Takip Türünün Değiştirilmesi Talebi

ADANA ( )  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO   :

ALACAKLI :

VEKİLİ         : Avukat Saim İNCEKAŞ

ADRES         : Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

BORÇLU      :

KONU           : İlamlı Takip Yoluyla Açılan Dosyanın İİK madde 43 Uyarınca İflas Yoluyla Adi Takibe Dönüştürülmesi Talebi

TALEP          :

Müdürlüğünüz nezdinde takibi yapılan yukarıda mezkur esasa kayıtlı dosyanın borçlusu şirketin piyasadaki durumu, UYAP sorgularıyla tespit edilen yasal malvarlığı, başkaca borçlarına ilişkin icra takiplerinde alacaklılarca yapılan tahsil çabalarının sonuçsuz kalması göz önünde bulundurularak haciz yoluyla borcun tahsilinin gerçekleşemeyeceği anlaşılmıştır.

İİK madde 43 – İflas yolu ile takip, ancak Ticaret Kanunu gereğince tacir sayılan veya tacirler hakkındaki hükümlere tabi bulunanlar ile özel kanunlarına göre tacir olmadıkları halde iflasa tabi bulundukları bildirilen hakiki veya hükmi şahıslar hakkında yapılır. Şu kadar ki, alacaklı bu kimseler hakkında haciz yolu ile de takipte bulunabilir. 

Bu yollardan birini seçen alacaklı bir defaya mahsus olmak üzere o yolu bırakıp harç ödemeksizin diğerine yeni baştan müracaat edebilir.

Borçlu şirketin iflasa tabi bulunan şirketlerden olması dolayısıyla İİK madde 43/2’ye dayanılarak takip türünün bir defaya mahsus olarak değiştirilmesini, bu cihetle İİK madde 154 ve devamı maddelerinde düzenlenen iflas yoluyla adi takip için müdürlüğünüzce yapılması gereken işlemlerin yerine getirilerek borçluya iflas yoluna ilişkin ödeme emri gönderilmesini bilvekale talep ederim. (tarih)

Alacaklı Vekili
Adana Barosu – Avukat Saim İncekaş -İcra Avukatı

bir yorum bırakın