Tapu iptali ve tenkis davası dilekçe örneği

Oca 16, 2021 | Miras Hukuku, Tapu-Gayrimenkul Hukuku

ADANA … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACILAR :

VEKİLİ:

DAVALI:

DAVA: Davalı adına kayıtlı taşınmazların;

a- Muris muvazaası sebebiyle müvekkillerimin paylarına intikal eden kısmı bakımından TAPUSUNUN İPTALİ ile bu kısmın müvekkiller adına TESCİLİ,

b- (a) şıkkında belirtilen talep mümkün olmadığı takdirde, MİRASTA İADE VE DENKLEŞTİRMENİN YAPILMASI için davalı adına kayıtlı taşınmazların TEREKEYE İADESİ,

c- (a ve b) şıkkında belirtilen istemin kabulü mümkün olmadığı takdirde TENKİS, dileğidir.

DAVA DEĞERİ: Harca esas olmak üzere şimdilik 5.000.00.TL.(Keşifte belirlenecek değer üzerinden harç ikmal edilecektir.)

OLAYLAR:

1. Müvekkillerimizin muris babası…. günü vefat etmiştir.

ADANA … Noterliğinden … tarihinde alınmış bulunulan … yevmiye nolu veraset ilamında görüldüğü üzere davacılar babalarının mirasçısıdırlar (Ek-1).

2. Müvekkillerim,….. sayılı kararı ile boşanan …….ın çocuklarıdır.

Baba ……, boşanma kararından sonra ….. ile evlenmiş ve bu evlilikten de ….e ….doğmuştur.

3……ili,….i Tapusunda kayıtlı….. nolu daire…. yılında muris tarafından satın alındığı halde,müvekkillerden mal kaçırmak amacıyla, karşılıksız olarak – muvazaalı bir şekilde- miras payına mahsuben, tapudadavalı erkek çocuk adına kaydettirilmiştir (Tapu, belediye, vergi dairesi, banka kayıtları ile ispatlanacaktır).

4-Davalının taşınmazı devraldığı tarih dikkate alındığında; yaşı, ekonomik durumu, taşınmazı edinme biçimi itibariyle, bu taşınmazı iktisap etmesi hayatın olağan akışına uygun değildir. Zira davalı, 1995 doğumlu olup tapuda tescil işlemi gerçekleştirildiği sırada henüz 20 yaşındadır. Bu yaştaki bir genç, …. Mah. deki taşınmazı satın alacak ekonomik güce sahip değildir (nüfus Müdürlüğü, SGK, bankakayıtları ile ispatlanacaktır).

Muris baba,….. maaşı + emekli olurken aldığı ikramiye + …. birikimi ile hiç gayrimenkul sahibi olamazken(!), onun çocukluktan yeni çıkmış- genç yaştaki oğlu adına muvazaalı olarak gayrimenkul satın alınması; amacın sadece müvekkillerden mal kaçırma-onları mirastan mahrum etme olduğunun ispatıdır.

Miras bırakan, alt soyunda bulunanlar arasında eşit davranmamıştır.

5 … 2020/25.D.İş dosyasıyla terekenin ve delillerin tespiti talep edilmiştir. Sözkonusu dosyanın celbini talep etmekteyiz. Söz konusu tespitte ortaya çıkacak sair mal varlığı değerlerini de dava etme hakkımızı saklı tutarız.

6. İşbu dava sonunda karar verilinceye kadar davalının adına kayıtlı bulunan taşınmazların üçüncü şahıslara devrinin önlenmesi için tapu kayıtları üzerine ihtiyati tedbir konulmasını talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER : HMK, BK, MK, Tapu K, sair mevzuat.

DELİLLER   : Mirasçılık belgesi, Adana Sulh Hukuk Mahkemesinin …..D.İş sayılı dosyası, Nüfus kayıtları, Tapu kayıtları, Emniyet Müdürlüğü kayıtları, Adalet Bakanlığı Kayıtları, Belediye kayıtları, Vergi Dairesi kayıtları, SGK kayıtları, Merkezi Kayıt Kuruluşu, … İle Bankalar Birliği Kayıtları Sigorta Bilgi Ve Gözetim Merkezi kayıtları, Mersis ve Sağlık Bakanlığı kayıtları, davalının sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili yapılacak araştırma, tanık, keşif, bilirkişi incelemesi, yemin, vs. tüm yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda açıkladığımız ve resen nazara alınacaknedenlerle;

1– Öncelikle …. ili,…. İlçesi Tapusunda kayıtlı bulunan ….8 nolu dairenin tapu kayıtlarına devir vetemliklerinin önlenmesi için işbu dava da verilecek karar kesinleşinceye kadar İHTİYATİ TEDBİRKONULMASINA,

2- Davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı olmak üzereşimdilik tespit edebildiğimiz…. taşınmazın müvekkillerimin paylarına intikal eden kısmının TAPUSUNUN İPTALİ ile bu kısmın müvekkiller adına TESCİLİNE,

3- Tapu iptal ve tescil mümkün olmadığı takdirde MİRASTA İADE VE DENKLEŞTİRMENİNYAPILMASI için davalı adına kayıtlı ….. nolu taşınmazın TEREKEYE İADESİNE, bu iadeden sonra da payların eşitlenmesine sebep olacak miktarın payına eklenmesine,

4- Denkleştirme-terekeye iade de mümkün olmadığı takdirde TENKİSE,

5- Yargılama giderleri(….D.İş sayılı dosyasında yapılan giderler de dahil olarak) ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline,  karar verilmesini vekaleten arz vetalep ederim. 02.11.2020

EKİ:Vekaletname,Mirasçılık belgesi 

VEKİL

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

Bu yazıyla ilgili yorum, soru, düzeltme, cevap veya tartışmaya yönelik beyanlarınızı aşağıdaki form aracılığı ile herkesle paylaşabilirsiniz. Yorumunuz kontrol edildikten sonra en geç 1 gün içerisinde onaylanır.

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: