Kiracı Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Kira ödemelerini gecikteren bir kiracı için kaçınılmaz son “tahliye” edilmesidir. Kiracının tahliye edilmesi için izlenebilecek çeşitli yollar bulunmaktadır. İcra veya Sulh Hukuk Mahkemesinde izlenebilecek 2 farklı süreç vardır. İlgili mahkemelere “tahliye davası dilekçesi” sunularak tahliye süreci başlatılır. Mülk sahiplerinin bu uzmanlık gerektiren süreçte kaybedicekleri bir aylık süre dahi çok muhim olduğundan avukat vekilliği ile tahliye işlemini yapmaları önerilir. Aşağıda “kira alacağı nedeniyle tahliye davası dilekçe örnekleri”ni sizlerle paylaştık.

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (İcra Mahkemesi) -1-

İSTANBUL (    ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

 

 Davacı                        :

Vekili                         :

 

Davalı                         :

 

Konusu                       : Taşınmazın tahliyesi talebidir.

 

İcra Dosyası              : İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün …/… E.

 

 

Açıklamalar               :

 

 • Müvekkilin maliki bulunduğu …/İSTANBUL adresindeki taşınmaz …….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile davalı tarafa kiralanmıştır. Taşınmaz birer yıllık dönemlerle yenilenmiş olup davalı taraf halen dava konusu taşınmazın kiracısıdır.
 • Ancak davalı taraf uzun süredir aylık kira bedellerini ödememiş olup bu hususta davalı tarafa daha evvel ihtarname de çekilmiştir. İhtara rağmen ödeme yapılmaması nedeni ile bu kez davalı hakkında İstanbul … İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası ile Haciz-Tahliye Talebi ile icra takibi başlatılmıştır.
 • Ödeme emri … tarihinde borçlu tarafa tebliğ edilmiş olmasına karşın bugüne dek herhangi bir ödeme yapılmadığı gibi itirazda da bulunulmamıştır.
 • Tüm bu nedenlerle kira bedelini ödemeyerek temerrüde düşen ve müvekkilin mağduriyetine yol açan davalı tarafın tahliyesi amacı ile sayın mahkemeye başvuru zorunluluğu hâsıl olmuştur.

                                                

 

Hukuki Sebepler           : İ.İ.K. ve sair mevzuat.

Hukuki Deliller             : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’ nün …/… E. sayılı dosyası, kira sözleşmesi, yemin, tanık (gerektiğinde), bilirkişi incelemesi (gerektiğinde)  ve sair delail.

Netice-i Talep               : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; ek beyan ve dava haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 • Davalı borçlunun müvekkilime ait taşınmazdan tahliyesine,
 • Taşınmazın boş olarak müvekkilime teslimine,
 • Yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin de karşı tarafa yükletilmesine

karar verilmesini vekil olarak saygı ile arz ve talep ederim.

 

 

                       Davacı Vekili

Av. …

 

Ekler:

 

 1. Kira sözleşmesi
 2. İhtarname

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (Sulh Hukuk)

 ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

Davacı .. …..:

                            

Vekili ……… :

 

Davalı ……:

Konu ………. : Tahliye Davasıdır.

AÇIKLAMALAR

                       

1- Davalı kiracı, müvekkile ait adresini yukarıda belirttiğimiz taşınmazda 15.01.2014 tarihli kira sözleşmesi ile  kiracıdır.

 

2- Müvekkil davalıya gönderdiği Silivri 2. Noterliği  25.1.2015  Tarih 11906  yevmiye nolu ihtarname ile önümüzdeki dönem kira sözleşmesini yenilemeyeceği ve sözleşmenin bitim tarihinden itibaren dava konusu yeri  tahliye edilip  teslim edilmesini ihtar etmiştir.

 

3- Taraflar arasında aktedilen kira sözleşmesinin 1. Maddesine göre “ kiracı kiraladığı yeri evsaf ve meziyetlerini kaybetmemesine özen gösterecektir., diğer sakinlere karşı iyi davranmaya mecburdur”, 3. Maddesine göre; “Kiracı kiralanan yerin üçüncü şahsa kısmen ve tamamen kiralayamaz,  değiştirip tadil ve tahrip edilirse kiralayan sözleşmeyi feshedebilir ve kiracı  zararları öder.”, 6. Maddesine göre “ Kiracı  kiraladığı yeri ne halde buldu ise mal sahibine o halde teslim etmeye mecburdur.”, Hususi  Şartların 4. Maddesinde ;” Kiracı kiralananda mal sahibinin haberi olmadan tadilat yapamaz.”   Kiracı belirttiğimiz tüm sözleşme maddelerini ihlal  etmiştir. Taşınmazı müvekkilin bilgisi ve iradesi dışında tadilat yapayım derken başkalaştırmış eski halini hatırlanamaz hale getirmiştir. Mimari projeye bakıldığında bu husus net olarak anlaşılacaktır.  Kiracı , kiralananı alt kiraya vermiş ve kullanırken komşuları gürültü yapmak sureti ile rahatsız etmiştir. Belirttiğimiz her üç ihlal başlı  başına sözleşmenin feshi nedenidir.

4-  Müvekkil emekli olup dava konusu yeri kendisi restaurant olarak işletmek istemektedir.

Delillerimiz:

 • Kira kontratı
 • Mimari proje. Belediyeden celbini talep ediyoruz.
 • Gönderilen ihtarnameler. Bilahare sunacağız.
 • Vergi levhası ve fişler. Alt kiraya verildiğine dair.
 • Keşif ve bilirkişi incelemesi.
 • Tanık

Sonuç ……… : Yukarıda belirtilen nedenler ve resen göz önünde bulundurulacak nedenlerle;

Sözleşmenin feshi ile dava konusu taşınmazın davalı  tarafından eski haline getirilerek,

(getirilmemesi halinde Mahkemece getirilme masraflarının hesaplanarak) tahliyesine karar

verilmesini, yargılama masraflarının davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep . Saygılarımızla.

Av. Saim İncekaş

Kiracı Tahliye Dava Dilekçesi (İcra Mahkemesi) -3-

ADANA (  ). İCRA HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ            : Adana 9. İcra Müdürlüğü

DOSYA NO                         :

 

TAHLİYE  KARARI  İSTEYEN

DAVACI                                             :

 

VEKİLLERİ                                    :

                   

DAVALI (KİRACI)                        :

                                          

DAVA KONUSU                            : Süresinde kira borcunu ödemeyen borçlunun dükkandan tahliyesine karar verilmesi talebimizin arzından ibrettir.

 

AÇIKLAMALAR                             :  

1) … Adana adresindeki dükkan da aylık 1300,00-TL kira ile oturmakta olan borçlu(kiracı)kira bedellerini ödemeyerek temerrüde düşmüştür.        

2) Borçlu aleyhinde ödenmeyen kira bedelleri nedeni ile yukarıda no’sunu verdiğimiz dosya ile icra takibinde bulunulmuştur. Borçlu 7 günlük süresi içinde söz konusu takibe ait borca itiraz etmemiş;itiraz etmeyip de kabul ettiği ve takibin kesinleştiği bakiye borç tutarını ise 30 günlük yasal süre içinde ödememiş olduğundan işbu davayı Sayın Mahkemenizde açmak zarureti doğmuştur. Bu nedenlerle borcunu gereği gibi ifa etmeyen kiracının tahliyesini bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz.

HUKUKSAL NEDENLER       : İİK,HMUK, TBK ve sair mevzuat

DELİLLER                          :  Adana 9. İcra Müdürlüğünün … E. sayılı icra  dosyası ve davamızı ispata dair her türlü sair delil

İSTEM                                   : Yukarıda belirtilen nedenlerle kira borcunu süresinde ödemeyen borçlunun dükkandan tahliyesine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve talep ederim.                                                                 

                                                                      Tahliye Kararı İsteyen Davacı

                                                                                                       Vekili

Kiracı Tahliye Davası Dilekçesi

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
  Generic placeholder image
  Avukat Saim İncekaş
  Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.