Şuyulandırma Davasına Cevap Dilekçesi

Haz 10, 2019 | İdare Hukuku Avukatlığı, Tapu-Gayrimenkul Avukatlığı

 ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO           :

DAVALI                 :

VEKİLİ                   : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI                :

VEKİLİ                  :

KONU                     : Davaya ilişkin itiraz cevaplarımızın arzından ibarettir.

AÇIKLAMALAR   : 

 

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin …….. 1 pafta 375 nolu parsel ile 336                              

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ;

                         

1-Öncelikle belirtmek gerekir ki; 20.8.2016 kabul tarihli ve 6745 sayılı, YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete’nin 07.09.2016 tarih ve 29824 Sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Adı geçen kanunun 35. Maddesinde şöyle denilmektedir.

 

MADDE 35- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan idarelerin taraf olduğu her türlü

Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra takipleri için de uygulanır. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Söz konusu maddede 2942 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkralarına da atıfta bulunulmuştur.

Bahsi geçen geçici 6. Maddenin atıfta bulunulan ÜÇÜNCÜ VE YEDİNCİ fıkraları şu şekildedir:

Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı  

Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri

hükümleri gereğince işbu davada ÖNCELİKLE UZLAŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI gerekmektedir. BU HUSUS DAVA ŞARTIDIR. Dolayısı ile davacı vekili dava açmadan önce müvekkil Belediyeye bu yönde bir müracaatta bulunmadığından, bu durumda dava açma şartı gerçekleşmediğinden de DAVANIN REDDİ gerekmektedir.

 

Söz konusu davanın kabulü halinde ise Yeni Yasa gereği imar uygulamasının tescil tarihine göre

2-Bunun dışında; SÖZ KONUSU DAVANIN SÜREAŞIMI NEDENİYLE DE REDDİ gerekmektedir. Zira şuyulandırma bedelinin artırılması davası 30 günlük hak düşürücü süreye tabidir.

 

Şöyle ki; İmar Kanununun 17/son maddesi ile Kamulaştırma Kanununa yapılan  

3-İmar uygulaması, usulüne uygun olarak askıya çıkartılmış ve yasal süresinde askıda kalmıştır. Bu sürenin sonunda yine usulüne uygun olarak askıdan indirilmiştir. Davacının askı süresi içinde herhangi bir itirazı da olmamıştır. Şuyulandırma evraklarının davacıya tebliği de 3290 sayılı yasa çerçevesinde olmuştur. Bu da şuyulandırma cetvellerinin parselasyon çalışmasının haritasının ilgili mahkeme muhtarlığında ve belediyemizde askıya çıkartılmasıyla olmuştur.

HERHALÜKARDA DAVANIN 10 YILLIK GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE AÇILMASI GEREKMEKTEDİR.

4-3194 Sayılı Yasa’nın 17 /son maddesinde, Sözü edilen değişiklikle Kamulaştırma Yasası’nın 14. ve 25. maddeleri yeniden düzenlenmiş ve kamulaştırılan taşınmaz malların sahiplerince bedele itiraz davası açılması imkanı ortadan kaldırılmıştır. Mülk sahiplerine sadece maddi hata davası açmak olanağı tanınmıştır.

5-Yürürlükten kalkmış yasa maddelerini uygulamak ve noter tebligatı yapılması koşulunu aramak artık mümkün değildir.

Davacı kendi aleyhine gerçekleştirildiğini öğrendiği işlemle ilgili olarak her zaman ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ;

1- Bütün bu açıklamaların dışında dava konusu parselde …..2-Söz konusu imar uygulaması neticesinde Engin TÜMER’in 234,00 m² hissesinden 52,28 m² DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesintisi yapılarak 181,72 m² tahsis alanı hesaplanmıştır. Tahsis alanına karşılık 345,92 m² yüzölçümlü Sarıgazi 336 Sınır kaymalarındaki binmelerden dolayı …..336 Yapılan imar uygulaması sonucunda Engin TÜMER’in 336 3-Şuyulandırma işlemi 2981 Sayılı İmar Affı Kanununa istinaden yapılan bir ortaklığın giderimi işlemidir.  İmar Affı Yönetmeliğinin 23/h maddesine göre; planlar ( Islah İmar Planları) mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak yapılır. Fiili durum dikkate alınarak yapılan Islah İmar Planında ise kendi kullanabileceği hissesinden fazla alan kullanmış bulunan hissedarın borçlandırılması ve kendi kullanacağı alandan daha az alan kullanmak zorunda kalan hissedarların ise alacaklandırılması suretiyle bedele dönüştürme yapılmaktadır. Davacı da bu şekilde hakkını kullanamadığından alacaklandırılmıştır.

4-Bu uygulamaya tabi tutulurken rayiç                                 

Söz konusu gayrimenkul çok fazla rağbet edilen bir yerde bulunmamaktadır. Kaldı ki; Takdir Komisyonu tarafından fiyat belirlenmesi yapılırken objektif olarak değerlendirme yapılmıştır.

 

5-Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil Belediye’ye karşı açılan dava HAKSIZDIR ve reddi gerekmektedir.

 

 

HUKUKİ NEDENLER : HMK. B.K. MK. 2981 Sayılı Kanun, İmar Affı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat.

 

KANUNİ DELİLLER   : Islah İmar Planları, Parselasyon Haritası, Şuyulandırma cetveli,  Emsal bilirkişi raporları, Tapu Kayıtları Keşif ve  Bilirkişi İncelemesi, tanık ve her türlü yasal delail.

 

NETİCE VE TALEP     : Yukarıda kısaca  

1-DAVANIN ÖNCELİKLE DAVA ŞARTI YOKLUĞU ve SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDİNE,

 

2-Aksi halde haksız davanın esastan reddine,

3-Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin karşı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale  

                                                                                                           DAVALI

Eki: Delil listesi ve eki deliller.                             

Adana Avukat Saim İNCEKAŞ – Tel: 0534 910 97 43

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.