Kadastro Tespiti Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçe Örneği

Kadastro Sebepli Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi 1

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Davacı :

Vekili :

Davalı :

Davanın Konusu : Tapu iptali ve tescili davasıdır.

Dava Değeri : 5.000,00 TL (Şu an itibariyle Harca esas değer olmak üzere)

AÇIKLAMALAR

Adana 2. Noterliği’nin 7786 yevmiyeli ve 11.05.2018 günlü vekaletname gereğince davacılar vekiliyiz.(EK-1)

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Adalet mahallesi, 43 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz müvekkilin 1980 yılından bu yana fiili olarak kullanımında olup, kendisi taşınmazın zilyedidir.

Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Adalet mahallesi, 43 ada, 6 parsel numaralı taşınmaza ilişkin beyanlarımız;

Dava konusu parselin tamamı 393 m2’dir. Müvekkil parselin tamamına nerdeyse 40 yıldır zilyet olarak hakimiyet kurmuşlardır. Bu parselin aslı 2B arazisidir. Yani orman sınırı dışına çıkartılan yerlerdendir. Müvekkil, parsel üzerinde malik gibi hareket etmesine rağmen, hüküm ve tasarrufu Devlete ait olan bir yer olduğunu bilmekte, ancak fiili kullanım hakkı doğrultusunda hakimiyetini kesintisiz olarak devam ettirmektedir. Bu hakimiyet, parselin tamamı üzerinde oluşmuştur. Parselin hak sahibi müvekkildir.

Söz konusu parselin kadastro tutanakları oluşturulurken, toplam 355 m2’si daha önce tapuda malik olarak gözüken fakat müvekkille birlikte yıllardır kullanan müvekkilin eşi Ayşe adına geçmiştir. Müvekkil söz konusu taşınmazı Seyhan Emlak Müdürlüğü’nden belirlenen bedelle aldıktan sonra, eşinden tapuda da devralmıştır. Söz konusu parselin 34 m2’sinin de hazine adına tespiti yapılmıştır. Burada tapu kaydının beyanlar hanesinde ve krokisinde C harfi ile gösterilen 38 m2’lik kısım fiilen yol olduğu belirtilerek kadastro tarafından tespit edilmiş ve hazine adına kaydedilmiştir. Bu kısım müvekkilin zilyetlik kurduğu alan içerisinde yer almasına rağmen kadastro tespiti bu şekilde oluşmuştur. Bu tespit sırasında müvekkil orada bulunamamış ve gerekli itirazı ileri sürememişlerdir. Daha sonrasında Kadastro tespiti askı cetvelinde 30 gün boyunca asılmış, ancak müvekkil bu durumdan da haberdar olmamıştır. Böylelikle müvekkilin 40 yıldır zilyet olduğu alan içerisinde yer alan ve fiilen kullanılan 38 m2’lik kısım hazine adına kaydedilmiş ve bu kayıt kesinleşmiştir.

Müvekkil, parselin tamamına zilyet olduğu için Kadastro ekibinin yapmış olduğu bu tespit yanlıştır ve hazine adına yapılan bu tescil doğru değildir.

Diğer taraftan kadastro ekibinin yol olarak hazine adına kaydettiği 38 m2’lik alan ne imar planında yer almakta ne de kadastro yolu olarak kabul edilmektedir. Bu alan müvekkilin parseli üzerinde iki ayrı konut arasında fiilen kullandığı bir yoldur. Zaten parsel anayola cephe olduğu için ayrıca bir daha yol oluşturmaya gerek yoktur.

Müvekkilin 40 yıldır zilyet olarak hakimiyet kurduğu alan üzerinde de 6292 sayılı Yasa gereğince satın alma hakkı bulunmaktadır. Gerçekten de, 6292 sayılı Yasanın 6. maddesine göre,

“(1) 2/B alanlarında bulunan taşınmazlar hakkında bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenen güncelleme listelerine veya kadastro tutanaklarına ya da kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre oluşturulan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine göre; bu taşınmazların 31/12/2011 tarihinden önce kullanıcısı ve/veya üzerindeki muhdesatın sahibi olarak gösterilen kişilerden bu taşınmazları satın almak için süresi içerisinde idareye başvuran ve idarece tespit edilen satış bedelini itiraz ve dava konusu etmeksizin kabul edenler bu Kanuna göre hak sahibi sayılır”.

Müvekkilin 6292 sayılı Yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 26.04.2012’den önce taşınmazların tamamı üzerinde zilyet olduğu tanık ve belgelerle sabittir. Kadastro tutanağının bu şekilde düzenlenmesi gerekirken 38 m2’nin ve hazine adına tespit edilmesi bu açıdan hatalı olmuştur. Bu sebeple hazine adına tespit yapılan tapu kaydının iptali, hatalı kadastro tutanağın düzeltilmesi, söz konusu 38 m2’nin müvekkillerimiz adına KK md14 çerçevesinde tespiti ve 6292 sayılı Yasanın 6. maddesine göre de oluşan tapu kütüklerinin beyanlar hanesine kaydına karar verilmesi gerekmektedir.

Hukuki Nedenler : TMK., 3402 sayılı kanun, 6292 sayılı kanun ve yasal her türlü mevzuat.

Hukuki Deliller : Tapu kayıtları, Tanıklar, Diğer her türlü yasal deliller.

Sonuç ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

1) Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Adalet mahallesi, 43 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın aslının 2/B taşınmazı olduğu,

2) Kadastro tespiti yapılırken ne imar planında ne de kadastroda yol olarak gözükmeyen ve fiilen müvekkiller tarafından kullanılan zilyetlik altındaki 38 m2’nin hatalı olarak hazine adına tespit edildiği,

3) Kadastrodan önceki kayıtlara, belgelere ve tanıklara dayanarak söz konusu 38 m2 üzerinde müvekkilin nerdeyse 40 yıldır zilyet olduğu,

4) Dava konusu Adana ili, Seyhan ilçesi, Adalet mahallesi, 43 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın 355 m2’sinin müvekkille beraber yıllardır kullanan ve kayıtlarda adı geçen müvekkilin eşine, 6292 sayılı Yasa gereğince satıldığı, eşinden müvekkilin daha sonra devraldığı dava konusu 38 m2’nin ise davalı hazine adına hatalı olarak tapu kaydının oluştuğu, bu sebeple aslı 2B arazisi olan taşınmaz üzerindeki hazine adına kayıtlı olan 38 m2’nin iptali, 26.04.2012 tarihinden önce müvekkil zilyet olduğundan O’nun adına KK md 14 çerçevesinde tespiti, bunun da tapu kütüğünün beyanlar hanesine kaydına karar verilmesine,

5) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini bilvekale arz ve talep ederim.

Davacı Vekilleri

Ekler: 1-) Onanmış Vekaletname 2-) Tapu Kaydı 3- Adana Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Seyhan Emlak Müdürlüğü’nün yazısı

Kadastro Sebepli Tapu İptali ve Tescil Dava Dilekçesi 2

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İHTİYADİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACILAR :

VEKİLLERİ :

DAVALILAR :

DAVA : Tapu iptali ve tescil

D. DEĞERİ : 2.555.000 TL ( Taşınmaz bedeli belirlendiğinde harç tamamlanacaktır)

T. KONUSU : Haksız şekilde davalılar adına tespit ve tescil edilmiş bulunan Adalet Mahallesi 55 ada 12 numaralı parselin tapularının iptali ile veraset ilamındaki hisseleri oranında müvekkillere tesciline karar verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR

1- Adalet Mahallesi 55 ada 12 numaralı parsel davalı ve davacıların ortak murisi Ahmet’in malı olup davalılar kadastro tespitleri sırasında müvekkillerin köyde bulunmamalarında istifade ederek söz konusu parselleri kendi adlarına tespit ve tescil ettirmişleridir.(Tapu Kayıtları , Kadastro Tutanakları)

2- Söz konusu taşınmaza davalılar ve müvekkilin ortak murisi Ahmet’in malı olup söz konusu taşınmazlar davalılara geçerli bir işlemle devir yapılmamıştır. Davalılar kadastro çalışmalarını fırsat bilerek ve muvazaalı biçimde taşınmazları murisin kendilerine devrettiği beyanla bu yönde işlem yaptırmışlardır. Sonuçta bütün malı iki çocuğuna kalmış diğer dört çocuğu ve onların mirasçıları mirastan mahrum edilmişlerdir.

3- Söz konusu tapu kaydına göre taşınmazın tamamı Ahmet’in mirasçıları adına tespit ve tescil edilmesi gerekirken davalılar adına yapılmış tespit ve tescilin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur ve iptali gerekir.

4- İddiamızı tapu kayıtları keşif, bilirkişi incelemesi ve tanık beyanlarıyla kanıtlayacağımızdan davalılar adına yapılmış olan tespit ve tescilin iptali ile müvekkiller adına tesciline karar verilmesini talep etmekteyiz.

5- Kötüniyetli devir ve temlikler söz konusu olduğundan dava konusu parseller üzerine satış ve devirlerinin önlenmesi bakımından ihtiyati tedbir konulmasını talep etmekteyiz.

H. NEDENLER : TMK, HMK, TBK, Kadastro K., Yargıtay kararları ve ilgili yasal mevzuat.

H. DELİLLER : Tapu kayıtları, Kadastro Tutanakları, Nüfus Kayıtları, Tanık beyanı, Keşif, Bilirkişi incelemesi, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, Adalet Mahallesi 55 ada 12 numaralı parselin kadastro sırasında davalılar adına yapılan tespit ve tescilinin iptali ile müvekkiller adına veraset ilamındaki gibi hisselerinin tesciline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalılara yükletilmesini müvekkillerim adına arz ve talep ederim.

EKİ : Vekâletname

.

Davacılar Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. hacı konakçı

    sayın yetkılı kolay gelsın
    adımıza kayıtlı olan bahcemızın tapu tescılı yapılırken sınırlarımız hatalı olarak belırlenmıs ve benım yerım dıger tarafa 5 metre kaymıs bu durumun duzeltılmesı ıcın eskı tapu tescılının ıptal edılmesı ve eskı sınırlara gore yenıden yapılandırılması ıcın bır dılekce yazabılırmınsız tafaımıza

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin