Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi

Mar 14, 2020 | İcra Hukuku

İCRA CEZA MAHKEMESİ’NE

 

İTİRAZ EDEN (BORÇLU):

VEKİLİ:

KARŞI TARAF (ALACAKLI)

KONU   : Borçlunun Taahhüdü İhlal Nedeniyle Cezalandırılmasına İlişkin xxx. İcra Ceza Mahkemesi’nin xxx E. sayılı Kararına İtirazımızdan İbarettir.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilimiz borçlu hakkında, xxxx. İcra Dairesi’nin xxxx4 E. sayılı takip dosyası ile icra takibine geçilmiş ve takip  kesinleşmiştir.

2-) Takibin kesinleşmesinden sonra, müvekkilimiz borçlu xxxx tarihinde gerçekleştirilen haciz esnasında, icra memuru huzurunda ve alacaklının muvafakatiyle borcunu muayyen müddette ödemeyi taahhüt etmiştir.

3-) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 340. maddesini ihlal etmiş bulunan borçlunun cezalandırılması için açılan davada, xxxx İcra Ceza Mahkemesi, 2019/488 E. sayılı kararında, müvekkilimiz borçlunun xxxxx tarihinde vermiş olduğu taahhüdü yerine getirememesi nedeniyle cezalandırılmasına karar verilmiştir.

4-) Yargıtay Caza Genel Kurulu, 09.10.2001 tarih ve 2001-16-181 E. 2001/200 K. sayılı kararında;

“….taahhüdü ihlal suçunun oluşması için ödeme taahhüdünde borçlu tarafından ödenecek toplam miktarın rakamsal olarak açıkça gösterilmesi ve tarafların bu miktar üzerinde icap ve kabulde bulunmaları zorunludur. Her ne kadar takip talebinde borç miktarı belirtilmekteyse de bu yeterli olmayıp taahhütte bulunulduğu esnada, işleyen ve işleyecek faiz, vekalet ücreti, icra harç ve giderleri belirlenmeli ve böylece borçlunun taahhüdüne esas olan miktar saptanmalıdır. Bu miktar belirlenmediğinde borçlunun hangi miktar için taahhütte bulunduğu bu taahhüdün kabulünün hangi miktarın nazara alınarak yapıldığı kuşkuya yer vermeksizin saptanamayacağından, ödeme koşulunun ihlali halinde cezai sorumluluk doğmayacaktır. gidilmesi, aksi takdirde kasıt yokluğundan beraate dair hüküm kurulması gerekir.”

şeklinde hüküm vermiştir.

5-) Aynı zamanda İcra ve İflas Kanunun  “Borçlunun ödeme şartını ihlali halinde ceza” başlığını taşıyan 340’ıncı maddesinde;

Alacaklının muvafakatı ile icra dairesinde kararlaştırılan borcu ödeme şartının, borçlu tarafından makbul bir sebep olmaksızın ihlali, seçimlik hareketli suçlar olarak düzenlenmiş, yaptırımı ise özgürlüğü bağlayıcı ceza olarak öngörülmüştür.

Nitekim; Ceza Genel Kurulu’nun 22.01.2002 gün ve 294-1 sayılı kararında da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, anılan maddedeki “makbul sebep” kavramının, Anayasa’nın 38’inci maddesinin 9’uncu fıkrasındaki “yerine getirememe” kavramından daha dar olduğu belirtilerek

Anayasamızın bu madde ile, borcu yerine getirmeyeni değil, ekonomik acz içinde olup bu nedenle borcunu yerine getiremeyeni korumakta olduğu belirtilmiştir.

Anayasamızın ve Kanunlarımızın amir hükümleri gereği; Sadece “ödeme gücü olduğu halde borcu yerine getirmeyen ve taahhüdünü ihlal edenlerin cezalandırılmaları zorunludur.

Bu nedenle müvekkilin  geçim kaynaklarının neler olduğu, yaşayış tarzım ve gelir kaynaklarımın tespiti ile, Borçtan hile ile kaçınıp kaçınmadığımın ve bu bilgiler ışığında müvekkilimizin yargılaması yapılması gerekirken, mahkemece bu konuda hiç bir araştırılma yapılmamıştır.

Bu nedenle, müvekkilin borcunu hangi nedenle veya nedenlerle yerine getiremediğinin araştırılarak, hukuki durumunun belirlenmesinde zorunluluk bulunmaktadır.

5-) Müvekkilimiz borçlunun vermiş olduğu ödeme taahhüdü, yukarıda Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından geçerlilik unsurları içermemektedir. Hukuken geçerli olmayan taahhüdün yerine getirilmemesi nedeni ile, müvekkilimiz borçlunun mahkumiyetine karar veren   xxxx Mahkemesi’nin xxxxxE. sayılı kararına karşı itiraz yoluna başvurulması zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 2004 S. K. m. 340, 353 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: İcra takip dosyası ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle taahhüdü ihlal nedeni ile müvekkilimiz borçlunun mahkumiyetine xxxxx E. sayılı kararına karşı itirazlarımızın kabulü ile müvekkilimiz borçlunun beraatına, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. tarih

 

                                                                                                                                                             İtiraz Eden Vekili

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Taahhüdü İhlal Cezasına İtiraz Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Üyelik avukatlara hususidir. Sağ altta yer alan canlı destek üzerinden üyelik oluşturabilirsiniz.