Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi

Elbirliğiyle Mülkiyet Paylı Mülkiyete Nasıl Çevrilir?

Elbirliği ile mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için 2 farklı yol vardır. Bu yollardan ilki “Tapu Müdürlüğü tarafından elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi” diğeri ise “Mahkeme yoluyla elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesidir. Aşağıda bu iki yolu da Adana İncekaş Hukuk Bürosu tapu-gayrimenkul avukatları olarak ele aldık.

Hemen yazımıza devam etmeden önce “elbirliği” kelimesinin tanımını yapalım. Elbirliği(bir diğer adıyla iştirak) halinde mülkiyet aralarında ortaklık bulunan kişilerin bu ortaklık nedeniyle bir mala birlikte malik olması anlamına gelir. Ortaklık bir sözleşmeden kaynaklanıyor veya mirastan kaynaklanıyor olabilir.

Tapu Müdürlüğü Tarafından Çevrilmesi

Muris veya murislerin adlarına kayıtlı taşınmazlarda; taraf olarak mirasçılardan birisinin talebi ile mahkemeden alınan veraset belgelerine göre intikal talep edilmesi halinde elbirliği (iştirak) halinde mülkiyet esasına göre tescil işlemleri yapılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şudur; intikalin iştirak halinde yapılması durumunda ortaklar 3. kişilere satış yapamaz duruma gelirler. İştirak halinde mülkiyet alınması durumunda ortaklar ancak kendi aralarında satış yapabilirler. Bu nedenle iştirak halinde intikal yerine müşterek halde intikal yapılması daha faydalıdır. Çünkü müşterek halde intikal yapıldığında mirasçılar paylarını 3. kişilere de satabilir hale gelirler.

Tebligat yapılarak, elbirliği (iştirak) halindeki mülkiyetin paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre tescili; iştirak halinde tescilli taşınmazların tescile dayanak veraset belgelerine göre talep edilmesi halinde tüm mirasçılara Tapu Müdürlüğünce 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda tebligat yapılarak müşterek mülkiyet esasına göre tescil işlemleri yapılması gerekmektedir. Buradan anlamanız gereken şudur; eğer ki tüm mirasçılar aynı anda tapuda hazır olursa ve mirasçılık belgesini sunarak imza atarlar ise bu durumda tebligat sürecine gerek kalmadan iştirak halindeki mülkiyet paylı hale getirilecektir. Eğer ki mirasçılardan birisi tapuya gelemeyecek durumda ise bu halde noterden muvafakatname vermesi de tapu huzurunda geçerlidir.

Özetlemek gerekirse tapu yoluyla elbirliği mülkiyetinin paylıya çevrilmesi için ya tüm mirasçılar tapuda hazır olup imza atacaktır ya da tüm mirasçılara tebligat gönderilecek ve itiraz etmemeleri beklenecektir.

Mirasçıların Adresi Nasıl Tespit Edilir?

Tapu Müdürlüğü tarafından paylıya çevirmede mirasçılara tebligat çıkartılması gerekir. Bunun için öncelikle 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 49. maddesine göre mirasçıların, Tapu Müdürlüğü kayıtlarında adresleri var ise veya Tapu Müdürlüğü’nce tapu kayıtlarından adres tespitinin yapılabilmesi halinde tebligat bu adrese yapılacaktır. Uygulamada çoğunlukla mirasçıların tapu sicilinde kayıtlı adresi bulunmaktadır.(Herhangi bir mirasçı üzerine taşınmaz kaydı olması yeterli)

Mirasçıların Tapu Müdürlüğünde adresi yok ise, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 15.12.2006 tarih 26377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre adrese dayalı nüfus kayıt sistemine geçildiğinden, Tapu Müdürlüğünce görevlendirilen ve kullanıcı ad ve şifresi verilen personel tarafından “http://tk-mevzuat/mernis” adresine girilip sorgulaması yapılmak suretiyle veya sorgulama olanağı bulunmayan Tapu Müdürlüklerince Nüfus Müdürlükleri ile yazışma yaparak nüfus kaydı ve adreslerin temin edilmesi gerekir. Görüleceği üzere tapuda adres bilgisine ulaşamasanız dahi nüfus müdürlüğünden bu konuda bilgi alma hakkına sahipsiniz.

Mirasçılardan birinin veya birkaçının yurt dışında bulunması veya yabancı uyruklu olması halinde 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebligat yapılacaktır. Bu durumdaki kişilerle ilgili talepler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı’na belgeleriyle birlikte intikal ettirilerek tebligat işlemleri gerçekleştirilecektir. Yani yurtdışına tebligat işlemlerini TKGM yürütecektir.

Tebligat sürecinde şunlara dikkat edilmesi gerekir:

 • Mirasçılardan fiil ehliyeti bulunmayanlar var ise; tebligat mirasçının kanuni temsilcisine yapılır. 
 • Elden tebligatın yapıldığı veya taahhütlü tebligatın mirasçılarca tebellüğ edildiği tarih tebligat tarihi olarak kabul edilir ve itirazda bulunma ve dava açma süresi bu tarihte başlar. 
 • Tebliğden itibaren 30 günlük süre sonunda gerekçe göstererek bir itiraz yapılmaz taşınmazın kayıtlı bulunduğu yerel mahkemeye (sulh hukuk mahkemesi) söz konusu taşınmaza dönük herhangi bir itiraz davası açılmamışsa veya paylaşma davası da açılmaz ise, bir veya birden çok mirasçının talebi ile “elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi” işlemi gerçekleştirilecektir. Postada (vs.) oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Mirasçıya beyanda bulunmak için verilecek sürenin son günü resmi tatile rastlarsa süre tatilin bittiği ertesi gün son bulur.

Tebligat Masrafları Ne Kadar Tutar?

Tebligat masrafları ilgilisince (talepte bulunan) karşılanır, Tebligat masrafları, tebliğ edilecek kişi sayısına göre talep eden tarafından Tapu Müdürlüğü’ne pul olarak verilecektir. İlan suretiyle yapılacak tebligatlar ise, ilgisi tarafından bizzat karşılanacaktır.

Hangi Hallerde Tapu Müdürlüğünde Paylıya Çevirme İşlemi Yapılmaz?

 1. Belirlenen süre içerisinde mirasçılardan birinin gerekçe göstererek itiraz etmesi veya paylaşma davasının açıldığının anlaşılması halinde herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
 2. Tebligat masrafları ilgilisince karşılanmaz ise, işlem karşılanmayacaktır.
 3. Elbirliği (iştirak) halindeki mülkiyete ilişkin dayanak kayıtlarında veraset belgeleri bulunamamış veya dayanak veraset belgeleri ile iştirak malikleri birebir eşleşmiyor ve Tapu Sicil Tüzüğüne göre hata düzeltilemiyor ise, talep karşılanmayacak mahkeme kararı istenecektir.
 4. Tebligat esasınca paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre intikal taleplerinde aynı murise ait farklı birden fazla mirasçılık belgesi sunulmuş ise işlem karşılanmayarak, mahkeme kararı istenecektir.
 5. Paylı (müşterek) mülkiyet esasına göre intikal taleplerinde yapılacak tebligatlarda kanuni temsilcilerin kimlik tespiti yapılamaması veya kanuni temsilci olduklarına ilişkin dayanak belgelerin (mahkeme kararı vb.) bulunamaması durumunda işlem karşılanmayacaktır.

Tebligatlar Nasıl Arşivlenir?

Tebliğ belgesi, tebellüğ edeni ve tebliğ tarihini gösteren resmî evrak niteliğinde olduğundan bu belgeler işlemin tamamlanmasını müteakip işlem dosyasında saklanacaktır. Mirasçılara beyanda bulunmak için tebligatın yapılması zorunlu olup, tebligatın mirasçılara yapıldığının tebliğ belgesi ile tevsik edilmesi (belgelenmesi) zorunludur.

Mahkeme Tarafından Çevrilmesi

Ortaklar isterlerse, elbirliği mülkiyetini paylı mülkiyete dönüştürmek için dava açabilirler. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Dava Nasıl Açılır ve İlerler?

Davanın konusu elbirliği mülkiyetine konu olan malların tamamının veya bir kısmının paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemidir, Dava bir veya birkaç mirasçı tarafından diğer mirasçılara karşı açılır. Davaya bakan hâkim, davalılara varsa itirazlarını bildirmek üzere bir davetiye gönderir. Davalılara gönderilen tebligatın 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 644. maddesinde belirtilen ihtarı içermesi gerekir. İhtarı içermeyen tebligatlar geçersizdir.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir,

Elbirliği şeklindeki mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilirken hüküm fıkrasında infazda tereddüt yaratmayacak şekilde her paydaşın payının ayrı ayrı gösterilmesi gerekir. Mirasçılık belgesindeki paylara atıfta bulunularak yazılı şekilde hüküm kurulamaz.

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Masrafı Nedir?

Elbirliği mülkiyetinin paylıya çevrilmesi masrafı davalı sayısına göre belli olur. Örneğin davada 10 farklı davalı yer alıyor diyelim; bu durumda davalı başına 100 TL tebligat ücreti istenir ve 10×100=1.000 TL davalılar için gider masrafı söz konusu olur. Mahkeme her açılan davada harç da talep etmektedir. Harç bedeli ise 300 TL’dir. Yine mahkeme keşif için gider avansı talep edecektir; bunun da bedeli 300 TL’dir. Toplamda hesaplayacak olursak elbirliği mülkiyetinin paylıya çevrilmesi masrafı 1.600 TL’dir.

Son olarak aklınıza hala takılan sorular var ise TKGM’nin güncel tarihli yayımladığı genelgeyi şuradan indirebilirsiniz. Bu genelgede sürece dair bazı evrakların örnekleri yer almaktadır. Elbirliğinin paylı mülkiyete çevrilmesi hakkında soru ve talepleriniz için Av. Saim İNCEKAŞ ile iletişime geçebilirsiniz.

Elbirliğiyle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Yukarıda da değindiğimiz üzere elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi mahkemeden istenecekse bunun için bir dava dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir. Aşağıda ihtiyacınız olan tüm dava dilekçesi çeşitlerini bulabilirsiniz.

Elbirliği ile Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesi Dava Dilekçeleri

Örnek 1

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONU: İştirak halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil ile Ahmet, miras kalan Adana İli Seyhan İlçesi Adalet Mahallesi hudutlarında kaim 13 ve 14 parsel numaralı taşınmazlardaki hisselerinin tamamının satışı hususunda anlaşmışlardır. Müvekkil Kemal satış bedelini ödemiş ancak tapuda satış gerçekleşmeyince Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin, 11 esas sayılı dosyası ile federate zorlama davası açılmıştır. Mahkemece davanın kabulü ile Adana ilçesi Seyhan Mahallesi hudutlarında kaim 13 ve 14 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtlarında davalı Ahmet adına isabet eden payla ilgili kısmın iptali ile davacı Kemal adına tesciline karar verilmiştir. İş bu karar 2020 tarihinde kesinleşmiştir.

Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020 tarih, 11 esas ve 12 karar sayılı ilamı ile tapuda işlem yapılmak istendiğinde ise iştirak halinde mülkiyetin mevcut olduğu ve öncelikle iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi gerektiği beyan edilmiştir.

Bu sebeple Adana İli Seyhan İlçesi Adalet Mahallesi hudutlarında kaim 13 ve 14 parseldeki iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

H.SEBEPLER: HMK, TMK ve diğer ilgili mevzuat.

DELİLLER: Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020 tarih, 11 esas ve 12 karar sayılı dosyası, tapu kayıtları, nüfus kayıtları ve ikamesi mümkün her türlü yasal delil.

İSTEM SONUCU: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle Adana İli Seyhan İlçesi Adalet Mahallesi hudutlarında kaim 13 ve 14 parselde kayıtlı taşınmazlardaki iştirak halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

EKİ:

1- Onaylı vekaletname sureti

2- Adana Asliye Hukuk Mahkemesinin 2020 tarih, 11 esas ve 12 karar sayılı ilam sureti.

3- Tapu kaydı örneği

Örnek 2

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

KONUSU: Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi Talebimizden İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

1- Davacılar murisi olan Ahmet’in 2020 tarihinde ölmesi ile Adana ili, Seyhan ilçesi, Adalet Köyü, Suluca mevkiinde bulunan tapunun 11 ada, 12 pafta, 13 parselde bulunan taşınmaz elbirliği ortaklığı şeklinde davacı müvekkillerime intikal etmiştir.

Belirtilen taşınmazlar üzerinde tarafların elbirliği halinde mülkiyetin devamının gerek müvekkil ve gerekse davalılar açısından hiçbir hukuki yararı bulunmamaktadır.

Talep konusu taşınmazlarda elbirliği mülkiyetinin devam etmesi nedeniyle, her bir hissedar kendi hissesi üzerinde dilediği gibi hukuki tasarrufta bulunamamakta, kendi adlarına taşınmazları İlçe Tarım Müdürlüğü nezdinde Çiftçi Kayıt Sistemine kaydettirememekte ve bu nedenle zirai Devlet desteklemelerinden faydalanmalarında sorunlar yaşanmaktadır.

2- Yukarıda açıklanan nedenlerle davalıların TMK’nın 644. maddesinde belirtilen haklı itirazlarını sunabilme olanağı da bulunmamakta olup, dava konusu taşınmazlardaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi yönünden işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Söz konusu taşınmaz üzerindeki elbirliği halinde mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: Adana Sulh Hukuk Mah. 2013/ esas ve 2014/ karar sayılı veraset ilamı, Ortaklığın giderilmesi davasının açılıp açılmadığının tespiti açısından X Mahkemeler Yazı İşleri Müdürlüğü kayıtları, (Davalılarca sunulacak cevap ve delillere karşı cevap ve delil sunma haklarımız saklı tutulur.)

HUKUKİ SEBEPLER: TMK md 644 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ: Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, Adana ili, Seyhan ilçesi, Adalet Köyü, Suluca mevkiinde bulunan tapunun 11 ada, 12 pafta, 13 parselde bulunan taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla talep ederim. tarih

Bir diğer sonuç örneği: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle ………. ili ……… ilçesi ………. mahallesi ……… parsel sayılı taşınmazların tamamındaki, aynı mahallede bulunan …………. parsel sayılı taşınmazın …./…..’lik hissesi üzerinde müvekkil ve davalılar arasında mevcut elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine ve ………… Tapu Müdürlüğünden celp edilecek intikale esas veraset ilamında da belirtilen hisseleri oranında tapu kütüğüne tesciline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekil eden adına arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Örnek 3

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLLERİ:

DAVALILAR :

DAVA KONUSU: Miras ortalığı halinde bulunan banka hesabındaki  menkul paraların elbirliği mülkiyetinden  paylı mülkiyete çevrilmesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

1-) Miras bırakan Kemal 2020 tarihinde vefat etmiştir.(EK-1) Miras bırakanın vefatı üzerine mirasçı Ahmet mirasçılık belgesi almak üzere mahkemeye başvurmuş ve  Adana 3.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin  11 esas ve 12 karar sayılı gerekçeli kararı ile murisin eşi İdil’in,  oğlu Doğukan’ın, oğlu Tamer’in, oğlu Salim’in  ve kızı Ezgi’nin  mirasçı olduklarına  karar verilmiştir.(EK-2) Bu kararla mirasçının toplam 16 hisse olarak kararlaştırılan miras payları üzerinde 4 hisse eşi İdil’e, kalan 12 hisse ise çocukları arasında eşit olarak 3 hisse olarak paylaştırılarak miras payları hakkında karar verilmiştir.(EK-3)

2-) Miras bırakan  Kemal mirasçılarına miras olarak menkul para ve gayri menkuller intikal etmiş olup bu konudaki veraset intikal belgeleri menkul paranın bulunduğu Türkiye Garanti Bankası A.Ş Adana şubesi tarafından ve gayrimenkullerin bulunduğu T.C Gelir İdaresi Başkanlığı Adana Vergi Dairesi Başkanlığı Seyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından mirasçılara verilmiştir.(EK-4), (EK-5)

3-) Murisin vefatı üzerine mirasçılara intikal eden menkuller hakkında diğer mirasçılar vekalet vererek miras bırakanın eşi olan İdil vekil tayin edilmiştir.(EK-6), EK-7),(EK-8)

4-) Şu anda muristen kalan ve miras ortaklığı halinde olan menkul paralar Türkiye Garanti Bankası A.Ş Adana şubesindeki hesapta bulunan 30.000 Euro’nun mirasçılar tarafından birbirlerine haber vermeden kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle sadece iş bu banka hesabındaki paralarla sınırlı kalmak üzere elbirliği mülkiyetine konu iş bu paraların paylı mülkiyete çevrilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4721,  sayılı kanun  ve  ilgili mevzuat .

YASAL DELİLLER: Ölüm belgesi, 13 sayılı gerekçeli kararı, Vukuatlı Aile Nüfus Kayıtları, Veraset intikal belgeleri, vekaletnameler, tanık, bilirkişi, yemin ve diğer her türlü yasal delil.                                          

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda kısaca açıkladığımız nedenlerle;

1-) Davanın kabulü ile miras bırakandan kalan Türkiye Garanti Bankası A.Ş Adana şubesindeki hesapta bulunan 30.000 EURO miktarlı para üzerindeki miras ortaklığı olan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini,

2-) Miras paylarının mirasçılık belgesine göre kararda gösterilmesine,

3-) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten talep ederim. tarih

Davacılar Vekili

EKLER

1-) Kemal’e ait 2020 tarihli ölüm belgesi

2-) Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği

4-) 2020 tarihli T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen veraset intikal belgesi

5-) 2020 tarihli T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilen veraset intikal belgesi

6-) 2020 tarihli Doğukan’ın vermiş olduğu genel vekaletname

7-) 2020 tarihli Tamer’in vermiş olduğu özel vekaletname

8) 2020 tarihli Orkun’un vermiş olduğu düzenleme şeklinde vekaletname

9-) 2020 tarihli Ezgi’nin vermiş olduğu vekaletname

Örnek 4

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

T.KONUSU: Miras ortaklığının paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebidir.

                                                                      AÇIKLAMALAR

1-) Davacı müvekkiller ile davalılar muris X’nın mirasçılarıdırlar. (Nüfus Kayıtları, Veraset İlamı)

2-) Müvekkillerin babaları X olmasına karşın anneleri murisin eşi X değildir. Dolayısıyla davalı M. ile de üvey kardeştirler.

3-) Taraflar muristen kalan dava konusu tereke malı üzerinde kanun gereği elbirliği halinde mülkiyete sahiptirler. Şimdiye kadar aralarında herhangi bir taksim işlemi de yapılmamıştır. Taksime kadar geçen sürede bazı yönetim işlemleri ve tasarruf hakları elbirliği mülkiyet nedeniyle kısıtlı olan müvekkillerin, dava konusu taşınmaz hususunda bazı tasarruf planları vardır. Fakat taraflar arasında özellikle farklı annelerden olmaları nedeniyle ortak bir çıkış yolu söz konusu değildir. Zira dava konusu taşınmaz dışındaki bir takım taşınmazlar, yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle, başka davaların konusu olmuşlardır.

4-) Yukarıda açıklanan nedenlerle taraflar arasındaki mülkiyet ilişkisinin paylı mülkiyete çevrilerek başka anlaşmazlıklara engel olmak ve tarafların malik oldukları kısımlar açısından rahatça tasarrufta bulunabilmesi için TMK m.644 “Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.” hükmü uyarınca bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKSAL NEDENLER: TMK, TBK., HMK, Yüksek Mahkeme kararları ve diğer ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER:  Veraset ilamı, nüfus kayıtları, tapu kayıtları, tanık beyanı, gerekli görülürse isticvap, yemin ve her türlü delil.

SONUÇ  VE  İSTEM:  Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Davamızın kabulü ile Trabzon İli, …. İlçesi, mahallesi ve mevkiinde bulunan tapunun …. Ada …, …., …, parsellerindeki taşınmazlardaki elbirliği halindeki mülkiyetin paylı mülkiyete çevrilmesine,

2- Yargılama giderlerinin davalılara yükletilmesine karar verilmesine arz ve talep ederiz. tarih

EKİ: Vekaletname örneği            

Davacı Vekili

Örnek 5

ADANA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALILAR:

DAVANIN KONUSU: Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi

OLAYLAR:

……. İli …… Köyünde bulunan X parsel X mevkiindeki taşınmazlar müvekkilim ile davalılar arasında ortaklaşa mülkiyete konu olup elbirliği halinde mülkiyet söz konusudur.

Taşınmazlardaki bu elbirliği mülkiyet durumu hissedarların taşınmaz üzerindeki tasarruflarını etkilemekte ve tasarrufta zorluklara neden olmaktadır.

Dava konusu taşınmazlardaki elbirliği halindeki mülkiyet durumunun paylı mülkiyete çevrilmesi davalıların tamamının tapuya gelmemesi nedeniyle mümkün olamamaktadır.

Bu nedenle Medeni kanunun 644. maddesi gereğince davalılara meşruhatlı davetiye tebliğ edilerek,

Dava konusu mevkiinde ki taşınmazların, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine,

Paylı mülkiyet şeklinde veraset ilamındaki payları nazara alınarak belirlenecek paylarla hissedarları adlarına tapuya yazılmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

Bu bakımından iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

DELİLLER:

 1. X adına olduğunu gösteren Tapu Müdürlüğünden alınan belge
 2. Muris ………… mirasçılarını gösterir mirasçılık belgesi ve ilgili her türlü yasal delil vs.
 3. Tapudan istenecek gerekli tüm belgeler

HUKUKİ NEDEN: Medeni Kanunun 644. Maddesi ve ilgili diğer yasa kuralları

SONUÇ VE İSTEK:

Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile;

X adına tapu kayıtları olan taşınmazların, mirasçılar olan davacı ve davalılar arasındaki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine,

Hissedarları olan davacı ve davalılar adlarına veraset ilamındaki hisseleri nazara alınarak hisseleri oranında tapuya yazılmasına karar verilmesini,

Yargılama giderlerinin de kararda nazara alınmasını arz ve talep ederim.

DAVACILAR VEKİLİ

EK:

 1. Onaylı Vekaletname örneği
 2.  veraset ilamı
 3. Paydaşların nüfus kayıt örnekleri
 4. Tapuda muris Kemal adına kayıtlı yerleri gösterir belge.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

 1. Beyefendi açıklamalarınız için çok teşekkür ediyorum Sadece şuna bir cevap arıyorum tapunun el birliğinin Paylı mülkiyeti çevrilmesine yapılan itirazı haklı haksız diye inceleme yetkisi var mı birkaç yerde gördüğüm kadarıyla böyle bir yetkisi yok ve Paylı mülkiyeti gerçekleştiremez itiraz olursa diye okudum doğru mu efendim cevap verirseniz çok memnun olurum saygılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Dizin