Takibin İptali Dava Dilekçesi

Takibin İptali Dava Dilekçesi -1-

X İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ     :

DAVALI    :

KONU      :Takibin İptaline Karar Verilmesi Hk.

AÇIKLAMALAR  :

1-Müvekkilim X Otomotiv’den …Marka 2017 Model …. Plakalı X Motor Nolu, X Şase nolu aracı satın alabilmek için X tarihinde X TL kredi, (toplam geri ödemeli X TL) X Anlaşmalı olduğu X Finansman A.Ş. Ticari Kredi sözleşmesi imzalamıştır.(EK- 1 Teb X Tüketici Finansmanı Teb Finansman A.Ş. Ticari Kredi Sözleşmesi )

2-Müvekkil şirket  kredi sözleşmesine göre her ay X TL ödeme yapacaktır. Ancak müvekkil şirket kredi sözleşmesinin 3. taksitini 15 Mayıs 2018 tarihl X TL ödeyememiştir.Müvekkil şirkete ve müvekkilime herhangi bir bildirimde bulunulmadan, 41 gün sonra  davalı taraf kötü niyetli olarak aynı gün tek bir kredi alacağına ilişkin olarak müvekkil şirkete ve müvekkilime 2 ayrı icra takibi yapılmıştır;

 • 27/06/2018 tarihinde …….İcra 2018/22416 E.sayılı Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile,
 • hem de 27/06/2018 tarihinde İlamsız İcra yolu ile …… 9 İcra 2018/22160E.sayılı dosyası takip yapılmıştır.

Kötü niyetli davalı taraf tek bir kredi alacağına ilişkin olarak mükerrer takipte bulunmuştur.

İİK 45. Maddesi; asıl borçlular ile ilgili düzenlenmiş olup, alacağı rehinle temin edilen bir kimsenin rehni veren hakkında doğrudan doğruya genel haciz yolu ile takibe geçilmesini önlemekte ve rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

Kaldı ki, ……… Ticari Kredi Sözleşmesinin Madde 6/4  Teminatlar ve Ödemeler başlıklı; Borçlu’nun, borç ve taahhütlerini tam ve süresinde yerine getirmemesi halinde ……… rehni paraya çevirerek alacağını tahsil edecektir, hükmü vardır..Bu hükme aykırı olarak genel haciz yoluna başvurmuştur.

3- Ayrıca Kötü niyetli davacı taraf; tek bir kredi alacağına  2 ayrı takip yapmış ve aynı zamanda  kötü niyetli olarak alacaklı tarafları kasten farklı göstermiştir.

 • ………9 İcra 2018/22160E.sayılı dosyanın alacaklısı olarak …….. FİNANSMAN A.Ş. olarak gösterilmiş iken,

…….1 İcra 2018/22416E.sayılı dosyanın alacaklısı ise …..FİNASMAN A.Ş. olarak gösterilmiştir.

Müvekkil şirketin imzalamış olduğu “……. Tüketici Finansmanı ….. Finansman A.Ş. Ticari Kredi Sözleşmesi”nin  Madde 1’de ; Tanımlar bölümünde ……..FİNANSMAN A.Ş. olarak gösterilmiştir.

Ayrıca sözleşmede görüleceği üzere ;Her sözleşme sayfasının sağ tarafında sözleşmenin tarafı olan (….Finansman A.Ş.)nin  yetkilileri olan ……….Finansman A.Ş.nin yetkilileri olarak sözleşmede imzaları mevcuttur.

4-……. 1 İcra Müdürlüğü  2018/22416 E.sayılı Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibinde müvekkil şirketin aracı düşük bedele satılmış ve kalan alacağı üzerinde takip yapılmaya devam edilmiştir.

Davacı taraf; …… 9 İcra Müdürlüğü 22160E.sayılı  dosyasından müvekkil şirketin araçlarına haksız yere haciz konulmuş ve şirket adresine gidilerek müvekkil şirketin mallarına haciz konulmuş ve de şirket çalışanlarından X’e haciz mahallinde 45000 TLlik müteselsil kefaleti alınmıştr.

Haksız yere gelinen haciz talimatında görüleceği üzere mükerrer olarak kredi alacağına ilişkin 181.435,01TL için hacze gelinmiştir.

5-Müvekkilim sadece 4 ay aracı kullanmış ve kredisini ödeyemediği için iyiniyetli olarak davacı tarafa aracı teslim etmiştir.Kalan bakiyesini ödeyeceğini söylemesine karşı tek bir alacağa ilişkin olarak müvekkilimi ve müvekkil şirketi kasten zarara  uğratma ve kendilerine menfaat elde etmek için haksız yere icra takibinde bulunmuşlardır. Maddi yönden Haksız yere takip yapılarak müvekkil şirketi maddi ve manevi zarara uğratanlar hakkında tazminat davası açacağımız bildiririz.

Davacı taraf hakkında Bankalar birliğine ve  TEB Bankası Genel Müdürlüğüne yapılan usulsüzlükler ihtarname yolu ile bildirilecektir.

6-İşbu sebeple haksız yapılan … 9.İcra Müdürlüğünün 2018/22160E.sayılı icra dosyasının iptalini istemek hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:İİK ve ilgili maddeleri

HUKUKİ DELİLLER :Kredi Sözleşmesi ,…..1 İcra /22416E.sayılı dosyası ve …. 9 İcra 2018/22160E.sayılı icra dosyası, tanık ,bilirkişi incelemesi, vs her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM :Haksız  ve kötü niyetle yapılan ….. 9 icra 2018/22160E.sayılı icra dosyasının iptaline, davalının asıl alacak üzerinden % 20 kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesine, takibin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz ve müvekkil şirket adına saygıyla talep ederiz.

                                         DAVACI VEKİLİ

Takibin İptali Dava Dilekçesi -2-

ADANA (  ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İ.TEDBİR TALEPLİDİR.

ŞİKAYET EDEN

(DAVACILAR)                     :

VEKİLİ                                  :

KARŞI TARAF

(DAVALI)                              :

KONU                                    : İcra takibinin iptali talebini içeren dilekçedir.

İCRA DOSYA NO               : Adana … İcra Dairesi … sayılı dosyası

AÇIKLAMALAR                  :

1-) Müvekkil Murisi … aleyhine Adana … İcra Müdürlüğü’nün … sayılı dosyası ile davalı tarafından icra takibi yapılmıştır.

2-) İcra takibinin devamı esnasında müvekkil murisi vefat etmiş ve icra takibine mirasçılar … adına devam edilmiştir

3-) İşbu icra dosyasına dayanak bononun tanzim tarihi itibariyle, borçlu sıfatına haiz …’ın hukuki ehliyetsizliği bulunmaktadır. Bu sebeple dava konusu senet geçersiz olup ;  dava konusu senet hakkında ve başkaca aynı tarihlerde düzenlenmiş borçlandırıcı işlemlere karşı açılmış aşağıda belirttiğimiz emsal dosya ve bu dosyalardan alınan ekte sunulu  birden çok  adli tıp raporu  ile  bu husus kesinlik kazanmıştır.

Zira  ;

 • Adli Tıp Kurumu … tarihli raporu ile; muris …’ın İCRA TAKİBİNE KONU SENEDİN DÜZENLEME TARİHİ OLAN … TARİHİNDE HUKUKİ EHLİYETE HAİZ OLMADIĞI TESPİT EDİLMİŞTİR.

(Eki: Adli Tıp Raporu)

 • Davaya konu senedin geçersizliği hakkında mirasçılardan  … tarafından açılan ve İzmir … İcra Hukuk Mahkemesi … E  sayılı dosyasında görülen davada “ davanın kabulü ile davacı borçlu hakkında icra takibinin iptaline” hükmedilmiştir.

(Eki: Adana … İcra Hukuk Mahkemesi … sayılı dosya mahkeme kararı )

Netice itibari ile davaya konu icra takibi için  mirasçılardan borçlu  … için  takibin iptali ve borçlu olmadığının tespitine karar verilmekle bu kerre  müvekkil mirasçılar … ve … için işbu davanın açılması zorunluluğu hasıl olmuştur.

4-) Muris Borçlu … ekte sunulu Adli Tıp raporu ve bu rapora dayanak emsal mahkeme kararları  gereğince icra takibine konu senedin düzenlenme tarihinde HUKUKİ EHLİYETE HAİZ DEĞİLDİR.

Tarafların İşlemleri tek başlarına yapabilmeleri tam ehliyetli olmalarına bağlıdır. Tam ehliyetsizlerin yapacakları hukuki işlemler hüküm ve sonuç doğurmaz. Murisin ehliyetsiz olduğuna yönelik şikayet, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre KAMU DÜZENİNE İLİİŞKİN OLUP, YARGILAMANIN HER AŞAMASINDA RE’SEN GÖZETİLECEĞİNDEN HER ZAMAN SÜRESİZ ŞİKAYET YOLU İLE İLERİ SÜRÜLEBİLİR.

Yargıtay ilamlarında da açıkça belirtildiği üzere; borçlandırıcı işlemlerin düzenleme tarihi itibariyle hukuki ehliyete sahip olunması gerekir, aksi halde düzenlenen sözleşme ve senetler sebebiyle sorumluluk doğmaz.

Yukarıda belirttiğimiz ve Yargıtay incelemesinden geçerek kesinleşmiş emsal dosyalar işbu davamızdaki haklılığımızı kanıtlamaktadır.

H.SEBEPLER         : TBK, 6100s. HMK, 6102s. TTK ve tüm ilgili mevzuat

S.DELİLLER            :

 1. Adli Tıp raporu
 2. Adana… İcra Hukuk Mahkemesi … sayılı kesinleşmiş kararı
 3. Adana … İcra Hukuk Mahkemesi … sayılı ilamı
 4. Adana … İcra Müdürlüğü … sayılı icra dosyası (Celbi talep olunur)
 5. Bilirkişi incelemesi
 6. Tüm sair deliller

Karşı taraf delillerine karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydı ile delil listemiz saygı ile ibraz olunur.

SONUÇ VE İSTEM:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle haklı davamızın kabulü ile; öncelikle İzmir … İcra Müdürlüğü … sayılı icra dosyasının tedbiren durdurulmasına, icra takibinin müvekkil yönünden iptaline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

                               DAVACILAR VEKİLİ

Takibin İptali Dava Dilekçesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”1″ ]deneme[/ihc-hide-content]

Son düzenleme tarihi 29 Ağustos 2020 17:01

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.