Tapu İptal ve Tescili Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Mar 30, 2020 | Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

Tapu İptal ve Tescili Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

…/…/2020

X () TÜKETİCİ MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                   İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

 

DAVACI                    :

VEKİLİ                      :                                                  

 DAVALI                    :

               

KONU                        : X tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi gereğince tapu iptal ve tescil davası ile geciken devir sebebiyle müvekkilin uğramış olduğu zararın giderilmesine ilişkin X TL manevi tazminat talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

1- Davacı müvekkil ile davalı şirket, … tarihli “ X Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parsel’deki “…” adıyla maruf projede X Daire nolu bağımsız bölümün satışı için “GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ” imzalamışlardır.

EK.1. … Tarihli Sözleşme

2- Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, her ne kadar müvekkil ve davalı taraf arasında imzalanan söz konusu sözleşme, adi yazılı olarak tanzim edilmişse de geçerli bir kat karşılığı inşaat sözleşmesinde, yükleniciye ait olan bağımsız bölümün devrinde alacağın temliki hükümleri uygulanmakla resmi şekle tabi değildir. Konuya ilişkin olarak;

Yargıtay 3. HD 05.12.2018 T. 2017/10913 E. ve 2018/12358 K. sayılı kararında,

“Yüklenici kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince, kendisine düşen bir bağımsız bölümü üçüncü kişiye satmış değil; kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde söz konusu bağımsız bölüm yönünden arsa sahibine karşı sahip olduğu alacağını, diğer bir ifadeyle sözleşmeden doğan kişisel hakkını (bağımsız bölümün mülkiyetinin kendisine devredilmesini isteme hakkını) üçüncü kişiye temlik etmiş sayılır. Kısaca, böyle durumlarda yüklenici ile üçüncü kişi arasında bir “alacağın temliki” sözleşmesi bulunur. Türk Borçlar Kanunu’nun 184. maddesinde, alacağın temliki sözleşmesinin geçerliliği ise, sadece yazılı şekle tabi tutulmuş olup, resmi şekle bağlanmamıştır. Dolayısıyla, yazılı şekilde düzenlenmiş olması şartıyla, yüklenici, arsa sahibinden olan alacağını üçüncü kişiye devredebilir; “alacağın temliki” hükmünde olan böyle bir sözleşme de, hukuken geçerlidir.”

Şeklinde hüküm kurmuştur. İşbu Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere, mezkur somut olayda, davalı yüklenici firma ile müvekkil arasında kurulan devir sözleşmesi, alacağın temliki hükümlerine tabi olarak başkaca bir şekil şartı olmaksızın geçerlidir.

3- Sözleşmelerin 4.1. maddesinde teslim tarihi en geç … olarak öngörülmüş olup müvekkilimize daireleri bu sürelerden çok sonra … tarihinde yani … gibi uzunca bir süre gecikmeyle teslim edilmiştir. Ayrıca huzurdaki davanın konusunu teşkil eden kat irtifaklı arsa tapusu devrinin, fiili teslimin ardından öngörülmesine rağmen gerçekleştirilmemiş olması da müvekkili maddi ve manevi olarak telafisi güç zararlara uğratmıştır. Zira … tarihinde imzalanmış bir sözleşmeden doğan edim yükümlülüğü davalı tarafça yaklaşık yedi senedir yerine getirilmemiştir, hayatın olağan akışına göre normal sayılamayacak bir süre müvekkilimizin sahip olmayı öngördüğü mülkiyet ve buna bağlı birçok tasarruf hakkı sürüncemede bırakılmıştır. Üstelik davacı müvekkil mezkur sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine rağmen bu hukuk ve hakkaniyet dışı muameleye tabi tutulmuştur. Tüm bu sebepler birlikte değerlendirildiğinde, müvekkilin mezkur olay neticesinde ruhen acı, keder, endişe ve ıstırap içerisinde kaldığının kabulü gerekmektedir. İşbu sebepten … TL’lik manevi tazminat talebimizin sayın mahkemenizce kabulünü talep ederiz.  

4- Sözleşmede belirtilen bağımsız bölümün … tarihinde fiili teslimi ile birlikte tapu harç ve masrafları istenip … tarihinde …-TL Yapı ve Kredi Bankası A.Ş yolu ile … hesabına dekont ile havale edilmiş olmasına ve müvekkilimce yükümlülükleri yerine getirilmesine rağmen sözleşme hükümlerine uyulmayarak tüm uyarılara rağmen tapu devirleri yapılmamıştır.

EK.2. Tapu Harç ve Masrafları Ödeme Dekontları.

5- Davaya konu bağımsız bölüm için tapu harç ve masrafları da gönderilmesine rağmen davalı mevcut bağımsız bölümlerin tapu devirlerini yapmamaktaki direncini haksız bir şekilde sürdürmüştür. Müvekkil tarafından bu kez, … tarihinde X Noterliği aracılığıyla gönderilen … yevmiye numaralı ihtarnamede, mezkur ihtarnamenin tebliğinden itibaren en geç yedi gün içerisinde, tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla bağımsız bölüme ilişkin tapuların hak sahibi müvekkile verilmesi talep edilmiştir.

EK.3. … Tarih ve … Yevmiye Numaralı X Noterliği  İhtarnamesi

6- Yukarıda da izah ettiğimiz üzere, davacı müvekkil ile davalı yüklenici şirket arasındaki sözleşme tarihi itibariyle henüz tamamlanıp teslime hazır vaziyete getirilen taşınmazın fiili teslimi gerçekleşmesine rağmen tapu teslimi yapılmamıştır. Dolayısıyla tapu kütüğünde malik halen davalı şirket olarak görünmektedir. Bu durumda varsa taşınmaz üzerinde birtakım ipotek, haciz ve her neviden taşınmaz yükleri davacı müvekkillere ait borç ve yükümlülüklerden kaynaklanmamaktadır. İşbu sebeple tapu devrinin, varsa üzerindeki haciz ve kısıtlamalar kaldırılarak yapılması gerekmektedir. Konuya ilişkin X 1. Tüketici Mahkemesi’nin 2018/283 E. ve 2019/137 K. Sayılı Kararı da bu yöndedir. Celbini Sayın Mahkemenizden talep ederiz.

7- Ayrıca, alınan duyumlara ve davalı şirkete aleyhine çeşitli adliyelerde açılan davalara göre davalı; dava konusu taşınmazlarda bulunan başkaca dairelerinin de tapularını satın alanlar adına tescile kaçınmakta olup davalı şirkete karşı açılan çok sayıda dava bulunduğu bilgisi karşısında davalının kötü niyetli olduğu açık olmakla hüküm kesinleşinceye kadar dava konusu tapular hakkında HMK 389 ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyati tedbir kararının verilmesini ve fakat davalı ile sulh olarak tapuların devrinin söz konusu olma ihtimaline binaen, verilecek ihtiyati tedbir kararında, davacı müvekkilin,  kendilerine devri yasaklanacak olan “üçüncü kişiler”den ayrık tutulmasını talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER             : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, TMK, TBK,  HMK ve sair mevzuat.

DELİLLER                       :  … tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ihtarnameler, ödeme dekontları, tapu kaydı, davalı şirket kayıt ve belgeleri, yargı kararları, tanık, yemin, bilirkişi ve gerektiğinde keşif, isticvap ve sair her türlü delil.

SONUÇ – İSTEM          : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle;

X “…” adıyla maruf projede X Daire nolu bağımsız bölüm üzerinde ihtiyati tedbir kararı ile üçüncü kişilere (davacı müvekkil hariç) devir ve temlikinin önlenmesine,

Davaya konu bağımsız bölüm üzerinde varsa ayni hakkı sınırlayıcı her türlü ipotek ve benzeri kısıtlamaların kaldırılmasına,

Dava konusu bağımsız bölümlerin mevcut tapu kayıtlarının iptali ile, davacı müvekkil adına tesciline,

Müvekkilin mülkiyet hakkının uzunca bir süre sürüncemede bırakılması sebebiyle uğramış olduğu manevi zarara istinaden … TL’lik manevi tazminata hükmedilmesine,

Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı yana yükletilmesine, karar verilmesini vekil sıfatıyla arz ve talep ederim.

                                                                                                                              DAVACI VEKİLİ

 

EK.1. … tarihli sözleşme örneği.

EK.2. Tapu harç ve masrafları ödeme dekontları.

EK.3. … tarih ve … yevmiye numaralı Bakırköy 51. Noterliği ihtarname ve tebliğ mazbatası örneği.

EK.4. Delil Listesi

EK.5.Vekaletname.

 

DELİL LİSTESİ

  1. … tarihli sözleşme örneği.
  2. Tapu harç ve masrafları ödeme dekontları.
  3. İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Bağlar Mahallesi, … Pafta, … Ada, … Parsel’deki “…” adıyla maruf projede B Blok 4. Kat 20 Daire nolu bağımsız bölüm tapu kayıtları.
  4. … tarih ve … yevmiye numaralı Bakırköy 51. Noterliği ihtarname ve tebliğ mazbatası örneği. (Tebliğ şerhinin mahkemece celbini talep ederiz.)
  5. Tanık (isimleri bilahare bildirilecek)
  6. Gerektiğinde bilirkişi incelemesi
  7. Sair her türlü delil

Karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla Sayın Mahkemeye arz ederiz.

                                                                                                                            DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Tapu İptal ve Tescili Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.