görevlidir.

ESAS YÖNÜNDEN BEYANLARIMIZ

SÖZLEŞMEDE KARARLAŞTIRILAN TESLİM TARİHİNE DAVALI TARAF KUSURUYLA UYMAMIŞTIR SÖZLEŞMEDEKİ CEZAİ ŞART GEREĞİ BEDELİ İFA İLE MÜKELLEFTİR

Taraflar arasında 20.10.2009 tarihinde Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi düzenlenip imza altına alınmıştır. İşbu sözleşmenin konusu Mal sahibi Muharrem Tiryaki ‘nin tapu ile sahibi bulunduğu, İstanbul İli Ataşehir İlçesi hudutları dâhilinde bulunan tapunun 217 pafta, 1658 ada, 30 parsel numarada kayıtlı gayrimenkul üzerinde inşa edilecek dairelerin %40’ı MAL SAHİBİ, %60 MÜTEAHHİTE ait olmak üzere kat karşılığı inşaat yapımıdır. 

İlgili sözleşmenin İŞ SÜRESİ başlıklı 5. Maddesinde yer alan “sözleşmeyi takiben 1 ay içerisinde MAL SAHİBİ mevcut gayrimenkulü boş olarak MÜTEAHHİTE teslim edecektir. MÜTEAHHİT, sözleşme tarihinden itibaren 3 ay içerisinde inşaat ruhsatı alarak inşaata başlayacaktır ve sözleşme tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tamamlayacaktır ibaresi gereği müvekkil Muharrem TİRYAKİ gayrimenkulü belirtilen sürede boş bir şekilde teslim etmiş olmasına karşın davalı taraf inşaatı tamamlayıp teslim etmemiştir. Davalı …………. İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İş bu sözleşme gereği üzerine düşen yükümlülüğü kusuru ile İHLAL ETMİŞTİR.

Yine aynı maddenin devamında yalnızca mücbir sebep halinde müteahhite süre uzatımı verileceği ifade edilmiş olup sözleşme tarihinden günümüze kadar herhangi bir mücbir sebep meydana gelmemiştir. Maddenin devamında CEZAİ ŞART şu şekilde ifade edilmiştir; MÜTEAHHİT iş programına göre için tümünün ilerlemesinde veya ikmalinde gecikir ve kendisine süre uzatımı verilmezse MAL SAHİBİNİN beher takvim günü için 1.000- TL ( Bin Türk Lirası) ceza kesilir. Gecikme cezası hiçbir surette 45 günü geçemez.” Herhangi bir mücbir sebep meydana gelmediğinden dolayı müteahhit firmaya ek süre verilmemiştir. Müteahhit firma 24 ay içerisinde inşaatı tamamlaması gerekirken inşaat halen tamamlanıp eksiksiz bir şekilde müvekkil tarafa teslim edilmemiştir.  İşbu madde gereği kusuru ile cezai şartın gerçekleşmesine sebebiyet veren davalı taraf, müvekkil davacı tarafa sözleşmede belirtilen azami sınır olan 45.000 TL ceza bedelini ödemekle mükelleftir.

SÖZLEŞMEDE İNŞASI KARARLAŞTIRILAN BİNA İSTENİLEN ÖZELLİKLERE VAKIF OLMAYIP HEM EKSİKLER HEMDE TAMİR EDİLMESİ GEREKEN KISIMLAR SEBEBİYLE MÜVEKKİL ŞAHSIN UĞRADIĞI ZARARIN TAZMİNİ ZARURİDİR

Taraflar arasında imza altına alınan sözleşmenin UYGUN OLMAYAN İŞ başlıklı 15. Maddesi şu şekildedir; “ MAL SAHİBİ tarafından, işbu sözleşme ve eklerine göre uygun bulunmayan ihzarat veya inşaat MAL SAHİBİNİN vereceği müddet zarfından MÜTEAHHİT tarafından geri alınacak veya sökülerek şantiye dışına çıkarılacak ve yerine yenileri ikame veya inşaa olacaktır. Bu hususta ortaya çıkan bütün masraflar MÜTEAHHİTE ait olacaktır.” Davacı müvekkil işbu sözleşmenin 15. maddesine dayanarak 18.06.2012 tarihinde davalı şirketin taşeron proje tasarım şirketi olan SEL PROJE LTD. ŞTİ.’ye 11 maddelik iki sayfadan oluşan talep dilekçesi ile bildirdiği eksiklerin düzeltilmesini ve davalı şirketten istenilmesine rağmen müvekkil tarafa verilmeyen döküman teslim formunda yazılan projeler ve hesap dökümlerinin tarafına teslimini talep etmiştir.

……….. PROJE LTD. ŞTİ. Davalı şirket yetkilisi Hasan Karakuş ile yaptıkları toplantı sonucu 19.06.2012 tarihinde müvekkil tarafın dilekçesine davalı şirketin bazı eksikleri belirli süre içerisinde gidereceği taahhüdünde bulunmuştur. Bu tahhüdler şu şekildedir;

1- Otopark giriş için talep edilen döküm ızgaranın 10 gün içinde tarafında müteahhit tarafından yaptırılacağı,

2- Çatı ve terastan akan yağmur sularının duvar tarafından emilmesi sonucu iç cephede rutubet ve duvarda kabarma meydana gelmektedir. Bu gerekçeyle düzeltme talep edilmiştir. Talebe ithafen 10 gün içinde YSK ürünü olan su geçirimsiz boyanın müteahhit tarafından yapılacağı ,

3- Talep edilen su deposu Pompası altına beton kaidenin 10 gün içinde müteahhit tarafından yaptırılacağı,

4- Belediye onaylı projeye uygun olarak yapılması gereken çöp odası kapısının 10 gün içinde tarafında müteahhit tarafından yaptırılacağı,

5- müvekkilin dilekçesinin 10 maddesinde talep etmiş olduğu bitkilerin dikiminin 10 gün içinde tarafında müteahhit tarafından yaptırılacağı,

Davalı taraf taahhütlerini uymayarak müvekkil tarafın mağduriyeti giderilmediği gibi zarara uğramaya devam etmiştir. Bu sebepten madden ve manen uğradığımız zararıın tazmin edilmesi gerekmektedir. Eksikler ve düzeltimesi gerekneler şu şekildedir;

 • EKSİKLER
 • Sözleşme ile A-2, B-3, D-7, F-10 (1. 2. 7. Ve 10. Katlarda yer alan) dairelerinin müvekkil davacı tarafa ait olduğu kararlaştırılmış olup davalı şirket tarafında imzalı plan ve projede dairelerin ———- m2   olacağı kararlaştırılmış ancak buna uyulmamıştır.
 • Garaj girişi her ne kadar projeye uygun olarak yapılmış olsa dahi kullanıma uygun değildir. Tüketici taraf olarak vaad edilen binanın kullanıma uygun olarak sunulmasını talep etme hakkına sahip olduğumuz gibi ilgili konuda ehil olmadığımız proje üzerinden kullanımın talebimizi karşılayıp karşılayamayacağını anlmamız mümkün değildir. bu konuda ehil kişi olan uygulayan firmanın bize yeterli bilgiyi vermesi ve hatta kullanıma uygun şekilde teslim etmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz eksiklikler sebebiyle müvekkil davacı tarafın uğradığı zararı tam olarak tespit etmemiz ancak bilirkişi raporu sonucunda mümkün olabilir. Bu sebepten fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla eksiklikler için şimdilik semmbolik olarak 10.000 TL MADDİ TAZMİNAT  talep etmekteyiz.

 • DÜZELTİLMESİ GEREKENLER
 • Otopark girişi kullanıma uygun değildir. kırılıp yeniden yapılması gerekmektedir. Ayrıca otopark girişine yağmur kar vb. Suların gidebilmesi için döküm ızgara konulması ve yine aynı şekilde otopark girişine konulan pencereye cam takılması gerekmektedir.
 • Çatıdan teras duvarlarına yağmur ve kar suları akmakta olup akan bu suları duvarın emmesi sebebiyle iç mekanda rutubet ve duvar yüzeyinde kabarmalar meydana gelmektedir. Bunun düzeltilmesi için gerekli izolasyon sağlanarak dış cephe su geçirmeyen yağlı boya ile boyanmalıdır.
 • Otopark alanı içinde kalan su deposu pompasının beton kaide üzerine monte edilmesi gerekli olup ivedilikle yapılmalıdır.
 • Apartmanın arka kısmında bulunan otobark üzerindeki alanın yağmur ve kar sularını tutması sebebiyle su bodrum katlarının arka duravları tarafından emiliyor. Bu da iç mekanda rutubet ve duvarlarda kabarmaya sebebiyet veriyor. Bu konuyla ilgili gerekli düzenlemenin yapılarak duvarın izolasyonu sağlanması ve kabaran duvarlar ile rutubet sebebiyle uğranılan zararın giderilmesi gerekmektedir.
 • Şirket tarafından imzalanan projede otopark kapı alanına girişte sol tarafta duvar görünmesine rağmen böyle bir duvar yapılmamış olup projeye uygun şekilde bu duvarın yapılması gerekmektedir.
 • Yine sözleşme ve projede belirtilen sığınak kapısı ve çöp kapısı yapılmamış olup eksik kapıların temini gerekmektedir. Sığınak kapısı demir den ve en az bir adet dik açı dönüşlü olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 • Elimizdeki mimari proje üzerinde yzalı olduğu üzere İmar Yönetmeliğine göre bahçe düzenlemesi yapılmadıkça iskan verilemez. İşbu gerekçeyle bahçeye 9 adet ağacın dikilmesi gereklidir.

Yukarıda maddeler halinde belirtmiş olduğumuz eksiklikler düzeltilebilecek boyutta olup davalı tarafça düzeltilmemesi sebebiyle müvekkil taraf maddi ve manevi zarar uğramıştır. Lakin tüm bu düzeltmelerin tamir masrafının ne miktadra tutacağını bilmemiz şu aşamada mümkün değildir. İşbu gerekçeyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla tamirat giderleri için  şimdilik  10.000 TL MADDİ TAZMİNAT talep etmekteyiz

 • ELDE EDİLMESİ BEKLENEN KİRA GELİRİNİN TAZMİNİ

Taraflar arasında 20.10.2009 tarihinde imzalanan ilgili sözleşme gereği inşaat 24 ayda tamamlanıp  20.11.2011 tarihinde davacı müvekkil tarafa 4 adet bağımsız bölümün teslim edilmesi gerekirken davalı taraf sözleşmedeki edimini ifa etmeyerek belirtilen dairelerden elde edilecek kira gelirinin kaybına sebep olmuştur. Davacı müvekkil taraf bu 4 daireyi her bir daire için aylık 1.000 TL den kiraya verip bu dairelerden  toplamda aylık 4.000 TL kira geliri elde etmeyi planlıyordu. Bu 4 daire için aylık 4.000 TL’den yıllık 48.000 TL olmak üzere 4 yılın sonunda toplamda 192.000TL kira bedeli elde edebilecekken bu gelirden mahrum bırakılmıştır. Davalı tarafın inşaatı geç kaydetmesi sebebiyle elde edilemeyen kira gelirinin kaybı için fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik  192.000 TL MADDİ TAZMİNAT talep etmekteyiz.

 • MANEVİ ZARARIN TAZMİNİ

Müvekkil davalı taraf mevcut sözleşmenin gereği gibi ifa edilmemesi ve eksikler giderilmesini talep etmesine rağmen bu eksiklerin gidermemesi sebebiyle elem ve ızdırap duymuş olup manevi zararının tazmini gerekmektedir. İşbu gerekçeyle fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000 TL MANEVİ TAZMİNAT talep etmekteyiz.

HUKUKİ DELİLLER                       :

 • Taraflarca imza altına alınan X tarihli Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 • X tarihinde imzalanan Düzenleme Şeklinde İmzalanan Ek Gayrimenkul Satış Vaadi Ve Kat Kaşrılığı İnşaat Öszleşmesi ile 2 adet ipotek belgesi
 • X tarihinde X PROJE LTD. ŞTİ.’ye 11 maddelik iki sayfadan oluşan talep dilekçesi
 • X PROJE LTD. ŞTİ. tarafından 19.06.2012 tarihinde verilen cevap
 • Tapu senedi
 • X İnşaat’a Ait Konut Projesi
 • X Yapı Denetim Yıl Sonu Tespit Tutanağı
 • Yapı Ruhsatı

HUKUKİ SEBEPLER                      : HMK, TBK, İlgili yasal mevzuatlar

SONUÇ VE İSTEM                        :Yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi taraflar arasında imzalanan sözleşmeye davalı taraf riayet etmemiş olup davacı müvekkili madden ve manen zarar uğratmıştır. Sözleşmede kararlaştırılan ve yukarıda belirtmiş bulunduğumuz X TL TUTARINDAKİ CEZAİ ŞART MİKATARININ İFASI İLE X FAZLAYA İLİŞKİN HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK KAYDIYLA ŞİMDİLİK, 10.000 TL MANEVİ VE TOPLAMDA X TL TUTARINDA MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİNE,

Karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.

                                                                                                                    Davalı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Tıklayarak WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin