Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesini Kimler İsteyebilir? – Yargıtay Kararı

Elbirliği Mülkiyetin Paylıya Çevrilmesini Kimler İsteyebilir?

ÖZET: Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davalarını mirasçılar açabilir. Mirasçılar dışında alacaklılar da İcra iflas Kanunu’nun 121. maddesi uyarınca icra hakiminden “yetki belgesi” almak kaydıyla bu davayı açabilirler. 

Davacı vekili, müvekkilinin davalı borçlu Salim A.’dan alacağı nedeniyle başlattığı icra takibi sonucu icra mahkemesinden aldığı yetkiye istinaden, Salim A.’nin murisi olan Minase A.’dan borçluya intikal edecek olan 180 ada 14 parsel sayılı taşınmaz üze rindeki 1/5 hissenin elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmesini istemiştir. 

Davalı Adile Ç., davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir. Hükmü, davalı Adile Ç. temyiz etmiştir. 

TMK’nın 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre 

içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder. 

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir. 

Mirasçılara gönderilecek davetiyede “belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştü rülmesine karar verileceğinin” bildirilmesi zorunludur. 

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davalarını mirasçılar açabilir. Mirasçılar dışında alacaklılar da İcra iflas Kanunu’nun 121. maddesi uyarınca icra hakiminden “yetki belgesi” almak kaydıyla bu davayı açabilirler. 

Bu tür davalarda mirasçılık belgesine atıf yapılmakla yetinilmemeli; hüküm sonucunda infazda tereddüte neden olunmayacak şekilde elbirliği halindeki mülkiyetin veya payın mirasçılık belgesindeki paylar oranında paylı mülkiyete çevrilmesine karar verilmelidir. 

Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi davalarına ilişkin kurulacak hükümde tüm paydaşların paylarının ve paydasının gösterilmesi, paydaşlara verilen paylarin toplamı ile paydanın birbirine eşit olması gerekir. 

Somut olaya gelince; tapu kaydı ve mirasçılık belgesi incelendiğinde, davalıların murisinin Minase Y. olduğu tapu kaydına göre malikin Minase A, olarak gözüktüğü anlaşıldığından, tapudaki malik isminin idari açıdan veya yargı yolu ile düzeltilerek aradaki bu çelişkinin giderilmesi için davacı vekiline süre ve yetki verilmesi gerekirken, çelişki giderilmeden karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bu sebeplerle kararın bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 22.01.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Yargıtay 14. HD., Esas No: 2016/1244, Karar No: 2018/490, Tarih: 22.01.2018). 

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir