Tapu Sicil Müdürlüğüne hüküm özetinin gönderilmesine de karar verilmesi gerekmez- Yargıtay Kararı

Tapu Sicil Müdürlüğüne hüküm özetinin gönderilmesine de karar verilmesi gerekmez

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

Davacının talebi, dava konusu taşınmazın aile konutu olduğunun tespitine ilişkin olup, mahkemece bu konuda karar verilmiş olmakla birlikte, hüküm özetinin İcra İflas Kanunun 28. madde uyarınca tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesine de karar verilmesi doğru görülmemiş ise de; bu yanlışlığın giderilmesi yeninden yargılamayı gerektirmediğinden; bozma sebebi yapılmamış, hükmün bu kısmının düzeltilerek onanması yoluna gidilmiştir (HUMK md. 438/7)

Sonuç: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple gerekçeli kararın hüküm fıkrasının 2. paragrafına hükümden tamamen çıkarılmasına; hükmün bu bölümünün düzeltilmiş şekliyle, temyize konu diğer yönlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple onanmasına, (Y2HD, 03.07.2015, E. 2015/7985, K. 2015/14427)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 26 Nisan 2020 09:23

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.