Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi

Sözleşmenin konusu Arsa sahibinin, İstanbul İli, ——— apartmanı yıkılarak yerine aşağıda belirtilen sözleşme şartları ve imar mevzuatına uygun olarak arsa payı karşılığı inşaat yapılması işidir. ARSA SAHİBİ kendisine kalacak dairelerin karşılığında arsanın  %30’unubila bedel tapu takriri vermek karşılığında, bütün masrafları MÜTEAHHİT tarafından karşılanmak üzere MÜTEAHHİT’e satmayı ve MÜTEAHHİT de işbu arsanın %30’unubila bedel satın almak suretiyle,tasdikli projesine,işbu sözleşme hükümlerine ve sözleşme eklerine göre tüm inşaatı bitirip,inşaatın ARSA SAHİBİ’ne kalan dairelerini ve eklentilerini ARSA SAHİBİ’ne teslim etmeyi karşılıklı olarak vaat ve taahhüt ederler. Ve fiili olarak daire ve dükkan tesliminin ardından iskan alınır. İşbu vaat ve taahhüt ve devir ve ferağ şekli ileriki maddelerde açıklandığı gibidir.MÜTEAHHİT yapılan işin değerinin kendisine bırakılacak arsa payları değerinden fazla olduğunu iddia edemeyeceği gibi ARSA SAHİBİ de inşaat yapılacak arsa payına karşı sahip olacağı bağımsız bölümlerin değerinin daha düşük olduğunu iddia edemez.

Ülkemizde son dönemlerde en sık rastlanan sözleşme tipi Satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesidir. Haliyle en çok uyuşmazlık yaşanan alanlardan birisi de budur. Özellikle Adana şehrinde İncekaş Hukuk Bürosu olarak tarafımızdan hukuki yardım ve danışmanlık alınan konuların en başında bu sözleşme tipi gelmektedir.

Gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL

SATIŞ VAADİ ve KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

 

  • TARAFLAR

2)     TANIMLAR

Sözleşme            :Noterlikçe, “düzenleme şeklinde satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi” olarak düzenlenen bu sözleşmeyi.   

Bina                      :Tapunun, İstanbul ili, —— mahallesi—– ada ve parsel ile  kayıtlı  mevcut binanın  yıkılması ve  cins tashihi ile   arsaya dönüşmesi sonrasında, arsa üzerinde  ilgili belediyeden onaylı projesine, yapı ruhsatına ve bu sözleşmenin ekinde bulunan teknik şartnamesine uygun olarak  yüklenici  tarafından inşa edilecek binayı.

Anahtar teslimi  : Binaya ait tüm inşaat faaliyetlerinin taraflar arasındaki sözleşmeye ve eklerine ve belediyeden tasdikli projesine uygun olarak ve ayıptan ari olarak bitirilmiş olmasını,  bahçe ve  otoparkın tanzim edilmiş  – asansörlerin çalışır – ısıtma, soğutma, havalandırma tesisatının   tamamlanmış ve çalışır vaziyette olmasını,  tüm tesisatın test raporları ile çalışır vaziyette  olduğunun tespit edilmiş olduğunu, giriş lobisi dahil tüm ortak alanların tamamlanmış olduğunu, kat ittifaklı tapuları ile anahtarlarının mal sahiplerine teslim edilecek,  gerek mal sahipleri tarafından bizzat kullanılması ve gerekse üçüncü kişilere kiralanmaya uygun hale getirilmiş olduğu  ve müteahhit firmanın  yetkili yapı denetim şirketinin  inşaatın yapı kullanma izin şartlarına uygun olarak tamamlandığına ilişkin düzenleyeceği rapor ile  birlikte yapı kullanma izni başvurusunu yapmış olması ve iskanın alınmış olması halidir. 

Kaba inşaat        : Yüklenici firmanın, bu sözleşme ve ekleri ile belediyece onaylı projesine, yapı ruhsatına uygun olarak arsa üzerinde yapacağı çatısı kapanmış, tüm kat betonları atılmış, betonarme yapıyı ifade eder.

İnce İşçilik         : Doğramalar ve seramikler eksiksiz olarak takılması, binanın tüm elektrik tesisatı, kalorifer tesisatı, sıhhi tesisat, doğal gaz, atık su tesisatı, kablo, boru, iniş hatlarının döşenmesi, asansör, granit mermer işlerinin yapılması, mutfak/banyo mobilya ve ahşap işlerinin tamamlanması, ahşap parke, cila, plastik boya, kartonpiyer, alçı işlerinin bitirilerek, tüm banyo/mutfaklar ve diğer bölümlerde takılması gereken armatür, elektrik anahtar, priz, v.b. ekipmanın takılması ile binanın sözleşme ve eklerine göre garaj, su deposu, jeneratör gibi bölüm ve eklentilerinin eksiksiz olarak bitirilmesi, çevre düzenlemesinin yapılması, ortak mahallerin tamamlanması halini ifade eder.

Bağımsız Bölüm “Net” Alan Tarifi: Bağımsız bölüm içerisindeki kapalı olup, duvarlar arasında kalan net alanı ifade eder.

Yüklenici/Müteahhit: 

3)     SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu Arsa sahibinin, İstanbul İli, ——— apartmanı yıkılarak yerine aşağıda belirtilen sözleşme şartları ve imar mevzuatına uygun olarak arsa payı karşılığı inşaat yapılması işidir. ARSA SAHİBİ kendisine kalacak dairelerin karşılığında arsanın  %30’unubila bedel tapu takriri vermek karşılığında, bütün masrafları MÜTEAHHİT tarafından karşılanmak üzere MÜTEAHHİT’e satmayı ve MÜTEAHHİT de işbu arsanın %30’unubila bedel satın almak suretiyle,tasdikli projesine,işbu sözleşme hükümlerine ve sözleşme eklerine göre tüm inşaatı bitirip,inşaatın ARSA SAHİBİ’ne kalan dairelerini ve eklentilerini ARSA SAHİBİ’ne teslim etmeyi karşılıklı olarak vaat ve taahhüt ederler. Ve fiili olarak daire ve dükkan tesliminin ardından iskan alınır. İşbu vaat ve taahhüt ve devir ve ferağ şekli ileriki maddelerde açıklandığı gibidir.MÜTEAHHİT yapılan işin değerinin kendisine bırakılacak arsa payları değerinden fazla olduğunu iddia edemeyeceği gibi ARSA SAHİBİ de inşaat yapılacak arsa payına karşı sahip olacağı bağımsız bölümlerin değerinin daha düşük olduğunu iddia edemez.

4)     TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6306 sayılı Yasa’ya tabi olarak Yüklenici Yükümlülükleri

Riskli yapı kararı alma Yükümlülüğü

İşbu sözleşmenin iradi olarak oybirliği ile imzalanmaması durumunda; işbu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine konu parsellerdeki tüm ARSA MALİKLERİ’nin pay oranı (hisse oranı)  itibariyle 2/3 çoğunluğunu aşması halinde YÜKLENİCİ, sözleşme imzalayan ARSA MALİKLERİ’NİN kendisine verdiği temsil yetkisiyle lisanslandırılmış kurumlardan birini seçerek, masrafı kendisine ait olmak üzere riskli yapı kararı almakla yükümlü olacaktır.

İşbu sözleşmenin iradi olarak oybirliği ile imzalanması durumunda ise; YÜKLENİCİ bu defa ileride sözleşmenin icrasına engel olunması olasılığına karşı tüm ARSA MALİKLERİ adına 6306 sayılı yasanın ilgili maddesi uyarınca ARSA MALİKLERİNİN anlaşması esasına dayalı olarak tümünün vekâleti ile riskli yapı kararı almakla yükümlü olacaktır.

iii.       Riskli Yapı Kararına İtiraz Prosedüründe Yüklenicinin Yükümlülükleri

Riskli yapı kararının, ARSA MALİKLERİNİN anlaşmaya dayalı esasla oybirliğini sağlanamamasına dayalı olarak Çevre Şehircilik Müdürlüğü’ne yapılmış azınlık itirazlarına karşı savunmayı gerekli kılan işlem ve masrafları YÜKLENİCİ yapmakla yükümlü olacaktır.

6306 Sayılı Yasa Uyarınca Yıkım Sürecine Bağlı Yükümlülükler

İşbu sözleşme konusu inşaatın yapılacağı taşınmaz üzerindeki yapılar, oybirliğinin temini halinde 6306 sayılı yasa uyarınca idarenin bildirimi beklenilmeksizin yıktırılacaktır. Oybirliğinin sağlanamaması halinde ise, ARSA MALİKLERİNİN 2/3 (üçte iki) çoğunluğu sağlanması ile birlikte itiraz eden kat maliki/maliklerinin taşınmazlarının tahliyesi sonrasında binanın yıkılması ve arsa paylarının satışı işlemlerine esas teşkil eden izin ve bildirimlerin yapılmasından sonra gecikmeksizin masrafı kendisine ait olmak üzere yapı YÜKLENİCİ tarafından yıktırılacaktır. 

Yıkım Sonrası Sürece Dayalı Özellik

Yukarıdaki ilgili madde hükmünce yıkım işlemi hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. 6306 sayılı yasanın “Uygulama İşlemleri” başlıklı 6. maddesi uyarınca “Hak sahiplerinin anlaşması esastır” hükmüne dayalı olarak ARSA MALİKLERİNE idare tarafından herhangi bir süre verilmesine gerek kalmaksızın YÜKLENİCİ işbu sözleşme hükümlerince kendisine getirilmiş tüm yükümlülükleri, aşağıda sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde ifaya başlayacaktır.

İsteğe bağlı Artırıma İlişkin YÜKLENİCİ Yükümlülüğü

ARSA MALİKLERİNİN oybirliği (MK m. 692 hükmünce aranan oybirliğinin teminindeki hukuki zorunluluk gereği) ile anlaşamaması halinde YÜKLENİCİ, idarenin pay edinmesine engel olunması için yukarıdaki sürece bağlı olarak işbu sözleşmeyi imzalamayan azınlık hak sahiplerinin paylarını yıkım sonrası ihtiyari açık artırma yoluyla bu edinimini aşağıda ilgili madde uyarınca sağlamakla yükümlü olacaktır.

5)     İMAR DURUMU

Bina, Kadıköy Belediyesi’nden alınmış imar durumuna uygun olarak yapılacaktır. İnşaat istikamet rölevesine göre yapılacak terk işlemlerinden sonra azami ölçüde, Paylaşım Şemasında belirtilen daire ve metrekarelerinden az olmamak üzere, iskan edilebilir inşaat alanı çıkartılmaya çalışılacaktır. Sözleşme sonrasında mevzuat ve/veya başka herhangi bir nedenle imar izni artışı veya azalması olması halinde artan ve azalan bu kısım Arsa Sahipleri ile Müteahhit arasında payları oranında paylaşılacaktır.

6)     YAPILACAK İNŞAATIN TARİFİ VE KAPSAMI

Mevcut imar durumuna göre arsa üzerinde ARSA SAHİBİ’nce onaylanacak avan projeye göre bir bloktan oluşan,iskan edilebilir,lüks A kalite konut inşaatı,kapalı otopark,bahçe ve çevre düzenlemesi yapılacaktır.Daireler sözleşme ekinde yer alan mimari projedeki gibi olacaktır.

Bina ve ek tesislerle ilgili olarak yapılacak tüm kaba ve ince işlerin malzeme, işçilik ve kalite tanımları;ekipman ve teçhizatın marka,adet,kapasite,v.b özellikleri birinci sınıf kalitede olacak olup, işbu sözleşmenin eki olan teknik şartnamede açıkça ve detaylı olarak belirtilmiştir.MÜTEAHHİT son deprem yönetmeliği ve statik usul ve hesaplara riayet edecektir.Teknik şartname işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, Yüklenici tarafından birinci sınıf işçilikle uygulama yapılacaktır.

7) UYGULAMA PROJELERİ

Yukarıdaki işlerin yapımı için gerekli mimari,statik,elektrik,mekanik ve ısı yalıtım projelerinin bir örneği Arsa SAHİPLERİ ne verilecektir. Statik projeler birinci derece deprem bölgesine göre ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.

8) ARSA SAHİPLERİ’NE ve MÜTEAHHİT’E KALACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Arsa Sahipleri ve Müteahhit yapılacak olan dairelerin paylaşımı konusunda anlaşmış olup, işbu Sözleşme ekinde her bir dairenin kime ait olacağı gösterilmiştir.

İnşa edilecek binanın;

  • bodrum katında; kapalı garaj-sığınak-su deposu-jeneratör-hidrofor.
  • Bodrum Katta çok amaçlı sosyal kullanım alanı ve otopar yapılacaktır. (Bu otopark sadece Müteahhit’in dairelerine aittir.
  • Zemin katında; apartman girişi, çocuk bakım ünitesi, otopark, diğer dairelerden farklı olan ufak daire, 4 dükkan.
  • 1 ila 12. katlarının her birinde ikişer adet normal daire
  • Katta ise iki adet dubleks daire

Ekli paylaşım krokisine göre tapuda tesis edilecek kat irtifakı sonucu:         

Giriş bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Dükkan bağımsız bölüm Dükkan Sahipleri

Dükkan bağımsız bölüm Dükkan Sahipleri

Dükkan bağımsız bölüm Dükkan Sahipleri

Dükkan bağımsız bölüm Dükkan Sahipleri

1.Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

1.Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Arsa Sahipleri

Normal Kat bağımsız bölüm Müteahhit

10.Normal Kat bağımsız bölüm Müteahhit

Normal Kat bağımsız bölüm Müteahhit

Normal Kat bağımsız bölüm Müteahhit

12.Normal  Kat bağımsız bölüm Müteahhit

12.Normal  Kat bağımsız bölüm Müteahhit

13.Normal  Kat bağımsız bölüm +dublex Müteahhit

13.Normal Kat  bağımsız bölüm +dublex Müteahhit

İş bu sözleşmede belirtilen, Müteahhit’e ait dubleks dairelerin çatı altı kullanımı 13. Normal katta bulunan 2 daireye ait olup, Yönetim Planında da çatı piyesinin kullanımı ile ilgili tüm kullanım hakları Müteahhide verilecektir. Arsa Sahipleri, çatıda bulunan tüm alanların Müteahhide ait olduğunu, bu alanlarda her türlü tadilat, kullanım ve yaşam hakkının 13. Normal katta bulunan 2 daireye ait olduğunu, hali hazırda ve ileride bu hususta herhangi bir bedel veyahut hak talebinde bulunmayacaklarını ve bu alanın daha sonra ortak alan olduğu iddiasında bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Yüklenici de bahsi geçen çatı piyesindeki ortak alanların kullanımı ile ilgili olarak, binanın estetik ve statik yapısını bozmayacak ölçütlerde yapacağı her türlü tamirat, tadilat işlerinden bizzat sorumlu olduğunu, bu hususta diğer kat maliklerinden ileride hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, anılan işlerle ilgili olarak yönetim planında bu hususlara yer verileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

9)     KAT İRTİFAKININ KURULMASI – GAYRİMENKUL HİSSELERİNİN DEVRİ-TEMİNAT İPOTEKLERİNİN KONULMASI VE FEKKİ

Kat irtifakının kurulması ile birlikte ve aşağıda belirtilen inşaat teminat mektubunun Yüklenici tarafından kat maliklerine teslimi anında ARSA SAHİPLERİ mevcut hissesinin %30’unu MÜTEAHHİT’e devredecektir.

Karşılığında, MÜTEAHHİT tarafından ARSA SAHİPLERİ’ne kesin ve süreli 2.000.000,00-TL  (iki Milyon Türk Lirası) banka teminat mektubu verilecektir. Bu mektuplar 200.000TL’lik 3 eşit mektup, 400.000TL’lik 2 eşit mektup, 600.000TL’lik bir mektup olarak toplamda 6 teminat mektubu şeklinde verilecektir. Banka teminat mektubu Arsa Sahipleri’nce iş bu sözleşmede yetkili kılınan Temsilciler Heyetinin yedinde bulunacak ve Yükleniciye iade edilinceye kadar mezkur teminat mektubunun verildiği banka şubesine ait Temsilciler Heyetinden en az iki kişinin adına kiralanacak kasada muhafazası sağlanacaktır. Kiralanacak kasa masrafları MÜTEAHHİT’e aittir.

MÜTEAHHİT’in iş bu sözleşme gereğince yapmayı taahhüt ettiği işlere teminat teşkil etmesi amacıyla sözleşme konusu binada MÜTEAHHİT’in hissesine düşen 8 adet daireye ARSA SAHİPLERİ tarafından inşaat teminat ipoteği konulacak ve bu daireler inşaat ilerledikçe aşağıda belirtilen aşamalarda Heyet tarafından MÜTEAHHİT’e teslim ve iade edilecektir.

MÜTEAHHİT ihtiyaç duyması halinde, ARSA SAHİPLERİ tarafından ipotek tesis edilen taşınmazları üzerine 2. Derece Banka İpoteği Uygulama hakkına sahiptir.

 İş bu sözleşme hükümlerine MÜTAHHİT tarafından aykırı davranılması halinde MÜTEAHHİT’e yazılı olarak noter kanalı ile sözleşmeye aykırılığın giderilmesi talebiyle bir ihtarname keşide edilir ve 30 (otuz) günden az olmamak şartıyla ve işin niteliğine göre makul bir süre verilir. Yüklenici bu süre zarfında sözleşmeye aykırılığı gidermediği takdirde ikinci bir ihtarname ile sözleşme arsa sahibi tarafından feshedilebilir ve teminatlar nakde çevrilebilir.

MÜTEAHHİT tarafından arsa sahibine 8 adet daire karşılığı verilen Teminat ipoteklerinin ve Teminat mektubunun çözülmesi ve MÜTEAHHİT’e iadesine ilişkin olarak ;

Subasman kat betonunun dökülmesi ile birlikte, Müteahhit’in noterden ihtar çekmesine müteakip 200.000TL (İkiyüzbin Türk Lirası) bedelli teminat mektubu  1 adet dubleks  dairenin ipoteği fek edilecek.

kat betonunun atılması ile birlikte MÜTEAHHİT’in noterden ihtar çekmesine müteakip 200.000TL (İkiyüzbin Türk Lirası) bedelli teminat mektubu 1 adet dairenin ipoteği fek edilecek.

Kaba inşaatın tamamlanması ile birlikte MÜTEAHHİT’in noterden ihtar çekmesine müteakip 000TL (İkiörtyüzbin Türk Lirası) bedelli teminat mektubu 1 adet  dairenin ipoteği fek edilecek.

Binanın iç ve dış sıvalarının bitmesi ve PVC doğramalarının takılması ile birlikte MÜTEAHHİT’in noterden ihtar çekmesine müteakip 000TL (Dörtyüzbin Türk Lirası) bedelli teminat mektubu 1 adet dairenin ipoteği fek edilecek.

İnce işlerin tamamlanması ile birlikte MÜTEAHHİT’in noterden ihtar çekmesine müteakip 000TL (Dörtyüzbin Türk Lirası) bedelli teminat mektubu 1 adet dairenin ipoteği fek edilecek.

Daireler ve dükkanların kusursuz olarak inşaası tamamlanıp fiilen anahtar teslimi yapıldıktan sonra MÜTEAHHİT’in noterden ihtar çekmesine müteakip kalan 000TL (Dörtyüzbin Türk Lirası) bedelli teminat mektubu 2 adet dairenin ipoteği fek edilecek.

İskan alınması ile birlikte MÜTEAHHİT’in noterden ihtar çekmesine müteakip geri 1 dubleks dairenin ipoteği fek edilecek.

İpotekleri fek edilerek MÜTEAHHİT’e teslim edilecektir.  

İş bu sözleşme gereğince yukarıda belirtilen teminat ipoteklerinin çözülerek inşaat aşamalarına göre MÜTEAHHİT’e teslim edilmesine ilişkin olarak;

İpotek Altına Alınan Taşınmazlar ve Teminat Mektupları, MÜTEAHHİT tarafından yukarıda verilen şartlara uygun şekilde noterden ihtar çekerek talep edildiği tarihten itibaren en geç 7 (Yedi) iş günü içerisinde iş bu sözleşme gereği yükümlülüklerin Müteahhit tarafından eksiksiz olarak yerine getirdiğinin tespiti halinde ”Arsa sahiplerince yetkili kılınan Temsilciler Heyeti tarafından çözülecektir. Yukarıda belirtilen 7 günlük sürenin haklı sebep ileri sürülmeksizin (mücbir haller, ağır hastalık, afet, savaş hali ile müteahhitin sözleşmeye aykırı davranışlarının tespit edilmesi halleri müstesna olmak kaydıyla) geçirilmesi halinde cezai şart ve ticari gelir kaybına istinaden her bir gün için MÜTEAHHİT’e 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) cezai şart bedeli ARSA SAHİPLERİ tarafından ödenecektir.

10)TESCİL ŞERHİ

İş busözleşmenın noterde tanzim ve imzasına müteakip taraflardan herhangi biri diğerinin muvafakati ve rızası aranmaksızın iş bu Sözleşmeyi tapuya şerh ettirebilir.

11)MÜTEAHHİTE AİT MASRAFLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Müteahhit Sözleşme gereği inşa edeceği binayı iskanı alınarak, iş bu sözleşme ve eklerinde düzenlenen hükümlere ve imar mevzuatına uygun olarak “anahtar teslimi” tarzında ve süresinde teslim edecektir. Buna göre aşağıda belirtilen tüm masraf kalemleri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla binanın anahtar teslimi hale getirilmesine kadar olan tüm masraflar Müteahhit’ e aittir.

a) Sözleşme’nin düzenlenmesi uygulanması, yürütülmesi, hizmete girmesi ve projelendirme sırasında doğacak her türlü harç, vergi, teknik eleman ücretleri, tüm proje tasarım ücretleri ve masraflar.                           

b) Projelendirme ve proje tasdiki sırasında gerekli evrakın tanzimi masrafları, proje tasdik harcı, teknik eleman tasdik harcı,proje vize harçları inşaat ruhsatı alınması ile ilgili masraflar, inşaat ve işgaliye harçları.

c) Toprak döküm yerleri bedel ve harçları.

d) Binanın kat irtifakı sırasında doğacak harç ve masraflar.

e) İşin idaresi, kullanılacak her türlü alet, edevat, makine, taşıt vesairesin alınması ve muhafazası masrafları.

f) İşin yapılması için gerekli inşaat masrafları ile inşaatın devamı süresince bütün yollarda trafik akışının temini için gerekli tedbirlerin alınması ve bunlara ait masraflar.

g) Müteahhit adına çalışan personel ve işçinin her türlü ücretleri ile iş kazası olması halinde bunlara ait tedavi, tazminat, idari para cezası ve yaptırımlar.

h) İşyerinde alınacak koruma ve emniyet tedbirlerinin gerektirdiği masraflar.

i) İnşaat sırasında komşu parsellere, yola, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, vs. tesislere verilecek olası zararlar Müteahhit’ e aittir.

j) Bölge içinde kalan genel ve ada içi teknik altyapı projeleri (yollar, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı, saha aydınlatma vb.)çevrenin altyapısına bağımlı olarak Müteahhit tarafından hazırlanacaktır. Belediyenin onayından sonra projesine uygun olarak tatbikatı belediyenin veya ilgili kamu kurum veya kuruluşun görev alanı dışında kalan kısmı Müteahhit tarafından yapılacaktır.

Resmi makamlar nezdinde inşaat işlerinin tüm yapı denetim sorumluluğu Müteahhit’ e aittir.

k)KİRA BEDELİ:  Arsa Sahiplerinin taşınmazlarını boş ve borçsuz olarak (her türlü takyidattan ari şekilde, elektrik, su, doğalgaz borcu ödenmiş, üzerindeki ipotek, haciz, şerh vb tüm takyidatlar kaldırılmış olarak) Müteahhit’e teslimini müteakiben aşağıda belirtilen şekilde ödenecektir. Kira bedelleri, Yüklenici tarafından Kat Maliklerinedairelerin fiilen teslim edildiği an itibariyle sona erer.

MÜTEAHHİT tarafından inşaat süresince her bağımsız bölüm için;

Her Daire başına aylık 2500-TL (İkibin Bin beşyüzTürk Lirası) kira bedeli ödenecektir.

Her Dükkan başına aylık 1250-TL (Binikiyüzellibin Türk Lirası) kira bedeli ödenecektir.

Ödeme Şekli;    İlk 3 (üç) ay peşin (Daire ve Dükkan tesliminde), takip eden süreçte 3’er aylık periyodlarla peşin olarak ödenecektir.

Tüm bu kiralar Ars0061 sahiplerine fiilen daireler teslim edilene kadar ödenecektir. MÜTEAHHİT inşaatı söz verdiğinden erken bitirecek olursa kira ödemesi de o tarihte bitecektir.

Ayrıca her daireye bir kereye mahsus olmak üzere 3000 TL daire tesliminde taşınma ücreti üç aylık kira bedeli ile beraber ödenecektir. Her dükkana bir kereye mahsus olmak üzere 1250 TL dükkan tesliminde taşınma ücreti üç aylık kira bedeli ile beraber ödenecektir.

12) ARSA SAHİBİNE AİT MASRAF VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a)Kat malikleri, işbu Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin noterde tanzim ve imzasını müteakiben, proje için belediyeden alınacak ön onaydan sonrave müteahhidin yazılı boşaltma tebligatından itibaren en geç iki ay içerisinde dairelerini boş, borçsuz ve ilişkisiz olarak müteahhide teslim etmekle yükümlüdürler. Bu teslim taşınmazın tapu ve kadastro kayıtlarında bulunan her türlü borç ve takyidatların (ipotek,haciz,şerhv.s) kaldırılarak ilişiksiz hale getirilmesi, varsa veraset intikallerinin yapılması, taşınmaz ile ilgili her türlü borcun (elektrik,su,doğalgaz,emlakvergisi,çevre temizlik vergisi,v.s) ödenmesi ve dairenin tahliye edilerek boş şekilde yükleniciye teslim edilmesidir. Kiracıların tahliyesi ile ilgili sorumluluk arsa sahibine ait olup, 6306 sayılı Yasa’nın gösterdiği prosedürün uygulanmasında Müteahhit tarafından hukuki ve teknik destek sağlanacak; belediye, tapu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndaki evraklar Kat Maliki ile birlikte takip edilecektir. Teslim tarihinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen herhangi bir kat maliki olması durumunda müteahhittaahhüt ettiği inşaatı süresi içerisinde yapmak zorunda olmayacak, iş bu sözleşme şartlarını yerine getirmediği iddiasıyla cezai şartlardan sorumlu tutulamayacaktır. Böyle bir durumun oluşması halinde kaybedilen zaman müteahhidin inşaat süresine eklenecektir. Ayrıca, sorumluluğunu yerine getirmeyen arsa sahibi,  diğer arsa sahiplerinin ve müteahhidin bu zamana kadarki harcamalarından ve kayıplarından da sorumlu olmakla birlikte bu bedeli ilk talep halinde peşinen ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

b) Kat malikleri dairelerden taşınırken daireye ait demirbaşları (çelik kapı, kapı, pencere, mutfak dolabı, radyatör, vitrifiye, batarya, parke) yerinde bırakacaktır. (Dairelere sonradan eklenen eklentiler eski haline getirilme koşulu ile alınabilir.) Müteahhidin yazılı muvafakati olmaksızın bunların sökümü ve götürülmesi durumunda tespit edilecek ve müteahhit tarafından ödenecek kira parasından düşülecektir. Daire ve dükkanlar teslim edilirken “DEVİR TESLİM TUTANAĞI” düzenlenecek.

c) Kat malikleri daireleri boşalttıktan sonra resmi dairelerle ve özel şirketlerle (İGDAŞ,İSKİ,AYEDAŞ) olan aboneliklerini keserek daireleri Müteahhit’e bu şekilde teslim edecektir.

d) İşbu Sözleşme’nin imzalanmasından öncesine ait varsa belediyesinin tahakkuk ettirdiği emlak vergisi ve sair benzeri vergi ve cezaları.      

e) Sözleşme tarihinden önce, Tapunun üzerinde taşınmazın aynına bağlı hak, ipotek ve/veya şerh varsa bunların kaldırılmasıyla ilgili masraflar.

f) Arsa Sahipleri’nin kendisine ait bağımsız bölümlerde üçüncü şahıslara yapacağı devirlerden doğacak her türlü harç ve masraflar ile vergiler Arsa Sahipleri’ ne aittir.

g) Arsa Sahipleri’nden kiracısı olan varsa, kiracının talep edeceği bedeller ve dairenin boşaltılması sorumluluğu Arsa Sahibi’ne aittir, bu durumla alakalı olarak Kiracı yahut Arsa Sahibi Müteahhitten ekstra (maddi) bir talepte bulunamazlar. Olası bir tahliye davası durumunda kusurlu arsa sahibi, mağdur arsa sahiplerinin ve müteahhidin mağduriyetini gidermekle yükümlü olup, doğacak zarar buna sebebiyet veren kat maliki tarafından karşılanacaktır.

İnşaatın başlangıcından anahtar teslimi bitimine kadar Arsa Sahipleri’nin yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir harç, vergi veya gider yükümlülüğü yoktur.

Ayrıca bu düzenleme şeklinde inşaat sözleşmesi bütün bölümleri ile mirasçıları bağlar.

13) İŞİN SÜRESİ

Binanın, tüm kat malikleri tarafından boş ve borçsuz olarak teslim edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) ay içerisinde, yüklenici tarafından inşaat ruhsatı alınacak ve inşaata başlanacaktır. Ruhsat çalışmaları esnasında idarede mevzuattan kaynaklanan gecikmeler olursa, bu gecikme nedeniyle dairelerin Yüklenici’nin inisiyatifi dışında boş ve borçsuz olarak teslim edilmesi zorunluluğu hasıl olursa ve bu gecikmelerde YÜKLENİCİ’nin kusuru yoksa gecikme nedeninin meydana gelişinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde YÜKLENİCİ yazılı olarak durumu Heyet’e bildirecektir ve gecikilen bu süre inşaat ruhsatı alma süresine eklenecektir. İnşaatın fiilen başlamasından itibaren 15(onbeş) ay içinde tüm betonarme işlerini bitirip yapının çatısını kapatacak, duvarlarını örecek, blokların dış cephe kaplama ve boyaları bitirilip doğrama ve camlar takılacak, blokların iç dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler tamamlanacak, kısacası iş bu sözleşmenin 2. Maddesinde Tanımlar başlığı altında belirtilen İnce İşçilik tamamlanacak ve Yapı Kullanma İzin Belgesi Başvurusu da yapılmış şekilde daire anahtarları fiilen kullanılmak üzere ARSA SAHİBİ’ne teslim edilecektir. Geçici kabul sırasında tespit edilecek eksik ve kusurlu işler varsa yazılı bildirimi müteakip 1 ay içinde Yüklenici tarafından giderilecektir. YÜKLENİCİ, yukarıda belirtilen 15 aylık süre içerisinde daireleri teslim edemediği takdirde, en fazla 2 (iki) ay daha inşaat süresine eklenir. Bu 2 (iki) aylık süre de geçtiği takdirde, ARSA SAHİPLERİ, sözleşmeyi feshederek yoksun kaldığı gelirleri ile her türlü zarar ve ziyanını talep etmek ve ayrıca eksik ve kusurlu işleri YÜKLENİCİ nam ve hesabına başka bir firmaya tamamlattırmak ve/veya düzelttirmek hakkına sahiptir. Ayrıca bu süre zarfında kira bedellerine tefe tüfe uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilen dairelerin fiilen Kat Maliklerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç 4 (dört) ay içerisinde binanın yapı kullanım izni (iskan) alınacaktır. Aksi takdirde, iş bu sözleşmenin 14. Ve 15. Maddelerinde belirtilen cezai şart ve fesih hükümleri tatbik olunur.

14)TAZMİNAT VE CEZAİ ŞART

Müteahhit Sözleşme’de belirtilen süreler içinde belirtilen işleri tamamlamakla yükümlüdür. Buna göre Müteahhit yukarıda belirtilen her bölümdeki işleri belirtilen sürede tamamlayamadığı takdirde; geçen her gün için Arsa Sahipleri’ne, kira bedelinden ayrı olarak, toplam 1000.- TL (BinTürkLirası)  karşılığı gecikme tazminatı ödeyecektir. 19. Maddesinde tarif edilen mücbir sebeplerin oluşması halinde, mücbir sebeplerin başladığı tarihten sonra oluşabilecek gecikmeler için ceza şartları uygulanmayacak ve tazminat ödenmeyecektir.

15)SÖZLEŞMENİN FESHİ              

a) Müteahhitin feshi, iflası, tasfiyesi veya herhangi bir şekil ve surette tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını gerektirecek duruma düşmesi,

b) İş bu sözleşme gereğince belirtilen teslim sürelerde teslim edilmezse,

c) Müteahhit ‘in inşaatı kaçak ve ruhsata aykırı yapması veya kusurlu imalat yapması durumunda,

Arsa Sahipleri sözleşmeyi tek taraflı ve geçmişe yönelik olarak fesih hakkına sahiptir. Arsa Sahipleri yukarıda belirtilen veya kanundan doğan nedenlerle tek taraflı fesih hakkını kullanabilmek için Müteahhit’ e gerekçeli bir ihtarda bulunmak ve ihtar ettiği hususun düzeltilmesi ve gerekli önlemlerin alınması için asgari yeterli zamanı tanımak zorundadır. Verilen süreye rağmen, Müteahhit işbu sözleşmeye aykırılığı gidermediği takdirde, Kat Malikleri tarafından işbu sözleşme direk feshedilebilir.

Kanuna ve bu sözleşmeye aykırılık söz konusu olmadığı halde Sözleşme’nin keyfi olarak Arsa Sahipleri’nce feshi halinde Arsa Sahipleri, Müteahhit’ in uğradığı tüm zararları karşıladıktan sonra ceza olarak tüm daireler toplamı 200.000.-TL (İkiyüzbinTürklirası)  ödemeyi kabul eder.

16)ARSA SAHİPLERİNİN VEFATI VE MÜTEAHHİTİN İFLASI

a) Arsa Sahipleri’nin vefat etmesi halinde bütün hak ve vecibeleri varislerine intikal eder. Varisler, müteveffanın öldüğü tarihten itibaren en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde veraset ilamlarını almak için verekli başvuruları yapar, gereken vekaletleri en acil biçimde vermek ve Müteahhit’ in işini aksatmamakla yükümlüdürler. Aksi takdirde iş bu sözleşmede belirtilen cezai şartlar uygulanacaktır.

b) Müteahhit’ in feshi, iflası, tasfiyesi veya herhangi bir şekil ve surette tasarruf yetkisinin kısıtlanmasını gerektirecek duruma düşmesi halinde gerek Müteahhit ve gerekse Arsa Sahipleri Sözleşme’nin sona ereceğini kabul ederler. Bu halde Arsa Sahipleri işin durumuna göre işi yaptırmaktan tamamen vazgeçebileceği gibi başka Müteahhit veya Müteahhitlere arada doğacak haklarına halel gelmeksizin işi yaptırabilir. Müteahhit şirket ortaklarından birinin vefat etmesi halinde bütün hak ve vecibeleri varislerine intikal eder. İş bitirme süresine de 3 ay eklenir ve bunun için herhangi bir cezai bedel ödenmez, sadece kira ödemesi yapılır.

17)ARSA SAHİPLERİNİN ARSAYI BAŞKASINA DEVRİ

Arsa Sahipleri, iş bu sözleşmenin imzalanmasından sonra sözleşme konusu olan arsayı hiçbir şekilde kısmen de olsa YÜKLENİCİ’nin önceden yazılı iznini almadan başkalarına devir, temlik ve ferağ edemez.

Arsa Sahipleri, kat irtifakı tesis edilinceye kadar kendisine ait Arsa’yı veya Bağımsız Bölümleri Müteahhit’in bilgisi dışında üçüncü kişilere satmayacağını veya pazarlamayacağını, geçerli veya geçersiz satış vaadi sözleşmesi yapmayacağını, tapu kütüğünde devir ve temlik etmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.  Arsa Sahipleri, bu yasağa aykırı olarak sattığı beher Bağımsız Bölüm başına Müteahhit’e 50.000-TL. (Ellibin Türk Lirası) cezai şart ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.  Kat İrtifakının tesis edilmesini müteakip Bağımsız Bölümler’ini satmak isteyen Arsa Sahipleri, ilk olarak Müteahhit’e bu konuda bilgi vermeyi ve satın almayı isteyip istemediğini sormayı kabul ederler.

Şayet, söz konusu satış yasağına rağmen Arsa Sahipleri, Sözleşme konusu Arsa’yı veya Bağımsız Bölümleri üçüncü bir kişiye sattıkları veya herhangi bir şekilde devrettikleri takdirde, Arsa’nın yeni malikleri Sözleşme hükümlerine tabi olmuş sayılırlar ve Sözleşme hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar.  Arsa Sahipleri ile söz konusu yeni malikler arasında Sözleşme hükümleri dışında yapılan veya yapılacak özel sözleşmeler Müteahhit’i bağlamaz.

18)VEKÂLETLERİ TANZİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ARSA MALİKLERİ, işbu sözleşmenin icrasını temin yolunda, gereken hukukî işlemleri yapabilmesi için lüzumlu yetki belgelerini noterde düzenleme şeklinde tanzim ettirecek ve YÜKLENİCİ’ye teslim edeceklerdir. ARSA MALİKLERİ adına ve hesabına YÜKLENİCİ’nin göstereceği kişilerden başka bir kişinin işbu sözleşmeden doğan işlemleri gerçekleştirmek üzere temsilci ataması halinde bu konudaki vekaletlerin alt vekil yetkisi içererek tanzim edilmesiyle o kişilerin göstereceği kişilerin vekil ataması gerçekleştirilmiş olacaktır.

ARSA MALİKLERİ, BK 504/son fıkra hükmünce sözleşme konusu taşınmaza ilişkin YÜKLENİCİ’ye ödev olarak yüklenmiş tüm hukuki işlemleri yapma konusunda özel yetkili temsil belgesini tanzim ile yükümlü olacaklardır. Bu bağlamda temsil yetkisi kat irtifakının/kat mülkiyetinin terkini, yeni kat irtifakı/kat mülkiyetinin kurulması, YÜKLENİCİ’ye ait payların kendisine devri ve diğer tüm resmi mercilerde taşınmaza ilişkin hukuki işlemleri yapma yetkisi içerecektir.

19)İŞÇİ SİGORTA PRİMLERİ VE VERGİLER

Müteahhit  işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte işin devamı süresince çalışacak işçilerin sigorta primlerini ve vergilerini ödeyecek ,yetkili kurumlara karşı sorumluluk Müteahhit’ e ait olacaktır. Bu konuda Arsa Sahipleri’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

20)HASAR VE ZARAR ZİYAN

İşin yapılması esnasında Müteahhit’ in ve çalıştırdığı kişilerin sebep olacağı veya gerekli tedbirleri almamasından doğacak zararların hukuki ve cezai sorumluluğu Müteahhit’ e aittir. Arsa Sahipleri aleyhine açılabilecek davaların masrafları, vekalet ücretleri ve Arsa Sahipleri’nin uğrayabileceği her türlü zararın maddi ve manevi açıdan tazmini Müteahhit’e aittir. Müteahhit Projeye ve ruhsata aykırı inşaat yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Yaptığı takdirde proje uygun hale getirme masrafları, arsa sahiplerinin uğradığı zararı öder, ayrıca hukuki ve cezai sorumluluk Müteahhit’ e aittir.

21)İŞİN KONTROLÜ

İnşaatın yapımı sırasında işin başında sürekli olarak uzman bir teknik eleman bulunduracaktır.

Sözleşmeye konu inşaatın her safhasında, imalatın sözleşmeye ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlamak için arsa malikleri tarafından 3 kişilik bir heyet ve 2 kişilik yedek üye teşkil edilmiştir.

 

HEYET;

Kat malikleri bu sözleşmenin noterde tanzimi sırasında,  MÜTEAHHİT firma ile ilişkileri düzenlemek, inşaatın her safhasında kat malikleri adına gerekli kontrol ve denetimleri yapmak, kat irtifakı kurulması ile belirtilen inşaat aşamalarında yapımcı firmaya devredilecek bağımsız bölümlerin tapuda devir ferağını yapmak, teminat mektuplarını iade etmek, gerekli raporlamaları yapmak, yapımcı firma nezdinde eksiklerin tamamlanmasını takip etmek, yönetim planını onaylamak ve İnşaatın başlamasından yapı kullanma izni alınması aşamasına kadar geçerli olmak üzere, iş bu sözleşme gereğince arsa sahipleri temsilcisi (Heyet) olarak seçmiş oldukları 5 kişiyi yukarıdaki işlemleri yapabilmeleri için yetkilendireceklerdir. Taraflar, temsilciler heyetinin oy birliği ile alacağı kararlara uyacaklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. Tüm kat maliklerinin şikayet ve talepleri bu heyet tarafından yazılı olarak yükleniciye bildirilecektir.

Sözleşme konusu yapılacak tüm resmi ve gayri resmi yazışmaların yapılması için

”                                    @hotmail.com”  e-posta adresi; “                                                            “  ise heyet yasal tebligat adresi olarak taraflarca kabul edilmiştir. Taraflar, iş bu maddede yazılı bulunan Heyet adreslerinin tebligata esas olacak adresleri olduğunu ve bu adreslere yapılacak tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslerde vaki olacak değişikliklerin 15 (onbeş) iş günü içinde karşı tarafa yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. Aksi takdirde eski adrese yapılan tebligatlar geçerli olacaktır.

Bu heyetin inşaatın her safhasında imalatı kontrol etme yetkilerinin olduğu taraflarca kabul edilmiştir.  Bu kontrolleri gerçekleştirmek sadece heyetin yetkisindedir. Müteahhit ve heyetin belirleyeceği tarih ve saatlerde, işin yapılmasına mani olmayacak şekilde şantiye sahasına girilebilir. İş güvenliği çerçevesinde izinsiz olarak şantiye sahasına girilmeyecektir. MÜTEAHHİT, yukarıda 8. maddede belirtilen inşaat safhalarının tamamlandığını yukarıda adları geçen heyete bildirmekle yükümlüdür. İpotek Altına Alınan Taşınmazlar ve Teminat Mektupları, MÜTEAHHİT tarafından teslimi noterden yapacağı ihtarla birlikte talep edildiği tarihten itibaren en geç 7 (Yedi) iş günü içerisinde ”Arsa sahiplerince yetkili kılınan Temsilciler Heyeti tarafından çözülecektir. Yukarıda belirtilen 7 günlük sürenin haklı sebep ileri sürülmeksizin geçirilmesi halinde cezai şart ve ticari gelir kaybına istinaden her bir gün için MÜTEAHHİT’e 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) cezai şart bedeli Arsa sahipleri tarafından ödenecektir.

Heyetin inşaat safhasında eksiklikler tespit etmesi halinde bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar inşaatın bu safhasına ilişkin olarak mezkur teminat mektubunun iadesi veya tapuda devir ve ferağ işlemi yapılmayacaktır. İnşaatın kontrolü için kurulan bu heyet kararlarını tüm mal sahipleri adına verecek olup, Arsa Sahipleri bu heyetin oy birliği ile aldığı tüm kararlara harfiyen uymayı kabul etmişlerdir. Bu düzenleme şeklindeki inşaat sözleşmesi bütün bölümleri ile mirasçıları da bağlar.

22)VEKALETNAME VERİLMESİ

 İş bu sözleşmenin noterde imzalanması sırasında arsa sahipleri inşaat yapımı için çap, imar durumu çıkarılması, cins tashihi, yıkım ve inşaat ruhsatlarının alınması, inşaat projelerinin çizdirilip tasdik ettirilmesi, belediye İSKİ, İgdaş ,elektrik idarelerinde yapılacak sözleşmeler kat irtifakı kurulması, arsaların varsa terk, tevhit işlemlerinin yapılması ve tasdik ettirilmesi, yıkım inşaat ruhsatlarının alınması, kat mülkiyetlerinin kurulması, noterde liste tanzimi ,inşaatın başlaması yetkilerini içeren bir vekaletname yüklenici firmaya verilecektir. (Ayrıca, arsa sahipleri, kat irtifakının kurulması aşamasında tapuda işlemlerin hızlı şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla Temsilciler Heyetinden 1 kişiye “Temlik yetkisini içeren vekaletname” verecektir. Bu vekaletnameyi vermeyen arsa sahipleri tapuda temlik işlemlerini süresinde yapmamaları halinde cezai şarta tabi tutulur) Arsa sahibi inşaat bitene kadar iş bu vekaletnameden yükleniciyi haksız yere azletmeyecektir. İnşaat sırasında vekaletnameden azil işlemi yapılırsa arsa sahibi doğabilecek tüm maddi ve manevi zararlar ile iş bu sözleşme gereği cezai şart bedellerini Yüklenicinin noterden yapacağı  ihbar ve ihtara müteakip nakden ve defaten ödemek zorundadır.

23)MÜCBİR SEBEP

Aşağıda belirtilen haller gecikmeler için mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.

a) Sözleşme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede Richter ölçeğine göre 7 nin üzerinde hissedilebilecek ve yıkıma sebep olan büyük bir  deprem,

b) Genel salgın hastalık,

c) Kısmi veya seferberlik ilanı,

d) Hükümet ve resmi makamlarca çalışma. İstihsal ve alım-satım imkanını tamamen kaldıracak nitelikte alınacak kararlar ile resmi makamların müsaade, müdahale veya iradelerine bağlı sebeplerden dolayı gecikmeler,

e)Doğal afet

Yukarıdaki maddelerin dışındaki haller mücbir sebep olarak kabul edilmeyecektir.

24)  ŞUYUUN İDAMESİ VE ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT

Kat irtifakının tesis edilmesine kadar geçecek süre içerisinde, Arsa Sahipleri ve halefleri şüyuun izalesini talep etmeyeceklerini, belirtilen süre boyunca şüyuun idamesini kabul ettiklerini, şüyuun idamesini tapuda tesis etmeyi ve şufa hakkını şerh etmeyi beyan ve taahhüt ederler.

Arsa Sahipleri, Sözleşme uyarınca üçüncü kişi alıcılara yapılacak satışlara ilişkin olarak, şufa haklarından feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. 

25)İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin aslından veya uygulamasından doğacak sorunların çözümü için İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar işbu sözleşmenin birinci maddesinde belirtilen adresleri kanuni adres olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslere yapılacak tebligatlar şahıslara yapılmış sayılacaktır. Adresini değiştiren taraf bunu derhal yazılı olarak diğer taraflara bildirecektir. İşbu bildirimin yapılmaması halinde sözleşmede belirtilen adres geçerli olacaktır.

26)TAPU VE NOTER HARÇLARININ MATRAHI

İşbu sözleşmenin mahiyeti icabı, arsa hisselerinin devir ve temliklerinde Arsa Sahipleri ile Müteahhit arasında bedel olarak para ödenmesi söz konusu olmayacaktır. Ancak tapu ve noter harçlarının matrahını teşkil etmek üzere bir bedel beyanı gerektiğinde, taraflarca bu harçların matrahı için arsanın son emlak vergisi değeri olan                                            TL kabul edilerek kararlaştırılmış olup, işbu rakam taraflar için munzam bir borç-alacak vasfında olmayacak olup sadece bahse konu olan harcamaların yasal hallerde ödenmesine matrah teşkil edecektir. İşbu sözleşmede taraflarca gösterilen arsa değerinin, ilgili belediyeden alınan emlak  vergisi bildirimine göre yapıldığını taraflar kabul ve beyan ederler.

27)EMSAL TABLOSU

Dairelerin emsallerine ilişkin ek sözleşmenin sonunda yer almaktadır.

27 maddeden 16 ana sayfa ve 1 ekten ibaret işbu sözleşme tarihinde imzalanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir