Kullanım Kadastrosu Nedir?

Kullanım kadastrosu, belirli bir bölge veya ülke genelindeki toprakların nasıl ve hangi amaçlarla kullanıldığını belgeleyen bir sistemdir. Toprakların yüzölçümü, konumu, kullanım amacı, hukuki durumu ve fiziki özellikleri gibi detaylar, bir kullanım kadastrosunun ana bileşenleridir. Bu ayrıntılı bilgi kaynağı sayesinde, arazi kullanımı ve yönetimi, çevresel etkiler ve zararları azaltma, üretim potansiyeli, yatırım fırsatları ve seçenekleri ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek mümkün hale gelir.

Kullanım kadastrosunun önemi, başta kalkınma planlaması olmak üzere birçok farklı boyutta kendini gösterir. İlgili bireyler ve kurumlar, bölgelerin gelecekteki arazi kullanımını planlamak, verimli ve sürdürülebilir kaynakları koruma politikalarını oluşturmak, yatırım kararlarını desteklemek ve genel olarak çevresel, sosyal ve ekonomik sonuçları optimize etmek için bu potansiyel bilgi kaynağından yararlanabilirler. Dolayısıyla, kullanım kadastrosu, ülke ve toplumun sürdürülebilir kalkınması için arazinin stratejik ve etkili bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Tarihçe

Kullanım kadastrosu fikri ilk olarak 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıktı. O dönemde hızlı kentleşme ve sanayileşmenin beraberinde getirdiği plansız yapılaşma sorunlarına çözüm aranmaya başlandı. Kentlerdeki arazi kullanımının ve mülkiyet durumunun tam olarak bilinmemesi, şehir planlaması için büyük bir engel teşkil ediyordu.

İlk kullanım kadastrosu uygulamaları 20. yüzyılın başlarında Almanya’da görüldü. Frankfurt, Hamburg, Köln gibi büyük şehirlerde hazırlanan haritalar ve istatistiklerle kentsel toprakların durumu ortaya konmaya çalışıldı. Daha sonra İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de benzer çalışmalar yapıldı.

Türkiye’de ise ilk kullanım kadastrosu çalışması 1958’de İstanbul’da başlatıldı. Kentin mevcut durumunun ve gelecekteki gelişim potansiyelinin analiz edilmesi hedeflendi. Zaman içinde tüm ülkeye yaygınlaştırılması planlandıysa da bu çalışmalar istenilen düzeyde gerçekleştirilemedi.

Ancak 2000’li yıllardan itibaren kullanım kadastrosunun önemi daha iyi anlaşıldı ve yeni projeler hayata geçirilmeye başlandı. Özellikle büyükşehirlerde arazi kullanım verilerinin toplanması ve haritalanmasına ağırlık verildi. Böylece şehir planlamasında daha etkin kararlar alınabilmesi hedeflendi.

Kullanım Kadastrosu Nasıl Oluşturulur?

Kullanım kadastrosunun oluşturulması, kapsamlı ve ayrıntılı bir süreci gerektirir. Bu süreç genellikle arazinin fiziki özelliklerinin ve genel yapısının incelenmesiyle başlar. Arazinin topografyası, iklim özellikleri, bitki örtüsü ve su kaynaklarının da incelenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler, arazinin hangi amaçlarla kullanılabileceğini belirlemek için önemlidir.

İkinci adımda, hukuki durum ve arazi sahipliği gibi veriler toplanır. Bu, arazinin kimin mülkiyetinde olduğunu, nasıl kullanıldığını ve maliklerin hangi haklara sahip olduğunu belirlemek için önemlidir. Son olarak, tüm bu bilgiler birleştirilir ve bir kullanım kadastrosu oluşturulur. Bu, genellikle bir bilgisayar tabanlı veritabanı veya coğrafi bilgi sistemi (CBS) kullanılarak yapılır. Bu şekilde, kullanım kadastrosu hızlı ve kolay erişim için dijital bir formatta saklanabilir ve güncellenebilir.

Kullanım kadastrosu başlıca şu alanları kapsar:

 • Arazi kullanım tipleri (tarım, orman, yerleşim, sanayi vb.)
 • Arazi mülkiyeti ve hukuki durumu
 • Arazi üzerindeki yapı ve tesisler
 • Arazinin fiziki ve morfolojik özellikleri (eğim, bakı, toprak vb.)
 • Altyapı varlıkları (yol, elektrik, su şebekesi vb.)
 • Doğal kaynaklar ve çevresel özellikler
 • Nüfus yoğunluğu ve dağılımı
 • Ekonomik faaliyetler

Kullanım kadastrosunda, haritalar ve uydu görüntüleri kullanılarak bu veriler coğrafi bilgi sistemleri yardımıyla sayısal ortama aktarılır, analiz edilir ve güncellenir. Böylelikle planlama, izleme ve yönetim için eksiksiz ve güvenilir bir veri tabanı oluşturulur.

Oluşturma Aşamaları

Kullanım kadastrosu çalışmaları belirli bir süreç içerisinde yürütülür. Bu uygulama aşamalarını şu şekilde özetleyebilirim:

 • Planlama: Çalışmanın kapsamı, amaçları, yöntemi belirlenir. İhtiyaç duyulan veriler, insan kaynakları, bütçe, zaman çizelgesi gibi unsurlar planlanır.
 • Veri toplama: Arazi ve bina kullanım verileri; anketler, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları gibi çeşitli yöntemlerle toplanır.
 • Veri işleme: Toplanan ham veriler analiz edilir, sınıflandırılır ve sayısal ortama aktarılır. Coğrafi bilgi sistemleri kullanılır.
 • Analiz ve raporlama: Veriler istatistiki olarak analiz edilir, haritalar ve tablolar oluşturulur. Sonuç raporu hazırlanır.
 • Karar destek: Elde edilen veriler; şehir planlaması, arazi kullanım politikaları gibi karar alma süreçlerinde kullanılır.
 • İzleme ve güncelleme: Belirli aralıklarla veriler güncellenir, zaman içindeki değişimler izlenir.

Kullanım kadastrosu sürekli ve dinamik bir süreçtir. Etkin bir şekilde uygulandığında, kentsel gelişim ve planlama çalışmaları için önemli bir veri kaynağı oluşturur.

Veri Toplama

Kullanım kadastrosunda veri toplama işlemi oldukça önemlidir. Verilerin doğru ve güncel olması, kadastro çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için elzemdir.

Veri toplama işlemi şu yöntemlerle gerçekleştirilir:

 • Arazi Çalışması: Kadastro ekibi sahaya çıkarak ilgili parselleri inceler, sınırları belirler ve koordinatlarını kaydeder. Mülkiyet bilgileri de arazi üzerinde araştırılır.
 • Harita ve Plan İncelemesi: Var olan haritalar ve imar planları detaylı olarak incelenir. Bu sayede kadastro çalışmaları için önemli verilere ulaşılır.
 • Tapu Kayıtlarının İncelenmesi: Resmi tapu ve kadastro kayıtlarından parsel bilgileri, mülkiyet durumu, ipotekler vb. veriler elde edilir.
 • Anketler: Parsel malikleri ve mahalle sakinleriyle yüz yüze anketler yapılarak veri toplanır.
 • Uzaktan Algılama: Havadan ve uydu görüntüleri kullanılarak sayısal veri üretilir.

Kadastro çalışmalarında bu yöntemler birlikte kullanılarak sağlıklı ve güncel veriler elde edilmeye çalışılır. Böylece kullanım kadastrosunun doğru bir şekilde oluşturulması hedeflenir.

Türkiye’de Kullanım Kadastrosu İşlemleri

Türkiye’de kullanım kadastrosu işlemleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. Bu genel müdürlük, tapu ve kadastro bilgilerini yönetmek ve arazi kullanımını düzenlemek için yasal yetkili kurumdur.

Kullanım kadastrosu, belirli bir arazinin ne tür bir kullanıma uygun olduğuna dair kesin bilgiler sağlar; tarım, konut, sanayi, turizm vb. Bu nedenle, gelişme planlaması, yerel yönetim, yatırımcılar ve vatandaşlar için önemli bir kaynaktır. Ayrıca, Türkiye’de kullanım kadastrosu, planlama ve inşaat izinleri, mülkiyet hakkı ve yükümlülükleri ve çevresel koruma yasaları gibi birçok uygulama ve düzenlemeyi içerir.

İnşaat ve gayrimenkul sektörleri, kullanım kadastrosunun sürekli kullanıldığı iki önemli alandır. İnşaat sektöründe, kullanım kadastrosu, bir arazinin inşaata uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır. Ayrıca, mülkiyet hakları, mevcut yapılar ve yapılanmış olası kısıtlamalar gibi önemli bilgileri sağlar. Gayrimenkul açısından, kullanım kadastrosu, bir arazinin değerini ve potansiyelini belirlemeye yardımcı olur. Hem satıcılar hem de alıcılar, mülkiyet hakları, mevcut ve gelecek kullanımlar ve arazi ile ilgili olası yükümlülükler konusunda bilgilendirilir.

Ziraat ve tarım alanlarında kullanım kadastrosu, önemli kararlara altyapı oluşturan değerli bilgiler sunar. Bu bilgiler, tarım alanlarının belirlenmesi, arazinin sürdürülebilir kullanımı, ekilebilir bitkiler ve tahıl üretimi, hayvancılık ve sulama gibi konuların planlanması ve yönetilmesinde kullanılabilir. Özellikle, kullanım kadastrosu, arazinin toprak yapısı, iklim özellikleri, sulama kaynakları ve mevcut bitki örtüsü gibi önemli bilgilerle birlikte, artan nüfus ve gıda taleplerini karşılayacak sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesi için kritik öneme sahiptir. Bu veriler, tarımsal faaliyetlerin yönetilmesi ve başarılı bir şekilde uygulanması için doğru alanların seçilmesini sağlayarak, uzun vadede sektörün sürdürülebilirliğini destekler.

Dünyadaki Örnekler

Dünya genelinde birçok ülke başarılı kullanım kadastro uygulamalarına sahiptir. Özellikle gelişmiş ülkelerde toprak kaynaklarının etkili yönetimi için kapsamlı kullanım kadastro sistemleri bulunmaktadır.

İsveç, kullanım kadastrosunun öncü ülkelerinden biridir. 1960’lı yıllarda başlayan çalışmalarla ülke genelinde detaylı arazi kullanım verileri toplanmıştır. Halen düzenli olarak güncellenen bu veriler; tarım, ormancılık, kentsel gelişim gibi pek çok alanda karar verme süreçlerinde kullanılmaktadır.

Benzer şekilde Hollanda’da da toprak kullanım verilerinin toplanması ve kullanım planlamasında değerlendirilmesi yaygın bir uygulamadır. Özellikle tarımsal üretimde sürdürülebilirlik için toprak kullanım kadastrosu önemli bir araçtır.

Gelişmekte olan ülkelerden Hindistan’da da 2000’li yıllarda başlatılan kapsamlı bir kullanım kadastro projesi bulunmaktadır. Ülke genelinde topoğrafya, toprak özellikleri, su kaynakları, bitki örtüsü gibi detaylı veriler toplanmakta ve kullanım planlamasında değerlendirilmektedir.

Türkiye’de Kullanım Kadastrosuna İlişkin Yasalar

Kullanım kadastrosu ile ilgili olarak Türkiye’de yürürlükte olan en önemli kanunlar “634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu“, “3402 Sayılı Kadastro Kanunu” ve “2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu” olmak üzere üç temel kanundur. Kadastro Kanunu, parsel bazında arazi kullanımını düzenlerken, Kamulaştırma Kanunu, kamunun yararına olan durumlarda özel mülkiyetin nasıl dönüştürüleceğini belirler.

Kadastro Kanunu, mülkiyet ve kullanım haklarına ilişkin bilgileri sağlar. Bu da bir arazinin nasıl kullanılabileceğini ve hangi faaliyetlerin gerçekleştirilebileceğini belirler. Diğer yandan, Kamulaştırma Kanunu, kamunun çıkarı için özel mülkiyetin nasıl el değiştirebileceğini ve kamu kullanımı için hangi arazinin kamulaştırılabileceğini düzenler. Kanun maddeleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından uygulanmaktadır ve arazi kullanımının etkin ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Türkiye’deki kullanım kadastrosu düzenlemeleri, orman alanlarının kadastrosu, orman sınırları dışına çıkarılan alanların kadastrosu ve önceki süreçte kadastro dışı bırakılan yerlerin kadastrosu gibi belirli konular üzerine yoğunlaşmıştır.

Sonuç

Sonuç olarak, kullanım kadastrosunun toplum ve bireyler üzerindeki etkileri çok yönlüdür. Bu sistem, hem bireylerin mülkiyet ve kullanım haklarının daha iyi yönetilmesine yardımcı olur, hem de kamu yararı için karar alınmasında kritik bir rol oynar. Kullanım kadastrosu aracılığıyla elde edilen bilgiler, doğru ve etkili arazi yönetimi, planlama ve kalkınma stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlar. Bu, hem bireylerin mülkiyet haklarını korumak, hem de kırsal ve kentsel alanların sürdürülebilir kullanımını desteklemek açısından büyük öneme sahiptir.

Sık Sorulan Sorular

Kullanım Kadastrosunu kim yapar?

Kullanım kadastrosu, Türkiye’deki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yanı sıra ilgili diğer devlet kurumları ve kadro personeli tarafından gerçekleştirilir. Bu süreç, kadastro kanunlarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere dayanır. Kullanım kadastrosunun oluşturulması sırasında, taşınmazların kullanım amaçları belirlenir ve kayıt altına alınır. Bu uygulamalar, özellikle arazi kullanımımın yönetilmesi ve kontrol edilmesi açısından önemlidir.

Kullanım Kadastrosu ne işe yarar?

Kullanım kadastrosu, arazi ve taşınmazların kullanım amaçlarını ve sınırlarını belirleyen, düzenleyen ve takip eden bir sistemdir. Kadastro işlemleriyle ilgili bilgilerin kayıt altına alındığı ve güncellendiği kullanım kadastrosu, arazi planlaması, imar, vergilendirme, yatırım ve kalkınma gibi alanlarda doğru ve güncel bilgilere dayalı kararlar alınmasını sağlar. Ayrıca, kamu ve özel sektördeki paydaşların etkin arazi yönetimi için; mülkiyet, kullanım ve sınırlamalar hakkında bilgi sağlamak amacıyla kullanılır.

Kullanım Kadastrosu nasıl değiştirilir?

Kullanım kadastrosunda değişiklik yapılması, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Değişiklik talebinde bulunacak olan mülkiyet sahibinin, ilgili mevzuata göre düzenlenmiş belgelerle birlikte yerel kadastro ofisine başvuru yapması gerekmektedir. Başvuru sürecinde, arazinin mevcut kullanım amacının değiştirilmesine yönelik düşünülen yeni kullanım, yasal sınırlamalar ve koşullar değerlendirilir. İlgili tüm mevzuatlar ve düzenlemeler incelendikten sonra, uygun görüldüğü takdirde kullanım kadastrosunda değişiklik yapılarak değişen kullanım amacı resmi olarak kayıt altına alınır.

2-b Kullanım Kadastrosu Nedir?

2B kadastrosu, Orman Kanunu uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alanların kadastro çalışmalarını içerir. 2B arazileri genellikle izinsiz kullanıma açılan orman arazileri olarak bilinir ve bu kullanımlar çeşitli nedenlerle oluşmuştur. 2B alanları, genellikle tarımsal, konut veya işyeri olarak kullanılmaktadır. Kadastro çalışmalarında, bu arazilerin tam sınırları, konumu ve kullanımı belirlenir ve resmi kayıtlara geçirilir. Böylece, arazinin hukuki statüsü belirlenmiş olur ve gerçek ya da tüzel kişilere devri mümkün hale gelir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin