Takibin İptali Dava Dilekçesi

Takibin İptali Dava Dilekçesi -1-

ADANA İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONU: Takibin İptaline Karar Verilmesi Hk.

AÇIKLAMALAR  :

1-Müvekkilim X Otomotiv’den …Marka 2017 Model …. Plakalı X Motor Nolu, X Şase nolu aracı satın alabilmek için X tarihinde X TL kredi, (toplam geri ödemeli X TL) X Anlaşmalı olduğu X Finansman A.Ş. Ticari Kredi sözleşmesi imzalamıştır.(EK- 1 Teb X Tüketici Finansmanı Teb Finansman A.Ş. Ticari Kredi Sözleşmesi )

2-Müvekkil şirket  kredi sözleşmesine göre her ay X TL ödeme yapacaktır. Ancak müvekkil şirket kredi sözleşmesinin 3. taksitini 15 Mayıs 2018 tarihl X TL ödeyememiştir.Müvekkil şirkete ve müvekkilime herhangi bir bildirimde bulunulmadan, 41 gün sonra  davalı taraf kötü niyetli olarak aynı gün tek bir kredi alacağına ilişkin olarak müvekkil şirkete ve müvekkilime 2 ayrı icra takibi yapılmıştır;

 • 27/06/2018 tarihinde …….İcra 2018/22416 E.sayılı Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile,
 • hem de 27/06/2018 tarihinde İlamsız İcra yolu ile …… 9 İcra 2018/22160E.sayılı dosyası takip yapılmıştır.

Kötü niyetli davalı taraf tek bir kredi alacağına ilişkin olarak mükerrer takipte bulunmuştur.

İİK 45. Maddesi; asıl borçlular ile ilgili düzenlenmiş olup, alacağı rehinle temin edilen bir kimsenin rehni veren hakkında doğrudan doğruya genel haciz yolu ile takibe geçilmesini önlemekte ve rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

Kaldı ki,  ……… Ticari Kredi Sözleşmesinin Madde 6/4  Teminatlar ve Ödemeler başlıklı; Borçlu’nun, borç ve taahhütlerini tam ve süresinde yerine getirmemesi halinde ……… rehni paraya çevirerek alacağını tahsil edecektir, hükmü vardır..Bu hükme aykırı olarak genel haciz yoluna başvurmuştur.

3- Ayrıca Kötü niyetli davacı taraf; tek bir kredi alacağına  2 ayrı takip yapmış ve aynı zamanda  kötü niyetli olarak alacaklı tarafları kasten farklı göstermiştir.

 • ………9 İcra 2018/22160E.sayılı dosyanın alacaklısı olarak …….. FİNANSMAN A.Ş. olarak gösterilmiş iken,

…….1 İcra 2018/22416E.sayılı dosyanın alacaklısı ise …..FİNASMAN A.Ş. olarak gösterilmiştir.

Müvekkil şirketin imzalamış olduğu “……. Tüketici Finansmanı ….. Finansman A.Ş. Ticari Kredi Sözleşmesi”nin  Madde 1’de ; Tanımlar bölümünde ……..FİNANSMAN A.Ş. olarak gösterilmiştir.

Ayrıca sözleşmede görüleceği üzere ;Her sözleşme sayfasının sağ tarafında sözleşmenin tarafı olan (….Finansman A.Ş.)nin  yetkilileri olan ……….Finansman A.Ş.nin yetkilileri olarak sözleşmede imzaları mevcuttur.

4-……. 1 İcra Müdürlüğü  2018/22416 E.sayılı Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibinde müvekkil şirketin aracı düşük bedele satılmış ve kalan alacağı üzerinde takip yapılmaya devam edilmiştir.

Davacı taraf; …… 9 İcra Müdürlüğü 22160E.sayılı  dosyasından müvekkil şirketin araçlarına haksız yere haciz konulmuş ve şirket adresine gidilerek müvekkil şirketin mallarına haciz konulmuş ve de şirket çalışanlarından X’e haciz mahallinde 45000 TLlik müteselsil kefaleti alınmıştr.

Haksız yere gelinen haciz talimatında görüleceği üzere mükerrer olarak kredi alacağına ilişkin 181.435,01TL için hacze gelinmiştir.

5-Müvekkilim sadece 4 ay aracı kullanmış ve kredisini ödeyemediği için iyiniyetli olarak davacı tarafa aracı teslim etmiştir.Kalan bakiyesini ödeyeceğini söylemesine karşı tek bir alacağa ilişkin olarak müvekkilimi ve müvekkil şirketi kasten zarara  uğratma ve kendilerine menfaat elde etmek için haksız yere icra takibinde bulunmuşlardır. Maddi yönden Haksız yere takip yapılarak müvekkil şirketi maddi ve manevi zarara uğratanlar hakkında tazminat davası açacağımız bildiririz.

Davacı taraf hakkında Bankalar birliğine ve  TEB Bankası Genel Müdürlüğüne yapılan usulsüzlükler ihtarname yolu ile bildirilecektir.

6-İşbu sebeple haksız yapılan … 9.İcra Müdürlüğünün 2018/22160E.sayılı icra dosyasının iptalini istemek hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:İİK ve ilgili maddeleri

HUKUKİ DELİLLER :Kredi Sözleşmesi ,…..1 İcra /22416E.sayılı dosyası ve …. 9 İcra 2018/22160E.sayılı icra dosyası, tanık ,bilirkişi incelemesi, vs her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM   :Haksız  ve kötü niyetle yapılan ….. 9 icra 2018/22160E.sayılı icra dosyasının iptaline, davalının asıl alacak üzerinden % 20 kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesine, takibin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz ve müvekkil şirket adına saygıyla talep ederiz.

                                                                DAVACI VEKİLİ

Takibin İptali Dava Dilekçesi -2-

ADANA (  ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İ.TEDBİR TALEPLİDİR.

ŞİKAYET EDEN

(DAVACILAR)                     :

VEKİLİ                                  :

KARŞI TARAF

(DAVALI)                              :

KONU                                    : İcra takibinin iptali talebini içeren dilekçedir.

İCRA DOSYA NO               : Adana … İcra Dairesi … sayılı dosyası

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkil Murisi … aleyhine Adana … İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası ile davalı tarafından icra takibi yapılmıştır.

2-) İcra takibinin devamı esnasında müvekkil murisi vefat etmiş ve icra takibine mirasçılar … adına devam edilmiştir

3-) İşbu icra dosyasına dayanak bononun tanzim tarihi itibariyle, borçlu sıfatına haiz …’ın hukuki ehliyetsizliği bulunmaktadır. Bu sebeple dava konusu senet geçersiz olup ;  dava konusu senet hakkında ve başkaca aynı tarihlerde düzenlenmiş borçlandırıcı işlemlere karşı açılmış aşağıda belirttiğimiz emsal dosya ve bu dosyalardan alınan ekte sunulu  birden çok  adli tıp raporu  ile  bu husus kesinlik kazanmıştır.

Zira  ;

 • Adli Tıp Kurumu … tarihli raporu ile; muris …’ın İCRA TAKİBİNE KONU SENEDİN DÜZENLEME TARİHİ OLAN … TARİHİNDE HUKUKİ EHLİYETE HAİZ OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

(Eki: Adli Tıp Raporu)

 • Davaya konu senedin geçersizliği hakkında mirasçılardan  … tarafından açılan ve İzmir … İcra Hukuk Mahkemesi … E  sayılı dosyasında görülen davada “ davanın kabulü ile davacı borçlu hakkında icra takibinin iptaline” hükmedilmiştir. 

(Eki: Adana … İcra Hukuk Mahkemesi … sayılı dosya mahkeme kararı )

Netice itibari ile davaya konu icra takibi için  mirasçılardan borçlu  … için  takibin iptali ve borçlu olmadığının tespitine karar verilmekle bu kerre  müvekkil mirasçılar … ve … için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

4-) Muris Borçlu … ekte sunulu Adli Tıp raporu ve bu rapora dayanak emsal mahkeme kararları  gereğince icra takibine konu senedin düzenlenme tarihinde HUKUKİ EHLİYETE HAİZ DEĞİLDİR.

Tarafların İşlemleri tek başlarına yapabilmeleri tam ehliyetli olmalarına bağlıdır. Tam ehliyetsizlerin yapacakları hukuki işlemler hüküm ve sonuç doğurmaz. Murisin ehliyetsiz olduğuna yönelik şikayet, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre KAMU DÜZENİNE İLİİŞKİN OLUP, YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA RE’SEN GÖZETİLECEĞİNDEN HER ZAMAN SÜRESİZ ŞİKAYET YOLU İLE İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

Yargıtay ilamlarında da açıkça belirtildiği üzere; borçlandırıcı işlemlerin düzenleme tarihi itibariyle hukuki ehliyete sahip olunması gerekir, aksi halde düzenlenen sözleşme ve senetler sebebiyle sorumluluk doğmaz.

Yukarıda belirttiğimiz ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiş emsal dosyalar işbu davamızdaki haklılığımızı kanıtlamaktadır.

H.SEBEPLER         : TBK, 6100s. HMK, 6102s. TTK ve tüm ilgili mevzuat

S.DELİLLER            :

 1. Adli Tıp raporu
 2. Adana… İcra Hukuk Mahkemesi … sayılı kesinleşmiş kararı
 3. Adana … İcra Hukuk Mahkemesi … sayılı ilamı
 4. Adana … İcra Müdürlüğü … sayılı icra dosyası (Celbi talep olunur)
 5. Bilirkişi incelemesi
 6. Tüm sair deliller

Karşı taraf delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile delil listemiz saygı ile ibraz olunur.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle haklı davamızın kabulü ile; öncelikle İzmir … İcra Müdürlüğü … sayılı icra dosyasının tedbiren durdurulmasına, icra takibinin müvekkil yönünden iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                                                                                   DAVACILAR VEKİLİ

İcra Takibinin İptali Dava Dilekçesi 3

ADANA 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYET EDEN/DAVACI          :

VEKİLİ              :

DAVALI           :

VEKİLİ              :          

KONU             : İlama aykırı düzenlenen icra emrinin ve icra takibinin iptali talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. … İcra Dairesi dosyadan gönderilen icra emri müvekkil şirket tarafından tebellüğ edilmiş olup aşağıda ayrıntılarını belirttiğimiz üzere işbu icra emri ilama aykırı olarak düzenlenmiş; aynı şekilde, icra takibi usul ve yasaya aykırı şekilde müvekkil şirkete başlatılmış olup olup icra takibinin iptali gerekmektedir (Ek-1, İcra Emri).

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2013/5796 E. 2013/9315 K. Sayılı kararında;

“İlama aykırılık şikayetinin kamu düzenine ilişkin olması nedeniyle süresiz olarak icra mahkemesi önüne getirilebileceği…” şeklinde belirtildiği üzere, ilama aykırı şekilde başlatılmış olan takibin iptali adına yapılan şikayetin süresiz şikayet yoluna haiz olmasından ötürü, süresi içerisinde Sayın Mahkemenize müracaat zorunluluğu hasıl olmuştur. Şöyle ki;

 1. Davalı/karşı taraf, … İş Mahkemesi ilamını (Ek-2, İcra Takibine Konu Olan İlam), Denizli 9. İcra Dairesi dosyasına konu etmiş ve işbu icra takibini müvkekil şirkete karşı başlatmıştır.

Halbuki, Denizli 3. İş Mahkemesi …. Sayılı ilamı uyarınca davalı/borçlu taraf, …. San. ve Tic. A.Ş.’dir (VKN: 0/Mersis No: 0). Ancak işbu ilamın takibe konulduğu Denizli 9. İcra Dairesi  Esas sayılı icra takibi, …. San. ve Tic. A.Ş.’ye karşı başlatılmıştır (VKN:0/Mersis No: 0).

Sayın Makamınızca da görüleceği üzere, her iki şirket birbirinden bağımsız tüzel kişiliğe sahip olup dava dosyasıyla ve takibe konu ilamla hiçbir ilgisi bulunmayan bir şirkete karşı hukuka aykırı şekilde icra takibi başlatılmıştır.

Zira icra emri incelendiğinde görülecektir ki, … Doğal Taş Pazarlama San. ve Tic A.Ş.’nin unvanı,  Stoneterroir Doğal Taş Pazarlama San. ve Tic A.Ş.’nin mersis numarası ve  … Doğal Taş Pazarlama San. ve Tic A.Ş.’nin elektronik tebligat adresi eklenmiştir. Halbuki ilamın tarafı  ….. San. ve Tic. A.Ş.’dir. Dolayısıyla, söz konusu takip hukuka, kamu düzenine ve usul kurallarına aykırı olarak ilamla hiçbir ilgisi olmayan bir şirkete karşı başlatılmıştır.

 1. Hal böyle olunca, söz konusu ilamlı icra takibine dayanak teşkil eden Denizli 3. İş Mahkemesi Sayılı ilamına aykırı şekilde, müvekkil şirkete karşı başlatılan takip haksız ve hukuksuz olup söz konusu icra takibi ve dolayısıyla icra emri, usul ve yasaya aykırı olarak düzenlendiğinden iptali gerekmektedir.          

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle dosya üzerinde inceleme yapılarak şikayetimizin kabulü ile usul ve yasaya aykırı icra takibinin ve icra emrinin iptaline karar verilmesini talep etme zarureti doğmuştur.

 1. Ayrıca, işbu şikayetimiz, kendiliğinden icrayı durdurmayacağından ötürü Sayın Makamınızca şikayetin esası hakkında karar verilinceye kadar, icra takibinin durdurulması ve ileride telafisi güç zararların önüne geçmek adına, Sayın Makamınızdan ihtiyati tedbir kararı verilmesini talep etmekteyiz. Zira icra takibinin durmadığı durumda, hatalı şekilde icra takibine taraf yapılmış olan müvekkil şirket mağdur olacak ve telafisi güç zararlar doğacaktır. Bu hususta, doktrinde ve Yargıtay kararlarında ortak görüş bulunmakta olup buna göre;

“Şikayet kendiliğinden icrayı durdurmaz.(İİK.m.22) Şikayeti alan icra mahkemesi, şikayetin sonuçlanmasına kadar icranın durmasını gerekli görürse talep üzerine veya kendiliğinden icranın geri bırakılmasına karar verebilir.” (KURU, B. İcra ve İflas Hukukun El Kitabı, s: 1139)

“Şikayet üzerine takip durmaz. Şikayeti alan icra mahkemesi gerekli görürse kendiliğinden veya talep üzerine şikayetin sonuçlanmasına kadar ihtiyati tedbir olarak icranın durdurulmasına karar verebilecektir… İcra mahkemesinin şikayet üzerine verebileceği ‘ icranın durdurulması’ kararı ihtiyati tedbir niteliğindedir…”(KONURALP, C.S. İcra ve İflas Hukukunda Tedbirler,2013, s: 57 vd.)

HUKUKİ SEBEPLER         : HMK, TMK, İİK ve  İlgili mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER       : Denizli 9. İcra Dairesi 2…. Esas icra dosyası (celbini talep ederiz),  Denizli 3. İş Mahkemesi 20…. Esas 20… Karar dava dosyası (celbini talep ederiz), Yargıtay kararları, yemin, tanık beyanları, keşif ve sair yasal deliller.

EKLER             :

Ek-1: Denizli 9. İcra Dairesi

Ek-2: Denizli 3. İş Mahkemesi

SONUÇ VE İSTEM       : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Sayın Mahkemeniz’in re’sen dikkate alacağı nedenlerle ve başkaca tüm talep itiraz ve yasal  haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

*öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile esas hakkında karar verilinceye kadar icranın durdurulmasına,

*şikayetimizin kabulü ile usul ve yasaya aykırı olarak başlatılmış olan  Denizli 9. İcra Dairesi  Esas Sayılı icra takibinin iptaline,

*yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz.

Davacı Vekili

Takibin İptali Dava Dilekçesi 4

ADANA İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI (ALACAKLI) :

DAVA : Takibin iptali

T.KONUSU : Adana İcra Müdürlüğü’nde açılmış bulunan 13 esas sayılı takibin derdestlik sebebiyle iptaline karar verilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR

1- Alacaklılar tarafından, … İcra Dairesinde … Es. sayılı dosyası ile müvekkil aleyhine icra takibi başlatılmıştır. (….icra Müdürlüğü’nün …. E. numaralı dosyası)

2- Davalılar … Asliye Hukuk Mahkemesinin … E. … K. sayılı 27/03/2018 tarihli mahkeme ilamını takibe gerekçe göstermiştir. (….Asliye Hukuk Mahkemesi … E. … K. sayılı dosya)

3- Ancak söz konusu dava tapu iptali ve tescil davası olup verilen hüküm, kesinleşmeden icraya konulamayacak ilamlar arasındadır. 6100 sayılı HMK’nin 367. Maddesinde belirtildiği üzere ‘Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.’.

4- Takibe konu yerel mahkeme ilamı, usul ve yasaya aykırılık teşkil etmesi sebebiyle 23.06.2018 tarihinde tarafımızca istinafa taşınmıştır. (… E. … K. numaralı ilama karşı istinaf başvurusu)

5- Taşınmaz ve buna ilişkin ayni haklarla ilgili hükümlerin kesinleşmeden icra edilemeyeceğine ilişkin hüküm dikkate alınmadan yapılan icra emri hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir.

HUKUKSAL NEDENLER : İİK. HMK, Yargıtay kararları ve diğer ilgili yasal mevzuat.

DELİLLER : Adana İcra Müdürlüğü’nün … E. numaralı dosyası, …. Asliye Hukuk Mahkemesi …. E. …. K. sayılı ilam, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle, müvekkil aleyhine başlatılan …. İcra Müdürlüğünün … E. numaralı dosyasında tarafımıza gönderilen icra emrinin iptaline karar verilmesini müvekkil adına saygılarımızla arz ve talep ederiz.

Eki :…. İcra Müdürlüğü’nün … E. numaralı dosyası, … Asliye Hukuk Mahkemesi … E. … K. sayılı dosya, Vekaletname

Avukat Davacı Vekili

Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Ayrıca

İtirazın Kaldırılması ve İflas Dava Dilekçesi

NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : İtirazın kaldırılması ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: