Paylı Mülkiyette Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı :

Vekili :

Davalılar :

Dilekçe Konusu : Taşınmazdaki Paydaşlığın Giderilmesi İstemimizdir.

Açıklamalar :

Müvekkilim Gül; Davalılarla Birlikte Adana İli, 15 Parselde Tapuya Kayıtlı Taşınmazın Paydaşıdır.

Dava Konusu Taşınmazın Dava Tarihi İtibariyle Mevcut Durumu; Müstakil Tek Katlı, Tek Bağımsız Bölümden Oluşan Betonarme Binadır.

Müvekkilim Gül;

2001 Tarihinde Dava Konusu 15 Parsel Üzerine Tek Katlı Müstakil Bir Taşınmazı Kaba İnşaatı Bitmiş Halinde iken Aynı Mahalle ve Sokakta İkamet Eden Asker Kızı Emine İsimli Kişiden Satın Almış; Satın Alma İşleminden Sonra İnşaatın Sıva ve Boyasını Yaptırmış; Kapı ve Pencerelerini Taktırmış, Elektrik ve Su Tesisatı Yaptırmıştır.

Binanın Elektrik ve Su Faturaları da Halen Kendisinin Üzerinedir. Müvekkilim Gül; Seyhan Belediyesine Dönemin İlgili Mevzuat Hükümleri Gereği Emlak Vergisi İçin Başvuru Yaptıklarında Muafiyet Nedeniyle Ev Hanımı Kadınların Tek Bir Taşınmaz İçin Vergi Ödemeyeceği Sebebiyle Emlak Vergisi Ödemesi Yapmamıştır. Müvekkilim Gül; Taşınmazı Satın Almasından İtibaren Her Hangi Bir Şekilde Bu Taşınmazda İkamet Etmemiştir.

Müvekkil Gül, Yaptırdığı ve Oturulacak Hale Getirdiği Bu Taşınmazın 40 Metre Karesini Paraya İhtiyacı Olması Sebebiyle 2007 Tarihinde Bedeli Babası İsmail Tarafından Ödenen 7.000,00-TL (YEDİBİN TÜRK LİRASI) Karşılığında Babasının Talebi Üzerine Arsa Hissesini Ağabeyi Abdullah Üzerine Devretmiştir. Bu Tarihten 1 Yıl Sonra Ağabeyi Abdullah; Müvekkilim Gül’ün Rıza Göstermemesine Rağmen Bu Evde Herhangi Bir Kira Bedeli Vermeksizin Oturmaya Başlamıştır ve Halen Bu Evde İkamet Etmeye Devam Etmektedir. Hiç Bir Şekilde Müvekkilim Gül’ün Hakkını Kullanmasına Rıza Göstermemiştir.

Hiç Bir Zamanda Bu Taşınmazdan Taşınmayı ve Ayrılmayı Kabul Etmemiştir. Dava Tarihine Kadar da Müvekkilim Gül’e Her Hangi Bir Ecrimisil Ödemesi Yapmamıştır. Halen de Rızasız Şekilde Müvekkilim Gül’ün Taşınmazında İkamet Etmeye Devam Etmektedir.

Müvekkilim Davalılarla Birlikte Paydaş Oldukları Dava Konusu 15 Parsel Üzerinde Tek Katlı Müstakil Evin Yıllardır Ağabeyi Tarafından Kullanılmasından Dolayı Davalı ile Yaklaşık 10 Yıldır Anlaşmazlık Yaşamaktadır. Müvekkilim Gül; Ağabeyine Ya Evi Satın Almasını ya da Kendisine Vermesini Söylemektedir. Müvekkilim Ağabeyi ile Davalık Olmamak İçin Yıllardır Özveri ile Uzlaşmak için Çabalamış; Fakat Ağabeyi Evin Tamamını Satın Almaya ya da Bedeli Karşılığında Evdeki Hissesini Müvekkilime Satmaya Yanaşmamaktadır. Müvekkilime Hissesi Oranında da Kira Ödemesi Yapmamaktadır.

Davalı Abdullah; 2008 Yılından Beri Herhangi Bir Kira Bedeli Vermeksizin Evi Kullanmasından Ötürü Paydaşlığın Devamı Müvekkil Açısından Çekilmez Hale Gelmiştir.

Müvekkilimin Davalı Abdullah ile Daha Sonraki Süreçteki Uzlaşma Çabalarında; Davalı Abdullah Bu Uzlaşma Çabalarını Sonuçsuz Bırakmak Adına; Dava Konusu Evin Üstüne Yeni Bir Bağımsız Bölüm İnşa Edeceğini, Tapuları Bağımsız Bölüm Halinde Yapıp, Üst Kata Yapılacak Bağımsız Bölümün Tapusunu Kendisinin Alacağını, Alt Kattaki Bağımsız Bölümün de Müvekkilim Gül’e Özgüleneceğini Söyleyerek Müvekkilim Gül’ün Bilgisizliğinden Faydalanarak Müvekkilimi Mağdur Etmiştir. Bu Mağduriyet Uzlaşma Çabalarını Sonuçsuz Bırakmıştır. Müvekkilim, Davalı Abdullah Tarafından Sürekli Oyalanarak Kandırılmıştır.

Müvekkilim Ağabeyindeki Hisse Payını Satın Almak İstediği veyahut Kendi Payını Ağabeyinin Satın Almasını İstediği Halde Paydaş Olan Diğer Davalı Abdullah Buna Yanaşmamaktadır.

Diğer Davalı Emre’yi Müvekkilim Tanımamaktadır. Hiç Bir Şekilde de Bu Davalı ile Dava Konusu Taşınmaz ile Alakalı Görüşmesi Olmamıştır. Diğer Davalı Emre’nin Tapuda Hisse Sahibi Olduğunu 2019 Yılı Kurban Bayramı İçin Ankara’dan Adana’ya Geldiğinde Tapu Kayıtlarını İncelettirdiğinde Öğrenmiş Bulunmaktadır.

Müvekkilim 2019 Yılı Kurban Bayramı İçin Ankara’dan Adana’ya Geldiğinde Davalı Abdullah ile Yapılan Görüşmede Taşınmazın Taraflar Arasında Rızaen Paylaşımı, Binanın Değerinin Ödenmek İstenmemesi Nedeniyle Mümkün Olmamıştır. Oysa; Taşınmaz Üzerindeki Betonarme Bina Tamamen Müvekkilimizin Kişisel Malvarlığından Yapılan Harcamalar ve Kişisel Emeğiyle İnşa Edilmiş Bulunmaktadır. Öte Yandan Binanın Müvekkilimize Ait Olduğu Konusunda Tapuda ve İlgili Belediyede Başvurularımız Bulunmaktadır.

İlgili Yargıtay Kararları İrdelendiğinde;

T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi’nin 09.03.2010 Tarihli, 2010/1430-Esas ve 2010/3538-Karar Sayılı Yargıtay İlamında;

“Davacı Vekili Dava Dilekçesinde, Dava Konusu 1926 Ada, 1 Parsel Sayılı Taşınmazda Paydaş Olduklarını, Taşınmazın Üzerinde Bulunan Bağımsız Bölümleri Anlaşarak Taksim Edemediklerini, Bu Sebeple Taşınmazın Satılarak Ortaklığın Giderilmesini İstemiş Davalılardan M. H. B. Vekili Çekme Katın Tam Kata Çevrilmesi Sırasında Gerek Proje Gerek İnşaatın Bütün Harcamalarının Kendisi Tarafından Yapıldığını Belirterek Kat Mülkiyeti Kurulmasını İstemiştir.

Mahkemece Dava Konusu Taşınmaz Üzerindeki Binanın Taksiminin Mümkün Olmaması Gerekçesi ile Ortaklığın Satış Suretiyle Giderilmesine, Satış Bedelinin Tapu Kaydındaki ve Veraset İlamındaki Hisseleri Oranında Taraflara Ödenmesine Karar Verilmiştir.

Satış Yolu ile Ortaklığın Giderilmesi İstenilen Taşınmaz Üzerinde Bina vs. Gibi Muhdesat Varsa Bunlar Medeni Yasanın 684. Maddesi Uyarınca Arzın Mütemmim Cüzü (Tamamlayıcı Parçası) Sayıldığından Arzla Birlikte Satışına Karar Verileceğinden Bunların Bir Kısım Paydaşa Aidiyetine Ait Tapuda Şerh Varsa veya Bu Konuda Bütün Paydaşlar İttifak Ediyorsa O Takdirde Değerlere Göre Oran Kurulması ve Satış Parasının Bu Oran Esas Alınarak Dağıtılması Gerekir.

Oran Kurulurken Muhdesatın ve Arzın Dava Tarihi İtibariyle Ayrı Ayrı Değerleri Tespit Edilip Bu Değerler Toplanarak Taşınmazın Bütün Değeri Saptanarak, Bulunan Değer, Muhdesat ve Arzın Değerine Ayrı Ayrı Oranlanarak Yüzde İtibariyle Ne Kadarının Muhdesata, Ne Kadarının Arza İsabet Ettiği Belirlenmelidir. Satış Bedelinin Dağıtımında Bulunan Bu Yüzde Oranlar Göz Önünde Tutularak Muhdesata İsabet Eden Kısmın Yalnızca Muhdesat Sahibine veya Payları Oranında Sahiplerine, Arza Düşen Kısım da Yine Payları Oranında Bütün Paydaşlara Verilmesi Gerekir.

Mahkemece Düzenleme Biçiminde Muvafakatname, Taraf Beyanı ve Tespit Kararı Göz Önünde Tutularak Bağımsız Bölümlerin ve Zemin Değeri Tek Tek Belirlenip Ayrı Ayrı Oranlanarak Yüzde İtibariyle Ne Kadarının Arza Ne Kadarının Muhdesata İsabet Ettiği Saptanarak Satış Bedelinin Dağıtımında Bulunan Bu Yüzde Oranlar Göz Önünde Tutularak (Çekme Kata) Muhdesata İsabet Eden Kısmın Yalnızca Muhdesat Sahibine veya Payları Oranında Sahiplerine, Arza İsabet Eden Kısmın da Yine Payları Oranında Bütün Paydaşlara Veren Ek Rapor Alınmadan Eksik İncelemeyle Hüküm Tesisi Doğru Görülmemiştir.”

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi’nin 12.04.2011 Tarihli, 2011/126-Esas ve 2011/4581-Karar Sayılı Yargıtay İlamında;

“Paydaşlığın (Ortaklığın) Satış Yoluyla Giderilmesi Halinde Dava Konusu Taşınmaz Üzerinde Bina, Ağaç vs. Gibi Bütünleyici Parça (Muhdesat) Varsa Bunların Arzla Birlikte Satılması Gerekir. Ancak; Muhdesatın Bir Kısım Paydaşlara (Ortaklara) Ait Olduğu Konusunda Tapuda Şerh Varsa veya Bu Hususta Bütün Paydaşlar (Ortaklar) İttifak Ediyorlarsa ve Muhdesat Arzın Değerinde Bir Artış Meydana Getiriyorsa Bu Artışın Belirlenmesi İçin Dava Tarihi İtibariyle Arzın ve Muhdesatın Değerleri Ayrı Ayrı Tespit Edilir. Belirlenen Bu Değerler Toplanarak Taşınmazın Tüm Değeri Bulunur. Bulunan Bu Değerin Ne Kadarının Arza Ne Kadarının Muhdesata İsabet Ettiği Oran Kurulmak Suretiyle Belirlenir. Satış Sonunda Elde Edilecek Bedelin Bölüştürülmesinde Bu Oranlar Esas Alınarak Yapılır. Muhdesata İsabet Eden Kısım Muhdesat Sahibi Paydaşa, Geri Kalan Bedel ise Payları Oranında Paydaşlara (Ortaklara) Dağıtılır.”


T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi’nin 24.03.2011 Tarihli, 2011/1285-Esas ve 2011/3647-Karar Sayılı Yargıtay İlamında;

“Davalı, Davaya Konu Edilen 454 Parsel Üzerinde Bulunan Bina ve 400 Adet Ağacın Kendisine Ait Olduğunu Belirterek Muhdesat İddiasında Bulunmuştur. Davalı Tarafından Mülkiyetin Tespiti Amacıyla Açılan Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2002/284-Esas ve 2003/124-Karar Sayılı Dava Dosyasında 01.05.2003 Tarihli Karar ile; <454 Parsel Nolu Taşınmaz Üzerindeki Bilirkişi Rapor ve Krokisinde Gösterilen Bina ve 400 Adet Kavak Ağacının Mülkiyetinin Davalı A. D.’a Ait Olduğunun Tespitine> Karar Verildiği Görülmüştür. Mahkemece Mülkiyetin Tespitine İlişkin Bu Hüküm Esas Alınarak 454 Parsel No’lu Taşınmazdaki 400 Adet Kavak Ağacının Davalı A. D.’a Ait Olduğu Kabul Edilerek, 454 Nolu Parselin Çıplak Mülkiyetinin Satışına Karar Verilmesi Doğru Olmadığı Gibi Mülkiyetin Tespiti Kararında A. D.’a Ait Olduğu Yazılı Ev ile İlgili Hüküm Kurulmaması da Doğru Değildir.

Mahkemece Öncelikle Davalı Tarafından Mülkiyetin Tespiti Amacıyla Açılan Davada Verilen Bayburt Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2002/284-Esas ve 2003/124-Karar Sayılı İlamının Kesinleşip Kesinleşmediği Araştırılarak İlam Kesinleşmiş ise, O Dosyadaki 01.05.2003 Tarihli Kararda Davalıya Ait Olduğu Tespit Edilen Bina ve 400 Adet Kavak Ağacının Mülkiyetinin Davalı A. D.’a Ait Olduğunun Kabulü ile Yukarıdaki İlke Doğrultusunda Dava Tarihi İtibariyle Arzın ve Muhdesatların Değerleri Ayrı Ayrı Tespit Edilip, Belirlenen Bu Değerler Toplanarak Taşınmazın Tüm Değeri Bulunup Bulunan Bu Değerin Ne Kadarının Arza Ne Kadarının Muhdesata İsabet Ettiği Oran Kurulmak Suretiyle Belirlenerek Satış Bedelinin Bu Oran Doğrultusunda Dağıtılmasına ve 454 No’lu Parselin Üzerindeki Muhdesatlarla Birlikte Satılmasına Karar Verilmesi Gerekirken Yazılı Gerekçe ile Taşınmazın Çıplak Mülkiyetinin Satılması ve Satış Bedelinin Nasıl Dağıtılacağının Hüküm Fıkrasında Gösterilmemesi Doğru Değildir”

Taşınmazın Mümkünse Aynen Taksimini, Olmazsa Muhdesatın Bedeli Müvekkile Bırakılmak Kaydıyla Satış Yoluyla Ortaklığın Giderilmesine Karar Verilmesini Sağlamak İçin Mahkemenize Başvurmak Zorunluluğu Doğmuştur.

Hukuki Nedenler : 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde:698, 699, Vd. İlgili Maddeler, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde: 4, 12, 316, Vd. İlgili Maddeler, Diğer İlgili Yasal Mevzuat Hükümleri.

Hukuki Deliller : Adana İli, 15 Parselde Tapuya Kayıtlı Tapu Bilgileri, Bilirkişi İncelemesi, Keşif, Seyhan Belediyesi Emlak Kayıtları, Adana Aski Abonelik Kayıtları, Toroslar Elektrik A.Ş. Abonelik Kayıtları, Tanık Beyanları, Yemin, İlgili Yargıtay Kararları,

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Dava Konusu Taşınmaz Maldaki Paydaşlığın Öncelikle Aynen Taksimi, Bu Durumun Mümkün Olmadığı Takdirde Bina Değeri Müvekkile Bırakılmak Kaydıyla Satış Yoluyla Giderilmesine,

Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücretinin Taraflara Payları Oranında Yükletilmesine Karar Verilmesini, Müvekkilim Adına Saygıyla Talep Ederim.

Davacı Vekili

Ek:
Vekaletname Fotokopisi,
Kimlik Kartı Fotokopisi,
E-Devlet Tapu Bilgileri Sorgulama Ekran Görüntüsü,
E-Devlet Kimlik Bilgileri Sorgulama Ekran Görüntüsü,
T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi’nin 09.03.2010 Tarihli, 2010/1430-Esas ve 2010/3538-Karar Sayılı Yargıtay İlamı.

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi’nin 12.04.2011 Tarihli, 2011/126-Esas ve 2011/4581-Karar Sayılı Yargıtay İlamı.
T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi’nin 24.03.2011 Tarihli, 2011/1285-Esas ve 2011/3647-Karar Sayılı Yargıtay İlamı.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir