Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Taşınmaz Satış Vaadi Kaynaklı Tapu İptal Davasına Cevap Dilekçesi

ADANA ASLİYE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

CEVAP VEREN DAVALI :

VEKİLİ :

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVA DEĞERİ : (Davanın konusu malvarlığı haklarına ilişkin davalarda harca esas olmak üzere dava değeri belirtilmelidir)

KONU : Davaya cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1- Müteahhit olan diğer davalı X’den gayrimenkul satış vaadi sözleşmesiyle yer satın aldığını iddia eden davacının arsa sahibi müvekkil (EK-1) aleyhine ikame ettiği tescil davası aşağıda açıklayacağımız nedenlerle hukuki dayanaktan yoksun olup reddi gerekmektedir.

Yasal süresi içinde usule ve esasa ilişkin cevaplarımızı sunuyoruz.

2- Davacı arsa sahibi, müvekkilimiz ile diğer davalı yüklenici arasındaki kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca müteahhide bırakılması vaat edilen yeri satış vaadi sözleşmesi uyarınca aldığını ve müteahhit tarafından kendisine teslim edilmiş olduğunu savunmaktadır.

Ancak Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin X Esas sayılı dosyasında müteahhit tarafından arsa sahibi olan müvekkilimiz aleyhine açılan tescil davası reddedilmiştir. (EK-2) Çünkü müteahhit kat karşılığı inşaat sözleşmesine uygun olarak inşaatı tamamlayıp teslim etmemiştir. Mahkeme de binanın ruhsatsız ve kaçak olduğu gerekçesiyle hükmen tescil davasının reddine karar vermiştir. Davacının davasının da öncelikle aynı nedenle reddi gerekmektedir.

3- Davacı yan, kat karşılığı inşaat sözleşmesinin halen yürürlükte olduğunu ve buna bağlı olarak müteahhit ile yaptığı satış vaadi sözleşmesinin de geçerli olduğunu ileri sürmektedir.

Davacının tescil talep edebilmesi için müteahhidin kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Sözleşmenin feshedilmemiş olması davacıya tescil isteme hakkı vermez. Müteahhit ya da müteahhitten şahsi hak devralan üçüncü kişi kat karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmedikçe tescil talep edemez.

4- Davacı yanın yeri kullanmaya başlamasından itibaren müvekkilimiz buna muvafakat etmemiş, uyarılarının sonuç vermemesi üzerine de haksız müdahalenin men’i için Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin X Esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. (EK-3) Kaldı ki, iddia edildiği gibi ihtilafsız kullanım olsa bile bu durum davacıya tescil talep etme hakkı vermez. Haksız işgalci durumunda olan davacı aleyhine ayrıca ecrimisil talebi ile davada da açılacaktır.

5- Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimize karşı açılan işbu davanın reddine karar verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

HUKUKİ NEDENLER : TBK, TMK, HMK.

HUKUKİ DELİLLER : 1.Tapu kayıtları 2. X Mahkemesi’nin X sayılı dosyası, 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin X Esas sayılı dosyası,

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, haksız ve mesnetsiz davanın reddine, yargılama giderleri ve vekillik ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davalı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir