Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tapu Tahsis Belgesinin Tapuya Çevrilmesi

Kişilerin elindeki tapu tahsis belgesi bir tapu kaydı değildir. Bir mülkiyet belgesi olmadığı için sahibine yalnızca taşınmazı fiili kullanma hakkı sağlayan kişisel nitelikli bir zilyetlik belgesidir.

Tapu tahsis belgesi sahibine ya da onun mirasçılarına tescili sağlamaya yeterli değildir. Yargıtay kararlarında vurgulandığı üzere, tapu tahsis kapsamındaki yerin hak sahibi adına tescil edilebilmesi için şu koşulların varlığı aranır:

  1. Hukuki yönden geçerliliğini koruyan bir tapu tahsis belgesinin bulunması,
  2. Tahsise konu yerde 3194 s. K md 18 uyarınca imar planı veya 3290 s. yasa ile değişik 2981 s. yasa uyarınca ıslah-imar planlarının yapılmış olması,
  3. Tahsise konu yerin kamu hizmetine ayrılmamış ve imar planına göre konut alanında kalmış olması,
  4. İlgilisine, tapu tahsis belgesi gereğince bir başka yerden tahsis yapılmamış olması,
  5. Tahsise konu yer ile tescili istenilen taşınmazın aynı yer olup olmadığı ve taşınmazın niteliklerinin belirlenmesi amacıyla mahallinde uzman bilirkişiler aracılığıyla keşif yapılması,
  6. Tahsise konu arsa bedelinin ödenmiş olması, ödenmemiş ise taşınmazın dava tarihindeki rayiç değerinin uzman bilirkişiler aracılığıyla saptanarak hükümden önce mahkeme veznesine veya belirlenecek tevdi mahalline depo edilmiş olması,
  7. îmar parselinin oluşturulması sırasında, şuyulandırmaya tabi tutulan parselden 3290 s. yasa şile değişik 2981 s. yasanın 18/b-c maddesi uyarınca düzenleme ortaklık payı kesilip kesilmediğinin, kesilmiş ise uygulanan oranın saptanması gerekir.

Mahkemece, yukarıda belirtilen koşullar doğrultusunda yapılacak inceleme sonucunda, tescil isteğinin kabulü için yasal koşulların oluştuğu kabul edildiği takdirde, 3290 s. yasa ile değişik 2981 s. yasanın m. 10/c-2 gereğince tahsise konu yerde uygulanan düzenleme ortaklık paymın (DOP) davacıyı da bağlayıcı nitelikte olduğu dikkate alınarak tahsis miktarından bu oranda yapılacak indirimden sonra kalan miktann tesciline karar verilmelidir..” 14. HD. 1.6.2016- 48/6445

Tapu tahsis belgesinin tapu kaydına çevrilmesi; tapu-gayrimenkul avukatlarından Avukat Saim İNCEKAŞ’ın da gündeminde yer alan bir husustur. Yapılan bu uygulama toplumda düzenleyici ve denkleştirici bir etkiye sahiptir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son düzenleme tarihi 23 Şubat 2020 21:50

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.