Elbirliği ile Mülkiyet Nedeniyle Satış Vaadi Alacaklısı Ödediklerini Geri İsteyebilir

Elbirliği ile Mülkiyet Nedeniyle Satış Vaadi Alacaklısı Ödediklerini Geri İsteyebilir
  • Vaat alacaklısı ödediklerini geri isteme hakkına sahiptir. Sözleşme konusunun aynen yerine getirilmemesi durumunda ise, satış vaadi sözleşmesinin vaat alacaklısı olan tarafi ödediklerinin istirdadını karşı taraftan isteyebilir. Davada ikinci kademedeki istemin nedeni budur

 

Yargıtay Kararı

 

“Dava, ayrı biçimde düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmelerine dayalı 41 parça taşınmazdaki davalılara ait kaydın tapu iptal ve tescili, ikinci kademede ise sözleşmenin ademi ifası sebebiyle 977.459 TL. tazminatın tahsili istemlerine ilişkindir. Bazı davalılar, dayanılan satış vaadi sözleşmelerinin sahte vekaletname ile yapıldığını, davanin reddini savunmuş, diğer davalılar savunmada bulunmamıştır

 

Davaya müdahale talep eden T. S. sözleşmeleri vekaleten imzaladığını, ancak satış vaadine karşılık gelen bedellerin ödenmediğini, davanın reddi gerekeceğini belirtmiştir. 

 

Mahkemece satış vaadine konu taşınmazların elbirliği mülkiyeti rejimine tabi olması nedeniyle mülkiyet aktarımı istemi reddedilmiş, ikinci kademedeki tazminat isteği ise satış vaadi sözleşmelerinde tüm bedelin ödendiği yazılı olmadığından ve davacı bütün delillerini başlangıçta vermeyerek tazminat istemine ilişkin davasını da ispat edemediğinden bahisle reddedilmiştir. Hükmü, davacı temyiz etmiştir. 

 

Gerçekten, çekişme konusu taşınmazların tapu kayıtlarının incelenmesinden satış vaadine konu payların elbirliği mülkiyetine tabi bulunduğu görülmektedir. Elbirliği mülkiyetinde hiçbir ortak için tasarruf edebileceği pay söz konusu değildir. Mülkiyet hakkı elbirliği ile ortaklara aittir. İşlemi yapan tarafın (ortağın) ortaklığa dahil bir mal üzerinde tasarruf yetkisi de olamayacağından, işlem ancak borçlandırıcı işlem olarak (sözleşmeyi yapan ortak bakımından) hüküm ve sonuç meydana getirir. Bu nedenle mahkemece davacının ilk kademedeki mülkiyet aktarımına ilişkin istemin reddi yasaya uygundur. 

 

Davacının ikinci kademedeki isteği olan tazminat talebine ilişkin temyiz itirazları na gelince; 

Yukarıda da vurgulandığı üzere, satış vaadi sözleşmesinden kaynaklanan davalarda mülkiyet aktarımına ilişkin talebin kabulü için sözleşmenin ifa olanağının bulunması zorunludur. Elbirliği mülkiyetine tabi bir taşınmazda ortaklardan sadece birinin ortaklık dışı bir kişiye satım vaadinde bulunması halinde, sözleşme bir taahhüt muamelesi olarak geçerlidir. Sözleşme konusunun aynen yerine getirilmemesi durumunda ise, satış vaadi sözleşmesinin vaat alacaklısı olan tarafi ödediklerinin istirdadını karşı taraftan isteyebilir. Davada ikinci kademedeki istemin nedeni budur. 

 

Mahkemece dayanılan sözleşmeler incelenerek ve bir kısım davalılar sözleşme bedeli alınmadığını savunduğundan, sözleşme bedellerinin ödendinin kanıtlanması koşuluyla davacı ödemelerin iadesini isteyebileceğinden, yaptığı ve kanıtladığı ödemelerin dava tarihindeki güncellenmiş bedeli gerek duyulursa bilirkişiye hesaplattırılarak ve özellikle davaya müdahil olan T. S. in açtığını bildirdiği dava sonucu beklenerek, ikinci kademedeki istemi bütün bunların sonucuna uygun hükme bağlamak yerine dosya kapsamına uygun düşmeyen bazı nedenlerle, eksik inceleme ve araştırma sonucu bu talebin de reddi doğru olmamıştır. Karar açıklanan nedenle bozulmalıdır.14. HD. 26.7.20104492/8534 

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir