Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz

Alkol Satış Cezasına Nasıl İtiraz Edebilirim?

Saat 22.00’den sonra alkol satışı yasaktır. Alkol satılması durumunda idari para cezası uygulanır. Söz konusu idari para cezasına(22’den sonra alkol satış cezası) itiraz ve savunma için yön gösteren dilekçeler aşağıdaki gibidir. Süreci bir avukat ile ilerletilmesi tavsiye niteliğindedir.

TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz -1-


ADANA ( ) NÖBETÇİ  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

SAYIN  HAKİMLİĞİ’NE

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

EDEN                                                    :

VEKİLLERİ                                           : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana/Seyhan

İDARİ PARA CEZASINI VEREN     : T.C. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

KONUSU                                             :T.C. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’nın  tarihli …….. sayılı …..TL tutarındaki idari para cezasının iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil şirkete aleyhine, T.C. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından, eylemin 4250 sayılı Kanun’un 6.maddesi 5.fıkrasında yer alan “..alkollü içkiler 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz “ hükmüne aykırılık teşkil ettiğine ve bu nedenle 4733 sayılı kanunun 8.maddesi 5.fıkrasının (k) bendi hükmü çerçevesinde ..tarihli ve ..sayılı kurul kararı ile müvekkil şirket hakkında 30.454,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiş ve karar dair tebligat ..tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.

GÖREVLİ VE YETKİLİ OLMAYAN İKİ POLİS MEMURU TARAFINDAN DÜZENLENEN …TARİHLİ TUTANAK VE BU TUTANAĞA DAYANILARAK , T.C.TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN ..TARİHLİ ..SAYILI KARARI İLE VERMİŞ OLDUĞU ..TUTARINDAKİ İDARİ PARA CEZASI AŞAĞIDAKİ SEBEBPLER İLE DE KANUNA VE HUKUKA AYKIRIDIR :

Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de; Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de; satışı yapıldığı iddia edilen alkollü içkinin nev’i,markası,ebatları,fişi,faturası vs. hiçbir bilgiye yer verilmemiştir
Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de ; satışı yapıldığı iddia edilen alkollü içkinin kime satıldığı belirtilmemiş,tespit edilmemiş,tutanakta ifadesine ve imzasına yer verilmemiştir.
Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de; satışı yapıldığı iddia edilen alkollü içki, bütün mevcut teknik imkanlar var olmasına rağmen, fotoğraflamamış ve el konulmamıştır.
Düzenlenen tutanakta , tutanağı tanzim edenlerin görevli ve yetkili olduklarını gösterir bir ibare ve onaylı kimlik belge ve bilgilerine yer verilmemiştir
Düzenlenen tutanakta, tanık beyanlarına yer verilmemiştir.
Düzenlenen tutanakta işyerine “ ihbar “ üzerine gidildiği belirtilmiş ise de ne konuda ihbarda bulunulduğuna yer verilmemiştir.
Tutanak düzenlenirken,esasen müvekkil şirketin yasal saatler içerisinde de alkollü içki satışı yapmasının engellenmesi amaçlanmış, müvekkil şirket yetkilisine tutanağı imzalamaması halinde 150.000,00 TL ceza verileceği söylenmek sureti ile müvekkilin tutanağı imzalaması sağlanmıştır.Yani tutanakta bulunan müvekkil şirket yetkilisine ait imza,hile,aldatma ve baskı yolu ile alınmıştır.
Tutanağın düzenlendiği saatin 23:10 olduğu belirtilmiş ise de bu beyan ve iddia da hiçbir şeklde delillendirilmemiş,kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ispatlanmamıştır.
Tutanağın kötü niyetle tanzim edildiği, alkollü içki satışına konu alkollü içkiyi alanın tespitinin yapılmamış olması,kimlik bilgilerine yer verilmemiş olması,hatta böyle bir alıcının varlığından dahi söz edilmemiş olmasından da açıkça anlaşılmaktadır.Aynı şekilde tanık beyanlarına yer verilmemiş olması da tutanağın gerçekliğini yalanlamaktadır.
UYGULANAN PARA CEZASI KANUNA,USULE VE HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GİBİ HİÇ BİR ŞEKİLDE DELİLLENDİRİLMEMİŞTİR:
Belirtilmelidir müvekkilin işyeri ile ilgili denetim yapıldığı, bu denetim kapsamında tutanak tutulduğu ve ilgili mevzuata dair aykırılıklar içerdiği iddiasına dair  beyanları kabul etmiyoruz. Şöyle ki;

Müvekkil şirketin, 09.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren kanunda belirtilen satış saati yasağına aykırı bir işlemi söz konusu olmamıştır. 25.03.2014 tarihinde, kurum mevzuatına göre denetim yapma konusunda yetkilendirilmemiş kişiler tarafından müvekkilin satış saatine dair beyanlarda bulunulmuş ve müvekkilin hiçbir itiraz ve beyanlarına  yer verilmeksizin ,hukuken kabul edilebilir  hiçbir delil ortaya konulmaksızın araştırılmaksızın ,sorgulanmaksızın bir tutanak tanzim edilmiştir. Polis tarafından tek taraflı beyanlar ile tanzim olunan, kötüniyetli olarak müvekkilin  alkollü içki ticaretini yapmasının engellenmesi amacı ile  düzenlenen bir tutanağa dayanara, tek taraflı bir beyan ile müvekkile verilen fahiş para cezasının kabulü mümkün olmayıp, gÖrevli ve yetkili olmayan  kişilerce ,sadece gerçek dışı kendi beyanları  ile müvekkilin ticari faaliyetinin kanuna aykırı olarak ve kanun hükümleri dolanılmak sureti ile   tamamen bitirilmesine neden olacak dava konusu para cezasının iptali gerekmektedir.Müvekkil şirket uğrayacağı yıkımı bir ölçüde de olsa hafifletebilmek amacı ile, davadan önce ödeme indiriminden yararlanmak sureti İDARİ PARA CEZASININ ile,……. TL ‘lık bölümünü iyi niyetle ödemiş ise de, bu ödeme hiçbir şekilde  haksız olarak tahakkuk ettirilen idari para cezasını kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Müvekkil şirket….’ninticari kayıtları, kasa fişleri,faturaları,defter ve belgeleriile satış raporları incelendiğinde belirtilen saatler arasında herhangi bir alkollü içki satışına dair hiçbir kayıt veya belge bulunmamakta olduğu kolaylıkla ortaya konulabileceği ve kanıtlanabileceği gibi,  işyerinin  muhtelif yerlerinde ilgili satış yasağını belirten yazıların olması da haklılığımızı ortaya koymakta, iddia sahipleri iddialarını ispatlayamazken müvekkil şirketin suçsuzluğunun karinesi olmaktadır.

Yetkisi dahi olmayan kolluk tarafından tüm bu beyanlar incelenmeksizin, dikkate almaksızın düzenlenen işbu tutanak usule uygun değildir.

Yukarıda açıkladığımız nedenler ile,müvekkil şirketin yasalara uyma konusundaki hassasiyetine rağmen, tek taraflı beyan ve isnatlar içeren, hiçbir itiraz ve savunmamın dahi dikkate alınmadığı bir tutanak ile  idari yaptırımda bulunulması hukuka aykırılık içermektedir. Kanunlarda delilerin kesin ve ihtiyari olduğu ortada iken doğruluğu hiçbir şekilde resmi olarak belgelenemeyen bir iddiaya istinaden müvekkil şirket aleyhine tutanak tanzim edilerek cezai işleme konu edilmesi Anayasanın en temel maddelerine ve prensiplerine de aykırılık içermektir. Bahse konu denetim ve uygulamalar ölçülülük ilkesinden uzak, müvekkilin savunma   hakkınıngözetilmediği hatta gasp edildiğide dikkate alındığında ticari hayatını bitirme riskine neden olabilecek böyle  bir işlem hukuki dayanaktan yoksundur.

YUKARIDA ARZ ETTİĞİMİZ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, MÜVEKKİL ŞİRKETE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI,EKTE SUNDUĞUMUZ YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN 2012/1-1289 Esas- 2013/84 Karar SAYILI 05.03.2013 TARİHLİ İÇTİHATINA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR :

“Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.”

DELİLLER         :

1)    Müvekkil şirket defter,belge ve kayıtları

2)    Tanık beyanları

3)    Müvekkil şirket tarafından idareye verilen itiraz dilekçesi

4)     İş yeri kayıtları

5)    Yargıtay Kararları

6)    Ödeme makbuzu

7)    Her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle, yasaya ve hukuka aykırı olarak yetkili ve görevli olmayan kişilerce ve tek bir delil dahi ortaya konulmaksızın ve müvekkilin şirket yetkilisinin savunması ile tanık beyanlarına başvurulmadan , sadece tutanağı düzenleyenlerin kendi soyut,ispatlanamayan, gerçek dışı beyanlarına itibar edilerek müvekkil şirket aleyhine T.C.TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN …TARİHLİ .. SAYILI KARARI İLE VERİLEN ….TL tutarındaki idari para cezasının iptaline yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı idareden tahsiline karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

İdari Para Cezasına İtiraz Eden

Vekili Av.

EKLERİ            :

Vekaletname
….tarihli tutanak
TÜTÜN ALKOL PİYASASI

DÜZENLEME KURUMU KARARI

İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI
ÖDEME MAKBUZU
YARGITAY KARARI

Saat 22.00’den Sonra Alkol Satışı Cezasına İtiraz ve Savunma Dilekçesi(Olumlu Netice) -2-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜTÜN VE ALKOL DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA TAKİP NUMARASI:

SAVUNMADA BULUNAN  :

ADRES                                   :

SAVUNMAM:

Görevli ve yetkili olmayan iki polis tarafından düzenlenen 18.10.2018 tarihli tutanak kanuna ve hukuka aykırıdır. Düzenlenen tutanakta Alkollü içki satışı yapıldığı belirtmiş ise de; satışı yapıldığı iddia edilen alkollü içkinin nev’i, markası, ebatları, fişi, faturası vs, hiç bir bilgiye yer verilmemiştir.

Düzenlenen tutanakta Alkollü içki satışı yapıldığı belirtmiş ise de satışı yapıldığı iddia edilen içkinin satıldığı kişinin ifadesi alınmamış, tutanakta o kişiye ait imzası da olmaması ve hiç bir tanık beyanına da yer  verilmemiştir. Bu da tutanağın gerçekliğini yalanlamaktadır. . Kaldı ki tutanakta benim imzam bile dahi yoktur. Bu da  Tutanağın kötü niyetle tanzim edildiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Tutanağın düzenlendiği saatin 00:15 olduğu belirtilmiş ise de bu beyan ve iddia da hiç bir şekilde delillendirilmemiş kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ispatlanamamıştır.

Belirtilmelidir iş yerimle ilgili denetim yapıldığı, bu denetim kapsamında tutanak tutulduğu ve ilgili mevzuata aykırılıklar içerdiği iddiasına dair beyanları kabul etmiyorum şöyle ki;

İş yerimde, 09.09.2013 tarihinde yürülüğe giren kanunda belirtilen satış saati yasağına aykırı bir işlemi söz konusu olmamıştır.18.10.2018 tarihinde kurum mevzuatına göre denetim yapma konusunda yetkilendirilmemiş kişiler tarafından benim alkollü içki satıtığma dair saate ilişkin beyanlarda bulunulmuş ve benim hiç bir itiraz ve beyanlarıma yer verilmeksizin, hukuken kabul edilebilir hiç bir delil ortaya konulmaksızın, araştırılmaksızın, sorgulanmaksızın bir tutanak tanzim edilmiştir. Polis tarafından tek taraflı beyanlar ile tanzim olunan kötüniyetli olarak benim alkollü içki ticareti yapmamın engellenmesi amacıyla görevli ve yetkili olmayan kişilerce sadece gerçek dışı beyanları ile benim ticari faliyetimin kanuna aykırı olarak ve kanun hükümleri dolanılmak sureti ile tamamen bitirilmesine neden olacak iş bu tutanak işlemi hukuka aykırı olup  kötüniyetli olarak tanzim edilmiştir.

Benim iş yerim olan …………….. Büfe’nin kasa fişleri, faturaları ve satış raporları incelendiğinde belirtilen saatler arasında herhangi bir alkollü içki satışına dair hiç bir kayıt veya belge bulunmamakta olduğu kolaylıkla ortaya konulabileceği ve kanıtlanabileceği gibi iş yerinin muhtelif yerlerinde ilgili satış yasağını belirten yazıların olması da  haklılığımızı ortaya koymakta iddia sahipleri iddialarını ispatlayamazken, benim suçsuzluğumun karinesi olmaktadır

Yetkisi dahi  olmayan kolluk tarafından tüm bu beyanlar incelenmeksizin dikkate almaksızın düzenlenen iş bu tutanak usule uygun değildir. Yukarıda açıkladığım nedenler ile yasak saatlerde içki satışına ilişkin hassasiyetime rağmen tek taraflı beyan ve istinatlar içeren  hiç bir itiraz ve savunmamın dahi dikkate alınmadığı bir tutanak ile idari yaptırımda bulunulması hukuka aykırılık içermektedir. Kanunlarda delillerin kesin ve ihtiyari olduğu ortada iken doğruluğu hiç bir şekilde resmi olarak belgelenmeyen bir iddiaya istinaden aleyhime tutanak tanzim edilmesi ve gerçeğe aykırı olarak düzenlenen  bu tutanağın cezai işleme konu  edilecek olması da  Anayasanın en temel maddelerine ve prensiplerine de aykırılık içermektedir.

DELİLLER: İş yerimle ilgili belge ve kayıtlar, Tanık beyanları, İş yeri kayıtları ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğim sebeplerle, yasaya ve hukuka aykırı olarak görevli ve yetkili olmayan kişilerce ve tek bir delil dahi ortaya konulmaksızın ve benim savunmam ile tanık beyanlarına başvurulmadan sadece tutanağı düzenleyenlerin kendi soyut ispatlanamayan gerçek dışı beyanlarına itibar edilmemesini arz ve talep ederim.15.02.2019

[/ihc-hide-content]

TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz

TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz(Olumlu Netice) -3-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZ EDEN             :

VEKİLİ                          :

KARARINA İTİRAZ

EDİLEN MAKAM       : Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı

KONU                  : Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’nın 36612508-. sayılı idari para cezası işleminin iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR        :

30.06.2017 tarihinde saat 22:00 sıralarında … İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müvekkilin sahibi olduğu … Tekel Bayii ünvanlı işyerinde denetim yapılmıştır. Netice olarak da müvekkile 36.758,00 TL idari para cezası kesilmiştir. Kesilen idari para cezası hukuka aykırı olup, cezanın iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

Söz konusu idari para cezası kesilmeden önce polis memurları tarafından tutanak tutulmuş, tutulan bu tutanak ise idari para cezasına kanıt olarak gösterilmiştir. Ancak tutulan tutanak hukuka aykırı bir tutanaktır ve bu nedenle kanıt olarak kabulü mümkün değildir. Polis memurları tutanağı yazarken ne müvekkilin eşi …. beyanlarını ne de müşteri ….. beyanlarını dikkate almışlardır. Polis memurlarınca gerçeğe aykırı bir şekilde yalnızca idari yaptırım uygulanması niyetiyle bir tutanak tutulmuştur. Kolluk görevlilerince tutulan 23.05.2017 tarihli gerçeğe ve hukuka aykırı bu tutanağı kabul etmiyoruz.

Müvekkilin eşinin 24.05.2017 tarihinde saat 00:50’de …Polis Merkezi Amirliği’nde vermiş olduğu ifadede görüleceği üzere, müvekkilin eşi … saat 22:00’dan sonra alkol satışı yapmamıştır. Saat 18:30 sıralarında mesaide olan müvekkilin eşinin arkadaşı olan … 6 adet Tuborg ve 2 adet Amsterdam bira ve 1 adet cipsin satışını yapmış, karşılığında da 65,00 TL para almıştır. Daha sonra da …. mesaide olması sebebiyle, …. ricası üzerine alınan malzemeleri poşetleyip emanet olarak yan tarafta bulunan depoya koymuştur. …. mesaisi bittikten sonra da saat 23:15 sıralarında depoda bulunan ve hazır olarak poşetlenmiş malzemeleri …. teslim etmiştir. …. X tarihinde saat 00:29’da Polis Merkezi Amirliği’nde vermiş olduğu ifadede aynen bu şekildedir.

Hayatın olağan akışı düşünüldüğünde; iki arkadaş arasında yapılan alışveriş sonrası alınanların sonra teslim edilmesi yadırganacak bir durum değildir. Kaldı ki; genel yaşam şartları düşünüldüğünde sadece tekel bayiler açısından değil bir çok esnaf açısından belli başlı nedenlerle satış yapıldıktan sonra satılan malların belli bir süre kenarda bekletilerek daha sonra teslim edilmesi oldukça olağandır. Hayatın hızlı akışı nedeni insanlar aldıklarını bazen ağırlık yapmaması bazen gidecekleri yerlerde aldıklarının görünmemesi gibi bir çok sebeple satın aldığı esnafa daha sonra teslim almak üzere emanet bırakmaktadır.

Müvekkilin …saat 22:00’dan sonra alkol satışı yapmamıştır. Dolayısıyla da idari yaptırıma konu olacak bir eylem gerçekleşmemiştir. Tüm bu anlatılanlar polis memurlarına anlatılmaya çalışılsa da, müvekkilinin eşinin ve …. beyanlarına itibar edilmemiş, yalnızca idari yaptırım uygulanması amacı güdülerek bir tutanak hazırlanmıştır. Polis memurlarınca tutulan tutanak hukuka aykırı olup, müvekkilin eşi …ve müşteri …. beyanlarını içermemekte ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Müvekkilin yasalara uyma konusundaki hassasiyetine rağmen, tek taraflı beyanlar ile tanzim olunan,hiçbir itiraz ve savunmanın dikkate alınmadığı, kötüniyetli olarak müvekkilin alkollü içki ticaretini yapmasının engellenmesi amacı ile hukuka aykırı bir şekilde düzenlenen tutanağa dayanarak müvekkile idari yaptırımda bulunulması kanuna ve hukuka aykırıdır. Kanunlarda, ceza verilebilmesi için delillerin kesin olması gerekirken doğruluğu hiçbir şekilde resmi olarak belgelenemeyen bir iddiaya istinaden müvekkilin aleyhine tutanak tanzim edilerek cezai işleme konu edilmesi Anayasanın temel ilkelerine aykırıdır. Bahse konu denetim ve uygulamalar ölçülülük ilkesinden uzak olup, tamamen baskı psikolojisi ile müvekkilinin eşinin kendini ifade etme ve savunma hürriyetini yok sayarak düzenlenen tutanak ile müvekkilin ticari hayatını bitirme riskine neden olabilecek bu işlem hukuki dayanaktan yoksundur.

Müvekkilin X yılı dönem net karı 25.592,18 TL olup TAPDK tarafından kesilen idari para cezası ise 36.758,00 TL’dir. Yani kesilen ceza miktarı müvekkilin bir senelik net karının yaklaşık 1 buçuk katırdı. Bu durum hakkaniyete aykırıdır. Suç ve cezaların orantılı olması sosyal devlet anlayışının da bir uzantısıdır. Müvekkilin esnaflık faaliyetleri bu miktarda kesilen idari para cezasından dolayı son bulma tehlikesi altındadır.

Anayasamızın benimsediği sosyal devlet anlayışı gereği devlet vatandaşlarının çalışma ve geçim ortamlarını rahatlatması, vatandaşlarına çalışabilme hürriyeti ve olanağı sağlaması gerekir. Ancak söz konusu idari yaptırımda olduğu gibi müvekkilimizin ve bir çok esnafın gelirleri dikkate alındığında belirtilen ceza vatandaşların ticari hayatlarını sonlandırabilecek derecede yüksek olmakla birlikte orantılılık ilkesine ve sosyal devlet prensibine aykırıdır

Anayasamızın 5. Maddesi  “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.” şeklindedir. 4250 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 5. fıkrası Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın  işbu maddesine aykırıdır. Bu nedenle Anayasaya aykırılık iddiasında bulunmaktayız

Halk arasında 22:00 yasağı olarak bilinen bu kısıtlama sadece müvekkili değil tüm tekel bayi işletmelerini zor durumda bırakmaktadır. Belediyelerin vermiş olduğu işyeri ruhsatlarında iş yerini kapatma saati 01:00 olmasına rağmen 22:00’da alkol satışının yasaklanması büyük mağduriyetlere yol açmaktadır. Şöyle ki; işbu yasak, 22:00’dan sonra gelen bazı müşterilere alkol satışı olmadığı belirtildiğinde kavga boyutuna yaklaşan tartışmalara neden olmakta ve işyeri sahiplerinin can güvenliğini tehdit etmektedir.

Kanaatimizce işbu yasaklamanın yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Örneğin, belediyeler tarafından verilen işyeri ruhsatlarında işyerinin 22:00’da kapanması gerektiği ya da alkol satışının işyeri kapanış saati ile birlikte sona ereceği konusunda düzenleme yapılması gerekmektedir. Bu sebeple birlikte dosyanın Anayasaya aykırılık iddiasından dolayı Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etmekteyiz.

Yukarıda açıklamış olduğumuz nedenlerden dolayı, müvekkil hakkında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü tarafından kesilen idari para cezasının iptal edilebilmesi için itirazlarımızı Sayın Hakimliğinize sunma gereği hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerden dolayı; öncelikle 4250 sayılı Kanunun 6. Maddesinin 5. fıkrası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 5. Maddesine aykırı olduğundan dolayı dosyanın Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesine, daha sonra da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Müdürlüğü’nün tarihli,  yazı ile uygulanan İdari Para Cezası kararının iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi saygıyla vekaleten talep olunur. 29.05.2018

İtiraz Eden Vekili

                                                                                                                                            Savunmada Bulunan

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 25 Ağustos 2020 10:55

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

Yorumları Göster

 • 22.06 saatleri arasında uygulanan alkollu içkilerin satış yasağı öncelikle bu alanda faaliyet gösteren esnaflarımizı yıkıma ve ağır bir mağduriyetin içine düşmesine neden olmaktadır.
  İdari para cezası sermayesi 30 ile 100 bin lira arasındaki esnafın devlet eli ile kepenk kapattırılması anlamına gelmektedir.Ayrıca sormak istediğim şey bu yasanın serbest ticaret kanunlarına uygun olup olmadığıdır.bu yasanın iptal edilmesi için nasıl bir hukuki yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi edinebiliriz.hukuk insanlarımız bizlere ne gibi destek sunabilirler.
  Esas itibari ile çok ağır para cezasi esnafın perişan olmasına iflas etmesine neden olan bu yasa küçük esnafları zincir marketler karsısında zaten rekabet gücü olmayan esnaflar icin haksîz ve adaletsiz rekabete neden olmaktadır.
  Bu yasadan dolayı son aylarda çok büyük ölçüde para cezasına çartırılan esnaflarımız konu ile ilgili baş vuracağı yeterli bilgiye sahip avukat bulamamaktadır.sizler biz tekel bayilerine bilgi sunabilirmisiniz.Selam ve saygılarımla.

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Hüseyin Bey, somut durumu detaylı anlatır bir şekilde evraklarla birlikte tarafıma mail göndermeniz gerekmekte. Kanunun siyasi boyutunu ele almamız doğru olmaz.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • merhaba avukat bey benımde basıma boyle bır sey geldı kendım marketcıyım antalyadan.ısyerıne musterı gelıyor 23 .00 de alkol dolabından bıra alıyor amakasaya gelmıyor ısyerınde ıs yerı sahıbını bulamayınca dısarıya bakınırken elınde bıra sıse sı oldugundan polıs tutanak tutuyor ve sonuc ceza gelıyor.38bin civarı.ben bu parayı erken odedım ındırımden yararlanayım dıye.ve ıtıraz edıyorum mahkemeye mahkemede kamare goruntulerı ve bırayı alan kısının ıfadesıne gore ceza ıptal oldu paranın ıadesıne karar verdı 2. sulh mahkemesı .7 gun ıcınde ıtıraz yolu acık demıs sonuc ne olur ıtıraz edıyorlamı acaba tpdk avukatı.etse ne olur ıszce saygılar

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

  • Taner Bey, idari para cezasının iptal için deneyimli bir avukatla anlaşma sağlamanız gerekmektedir.

   Cevap vermekten vazgeç

   Bir yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • Slm saat 22 10 müşteri elinde siyah bir poşetle içeri girip cerez aldı dışarı çıktı dışarda pılis yakaladı polis tutanak tuttu müşteri ben burda almadım dedi fayda etmedi 42 bin para cezası geldi itiraz ettim ama fayda etmez

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • ceza ödenmez ise ne olur, yani ilerleyen zamanlarda engel olarak çıkar mı

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.

 • İyi günler aksam saat 23.00 sivil bir kisi (polisde olabilir ) siyah poşette 2 tane bira getirdi biralarim ılıdı değiştirebilirsiniz dedi değiştirebilirsiniz dedim değiştirirken de 1 tane ilave bira aldı 2 dak.sonra sivil polislerle geldi bira sattın diye tutanak tuttu

  Cevap vermekten vazgeç

  Bir yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.