Bir Sayfa Seçin

TMK md 1012 ve Tapu Sicil Tüzüğü m. 52 ile 56 hükümlerinde tapu siciline beyan olarak bazı hususların nasıl yazılacağı düzenlenmiştir.

“(1) Kütüğün beyanlar sütununa, mevzuatın yazılmasını öngördüğü hususlar tarih ve yevmiye numarası belirtilerek yazılır.

(2) Tescil, değişiklik, terkin veya düzeltmeyi yolsuz duruma getiren hukuki veya teknik sebeplerin Müdürlükçe tespiti halinde, bu husus kütüğün beyanlar sütununda resen belirtilir” (m. 52)

“(1) Eklentiler, mülkiyet hakkı sahibinin yazılı istemi üzerine, kütüğün beyanlar sütununa tarih ve yevmiye numarası ile yazılır.

(2) İstem sahibinin dilekçesinde eklentinin adedi, cinsi ve kıymeti gösterilir.

(3) 23.6.1965 tarih ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun eklentiye dair hükümleri saklıdır” (m. 53)

Beyanlar, şerh ve tescilden farklıdır. Kütüğün beyanlar hanesine işlenen kayıt, kural olarak ne bir ayni hak tesis eder, ne de kişisel bir hakkı güçlendirmeye yarar.

Beyanların işlevi (fonksiyonu) taşınmazla ilgili bazı fiili veya hukuki durumlara ya da var olan bazı haklara “aleniyet” sağlamaktan ibarettir. Örneğin 3402 s. KK m. 19/2 de yer alan “muhdesatın beyanlar hanesinden gösterilmesi” hususu kişiye herhangi bir hak vermez. Yalnızca fiili durumun belirtilmesi olup, muhdesat sahibi yararına sürekli ayni bir hak meydana getirmez.

Yani bu beyan kaydı, muhdesatın aidiyeti konusunda aleniyet ve kanıtlama kolaylığı sağlar. Adana Barosu’na kayıtlı olarak görev yapmakta olan Avukat Saim İNCEKAŞ; tapuya siciline düşülen beyanların herhangi bir uyuşmazlıkta aydınlatıcı rol üstlendiğini belirtmektedir.

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Son Güncelleme Tarihi