Anasayfa » İdare Hukuku Avukatlığı » TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz

TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz

TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz


İSTANBUL ANADOLU  NÖBETÇİ  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

               SAYIN  HAKİMLİĞİ’NE

 

 

İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ

EDEN                                                    :

 

VEKİLLERİ                                           : Av.

                                                                

 

İDARİ PARA CEZASINI VEREN     : T.C. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL

                                                                 REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI

 

                                                               SöğütözüMah.Söğütözü Cad. No:31 06520 Söğütözü /ANKARA

 

KONUSU                                             :T.C. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL

                                                                 REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’nın               …….                                                                     tarihli …….. sayılı …..TL tutarındaki idari para cezasının

                                                               iptaline karar verilmesi isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

 

 • Müvekkil şirkete aleyhine, T.C. TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL

REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından, eylemin 4250 sayılı Kanun’un 6.maddesi 5.fıkrasında yer alan “..alkollü içkiler 22:00 ila 06:00 saatleri arasında perakende olarak satılamaz “ hükmüne aykırılık teşkil ettiğine ve bu nedenle 4733 sayılı kanunun 8.maddesi 5.fıkrasınıjn (k) bendi hükmü çerçevesinde ..tarihli ve ..sayılı kurul kararı ile müvekkil şirket hakkında 30.454,00 TL idari para cezası uygulanmasına karar vermiş ve karar dair tebligat ..tarihinde müvekkil şirkete tebliğ edilmiştir.

 

 • GÖREVLİ VE YETKİLİ OLMAYAN İKİ POLİS MEMURU TARAFINDAN DÜZENLENEN …TARİHLİ TUTANAK VE BU TUTANAĞA DAYANILARAK , T.C.TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN ..TARİHLİ ..SAYILI KARARI İLE VERMİŞ OLDUĞU ..TUTARINDAKİ İDARİ PARA CEZASI AŞAĞIDAKİ SEBEBPLER İLE DE KANUNA VE HUKUKA AYKIRIDIR :

 

 1. Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de; Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de; satışı yapıldığı iddia edilen alkollü içkinin nev’i,markası,ebatları,fişi,faturası vs. hiçbir bilgiye yer verilmemiştir
 2. Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de ; satışı yapıldığı iddia edilen alkollü içkinin kime satıldığı belirtilmemiş,tespit edilmemiş,tutanakta ifadesine ve imzasına yer verilmemiştir.
 3. Düzenlenen tutanakta alkollü içki satışı yapıldığı belirtilmiş ise de; satışı yapıldığı iddia edilen alkollü içki, bütün mevcut teknik imkanlar var olmasına rağmen, fotoğraflamamış ve el konulmamıştır.
 4. Düzenlenen tutanakta , tutanağı tanzim edenlerin görevli ve yetkili olduklarını gösterir bir ibare ve onaylı kimlik belge ve bilgilerine yer verilmemiştir
 5. Düzenlenen tutanakta, tanık beyanlarına yer verilmemiştir.
 6. Düzenlenen tutanakta işyerine “ ihbar “ üzerine gidildiği belirtilmiş ise de ne konuda ihbarda bulunulduğuna yer verilmemiştir.
 7. Tutanak düzenlenirken,esasen müvekkil şirketin yasal saatler içerisinde de alkollü içki satışı yapmasının engellenmesi amaçlanmış, müvekkil şirket yetkilisine tutanağı imzalamaması halinde 150.000,00 TL ceza verileceği söylenmek sureti ile müvekkilin tutanağı imzalaması sağlanmıştır.Yani tutanakta bulunan müvekkil şirket yetkilisine ait imza,hile,aldatma ve baskı yolu ile alınmıştır.
 8. Tutanağın düzenlendiği saatin 23:10 olduğu belirtilmiş ise de bu beyan ve iddia da hiçbir şeklde delillendirilmemiş,kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ispatlanmamıştır.
 9. Tutanağın kötü niyetle tanzim edildiği, alkollü içki satışına konu alkollü içkiyi alanın tespitinin yapılmamış olması,kimlik bilgilerine yer verilmemiş olması,hatta böyle bir alıcının varlığından dahi söz edilmemiş olmasından da açıkça anlaşılmaktadır.Aynı şekilde tanık beyanlarına yer verilmemiş olması da tutanağın gerçekliğini yalanlamaktadır.

 

 

 • UYGULANAN PARA CEZASI KANUNA,USULE VE HUKUKA AYKIRI OLDUĞU GİBİ HİÇ BİR ŞEKİLDE DELİLLENDİRİLMEMİŞTİR:
 1. Belirtilmelidir müvekkilin işyeri ile ilgili denetim yapıldığı, bu denetim kapsamında tutanak tutulduğu ve ilgili mevzuata dair aykırılıklar içerdiği iddiasına dair  beyanları kabul etmiyoruz. Şöyle ki;
 1. Müvekkil şirketin, 09.09.2013 tarihinde yürürlüğe giren kanunda belirtilen satış saati yasağına aykırı bir işlemi söz konusu olmamıştır
 1. .25.03.2014 tarihinde, kurum mevzuatına göre denetim yapma konusunda yetkilendirilmemiş kişiler tarafından müvekkilin satış saatine dair beyanlarda bulunulmuş ve müvekkilin hiçbir itiraz ve beyanlarına  yer verilmeksizin ,hukuken kabul edilebilir  hiçbir delil ortaya konulmaksızın araştırılmaksızın ,sorgulanmaksızın bir tutanak tanzim edilmiştir. Polis tarafından tek taraflı beyanlar ile tanzim olunan, kötüniyetli olarak müvekkilin  alkollü içki ticaretini yapmasının engellenmesi amacı ile  düzenlenen bir tutanağa dayanara, tek taraflı bir beyan ile müvekkile verilen fahiş para cezasının kabulü mümkün olmayıp, gÖrevli ve yetkili olmayan  kişilerce ,sadece gerçek dışı kendi beyanları  ile müvekkilin ticari faaliyetinin kanuna aykırı olarak ve kanun hükümleri dolanılmak sureti ile   tamamen bitirilmesine neden olacak dava konusu para cezasının iptali gerekmektedir.Müvekkil şirket uğrayacağı yıkımı bir ölçüde de olsa hafifletebilmek amacı ile, davadan önce ödeme indiriminden yararlanmak sureti İDARİ PARA CEZASININ ile,……. TL ‘lık bölümünü iyi niyetle ödemiş ise de, bu ödeme hiçbir şekilde  haksız olarak tahakkuk ettirilen idari para cezasını kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

 

 1. Müvekkil şirket….’ninticari kayıtları, kasa fişleri,faturaları,defter ve belgeleriile satış raporları incelendiğinde belirtilen saatler arasında herhangi bir alkollü içki satışına dair hiçbir kayıt veya belge bulunmamakta olduğu kolaylıkla ortaya konulabileceği ve kanıtlanabileceği gibi,  işyerinin  muhtelif yerlerinde ilgili satış yasağını belirten yazıların olması da haklılığımızı ortaya koymakta, iddia sahipleri iddialarını ispatlayamazken müvekkil şirketin suçsuzluğunun karinesi olmaktadır.

Yetkisi dahi olmayan kolluk tarafından tüm bu beyanlar incelenmeksizin, dikkate almaksızın düzenlenen işbu tutanak usule uygun değildir.

 1. Yukarıda açıkladığımız nedenler ile,müvekkil şirketin yasalara uyma konusundaki hassasiyetine rağmen, tek taraflı beyan ve isnatlar içeren, hiçbir itiraz ve savunmamın dahi dikkate alınmadığı bir tutanak ile  idari yaptırımda bulunulması hukuka aykırılık içermektedir. Kanunlarda delilerin kesin ve ihtiyari olduğu ortada iken doğruluğu hiçbir şekilde resmi olarak belgelenemeyen bir iddiaya istinaden müvekkil şirket aleyhine tutanak tanzim edilerek cezai işleme konu edilmesi Anayasanın en temel maddelerine ve prensiplerine de aykırılık içermektir. Bahse konu denetim ve uygulamalar ölçülülük ilkesinden uzak, müvekkilin savunma   hakkınıngözetilmediği hatta gasp edildiğide dikkate alındığında ticari hayatını bitirme riskine neden olabilecek böyle  bir işlem hukuki dayanaktan yoksundur.
 • YUKARIDA ARZ ETTİĞİMİZ HUSUSLAR ÇERÇEVESİNDE, MÜVEKKİL ŞİRKETE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI,EKTE SUNDUĞUMUZ YARGITAY CEZA GENEL KURULU’NUN 2012/1-1289 Esas- 2013/84 Karar SAYILI 05.03.2013 TARİHLİ İÇTİHATINA DA AÇIKÇA AYKIRIDIR :

“Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.”

 

DELİLLER         :

 

1)    Müvekkil şirket defter,belge ve kayıtları

2)    Tanık beyanları

3)    Müvekkil şirket tarafından idareye verilen itiraz dilekçesi

4)     İş yeri kayıtları

5)    Yargıtay Kararları

6)    Ödeme makbuzu

7)    Her türlü yasal delil

 

 

 

 
 

SONUÇ VE İSTEM                   : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle, yasaya ve hukuka aykırı olarak yetkili ve görevli olmayan kişilerce ve tek bir delil dahi ortaya konulmaksızın ve müvekkilin şirket yetkilisinin savunması ile tanık beyanlarına başvurulmadan , sadece tutanağı düzenleyenlerin kendi soyut,ispatlanamayan, gerçek dışı beyanlarına itibar edilerek müvekkil şirket aleyhine T.C.TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SEKTÖREL REKABET VE TÜKETİCİ HAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI’NIN …TARİHLİ .. SAYILI KARARI İLE VERİLEN ….TL tutarındaki idari para cezasının iptaline yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de davalı idareden tahsiline karar verilmesini vekaleten ve saygı ile arz ve talep ederim.

 

                                                                       İdari Para Cezasına İtiraz Eden

                                                                       Vekili Av.

 

EKLERİ            :

 

 • Vekaletname
 • ….tarihli tutanak
 • TÜTÜN ALKOL PİYASASI

DÜZENLEME KURUMU KARARI

 • İDARİ PARA CEZASI TEBLİGATI
 • ÖDEME MAKBUZU
 • YARGITAY KARARI

TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz

Özet
TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz
Makale İsmi
TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz
Açıklama
TAPDK Alkol Satışı Para Cezasına İtiraz -Adana Avukat
Yazar
Yayınlayıcı
Adana Avukatlık - İncekaş Hukuk
Yayınlayıcı Logo
Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 oy, puan: 3,67 üzerinden 5)
Loading...

Yorumlarınızı veyahut sorularınızı aşağıdan yazabilirsiniz. Yorumlarınız bizim tarafımızdan onaylandıktan sonra görünür hale gelir.

 1. Hüseyin Ataçer. dedi ki:

  22.06 saatleri arasında uygulanan alkollu içkilerin satış yasağı öncelikle bu alanda faaliyet gösteren esnaflarımizı yıkıma ve ağır bir mağduriyetin içine düşmesine neden olmaktadır.
  İdari para cezası sermayesi 30 ile 100 bin lira arasındaki esnafın devlet eli ile kepenk kapattırılması anlamına gelmektedir.Ayrıca sormak istediğim şey bu yasanın serbest ticaret kanunlarına uygun olup olmadığıdır.bu yasanın iptal edilmesi için nasıl bir hukuki yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi edinebiliriz.hukuk insanlarımız bizlere ne gibi destek sunabilirler.
  Esas itibari ile çok ağır para cezasi esnafın perişan olmasına iflas etmesine neden olan bu yasa küçük esnafları zincir marketler karsısında zaten rekabet gücü olmayan esnaflar icin haksîz ve adaletsiz rekabete neden olmaktadır.
  Bu yasadan dolayı son aylarda çok büyük ölçüde para cezasına çartırılan esnaflarımız konu ile ilgili baş vuracağı yeterli bilgiye sahip avukat bulamamaktadır.sizler biz tekel bayilerine bilgi sunabilirmisiniz.Selam ve saygılarımla.

  • avsaim dedi ki:

   Hüseyin Bey, somut durumu detaylı anlatır bir şekilde evraklarla birlikte tarafıma mail göndermeniz gerekmekte. Kanunun siyasi boyutunu ele almamız doğru olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İLETİŞİM
Soru Sor
Danışma Formu
WhatsApp
Telefon Görüşmesi
error: Kopya İçerik Yasaklanmıştır.