Bir Sayfa Seçin

Takibin İptali Dava Dilekçesi

tarafından | Şub 29, 2020 | İcra Hukuku | 0 yorum

Takibin İptali Dava Dilekçesi

X İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

VEKİLİ     :

DAVALI    :

KONU      :Takibin İptaline Karar Verilmesi Hk.

AÇIKLAMALAR  :

1-Müvekkilim X Otomotiv’den …Marka 2017 Model …. Plakalı X Motor Nolu, X Şase nolu aracı satın alabilmek için X tarihinde X TL kredi, (toplam geri ödemeli X TL) X Anlaşmalı olduğu X Finansman A.Ş. Ticari Kredi sözleşmesi imzalamıştır.(EK- 1 Teb X Tüketici Finansmanı Teb Finansman A.Ş. Ticari Kredi Sözleşmesi )

2-Müvekkil şirket  kredi sözleşmesine göre her ay X TL ödeme yapacaktır.Ancak müvekkil şirket kredi sözleşmesinin 3.taksitini 15 Mayıs 2018 tarihli  X TL ödeyememiştir.Müvekkil şirkete ve müvekkilime herhangi bir bildirimde bulunulmadan,41 gün sonra  davalı taraf kötü niyetli olarak aynı gün tek bir kredi alacağına ilişkin olarak müvekkil şirkete ve müvekkilime 2 ayrı icra takibi yapılmıştır;

  • 27/06/2018 tarihinde …….İcra 2018/22416 E.sayılı Taşınır Rehnin Paraya Çevrilmesi Yolu ile,
  • hem de 27/06/2018 tarihinde İlamsız İcra yolu ile …… 9 İcra 2018/22160E.sayılı dosyası takip yapılmıştır.

Kötü niyetli davalı taraf tek bir kredi alacağına ilişkin olarak mükerrer takipte bulunmuştur.

İİK 45. Maddesi; asıl borçlular ile ilgili düzenlenmiş olup, alacağı rehinle temin edilen bir kimsenin rehni veren hakkında doğrudan doğruya genel haciz yolu ile takibe geçilmesini önlemekte ve rehinle temin edilmiş bir alacağın borçlusu iflasa tabi şahıslardan olsa bile alacaklı yalnız rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapabilir.

Kaldı ki,  ……… Ticari Kredi Sözleşmesinin Madde 6/4  Teminatlar ve Ödemeler başlıklı; Borçlu’nun, borç ve taahhütlerini tam ve süresinde yerine getirmemesi halinde ……… rehni paraya çevirerek alacağını tahsil edecektir, hükmü vardır..Bu hükme aykırı olarak genel haciz yoluna başvurmuştur.

3- Ayrıca Kötü niyetli davacı taraf; tek bir kredi alacağına  2 ayrı takip yapmış ve aynı zamanda  kötü niyetli olarak alacaklı tarafları kasten farklı göstermiştir.

  • ………9 İcra 2018/22160E.sayılı dosyanın alacaklısı olarak …….. FİNANSMAN A.Ş. olarak gösterilmiş iken,

…….1 İcra 2018/22416E.sayılı dosyanın alacaklısı ise …..FİNASMAN A.Ş. olarak gösterilmiştir.

Müvekkil şirketin imzalamış olduğu “……. Tüketici Finansmanı ….. Finansman A.Ş. Ticari Kredi Sözleşmesi”nin  Madde 1’de ; Tanımlar bölümünde ……..FİNANSMAN A.Ş. olarak gösterilmiştir.

Ayrıca sözleşmede görüleceği üzere ;Her sözleşme sayfasının sağ tarafında sözleşmenin tarafı olan (….Finansman A.Ş.)nin  yetkilileri olan ……….Finansman A.Ş.nin yetkilileri olarak sözleşmede imzaları mevcuttur.

4-……. 1 İcra Müdürlüğü  2018/22416 E.sayılı Rehnin Paraya Çevrilmesi yolu ile yapılan icra takibinde müvekkil şirketin aracı düşük bedele satılmış ve kalan alacağı üzerinde takip yapılmaya devam edilmiştir.

Davacı taraf; …… 9 İcra Müdürlüğü 22160E.sayılı  dosyasından müvekkil şirketin araçlarına haksız yere haciz konulmuş ve şirket adresine gidilerek müvekkil şirketin mallarına haciz konulmuş ve de şirket çalışanlarından X’e haciz mahallinde 45000 TLlik müteselsil kefaleti alınmıştr.

Haksız yere gelinen haciz talimatında görüleceği üzere mükerrer olarak kredi alacağına ilişkin 181.435,01TL için hacze gelinmiştir.

5-Müvekkilim sadece 4 ay aracı kullanmış ve kredisini ödeyemediği için iyiniyetli olarak davacı tarafa aracı teslim etmiştir.Kalan bakiyesini ödeyeceğini söylemesine karşı tek bir alacağa ilişkin olarak müvekkilimi ve müvekkil şirketi kasten zarara  uğratma ve kendilerine menfaat elde etmek için haksız yere icra takibinde bulunmuşlardır. Maddi yönden Haksız yere takip yapılarak müvekkil şirketi maddi ve manevi zarara uğratanlar hakkında tazminat davası açacağımız bildiririz.

Davacı taraf hakkında Bankalar birliğine ve  TEB Bankası Genel Müdürlüğüne yapılan usulsüzlükler ihtarname yolu ile bildirilecektir.

6-İşbu sebeple haksız yapılan … 9.İcra Müdürlüğünün 2018/22160E.sayılı icra dosyasının iptalini istemek hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:İİK ve ilgili maddeleri

HUKUKİ DELİLLER :Kredi Sözleşmesi ,…..1 İcra /22416E.sayılı dosyası ve …. 9 İcra 2018/22160E.sayılı icra dosyası, tanık ,bilirkişi incelemesi, vs her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM   :Haksız  ve kötü niyetle yapılan ….. 9 icra 2018/22160E.sayılı icra dosyasının iptaline, davalının asıl alacak üzerinden % 20 kötüniyet tazminatına mahkûm edilmesine, takibin dava sonuna kadar tedbiren durdurulmasına, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz ve müvekkil şirket adına saygıyla talep ederiz.

                                                                DAVACI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“Biz bütün memleketlerin yerlisiyiz, bütün yüzyılların da çağdaşı.”
(Chammard, G. BiBeni .les hava kat Paris, 1976, seye.12)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız