Kiracı Tahliye Davası Dilekçesi

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Kira ödemelerini gecikteren bir kiracı için kaçınılmaz son “tahliye” edilmesidir. Kiracının tahliye edilmesi için izlenebilecek çeşitli yollar bulunmaktadır. İcra veya Sulh Hukuk Mahkemesinde izlenebilecek 2 farklı süreç vardır. İlgili mahkemelere “tahliye davası dilekçesi” sunularak tahliye süreci başlatılır. Mülk sahiplerinin bu uzmanlık gerektiren süreçte kaybedicekleri bir aylık süre dahi çok muhim olduğundan avukat vekilliği ile tahliye işlemini yapmaları önerilir. Aşağıda “kira alacağı nedeniyle tahliye davası dilekçe örnekleri”ni sizlerle paylaştık.

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (İcra Mahkemesi) -1-

ADANA (    ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 Davacı                        :

Vekili                         : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA

Davalı                         :

Konusu                       : Taşınmazın tahliyesi talebidir.

İcra Dosyası              : X İcra Müdürlüğü’nün X sayılı dosyası

Açıklamalar               :

Müvekkilin maliki bulunduğu X adresindeki taşınmaz …….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalı tarafa kiralanmıştır. Taşınmaz birer yıllık dönemlerle yenilenmiş olup davalı taraf halen dava konusu taşınmazın kiracısıdır.

Ancak davalı taraf uzun süredir aylık kira bedellerini ödememiş olup bu hususta davalı tarafa daha evvel ihtarname de çekilmiştir. İhtara rağmen ödeme yapılmaması nedeni ile bu kez davalı hakkında İstanbul … İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası ile Haciz-Tahliye Talebi ile icra takibi başlatılmıştır.

 • Ödeme emri … tarihinde borçlu tarafa tebliğ edilmiş olmasına karşın bugüne dek herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi itirazda da bulunulmamıştır.
 • Tüm bu nedenlerle kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşen ve müvekkilin mağduriyetine yol açan davalı tarafın tahliyesi amacı ile sayın mahkemeye başvuru zorunluluğu hâsıl olmuştur.

Hukuki Sebepler           : İ.İ.K. ve sair mevzuat.

Hukuki Deliller             : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası, kira sözleşmesi, yemin, tanık (gerektiğinde), bilirkişi incelemesi (gerektiğinde)  ve sair delail.

Netice-i Talep               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; ek beyan ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 • Davalı borçlunun müvekkilime ait taşınmazdan tahliyesine,
 • Taşınmazın boş olarak müvekkilime teslimine,
 • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil olarak saygı ile

arz ve talep ederim.

                       Davacı Vekili

Ekler:

 1. Kira sözleşmesi
 2. İhtarname
Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (Sulh Hukuk) -2-

 ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

Davacı:

Vekili:

Davalı:

Konu: Tahliye Davasıdır.

AÇIKLAMALAR

1- Davalı kiracı, müvekkile ait adresini yukarıda belirttiğimiz taşınmazda 15.01.2014 tarihli kira sözleşmesi ile  kiracıdır.

2- Müvekkil davalıya gönderdiği Silivri 2. Noterliği  25.1.2015  Tarih 11906  yevmiye nolu ihtarname ile önümüzdeki dönem kira sözleşmesini yenilemeyeceği ve sözleşmenin bitim tarihinden itibaren dava konusu yeri  tahliye edilip  teslim edilmesini ihtar etmiştir.

3- Taraflar arasında aktedilen kira sözleşmesinin 1. Maddesine göre “ kiracı kiraladığı yeri evsaf ve meziyetlerini kaybetmemesine özen gösterecektir., diğer sakinlere karşı iyi davranmaya mecburdur”, 3. Maddesine göre; “Kiracı kiralanan yerin üçüncü şahsa kısmen ve tamamen kiralayamaz,  değiştirip tadil ve tahrip edilirse kiralayan sözleşmeyi feshedebilir ve kiracı  zararları öder.”, 6. Maddesine göre “ Kiracı  kiraladığı yeri ne halde buldu ise mal sahibine o halde teslim etmeye mecburdur.”, Hususi  Şartların 4. Maddesinde ;” Kiracı kiralananda mal sahibinin haberi olmadan tadilat yapamaz.”   Kiracı belirttiğimiz tüm sözleşme maddelerini ihlal  etmiştir. Taşınmazı müvekkilin bilgisi ve iradesi dışında tadilat yapayım derken başkalaştırmış eski halini hatırlanamaz hale getirmiştir. Mimari projeye bakıldığında bu husus net olarak anlaşılacaktır.  Kiracı , kiralananı alt kiraya vermiş ve kullanırken komşuları gürültü yapmak sureti ile rahatsız etmiştir. Belirttiğimiz her üç ihlal başlı  başına sözleşmenin feshi nedenidir.

4-  Müvekkil emekli olup dava konusu yeri kendisi restaurant olarak işletmek istemektedir.

Delillerimiz:

 • Kira kontratı
 • Mimari proje. Belediyeden celbini talep ediyoruz.
 • Gönderilen ihtarnameler. Bilahare sunacağız.
 • Vergi levhası ve fişler. Alt kiraya verildiğine dair.
 • Keşif ve bilirkişi incelemesi.
 • Tanık

Sonuç ……… : Yukarıda belirtilen nedenler ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

Sözleşmenin feshi ile dava konusu taşınmazın davalı  tarafından eski haline getirilerek,

(getirilmemesi halinde Mahkemece getirilme masraflarının hesaplanarak) tahliyesine karar

verilmesini, yargılama masraflarının davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep . Saygılarımızla.

Av. Saim İncekaş

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (İcra Mahkemesi) -3-

ADANA (  ). İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ            : Adana 9. İcra Müdürlüğü

DOSYA NO:

TAHLİYE  KARARI  İSTEYEN

DAVACI:

VEKİLLERİ:

DAVALI (KİRACI):

DAVA KONUSU: Süresinde kira borcunu ödemeyen borçlunun dükkandan tahliyesine karar verilmesi talebimizin arzından ibrettir.

AÇIKLAMALAR :  

1) … Adana adresindeki dükkan da aylık 1300,00-TL kira ile oturmakta olan borçlu(kiracı)kira bedellerini ödemeyerek temerrüde düşmüştür.        

2) Borçlu aleyhinde ödenmeyen kira bedelleri nedeni ile yukarıda no’sunu verdiğimiz dosya ile icra takibinde bulunulmuştur. Borçlu 7 günlük süresi içinde söz konusu takibe ait borca itiraz etmemiş;itiraz etmeyip de kabul ettiği ve takibin kesinleştiği bakiye borç tutarını ise 30 günlük yasal süre içinde ödememiş olduğundan işbu davayı Sayın Mahkemenizde açmak zarureti doğmuştur. Bu nedenlerle borcunu gereği gibi ifa etmeyen kiracının tahliyesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKSAL NEDENLER:

İİK,HMUK, TBK ve sair mevzuat

DELİLLER:  Adana 9. İcra Müdürlüğünün … E. sayılı icra  dosyası ve davamızı ispata dair her türlü sair delil

İSTEM: Yukarıda belirtilen nedenlerle kira borcunu süresinde ödemeyen borçlunun dükkandan tahliyesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.                                                                 

                                                                      Tahliye Kararı İsteyen Davacı

                                                                                                       Vekili

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (Sulh Hukuk Mahkemesi) -4-

X NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI                     :

KONU                         :

AÇIKLAMALAR       :

Davalı, müvekkile ait   …….. iş yeri mahiyetindeki gayrimenkulünde 01.10.2014tarihli kontrat ile aylık 2.500,00 TL.bedelle kiracı olarak oturmaktadır.

Müvekkil, davalıya ödenmeyen kiraalacaklarının tarafına ödenmesi istemi ve taşınmazın tahliyesi amacı ile 10 Temmuz 2019 tarihinde Bakırköy 13. İcra Dairesi 2019/… E. dosyasındaKiralananın İlamsız İcra Yoluyla Tahliyesi yoluyla icra takibi başlatmıştır. Bu takip ile, muaccel olmasına rağmen ödenmeyen Haziran 2019 ve Temmuz 2019 kiraları davalıdan istenmiştir. Davalı, takibin akabinde Haziran 2019 kirasını 31 Temmuz 2019, Temmuz 2019 kirasını ise 09 Eylül 2019 tarihinde ödemiştir.

Müvekkil, 2019 Ağustos ve 2019 Eylül aylarına ilişkin kira alacağına ilişkin olarak da defaatle yapılan şifahi başvurulardan bir netice alamayınca davalıya Bakırköy 1.. İcra Dairesi 2019/.. dosyasında icra takibi başlatılmıştır. İcra takibinde Ağustos 2019 ve Eylül 2019 aylarına ait ödenmeyen kira alacakları olan 5.000,00 TL’yitalep edilmiştir. Örnek No:13 Ödeme Emri ile Örnek No:14 Tahliye Emri gönderilmiş ve takip 23.09.2019 tarihi itibariyle kesinleşmiştir.

Tahliye talepli icra takibiyle; Yargıtay6. HD 2009/2036 E. 2009/5622 K. Sayılı ilamında da Taraflar arasında 24.8.2004 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira sözleşmesi düzenlenmiş olup, kiralananın aylık kira bedelinin 300.EURO olarak her ay başında ödeneceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin bu şartı geçerli olup, tarafları bağlar. Davacı vekili, bu sözleşmeye dayanarak davalı hakkında T… 3. İcra Müdürlüğü’nün 2008/9720 sayılı takip dosyası ile 18.8.2008 tarihinde başlattığı tahliye istemli icra takibi ile Temmuz 2008 ayı kira bedeli 522.YTL’nin tahsilini istemiş, ödeme emri davalıya 18.8.2008 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı takibe itirazında sözleşmedeki imzasını kabul etmiş, sözleşmenin davacı tarafından iradesine aykırı olarak doldurulduğunu belirtmiştir. Bu durumda davacı İİK.nun 269 maddesine göre İcra Mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliyeye karar verilmesini isteyebileceği gibi, Sulh Hukuk Mahkemesinde tahliye davası da açabilir. Davacının seçimlik hakkını kullanarak genel hükümlere göre Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açması halinde İİK.nun 269/b-4 maddesi hükmü gereğince ihtarlı ödeme emri BK.nun 260.maddesinde yazılı ihtar yerine geçer. Takibin itiraza uğraması Borçlar Kanunu’nun 260.maddesi gereğince Sulh Hukuk Mahkemesinden kiralananın temerrüt nedeniyle tahliyesinin istenmesine engel değildir. İhtarlı ödeme emri ihtarname yerine geçeceğinden bu şekilde dava açılmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.görüleceği üzere ikinci haklı ihtar şartı da oluşmuştur.

Türk Borçlar Kanunu’nun 352/2. Maddesi uyarınca, Kiracı, bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde; bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarın tebliğ edilmesine sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kiralanan’ın tahliye edilmesi için dava açabilir.

İş bu sebeple tüm yasal prosedürler gerçekleştirilmiş olduğundan bir an önce davalının, müvekkilin gayrimenkulünden tahliye edilmesi yönünde karar verilmesi için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6570 sayılı K., BK, HMK ve sair mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1- Kira kontratı

2-Bakırköy1… İcra Müdürlüğü’nün 2019/.. E. ve 2019/.. E. sayılı dosyası

3-Tanık beyanları

5-Sair delail.

NETİCE VE TALEP          :   Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle davalının işyeri olarak kullanmakta olduğu mecurun TAHLİYESİNE, ödenmeyen kira alacaklarının tarafımıza ÖDENMESİNE karar verilmesine yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim. (tarih)

Davacı Vekili

EKİ :

1-Onanmış vekaletname örneği,

2-Kira kontratı fotokopisi.

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (İcra Mahkemesi) -5-

X İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                :                             

VEKİLİ                   :

DAVALI                :

KONU                   : Kira sözleşmenin feshiyle kiralananın tahliyesine karar verilmesi istemidir.

İCRA DOSYASI   : X **. İcra Müdürlüğü’nün *** E. Sayılı Dosyası

AÇIKLAMALAR  :

1-) Müvekkilimiz ***** adresinde yer alan  taşınmazı 05.07.2018 başlangıç tarihli sözleşme aylık ** TL (yıllık ** TL) bedel ile davalıya kiralamıştır.

2-) Davalı kira sözleşmesine aykırı olarak hiçbir kira bedelini ödememiştir. Nitekim davalı, kira bedellerini ödememesinin yanında halen taşınmazı kullanmaya devam etmektedir. Söz konusu taşınmazda kiracı olarak oturmakta olan davalı hakkında kira borcunu ödememesi nedeniyle, Bursa **.İcra Müdürlüğü’nün *** E. Sayılı  dosyası ile icra takibi yapılmıştır.

3-) Söz konusu takip dosyasından çıkan tahliye ihtarlı ödeme emri borçluya 12.09.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ancak borçlu verilen yasal süre içerisinde borcunu ödememiş ve takip kesinleşmiştir.

4-) Bu durumda borçlunun temerrüde düştüğü sabittir. Tüm bu sebeplerle kiralananın tahliyesini sağlamak amacıyla mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

TAŞINMAZIN ADRESİ     :

HUKUKİ NEDENLER         : TBK, İİK, HMK, ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                              :

1- X Tarihli Kira Sözleşmesi

2- X **. İcra Müdürlüğü’nün *** E. sayılı İcra Dosyası

3- Yargıtay Kararları ve her türlü yasal delil

NETİCE VE TALEP              : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

A) Yasal süresi içinde ödemeleri yapmayan kiracının kiralanandan tahliyesine,

B) Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim.

                                                                                                                                                                             Davacı Vekili

İcra Hukuk Tahliye Davası Dilekçesi -6-

ADANA …. İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

İCRA MD. DOSYA NO                  : Adana 2. İcra Müdürlüğü

TAHLİYE TALEP EDEN

(ALACAKLI)                                     :

VEKİLLERİ                                      :

DAVALI (BORÇLU)                       :

D.KONUSU                                      : Davalı borçlunun kiralanandan tahliyesine karar verilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR                              :

 1. Müvekkilimiz ile davalı borçlu arasında, ADANA adresinde bulunan taşınmazın kiralanması hususunda 05/03/2013 başlangıç tarihli sözleşme akdedilmiştir. (Ek 2)
 2. Buna rağmen davalı borçlu, akde aykırı olarak 05/05/2018-05/06/2018-05/07/2018-05/08/2018-05/09/2018 ve 05/10/2018 tarihli 6 adet kira bedelini ödememiştir. 
 3. Bunun üzerine davalı borçlu aleyhine yukarıda müdürlük ve dosya numarası verilen icra dosyası üzerinden alacağın tahsili ve taşınmazın tahliyesi talepli takip başlatılmış, gönderilen ihtarlı ödeme emri 25/10/2018 tarihinde tebliğ edilmiştir. (Ek 3)
 4. Davalı borçlu ödeme emrine itiraz etmemiş, yasal süresi içerisinde borcu da ödememiştir. Yapılan açıklamalar ışığında, iş bu tahliye talepli davayı açma zorunluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    :İİK, TBK, TMK ve ilgili sair mevzuat.

DELİLLER                                        : İcra Müdürlüğü dosyası ve muhteviyatı, Kira Kontratı, bilirkişi incelemesi, banka kayıtları, site kayıtları, vergi dairesi ve sair kayıtlar, tanık beyanları, yemin, keşif ve yasal her türlü deliller.  

SONUÇ                                 :Yukarıda açıklanan ve resen nazara alınacak nedenlerle;

 1. Davanın kabulü ile borçlunun taşınmazdan tahliyesine,
 2. Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederiz

Eki:

 • Harçlandırılmış vekâletname sureti
 • Kira kontratı sureti
 • Tebliğ mazbatası sureti

                                                                                      Tahliye Talep Eden Alacaklı Vekili

Temerrüt Nedeniyle Tahliye Dava Dilekçesi -7-

ADANA (   ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İcra Dosya No:

Esas:

DAVACI:

VEKİLİ:

DAVALI:

KONUSU: Temerrüt nedeniyle tahliye istemidir.   

AÇIKLAMALAR:

1-Davalı, davacı kısıtlının (maliki olduğu “…” adresindeki dükkanda … başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile kiracı olarak bulunmaktadır.

2-Davalı kiracı, 2019 yılı Ocak bakiye 5.000,00 TL ve Şubat ayı 6.500,00 TL kira bedellerini ödemediği için İstanbul Müdürlüğü’nün …..esas sayılı icra takip dosyası ile davalı kiracıya adi kiraya ve hasılat kiralarına ait ödeme emri gönderilmiş ve kira bedellerinin ödenmesi talep edilmiştir.

3Ödeme emri borçlu davalıya 04.03.2019 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu 7 gün içerisinde takibe itiraz etmediği gibi 30 gün içerisinde de takip konusu borcu ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Keza davalı kiracı, Mart ve Nisan 2019 kira bedellerini de halen ödememiştir.

4-Bu itibarla davalı kiracı hakkında temerrüt nedeniyle tahliyenin şartları gerçekleşmiş olduğundan mecurun tahliyesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER      :İ.İ.K. – B.K. ve ilgili tüm yasal mevzuat.

DELİLLER                          : 

1-İstanbul Müdürlüğü’nün ……esas sayılı dosyası,

2-Kira kontratı örneği (ekte sunuldu),

3-Banka kayıtları,

4-Tapu kaydı,

5-Diğer her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulü ile; davalının temerrüt sebebiyle mecuru tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten arz ve talep ederiz.

Davacı Vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

İcra Hukuk Tahliye Davası Dilekçesi -8-

ADANA NÖBETÇİ İCRA HUKUKU MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

ADRES  :

VEKİLİ   :

ADRES  :

DAVALI :

ADRES  :

KONU   : Davalı/borçlunun … adresindeki mesken mahiyetindeki gayrimenkulden tahliyesi talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim … tarihinde kira sözleşmesine konu taşınmazı satın almıştır. İşbu satın alma neticesinde davaya konu kira sözleşmesinde kiraya veren taraf haline gelmiştir. Müvekkilim ……. Noterliği’nin  … tarihli … yevmiye numaralı ihtarname ile kira sözleşmesine konu taşınmazı satın aldığını, kira sözleşmesine taraf haline geldiğini, bundan sonra kira bedellerinin belirttiği hesaba ödenmesi gerektiğini davalı/borçluya bildirmiştir.

Mamafih davalı borçlu tarafından kira sözleşmesinde ödenmesi gereken kira bedellerinin ödenmemesi üzerine Adana İcra Müdürlüğü … Sayılı dosyası ile kira bedellerinin tahsili için davalı/borçlu aleyhine tahliye talepli icra takibi başlatılmıştır.

Davalı/borçluya  Adana İcra Müdürlüğü … Sayılı dosyası üzerinden gönderilen ödeme emri tebliğ edilmiş ve fakat davalı/borçlu 30 günlük ödeme süresi içerisinde herhangi bir ödeme yapmadığı gibi, yasal süresi içinde icra dosyasına itirazda da bulunmamıştır.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, davalı borçlunun kiralanandan tahliyesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: İİK. TBK, HMK ve yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER:

Alanya İcra Müdürlüğü … Sayılı icra takip dosyası,

… başlangıç tarihli kira sözleşmesi ve karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil sunma hakkımız saklı kalmak üzere her türlü yasal delil.                          

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle; davalı/borçlunun kiralanandan tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine  karar verilmesini vekil eden adına talep ederim.

Davacı Vekili

Tahliye Dava Dilekçesi -9-

ADANA () İCRA HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                :

VEKİLİ                                  :

DAVALI                                 :   

D.KONUSU                          : Davalının tahliyesine karar verilmesi talebi hk.

AÇIKLAMALAR                  :

Müvekkilimin   davalıya kiraya vermiştir. Davalı hakkında kira bedelini ödemediği için Adana 1.İCRA    sayılı icra takip dosyası ile kiracıya tahliye talepli ödeme emri göndererek kira bedeli ödemesini ve taşınmazı tahliye etmesi isteminde bulunduk.

Davalı borca itiraz etmemiştir. Davalının kira alacağımızın ödenmediği noktasında herhangi bir itirazı olmadığı gibi, ödendiğine dair herhangi bir evrak ibrazı da olmamıştır. Davalı borçlu kötü niyetli olup kira bedelini ödemediği, defalarca tahliye taahhüdünde bulunması rağmen tahliye etmediği gibi yasal prosedürlerden haberdar olmakla beraber tahliyenin usuli işlemlerden ötürü uzun bir zaman dilimine tekabül edeceğini müvekkilime beyan etmekle bu konuda bir tahliye kararı çıkıncaya kadar tahakkuk edecek kira bedelini de ödemeden oturmak niyetini izhar etmiştir. Müvekkilim söz konusu kira bedeli ile geçimini ikame ettiğinden, maddi olarak zor durumda kalmıştır. Bu nedenle müvekkilim kira alacağını almak ve davalıyı tahliye etmek için yasal takipte bulunmak ve işbu davayı açmak zorunda kalmıştır. Davalı takibe konu  kira borçlarını ödemediğinden davalı kiracının taşınmazdan tahliyesine karar verilmesini talep zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER: İcra Müdürlüğü Dosyası, banka kayıtları ve her tür deliller.

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle açılan davamızın kabulü ile, davalının   adresinden tahliyesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Kiracının Temerrüdü Nedeniyle Tahliye 10

ADANA SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Kiracının Temerrüdü nedeniyle tahliye talebidir. (İki haklı ihtar)

OLAYLAR : 1- Davalı Kiracı …, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan ….’ye ait ve ……. ili, Yenimahalle ilçesi ……….. adresinde bulunan dairede ……… başlangıç tarihli kira söz-leşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık ……….. TL kira ödemektedir.

2- Davalı ……. ile müvekkilim ………. arasında yapılan kira sözleşmesinde kira bedellerinin her ayın 15 ile 20. günleri arasında …….. Bankası ……….. şubesinde açılmış bulunan hesaba ya-tırılması kararlaştırılmıştır. Ancak davalının, ……. yılı …….. ayına ait kira bedelini ödememesi üze-rine müvekkilim tarafından ………… tarihinde ………… Noterliğince ihtarname çekilmiş ve buna rağmen davalı Nisan ayına ait kira bedelini ödememiştir.

3- Aynı şekilde davalının, ………. yılı …….. ayına ait kira bedelini sözleşmede belirtilen ta-rihlerde ilgili hesaba yatırmamasından dolayı müvekkilim tarafından ………. yılı …… ayına ait kira bedelinin ödenmesi konusunda …………Noterliğince ……… tarihli ihtarname çekilmiş buna rağ-men söz konusu kira davalı tarafından ödenmemiştir. Davalı, bir kira dönemi içerisinde iki haklı ih-tar çekilmesine rağmen kira bedellerini ödemeyerek temerrüde düşmüştür. Ayrıca davalının ………. yılı ……… ve …….. aylarına ait kira bedelleri olan toplam …….. TL ödemesi gerekli olan kira borcu bulunmaktadır.

4- Bu itibarla kiracının bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtara neden olması ve kira bedeli-ni ödemeyerek temerrüde düşmüş olmasından dolayı iş bu tahliye ve kira bedeli alacağı davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER :

DELİLLER : ………. tarihli kira sözleşmesi, ……… Noterliğince çekilen ……… ve …………. tarihli ihtarnameler, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda sayılan nedenlerle kiracının bir kira döneminde iki haklı ih-tara neden olması ve bu ihtarla temerrüde düşmüş olması nedenine dayanılarak açılan davamızın kabulü ile davalının kiracı olarak oturmakta olduğu yukarda belirtilen adreste bulunan daireyi tahli-yesine, ödenmemiş kira bedeli olan toplam …………TL’nin tahsiline ve yargılama giderleri ile veka-let ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekili

(İMZA)

Son düzenleme tarihi 5 Haziran 2021 12:00

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorumları Göster

 • Emekli memur Vermis oldunuz degerli bilgiler için Tesekkur Ederim.

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

 • teşekkürler

  Yorumdan vazgeç

  Yorum bırakın

  E-posta adresiniz gizli tutulur.

  • Merhabalar,,
   Bir konuda fikrinize ihtiyacım var..2 aydır kirasını ödemeyen kiracıma noterden ihtar çektim ve bir ay içinde kirayı ödemesini aksi halde tahliye davası ve de alacak davası açacağımı ifade ettim..fakat bu sürede de ödeme yapmadı..bundan sonra ne yapmalıyım acaba...tşk

   Yorumdan vazgeç

   Yorum bırakın

   E-posta adresiniz gizli tutulur.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.