Yorum yaparak bilgiyi çoğaltın!

Yazıyı okumanızın ardından konuyla alakalı fikir, düşünce, gelişme veya düzeltmelerini yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu sayede konuyla ilgili gelişmelerden e-posta yoluyla haberdar olur ve yenilikleri takip etme şansı yakalarsınız.

Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği

İdari Dava Türü Olan Tam Yargı Davası Dilekçeleri

Aşağıdaki idareye karşı açılan tam yargı davalarına dair dilekçe örneklerini sizlerle paylaşıyoruz. Dilekçelerin size engin öngörü ve perspektif katacağına son derece eminiz.

Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği -1-

ADANA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI

VEKİLİ   : Avukat Saim İNCEKAŞ

DAVALI :

KONU: Haklı davanın kabulü ile……….. Türk Lirası alacağımızın olay tarihi olan …/…/….. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı İdareden tahsiline karar verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR  :              

Müvekkilim ……’ye ait, ……… plakalı …..model ………. marka aracı, oğlu ….. kullanmakta iken …/…/….. tarihinde …………… istikametinden ……. istikametine seyir halinde olduğu üzere, …….sokak kavşağında davalı İdareye ait Su İşleri ekip ve araçları çalışma yaptığından yolun şeridi kapalı olduğu için çalışma yapan araçlara çarpmamak için manevra yaparak şerit değiştirdiği sırada önünde seyir halinde bulunan ……..’nin kullandığı ……..plakalı araca ve daha sonrada …….. idaresindeki ………. plakalı araca çarpmış, yaramalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Belediye Su İşleri Ekipleri çalışma esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için çalışma yaptıkları yol üzerinde gerekli işaret ve yol levhalarını koymamışlar ve bu kazanın oluşmasına neden olmuşlardır.

Bu kaza sonucu müvekkilimin aracında ………..Türk Lirası maddi hasar bedeli, ……… Türk lirası %….. araçtaki değer kaybı ve ……….Türk Lirası da aracın tamir süresi olan …. günde müvekkili ve ailesinin yaptığı ulaşım gideri olmak üzere toplam ……….. Türk lirası toplam maddi zararı olmuştur. Yine bu kaza nedeni ile tazminat davasına esas olmak üzere müvekkilim, ……….(…). Asliye Hukuk Mahkemesinin ……/……. D. İş EK sayılı tespit dosyasında kusur ve hasar tespiti yaptırdığından bu tespit işlemi için ………. Türk Lirası de tespit masrafı yapmıştır.

Bu paranın yani ……….. Türk Liralık alacağımızın ödenmesi için İdari Yargılama usulü Kanunun 13. md. sine göre yazılı başvurumuzun …../…../………tarihinde davalı Belediye Başkanlığına tebliğine rağmen alacağımız ödenmediği gibi tarafımıza 60 günlük kanuni süre içinde herhangi bir cevap da verilmediği için iş bu davayı dava açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER              :               İdareye yaptığımız başvuru, …….(…).Asliye Hukuk Mahkemesinin …../….. D. İş EK sayılı tespit dosyası ve içindeki hasar ve kusur raporları, olay kaza raporu, müvekkilimin aracının ruhsat fotokopisi, kaza yapan …………’e ait ehliyet fotokopisi, ……… Cumhuriyet Başsavcılığının ……/….. Hz no.lu kazaya ilişkin dosya evrakları, alkol ve doktor raporları, müvekkilin aracına ait doktor raporları, müvekkilimin aracına ait sigorta poliçesi vs. tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU : Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile ……… Türk Lira alacağımızın olay tarihi olan …./…./……. tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı İdareden tahsiline avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                                                              Av.

Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği

Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği -2-

 ADANA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI       :

VEKİLİ         :

DAVALI       :

KONU           :İdari işlemden doğan zararın karşılanması amacıyla açılan tam yargı davasıdır.

AÇIKLAMALAR

Davacı müvekkil tarafından 2016 yılında yapılan …………………….adres……………. ……. ada …… parselde bulunan taşınmaz davalı tarafından 26.07.2018 tarihinde yıkılmıştır. Bu Taşınmaz için imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi 10.07.2018 tarihinde alınmış olunup 24.07.2018 tarihinde davalı İl Özel İdaresi’ne ibraz edilmiştir.

Yapılan ibraza rağmen davalının taşınmazı yıkması açıkça 3194 sayılı İmar Kanunu Geçici madde 16 Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım  kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir maddesine aykırıdır.

Yukarıda açıklanan olaylar neticesinde idare tarafından gerçekleştirilen idari işlemle müvekkil zarara uğratılmış bulunmaktadır. Anayasa m.125 İdare,  kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. uyarınca idare her türlü işlem ve eyleminden doğan zararı tazminiyle yükümlüdür.

Müvekkil hakkında ayrıca TCK m.154 hükmüne aykırı hareket ettiği gerekçesiyle ………. Kaymakamlığı tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur. ……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA NO:………. KARAR NO:………… Dosyasında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş gerekçeleri açıklanmıştır.

HUKUKİ NEDENLER       :İmar Kanunu, İYUK ve ilgili mevzuat

DELİLLER              :

YAPI KAYIT BELGESİ

İL ÖZEL İDARESİNE YAZILAN BEYAN DİLEKÇESİ

X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA NO:…….. KARAR

NO:………. DOSYASI

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davamızın kabulü ile birlikte müvekkilimin uğramış olduğu zararın davalı idare tarafından yasal faizi ile birlikte karşılanmasına,
  2. Yargılama giderlerinin de davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesine saygılarımla talep ederim.

                                                                                                                Davacı Vekili

Tam Yargı Davası Dilekçesi Örneği(Kazanılmış Dava) -3-

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]

ADANA ( ) NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     :

                          

VEKİLİ                      :  

DAVALI                     :

DAVA KONUSU        : X tarih ve X nolu X Genel Kurul Kararının iptali neticesinde müvekkilin mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının tahsili için tam yargı davasıdır.

DAVA DEĞERİ       : X TL (On Bin Türk Lirası) Fazlaya ilişkin haklarımız saklıdır.

AÇIKLAMALAR     :

Davalı idare tarafından müvekkilin X il içi yolcu taşıma yetki belgesi iptal edilmiş, işbu karar X tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tarafımızca X tarih ve X nolu X Genel Kurul Kararının iptaline ilişkin X İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. X İdare Mahkemesi X K. Sayılı ilamı ile işbu hukuka aykırı kararın iptaline karar verilmiştir. (EK-1) İşbu karara istinaden tarafımızca X tarihinde davalı idareye müvekkilin mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının tarafımıza ödenmesi amacıyla talep dilekçesi gönderilmiş, X tarihinde davalıya tebliğ edilmiştir. (EK-2) Davalı idare tarafından talep dilekçemize cevap verilmeyerek zımni red yapılmıştır.

Müvekkil uzun yıllar X il içi yolcu taşıma yetki belgesi ile X hattında yolcu taşımacılığı yapmıştır. Uzun yıllar X hattında yolcu taşımacılığı yapan müvekkilin, davalı idare tarafından il içi yolcu taşıma yetki belgesinin iptal edilmesiyle ticari esnaflık kariyeri lekelenmiştir. Yine müvekkil, il içi yolcu taşıma yetki belgesi iptal edilince yaklaşık X ay işsiz kalmış, müşterilerini de kaybetmiştir. Dolayısı ile  memleketine hizmet eden aynı zamanda para kazanabileceği bir iş olan X hattında X plaka No’lu araç ile uzun yıllar taşımacılık yapan müvekkilin X il içi yolcu taşıma yetki belgesinin iptal edilmesi ile özlük ve maddi haklarından mahrum kalmıştır.

Bu nedenle söz konusu işlemin iptali ile müvekkilin söz konusu haksız işlem nedeniyle mahrum kaldığı özlük haklarının ve maddi haklarının tahsili amacıyla işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :  5252 sayılı yasa, 4625 sayılı yasa, İYUK, HMK, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili yasal mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER   :

1-) X İdare Mahkemesi X Sayılı ilamı (EK-1)

2-) X İdare Mahkemesi X Sayılı dosyanın CELBİ,

3-) Davalı idareye, müvekkilin mahrum kaldığı özlük ve maddi haklarının ödenmesi için yapılan başvuru dilekçesi (EK-2)

4-) X yıllarına ait X yolcu taşıma güzergah izin belgesi taşıma ücret ve zaman tarifesi (EK-3)

5-) Müvekkile ait Gelir İdaresi Başkanlığından alınan gelir listesi (EK-4)

6-) Müvekkilin geçmiş yıllarda il içi yolcu taşımacılığı yaptığı için kesmiş olduğu makbuzların bulunduğu 3 adet makbuz defterlerinin aslı (EK-5)

7-) İlgili Danıştay Kararları,

8 -) Keşif, Bilirkişi incelemesi, Her türlü yasal delil,

NETİCE-İ TALEP        : Yukarıda arz ve izah olunan tüm nedenlere binaen;

1) Davanın KABULÜ ile Davalı İdarenin yapmış olduğu Hukuka aykırı işlem nedeni ile müvekkilin uğramış olduğu maddi tazminatın FAZLAYA İLİŞKİN HAKKIMIZ SAKLI TUTULARAK şimdilik X TL (On Bin Türk Lirası) BEDELİNİN DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞLEYECEK YASAL FAİZİ İLE BİRLİKTE DAVALI İDAREDEN ALINARAK MÜVEKKİLE VERİLMESİNE.

2) Yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı idare üzerine bırakılmasını karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim. (tarih)

                                                         Davacı Vekili

[/ihc-hide-content]

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Barosu 4293

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 00:15

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.