İmar Planına Aykırılık Nedeniyle İhtarname

İHTARNAME

KEŞİDECİ                 : ………………. (T.C. ……………..)

VEKİLİ                      :

MUHATAP               :                           

KONU                         : İmar planına aykırı olarak ve yapı tadilat izni alınmadan yeri değiştirilen mutfağın imar planındaki şekline uygun hale getirilmesi hakkında;

AÇIKLAMALAR     :

 

1-) Sayın muhatap, müvekilimiz ……………nolu daire (size ait dairenin alt kat çaprazında) oturmaktadır.  Kat planında yatak odası olarak planlanan ve kullanılan odaya mutfağınızı taşımanızdan dolayı  müvekkilimiz ve ailesi rahatsız olmaktadır.

2-) Mutfaklar evlerin en çok kullanılan bölümüdür. Mutfaklar sizinde malumunuz olduğu üzere  gece gündüz kullanılmaktadır. Müvekkilimizin bildiği kadarıyla mutfağınızda sürekli çalışan ve ses yapan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi bulunmaktadır.  gecenin geç vakitlerinde çalışan bu cihazların ve mutfakta yapılan çalışmalardan meydana gelen sesler  yatak odasında bulunan müvekkilim ve ailesini çok rahatsız etmektedir

3-) Sizin yapmış olduğunuz tadilat   3194 sayılı İmar Kanunu ve Belediye imar yönetmeliklerindeki hükümler gereği bahse konu tadilat Esaslı Tadil tanımında olup, ruhsat eki tesisat ve mimari projelerinde tadilat yapılarak ruhsata bağlanmasını gerektirir.Bu işlemler için tüm kat maliklerinin değişikliğe ait muafakatı ve proje müelliflerinin izni alınır.Kaçak olarak yani ruhsata bağlanmadan yapılacak imalatlara 3194 sayılı İmar Kanununun 42.maddesine istinaden para cezası verildiği gibi, tek bir malikin muvafakat vermememesi halinde ruhsata bağlanamaması söz konusu olacağından yıkım kararı verilir.Yıkım belediyece gerçekleştirildiği gibi , yıkım yapıldığı mesnet gösterilerek para cezasını ödemede de imtina edilemez. 

4-) Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere yapmış olduğunuz mutfak yeri değişikliği  kanun ve yönetmeliklere açıkça aykırılık teşkil etmektedir.  Müvekkilimin kanunen ve ahlaken yapmış olduğunuz değişikliğin  eski haline getirilmesini  talep etme hakkı bulunmaktadır.

SONUÇ VE İSTEM  : Sayın muhatap, dava ve fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak şartıyla;   işbu ihtarnamenin tebliğinden itibaren 2 Ay  içinde mevcut mutfağınızın yerini kat planına uygun hale getirmediniz taktirde, müvekkilimiz hakkınızda  ilgili makamlara gerekli şikayet ve başvuruları yapacağını, bu uğurda yapılacak tüm giderler ile avukatlık ücretlerinin de tarafınıza ait olacağını ihtaren bildiririz. ………………….

                                                                       İhtar eden …………….. vekilleri

Av. Saim İNCEKAŞ – Adana Merkezli Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İmar Planına Aykırılık Nedeniyle İhtarname

İHTARNAME

KEŞİDECİ

MUHATAPLAR

Adres:

İHTAR KONUSU: Ortak kullanımdaki bahçenin ve odunluk alanın eski hale getirilmesi verilen zararın tazmini, Mülkiyet hakkımızın fiilen saldırıya uğraması imara aykırı işlemleriniz hakkında muvafakatımızın olmadığının ve hukuka uygun hale getirilmesinin ve haksız işgaliniz nedeniyle tarafıma tazminat ödemeniz gerektiğinin ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR

Taraf olarak mağazanızın bulunduğu yapıda kat mülkiyeti kanununa göre hak sahibiyim. ……………………… adresinde işletmeci olarak bulunmaktasınız. İşletme olarak bulunduğunuz süre boyunca bina maliki olarak hukuka aykırı işlemleriniz nedeniyle sözlü olarak uyarılmanıza  rağmen Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine aykırı uygulamalarınız tespit edilmiştir. 

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre düzenlenen,

(2) Parsel genişlikleri; a) Konut ve ticaret bölgelerinde: Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) metreden,az olamaz.

Bahçe mesafeleri: Madde 23 (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri; b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

Çıkmalar:Madde 41 – (1) Binalarda taban alanı dışında kendi bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak:

a) Kapalı çıkmalar; 2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50 metre taşabilir.

İşletmeniz bahçe duvarı üzerine demir kolonlar dikmek suretiyle kapalı alan yaratmış, planlı alanlar imar yönetmeliğine aykırı davranmıştır. Mülkiyet hakkımızın fiilen saldırıya uğraması söz konusudur. Yan bahçe kısmında muvafakatimiz olmadığı halde klima motorları ve soğuk hava motorları yan bahçeye koyulmuştur. Benzer şekilde katı atık toplama haznesi de bahçede bulunmaktadır. Apartmanın ortak kullanımına mahsus alan olan odunluk işletmeniz tarafından işgal edilmiştir. Benzer şekilde ortak kullanımda ki bahçe de işletmeniz tarafından işgal edilmiştir. Buna bina maliki olarak muvafakatim yoktur.

İşletmeniz kapalı alan yaratmak suretiyle imara aykırı dükkan büyütmüştür. Bu faaliyet kapsamında işletmenize ait pis su borusu ortak kullanım olan bina içinden kapalı olarak geçmesi gerekirken açık olarak imara aykırı tadilat yapılarak apartman merdiven boşluğundan geçirilmiştir. Pis su borusunun apartman merdiven boşluğunun içinden geçmesine muvafakatım yoktur. Derhal pis su borusunun bina içerisinden çıkarılmasını aksi halde şahsım olarak gerekli faaliyetler kapsamında sağlığa zararlı pis su borusunun sökümü yapılacak olup ilgili masraflar tarafınıza yükletilecektir.Bu faaliyet kapsamında doğan zararlardan şahsım adına sorumluluk atfedilemez.

Medeni Kanun; Madde 737: Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan yetkileri kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken, komşularını olumsuz şekilde etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür.

 Yukarıda açıklanan şikayete konu davranışların en kısa sürede düzeltilerek yasal zemine sokulması, aksi halde ; hukuki yollara başvurulacağı ihtar olunur.

İSTEM SONUCU : Yukarıda açıklanan yasal gerekçeler ışığında ihtarın tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 3 ay içinde; imara aykırılıklara son verilmesi ve hukuka uygun hale getirilmesi ; binanın içinden geçen pis su borusunun sökülmesini ihtar eder. Bahçenin imara uygun hale getirilmesini ve klima motorları ve soğuk hava motorunun, katı atık toplama alanının bahçeden kaldırılmasını ihtar eder süre sonunda dava ve cezai şikayet yoluna gidileceği, yapılan masrafların tarafınıza yükleneceğini bildirir, gereğinin yapılmasını ihtaren bildiririm. 18/01/2021   

 Keşideci

SAYIN NOTER,

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir suretinin karşı tarafa tebligat vasıtasıyla tebliğini ve tebliğ şerhi taşıyan bir suretinin tarafıma verilmesini, diğer suretinin dairenizde saklanmasını saygılarımla arz  ederim.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir