Bir Sayfa Seçin

Tahkikat Duruşma Tutanağı Örneği

T.C. SAMSUN ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI

CELSE NO

CELSE TARİHİ

HAKİM

KATİP

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı vekili Av. Tuba Rana T., davalı şirket vekili Av. Hüseyin D. duruşmaya geldi ve başka gelen yok. Davalı Artun A. vekilinin mazeret dilekçesi verdiği görüldü. Gelen bilgi belgeler okundu, dosyasına konuldu. Tebliğ yerine geçmek üzere birer sureti elden ilgililere verildi. Davacı vekilden soruldu: Önceki beyanlarımızı aynen tekrar ederiz, dosya bilirkişiye gönderilsin, rapor alınsın, tedaviye ilişkin tüm bilgi ve belgeler temin edilmiştir; rapor için müvekkilimiz de gönderilsin, dedi. Davalı şirket vekilinden soruldu: Önceki beyanlarımızı aynen tekrar ederiz, bilirkişi incelemesi yaptırılsın, cevap dilekçemizi aynen tekrar ederiz dedi.

G.D.:
1. Davalı Artun A. vekilinin mazeretinin kabulüne,, ekli pul ile duruşma gününün kendisine tebliğine, (duruşma gün ve saatinin UYAP ortamından ya da mahkeme kaleminden öğrenilmesi hususunda muhtariyetine, başvurulduğunda tutanak altına şerh verilmesine);

2. Tarafların talep ve savunmalarının araştırılabilmesi, davalıların ayrı ayrı kusur oranlarının ve türünün tespiti ve sebebinin açıklanması açısından, dosyanın, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine; bilirkişilerin talimat mahkemesince Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri arasından konunun uzmanı ve üç kişi olarak re’sen seçilmesine, emek ve mesailerine karşılık ayrı ayrı 500.00’er TL ücret takdirine, davacı asılın da gönderilmesine, giderlerin gider avansından karşılanmasına, rapor döndüğünde duruşma günü beklenmeksizin taraflara tebliğine, çıkarılacak olan tebligatlara iki hafta içinde cevap verilmesi gerektiği hususunun şerh verilmesine, giderlerin avanstan karşılanmasına, yeterli olmaması halinde eksik olan kısmın davacı tarafça bir haftalık süre içinde tamamlattırılmasına, Bu nedenle duruşmanın 16/11/2014 günü saat 09:00 bırakılmasına karar verildi.. 11/09/2914 10:13:15

Katip 12198 Hakim 2416


Örnek -2 


T.C. ADANA ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO
CELSE NO
CELSE TARİHİ
HAKİM
KATİP

Belli gün ve saatte celse açıldı. Davacı vekili Av. Kamil N. ile Davacı Oğuz C/nin hazır oldukları görüldü, açık duruşmaya devam olundu. Dosyanın keşfe muallak olduğu anlaşıldı. Taraflardan soruldu: Keşif günü verilsin dediler.
GEREĞİ DÜSÜNÜLÜ:
Mahallinde 15/06/2015 günü saat 15’den itibaren keşif icrasma; keşif için refakete bir inşaat mühendisi bilirkişinin alınmasına; bilirkişi için 750 T.L. ücret takdirine; bilirkişi ücreti ve keşif giderlerinin dosyaya yatırılan yargı gideri avansından karşılanmasına; bu sebeplerle duruşmanın 22/07/2015 günü saat 09.45’e bırakılmasına karar verildi. 17/05/2015
Katip 8861 Hakim 4866

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş

Adana İncekaş Hukuk Bürosu

Avukat Saim İncekaş. Adana’da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şanslı Söz

“İnsan; Avukatı, tutacağı herhangi bir işin istikbalini gösteren ışığı, düştüğü herhangi bir felaketin kurtarıcısı, bir hayatı karanlık görmekten doğan ümitsizlik buhranlarının gidericisi; yaralanan yüreğinin dermanı, kırılan izzeti nefsinin tamircisi, tehlikede gördüğü hayatının koruyucusu tanır”.
(Refik İnce, Avukat, İzmir Barosu Dergisi, Y. 1935, S. sh. 19)

Dünya Dilleri

BİR YORUM-SORU-CEVAP BIRAKIN!

Sayfanın alt kısmından konu ile alakalı yorum-soru-cevap-düzeltmelerinizi iletiniz.

AvukatBirlik.Com’a katılın!

Kolektif bir mecra olan avukatbirlik.com yeni nesil sosyal medya, makale, forum ve hatta ticaret konularında avukatların kendisini ifade edebileceği ve bir parçası olabileceği dinamik bir alan.

avukatbirlik.com – Tıklayınız