Taahhüdü İhlal Şikayet/Dava Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -1-


ADANA İCRA CEZA MAHKEMESİNE

MÜŞTEKİ            

VEKİL           : Avukat Saim İNCEKAŞ- Turhan Cemal Beriker Bulvarı, Ziya Algan İş Merkezi No:9 K:5 D:41, 01010 Seyhan/ADANA       

SANIKLAR          

SUÇ        : Taahhüdü İhlal

SUÇ TARİHİ         : 

KONU   :Taahhüdü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi    talebidir.

AÇIKLAMALAR  :

1-Sanık borçlular hakkında ……….. İcra Müdürlüğü’nün …………. E. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-Borçlular takip süresince 4.000,00-TL kısmi ödeme yaptıktan sonra bakiye kalan 62.028,54-TL’yi ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. Sanık borçlular, icra memuru huzurunda ve alacaklının muvakatiyle borcu aşşağıda verilen sürelerde belirlenen meblağlarda ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

-10.000,00-TL’sini 30.08.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.09.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.10.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.11.2018 tarihinde,

-10.000,00-TL’sini 30.12.2018 tarihinde,

-12.028,61-TL’sini 30.01.2019 tarihinde ödemeyi ayrı ayrı kabul ve taahhüt etmişlerdir.  

3-Borçlular yukarıdaki sürelerde ödemeyi taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın muaccel hale gelmiş olan 30.08.2018 tarihli taahhütlerini ihlal etmişlerdir.  Bu husus icra dosyası ile de sabittir.

4-İİK’nın 340. Maddesini ihlal etmiş bulunan borçluların cezalandırılması için sayın mahkemenize başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER       : ……….. İcra Müdürlüğü’nün ………….. E. Sayılı icra takip dosyası, suça konu taahhütname ve yasal deliller.

TALEP     : Taahhüdünü ihlal eden borçluların hapis cezası ile cezalandırılması ile masraf ve ücreti vekaletin borçlulardan tahmilini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.03.09.2018

                                                               Şikayetçi Vekili

                                                               Av. 

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -2-


İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO                 :

ŞİKAYETÇİ (ALACAKLI) :

Vekili                    : Av.

SANIK (BORÇLU)              :

SUÇ                       : Taahhüdün ihlali.

SUÇ TARİHİ         : 18.09.2019 – 18.10.2019

TALEP KONUSU : Taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlunun hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             :

 1. Sanık borçlunun, Tarafımıza olan borcundan dolayı . İcra Müdürlüğünün 2019/141046 Esas sayılı dosyası ile aleyhinde icra takibi yapılmış, ödeme emri usulüne uygun olarak sanık borçluya tebliğ edilmiştir.

 1. Sanık borçlu, borcu ödemediğinden ötürü haciz işlemlerine geçilmiştir. 22.07.2019 tarihinde sanık borçlu adına kayıtlı taşınır haczi için gidilmiş ve şirket adına şirketin yetkilisi ile anlaşılarak taahhüt yapılmıştır.

 1. Taraflar arasında yapılan taahhüt uyarınca 18.08.2019, 18.09.2019, 18.10.2019, 18.11.2019 tarihleri arasında ödenmek şartı ile 4 taksit yapılmıştır. Sanık borçlu, sadece ilk taksiti ödemiş, ancak Eylül ayı ve Ekim ayına dair taksitleri zamanında ve makul bir sebep olmaksızın kötüniyet ile ödememiştir.

 1. Eylül ayında ödemesi planlanan taksitin ödenmemesi üzerine sanık borçlu ile Eylül ayında iletişim kurulmuş ve kendisinin babasını vefat ettiğini belirterek Eylül ayı taksitini Ekim ayı ile beraber ödemek istediğini bildirmiştir. Ancak Ekim ayınında da taahhüt edilen taksit ödenmemiştir. İşbu suretle taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlu Nezahat Barutçuoğlu’nun cezalandırılmasına karar verilmesini talep etmek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER           : İ İ K m. 340 ve ilgili diğer hükümleri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER               : X İcra Müdürlüğü’nün X E. sayılı takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP              : Yukarıda açıklanan nedenlerle, taahhüdü ihlal suçunu işleyen sanık borçlunun İcra İflas Kanununun m. 340 ve ilgili diğer hükümleri gereğince hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmesini yargılama giderlerinin sanık üzerine bırakılması kararının verilmesini  talep ederim. (tarih)

Alacaklı Vekili

Av.

EK           :

Haciz Tutanağı

Vekaletname

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -3-


ADANA  NÖBETÇİ İCRA CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE,

 

İcra Dosya No :

ŞİKAYETÇİ   :        

VEKİLLERİ   :

SANIK             :

KONU              :        Ödeme şartını ihlal eden sanığın hapsen tazyiki istemli şikayet dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR    :

Borçlu-sanık aleyhine yapılan icra takibinde takip kesinleştikten sonra borçlu, borcunu ödemeyi taahhüt etmiş, bu taahhüt usulüne uygun olarak kabul edilip borçluya bildirilmiştir. Ancak borçlu,  aşağıda belirtilen ödemelerini yapmayarak ödeme şartını ihlal etmiştir.

TAAHHÜT TARİHİ                       TAAHHÜT TUTARI

…/…../2018                                       X -TL

…/…../2018                                       X TL

Borçlunun işbu eylemi, İİK’nın 340. maddesine göre suç oluşturduğundan sanığın cezalandırılması için Mahkemenize başvurma zorunluluğumuz hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       :           İİK m. 340 ve ilgili yasa maddeleri.

HUKUKİ DELİLLER         :           E.sayılı İcra takip dosyası, Taahhüt tutanağı, Banka kayıtları, ikamesi mümkün her tür delil

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle,

 • ÖDEME ŞARTINI İHLAL EDEN SANIĞIN İİK’nın 340. maddesi uyarınca HAPSEN TAZYİKİNE,
 • Yargılama giderleriyle vekalet ücretinin sanığa yüklenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemenizden müvekkilimiz adına saygıyla arz ve talep dileriz.

                                                                                                    Şikayetçi Vekilleri

Av.

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -4-

X 7.İCRA CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

Şikayetçi(Alacaklı):

Vekili                      :

Sanık(Borçlu)          :

Suç                          : Taahhüdü ihlal

Suç tarihleri           :

Konu                       : Taahhütlerini ihlal eden sanığın, HAPİS CEZASI ile tecziyesine karar verilmesi talebidir.

Açıklamalar           :

1-Borçlu ………….. hakkında …………İcra Müdürlüğü …………. E sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiş ve takip kesinleşmiştir.

2-Daha sonra borçlu ……….. borcu taksitler halinde ödemeyi ……….. tarihinde taahhüt etmiş ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın borcun ödeneceği tarih olarak öngörülen aylardan ……………. tarihlerindeki borçlarını ödememiştir. Bu husus icra dosyasında da sabittir.

3-İİK’nın 340.maddesini ihlal etmiş bulunan sanığın tecziyesi için sayın mahkemenize başvurma sorumluluğumuz doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER         : İİK madde 340 ve ilgili mevzuat    

H.DELİLLER                        : X sayılı icra dosyası ve  diğer yasal deliller

NETİCE-İ TALEP                 : Taahhüdünü ihlal eden sanığın hapsen tecziyesi ile masraf ve ücreti vekaletin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ve talep ederim.

                                                           Şikayetçi Alacaklı vekili

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi -5-

NÖBETÇİ   İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İCRA DAİRESİ                     :  

 

ŞİKAYETÇİ                           : 

VEKİLİ                                   :

SANIK                                     :

                                                                                                                            

SUÇ                                          :  Taahhüdü ihlal.

 

AÇIKLAMALAR                   :

 1. Müvekkil şirket Türkiye genelinde tanınan….. hizmeti veren bir firmadır. Sanığın yetkilisi olduğu ..…..  ile ….. hizmeti konusunda anlaşmışlar ve bu hizmet verilmiş ancak şüpheli cari borcunu ödemeyerek müvekkili zor durumda bırakmıştır. Bu sebeple alacağını tahsil edilemeyen müvekkil şirket sonuç olarak İzmir ….. İcra Müdürlüğünün  …./….. E. sayılı dosyasından ile borçlu  hakkında alacağın tahsili amacıyla icra takibine başvurmak zorunda kalmıştır. Borçlu şirket yetkilisi …… ödeme taahhüdünde bulunmuştur.

 2. Takip yapılmış ve kesinleşmiştir. Borcunu ödemeyen şirket için haciz talep edilmiş 27.03.2019 tarihinde şirket yetkilisi …… verdiği taahhüt ile, nasıl ve hangi tarihlerde ödeyeceğini  kendi belirlemiş olmasına, beyan  ve kabul etmesine rağmen 20.06.2019 – 20.07.2019 ve 20.08.2019 tarihli taksitleri ödenmediği için ve bugüne kadar yine iyi niyetle beklenmesine rağmen ödenmeyince şikayetçi olunmak zorunda kalınmıştır.
 1. Tüm alacak kalemleri tek tek belirtildiği gibi , ayrıca Faiz konusunda tüm hususlara açıkça yazılmış, ödenecek miktar hesabı tam olarak yapılmıştır. Ancak, sanık usulüne uygun taahhüde rağmen, ihlal ederek müspet suçu işlemiştir. Bu nedenler ile taahhüdünü ihlal eden sanığın cezalandırılmasını talep için Sayın Mahkemenize Müracaat zorunluluğu doğmuştur.

 

DELİLLER                             : İZMİR… icra dairesinin …/…Sayılı dosyası ve yasal deliller

 

HUKUKİ NEDENLER         : İİK 340 ve sair yasal mevzuat.

 

İSTEM VE SONUÇ         : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle 20.06.2019- 20.07.2019- 20.08.2019 tarihli ödeme Taahhüdünü ihlal eden borçlu şirketin temsilcisi …… İİK. md. 340 ve müteakip maddeleri gereğince cezalandırılmasına, yargılama giderleri ve ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                                           Şikayetçi Vekili

Taahhüdü İhlal Şikayet Dilekçesi

ADANA … İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

ŞİKAYETÇİ             :

VEKİLİ                     :

SANIK                       :

İCRA DOSYA NO   :

SUÇ: Taahhüdü İhlal

OLAYLAR:

1- Müvekkilin alacağını tahsil amacıyla, … İcra Müdürlüğü’nün …. sayılı takip dosyası ile sanık aleyhine icra takibi başlatılmıştır.

2- Daha sonra borçlu 08.05.2019 tarihinde Mardin İcra Müdürlüğü nezdinde alacaklının da muvafakatiyle borcunu muayyen müddette ödemeyi taahhüt etmiştir (EK-1). Ancak haklı bir sebebi bulunmaksızın 24.05.2019 tarihli ilk taksiti taahhüt ettiği tarihte ödemeyerek geçerli olan taahhüdü ihlal etmiştir.

3- Yukarıda anılan nedenlerle, taahhüdü ihlal suçu tüm unsurları ile oluşmuş olduğundan, sanığın cezalandırılmasını istemek üzere mahkemenize başvurumuz zorunlu olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER       : İİK, CMK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                          : İcra dosyası ve içeriği, her türlü ilgili yasal delil.

İSTEM SONUCU                : Yukarıda açıklanan nedenlerle, sanık hakkında yargılamanın yapılarak, cezalandırılmasını karar verilmesini, yargılama gideri ile vekalet ücretinin şikâyet olunana yükletilmesini saygıyla arz ve talep ederiz. tarih

                                                                                       Şikayetçi Vekili

Ekler:

 • 05.2019 tarihli ödeme taahhüdü
 • Onanmış vekâletname sureti
 • Yetki Belgesi

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Taahhüdü İhlal ile İlgili Güncel Bilgiler

Taahhüdü ihlalden kesin şekilde ceza aldırmak için ne yapılabilir?

Her hakim başka yorumluyor ancak ihtiyati haciz de almazsanız, tüm feriler açıkça yazılmışsa cezai ve hukuki yaptırımlar yazılmışsa genelde kabul oluyor. Taahhütten ceza çıkartmak zor ama ceza alan borçlu pandemi nedeni ile içerde yatmıyor zaten. Taahhüde eşin rızası yoksa ceza verilmez diye çıkıyor yeni kararlar.

Şehirden şehire değişiyor bu durum. Ankara da çoğu icra ceza mahkemesi ceza veriyor. Tüzel kişilerde şirket yetkilisinin vermiş olduğu taahhütte, yukarıda yorumlarda belirtilen kefillik durumu gerekçeli kararda tartışılıyor ve beraat kararı veriliyor. Ama bu karar tamamen hukuka aykırı. Karara gerekçe yapılan Yargıtay kararı tamamen bambaşka bir olay anlatıyor. Yine bu şekilde bir dosyada daha önce hep beraat kararı veren bir mahkemeye Yargıtay kararını açıkladık ve mahkeme de kabul edip ceza verdi. İİK m 340 ta tüzel kişi gerçek kişi ayrımı yapılmıyor. Yargıtay kararında ceza verilmeyen şahıs şirketin ortağı veya yetkilisi değil yalnızca işlem yapma yetkisi verilmiş biri. O yüzden beraat. Ama her nasılsa mahkemelerce bu karar tüzel kişi yetkilisine ceza verilmez şeklinde yorumlanmış. Kefillik zaten hiçbir şekilde tartışılamaz. Yine aynı Yargıtay kararında kefalet olduğu için olayda tartışılmış. Kısacası derdinizi anlatırsanız ceza çıkar.

Takip öncesi faizden, takip sonrası faiz ve isleyecek faizden, bununla birlikte masraflardan vazgeçip ana para ve vekalet ücretine ilişkin taahhüt alırsanız kesinlikle ceza çıkar. En son karşı vekalet ücretine işleyecek faiz ile masrafa işleyecek faizi (onlara faiz işlemez tarifeye göre belirlenir desek de) yazmamışsınız beraat denince daha da kasmıyorum artık.

Ceza verilen bir dosyada:

Dosyamda “taahhüt zaptında 3 kalem alacak için toplam 8.181,65 TL. belirtildiği, toplam borcun 10.000,00 TL. belirtilerek taahhüt alındığı, taahhüt kalemlerinin ayrıntılı ve tutarlı olduğu toplam borç miktarı tüm ferileri ile birlikte hesaplanıp rakamsal olarak gösterilmediği, taahhüttün geçersiz olduğu” gerekçesiyle beraat kararı verilmişti. Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz ettim. Asliye Ceza Mahkemesi “her ne kadar taahhüt kalemlerinin ayrıntılı ve tutarlı olmadığı belirtilmiş ise de, sanığın taahhüt beyanının geçerli olduğu anlaşılmakla itirazın kabulüne ve sanığın hapsen tazyikine” karar verilmişti.

Taahhüdü İhlal Hapis Cezası Karar Örneği

hapsen tazyik karar örneği taahhüdü ihlal

Son düzenleme tarihi 27 Ocak 2021 23:24

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır. Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulur.