İş Makinesi Satış Vaadi Sözleşmesi

İş Makinesi Satış Vaadi Sözleşmesi

Leasing Sözleşmesinin kalan ……. aylık ödemeleri alıcı …………… tarafından ifa edildiği takdirde başkaca bir ödeme yapmaya gerek olmaksızın, zilyetliği ……….. tarihinde alıcı ……….ya devredilen iş makinesinin mülkiyeti de satıcı ………. tarafından alıcı ……… adına noterde devir ve tescil edilecektir. Devir günü itibariyle doğacak olan noter masrafları alıcı ………… tarafından karşılanacaktır.

Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosu: satış vaadi sözleşmesinin öngörülebilir sınırlar içerisinde akla ve mantığa uygun bir şekilde hazırlanmasının son derece önemlidir.

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE DAYALI İŞ MAKİNESİ SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ

 

1-TARAFLAR

SATICI:

ADRES:

VERGİ DAİRESİ: 

TELEFON:

ALICI :

2-SÖZLEŞME TARİHİ  :

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

Satıcı ……………’nin ………. tarihinde …………. yevmiye ……….. nolu sözleşme ile ……….. Finansal Kiralama Anonim Şirketinden kiralamış olduğu iş makinesinin leasing sözleşmesi gereği kalan borcunun alıcı ……… tarafından ödenmesini, işbu sözleşme konusu iş makinesinin taksitlerinin bitiminden sonra mülkiyetinin alıcı …… ya devredileceğini ve tarafların bu kapsamda anlaşma şartlarını içerir sözleşmedir.

3.1.      Marka : NEW HOLLAND

3.2.      Tipi      : 

3.3.      Modeli :

3.4.      Tescil Plaka No : 

3.5.      Şasi Seri No     : 

3.6.      Motor Seri No :

3.7.      Motor Çalışma Saati   : 

4-SÖZLEŞMENİN ŞARTLARI VE AÇIKLAMALAR

4.1.      Satıcı ………..’nin …………. tarihinde ………… yevmiye …………. nolu sözleşme ile ………Finansal Kiralama (Leasing) Anonim Şirketi ile yapmış olduğu sözleşmeye göre, yukarıda bilgileri yazılı iş makinesinin ………. tarihi itibariyle kalan leasing bedeli …………. dur.

4.2.      İşbu sözleşmeye göre bahse konu iş makinesinin kalan leasing bedeli olan …………. tutar, aylık …………. olarak 36 eşit taksitte alıcı …………. Tarafından ödenecektir.

4.3.      Alıcı taksit ödemelerini bu sözleşmenin akdedildiği tarihi takip eden aydan başlamak üzere, her ayın en geç 8’inci günü …………… Finans Leasing ……… IBAN numaralı hesabına havale edecektir. İlk taksidin başlama tarihi X olup, son taksit tarihi ise ………….. dir.

4.4.      Leasing taksit tutarlarının sorumluluğu işbu sözleşme tarihi olan ………… tarihinden itibaren alıcı ……….. ya aittir.

4.5.      Alıcı ……… tarafından satıcı ………..ye sözleşme bedeli olarak …………….. tutar ödenecektir.

4.6.      Leasing Sözleşmesinin kalan ……. aylık ödemeleri alıcı …………… tarafından ifa edildiği takdirde başkaca bir ödeme yapmaya gerek olmaksızın, zilyetliği ……….. tarihinde alıcı ……….ya devredilen iş makinesinin mülkiyeti de satıcı ………. tarafından alıcı ……… adına noterde devir ve tescil edilecektir. Devir günü itibariyle doğacak olan noter masrafları alıcı ………… tarafından karşılanacaktır.

4.7.      İşbu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren iş makinesinin (her 250-500 saatlik kullanım diliminde) periyodik bakımlarından, kullanımdan kaynaklı oluşabilecek zararlardan, gerçekleşebilecek her türlü ölümlü/ölümsüz iş kazalarından kaynaklı maddi/manevi tazminatlardan, leasing bedellerinin ödenmesinde oluşabilecek temerrütten ve iş makinesinin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortasından, alıcı ………. Sorumlu olacaktır.

4.8.      Devir tarihinden sonra makine üzerinde herhangi bir cezai/hukuki işlem olursa sorumluluk alıcı ……….. üzerinde olacak, makinede herhangi bir arıza yahut eksiklik olması durumunda sorunların giderilerek eksiksiz bir şekilde kullanımı alıcı ………. Tarafından sağlanacaktır.

4.9.      Taraflar bu sözleşme hükümlerine göre belirlenen şartlar devam ettiği ölçüde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedemeyecektir. Alıcı tarafından yapılacak olan muhtemel bir tek taraflı fesih durumunda, sözleşmenin akdedildiği tarihten fesih tarihi arasındaki süre için, makinenin yıpranma hakkı olarak aylık ………… tutar alıcı ……. Tarafından satıcı ………….’ye verilecektir.

5-KANUNİ TEBLİGAT ADRESLERİ

5.1.      Yukarıda belirtilen adresler tarafların kanuni tebligat adresleridir.

5.2.      Adres değişikliklerini taraflar en geç 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak birbirlerine bildirmek zorundadır. Aksi halde yapılan tüm tebligatlar kanuni tebligat adresine            yapılmış varsayılarak işlem yapılacaktır.

6-İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmeni uygulanmasında doğabilecek ihtilafların halli için ………… MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkili kılınmıştır.

7-YÜRÜLÜLÜK

7.1.      3 (İki) sayfadan oluşan işbu sözleşme 2 (İki) suret olarak, taraflarca okunup tam bir mutabakata varılarak müştereken imza altına alınmıştır.

7.2.      Sözleşme …………… tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Her iki taraf için de sorumluluk bu tarih itibariyle başlayacaktır.

SATICI-ALICI-TANIK-TANIK

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir