Taahhüdü İhlal Şikayet/Dava Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİNE

MÜŞTEKİ            

VEKİL           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA       

SANIKLAR          

SUÇ        : Taahhüdü İhlal

SUÇ TARİHİ         : 

KONU   :Taahhüdü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi    talebidir.

AÇIKLAMALAR  :

1-Sanık borçlular hakkında ……….. İcra Müdürlüğü’nün …………. E. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-Borçlular takip süresince 4.000,00-TL kısmi ödeme yaptıktan sonra bakiye kalan 62.028,54-TL’yi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sanık borçlular, icra memuru huzurunda ve alacaklının muvakatiyle borcu aşşağıda verilen sürelerde belirlenen meblağlarda ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

-10.000,00-TL’sini 30.08.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.09.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.10.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.11.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.12.2018 tarihinde,

-12.028,61-TL’sini 30.01.2019 tarihinde ödemeyi ayrı ayrı kabul ve taahhüt etmişlerdir.  

3-Borçlular yukarıdaki sürelerde ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın muaccel hale gelmiş olan 30.08.2018 tarihli taahhütlerini ihlal etmişlerdir.  Bu husus icra dosyası ile de sabittir.

4-İİK’nın 340. Maddesini ihlal etmiş bulunan borçluların cezalandırılması için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER       : ……….. İcra Müdürlüğü’nün ………….. E. Sayılı icra takip dosyası, suça konu taahhütname ve yasal deliller.

TALEP     : Taahhüdünü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılması ile masraf ve ücreti vekaletin borçlulardan tahmilini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.03.09.2018

                                                               Şikayetçi Vekili

                                                               Av. 

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -2-


İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO                 :

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) :

Vekili                    : Av.

SANIK (BORÇLU)              :

SUÇ                       : Taahhüdün ihlali.

SUÇ TARİHİ         : 18.09.2019 – 18.10.2019

TALEP KONUSU : Taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlunun hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             :

  1. Sanık borçlunun, Tarafımıza olan borcundan dolayı . İcra Müdürlüğünün 2019/141046 Esas sayılı dosyası ile aleyhinde icra takibi yapılmış, ödeme emri usulüne uygun olarak sanık borçluya tebliğ edilmiştir.

  1. Sanık borçlu, borcu ödemediğinden ötürü haciz işlemlerine geçilmiştir. 22.07.2019 tarihinde sanık borçlu adına kayıtlı taşınır haczi için gidilmiş ve şirket adına şirketin yetkilisi ile anlaşılarak taahhüt yapılmıştır.

  1. Taraflar arasında yapılan taahhüt uyarınca 18.08.2019, 18.09.2019, 18.10.2019, 18.11.2019 tarihleri arasında ödenmek şartı ile 4 taksit yapılmıştır. Sanık borçlu, sadece ilk taksiti ödemiş, ancak Eylül ayı ve Ekim ayına dair taksitleri zamanında ve makul bir sebep olmaksızın kötüniyet ile ödememiştir.

  1. Eylül ayında ödemesi planlanan taksitin ödenmemesi üzerine sanık borçlu ile Eylül ayında iletişim kurulmuş ve kendisinin babasını vefat ettiğini belirterek Eylül ayı taksitini Ekim ayı ile beraber ödemek istediğini bildirmiştir. Ancak Ekim ayınında da taahhüt edilen taksit ödenmemiştir. İşbu suretle taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlu Nezahat Barutçuoğlu’nun cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : İ İ K m. 340 ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER               : X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlunun İcra İflas Kanununun m. 340 ve ilgili diğer hükümleri gereğince hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini yargılama giderlerinin sanık üzerine bırakılması kararının verilmesini  talep ederim. (tarih)

Alacaklı Vekili

Av.

EK           :

Haciz Tutanağı

Vekaletname

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -3-


ADANA  NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE,

 

İcra Dosya No :

ŞİKAYETÇİ   :        

VEKİLLERİ   :

SANIK             :

KONU              :        Ödeme şartını ihlal eden sanığın hapsen tazyiki istemli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR    :

Borçlu-sanık aleyhine yapılan icra takibinde takip kesinleştikten sonra borçlu, borcunu ödemeyi taahhüt etmiş, bu taahhüt usulüne uygun olarak kabul edilip borçluya bildirilmiştir. Ancak borçlu,  aşağıda belirtilen ödemelerini yapmayarak ödeme şartını ihlal etmiştir.

TAAHHÜT TARİHİ                       TAAHHÜT TUTARI

…/…../2018                                       X -TL

…/…../2018                                       X TL

Borçlunun işbu eylemi, İİK’nın 340. maddesine göre suç oluşturduğundan sanığın cezalandırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       :           İİK m. 340 ve ilgili yasa maddeleri.

HUKUKİ DELİLLER         :           E.sayılı İcra takip dosyası, Taahhüt tutanağı, Banka kayıtları, ikamesi mümkün her tür delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle,

  • ÖDEME ŞARTINI İHLAL EDEN SANIĞIN İİK’nın 340. maddesi uyarınca HAPSEN TAZYİKİNE,
  • Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep dileriz.

                                                                                                    Şikayetçi Vekilleri

Av.

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -4-

X 7.İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Şikayetçi(Alacaklı):

Vekili                      :

Sanık(Borçlu)          :

Suç                          : Taahhüdü ihlal

Suç tarihleri           :

Konu                       : Taahhütlerini ihlal eden sanığın, HAPİS CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi talebidir.

Açıklamalar           :

1-Borçlu ………….. hakkında …………İcra Müdürlüğü …………. E sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-Daha sonra borçlu ……….. borcu taksitler halinde ödemeyi ……….. tarihinde taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın borcun ödeneceği tarih olarak öngörülen aylardan ……………. tarihlerindeki borçlarını ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir.

3-İİK’nın 340.maddesini ihlal etmiş bulunan sanığın tecziyesi için sayın mahkemenize başvurma sorumluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat    

H.DELİLLER                        : X sayılı icra dosyası ve  diğer yasal deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Taahhüdünü ihlal eden sanığın hapsen tecziyesi ile masraf ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

                                                           Şikayetçi Alacaklı vekili

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Sağ tıklama ve kopyalama özelliğini sadece Üyeler kullanabilir. Menü >ÜYELİK< sekmesinden siteye üye olunuz.