Tapu Kaydındaki Şerhin Terkini Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Tapu Kütüğüne Şerh Edilen Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Şerhinin Terkini İstemimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilimiz ile davalı arasında 11 tarihli imzalanan arsa payı karşılığı inşaat yapım ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 5. maddesi uyarınca; davalı-yüklenici; mimari projesinde 11 kat olmak üzere 22 daire ve 5 dükkandan oluşacağı gösterilen taşınmazın inşaatını 2 yıllık sürede bitirmeyi kabul ve imza etmiş ve yine aynı sözleşmenin 3. maddesi uyarınca taraflar arasında imza edilen bu sözleşme davalı-yüklenici yararına tapu kütüğüne 22 tarihinde şerh edilmiştir.

2-) Sözleşmenin yapılmasından sonra ifa süresi başladığı halde davalı-yüklenici tarafından eserin meydana getirilmesi için bir çaba sarf edilmemiş ve müvekkilimiz tarafından 11 ve 12 tarihlerinde çekilen ihtarnamelere rağmen, davalı-yüklenici tarafından her hangi bir girişimde bulunulmamıştır.

3-) Davalı-yüklenicinin bu tutumu karşısında, müvekkilimiz, davalı-yüklenici ile 13 tarihinde imzaladığı arsa payı karşılığı inşaat yapım ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 3. maddesinin kendisine verdiği hakkı kullanarak, ilgili sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etmiş ve fesih bildirimini 3 tarihli ihtarname ile davalı-yükleniciye bildirmiştir.

4-) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 1009. maddesinin 1. fıkrasında;

“Arsa payı karşılığı inşaat, taşınmaz satış vaadi, kira, alım, önalım, gerialım sözleşmelerinden doğan haklar ile şerh edilebileceği kanunlarda açıkça öngörülen diğer haklar tapu kütüğüne şerh edilebilir.”,

Aynı Kanunun 1012. maddesinin 1. fıkrasında;

“Bir taşınmazın eklentileri, malikin istemi üzerine kütükteki beyanlar sütununa yazılır. Bu kaydın terkini, kütükte hak sahibi görünen bütün ilgililerin rızasına bağlıdır.”

1015. maddesinin 1. fıkrasında;

“Tescil, terkin ve değişiklik gibi tasarruf işlemlerinin yapılabilmesi, istemde bulunanın, tasarruf yetkisini ve hukuki sebebi belgelemiş olmasına bağlıdır.”,

07.06.1994 tarih ve 21953 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tapu Sicil Tüzüğü’nün 78. maddesinin 4. fıkrasında;

“Kanunda açıkça gösterilen haller ile şerh edilmiş şahsi haklarda ve tescil edilmiş arzi ve şahsi irtifak haklarında belli bir süre söz konusu ise, bu sürenin dolması halinde taşınmaz mal malikinin istemi üzerine de terkin işlemi yapılabilir.”

düzenlemeleri yer almaktadır.

5-) Açıkladığımız sebeplerden dolayı mahkemenize başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 1009, 1012, 1015, Tapu Sicil Tüzüğü m. 78, 79

HUKUKİ DELİLLER : 11 tarihli İhtarnameler, 12 tarihli Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Ve Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, 11 tarihinde 4 ada 5 parsel sayılı taşınmazın beyanlar hanesine konan şerhin kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir