Şuyulandırma Davasına Cevap Dilekçesi

 ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DOSYA NO           :

DAVALI                 :

VEKİLİ                   :

 

DAVACI                :

VEKİLİ                  :

KONU                     : Davaya ilişkin itiraz cevaplarımızın arzından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR   : 

 

Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin …….. 1 pafta 375 nolu parsel ile 336 ada 9 parsel sayılı taşınmazlarda malik olduğunu, söz konusu taşınmazda imar uygulaması yapılarak DOP kesintisi yapıldığını, geriye kalan hissesinin bedele dönüştürüldüğünü, takdir edilen bedelin ödenmediğini, rayice uygun şekilde taşınmazın gerçek değerinin tespit edilmesi talebiyle müvekkil belediyeye karşı bedel artırımı davası açmıştır.

                             

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ;

                         

1-Öncelikle belirtmek gerekir ki; 20.8.2016 kabul tarihli ve 6745 sayılı, YATIRIMLARIN PROJE BAZINDA DESTEKLENMESİ İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete’nin 07.09.2016 tarih ve 29824 Sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Adı geçen kanunun 35. Maddesinde şöyle denilmektedir.

 

MADDE 35- 2942 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12- 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan imar uygulamalarından doğan idarelerin taraf olduğu her türlü alacak ve bedel artırım davalarında taşınmazın değeri; uygulamanın tapuda tescil edildiği tarih değerlendirme tarihi olarak esas alınmak ve o tarihteki nitelikleri gözetilmek suretiyle tespit edilir. Tespit edilen bu bedel, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi tablosu esas alınmak suretiyle dava tarihi itibarıyla güncellenir ve ortaya çıkan gerçek bedel hak sahibine ödenir.

Bu Kanunun geçici 6 ncı maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkra hükümleri, bu madde kapsamındaki davalar ve icra takipleri için de uygulanır. Devam eden dava ve icra takipleri ise, bu madde hükümlerine göre sonuçlandırılır.”

Söz konusu maddede 2942 Sayılı Kanunun Geçici 6. Maddesinin üçüncü, yedinci, sekizinci ve on birinci fıkralarına da atıfta bulunulmuştur.

Bahsi geçen geçici 6. Maddenin atıfta bulunulan ÜÇÜNCÜ VE YEDİNCİ fıkraları şu şekildedir:

Uzlaşma; idareye ait taşınmazın trampası, idareye ait taşınmaz üzerinde sınırlı ayni hak tanınması veya imar mevzuatı çerçevesinde başka bir yerde imar hakkı kullandırılması suretiyle veya bunların mümkün olmaması hâlinde nakdi bedel üzerinden yapılabilir.

 

Bu madde kapsamında açılan davalarda mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretleri bedel tespiti davalarında öngörülen şekilde maktu olarak belirlenir.”

hükümleri gereğince işbu davada ÖNCELİKLE UZLAŞMA USULÜNÜN UYGULANMASI gerekmektedir. BU HUSUS DAVA ŞARTIDIR. Dolayısı ile davacı vekili dava açmadan önce müvekkil Belediyeye bu yönde bir müracaatta bulunmadığından, bu durumda dava açma şartı gerçekleşmediğinden de DAVANIN REDDİ gerekmektedir.

 

Söz konusu davanın kabulü halinde ise Yeni Yasa gereği imar uygulamasının tescil tarihine göre bedel tespiti yapılması gerekmesinin yanı sıra, mahkeme harç ve giderleri ile vekalet ücretinin de maktu olarak belirlenmesi gerekmektedir.

2-Bunun dışında; SÖZ KONUSU DAVANIN SÜREAŞIMI NEDENİYLE DE REDDİ gerekmektedir. Zira şuyulandırma bedelinin artırılması davası 30 günlük hak düşürücü süreye tabidir.

 

Şöyle ki; İmar Kanununun 17/son maddesi ile Kamulaştırma Kanununa yapılan atıf gereği; İmar Kanunu uyarınca bedele dönüştürülen pay karşılığına itiraz halinde, taşınmaz mal paydaşının dava hakkının kamulaştırma hukuku çerçevesinde irdelenmesi ve Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük hak düşürücü sürenin, daha önce bedele dönüştürme işlemi ile ilgili olarak yasaya uygun bir bildirim yapılmamış olması halinde dahi işlemin mal sahibince öğrenildiği tarihten itibaren başlatılması gerekmektedir.

 

3-İmar uygulaması, usulüne uygun olarak askıya çıkartılmış ve yasal süresinde askıda kalmıştır. Bu sürenin sonunda yine usulüne uygun olarak askıdan indirilmiştir. Davacının askı süresi içinde herhangi bir itirazı da olmamıştır. Şuyulandırma evraklarının davacıya tebliği de 3290 sayılı yasa çerçevesinde olmuştur. Bu da şuyulandırma cetvellerinin parselasyon çalışmasının haritasının ilgili mahkeme muhtarlığında ve belediyemizde askıya çıkartılmasıyla olmuştur.

HERHALÜKARDA DAVANIN 10 YILLIK GENEL ZAMANAŞIMI SÜRESİ İÇERİSİNDE AÇILMASI GEREKMEKTEDİR.

4-3194 Sayılı Yasa’nın 17 /son maddesinde, bedel takdirleri ve bu bedellere itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası hükümlerine göre yapılır denilmektedir. Bilindiği gibi 2942 sayılı Kamulaştırma Yasası 4650 Sayılı Yasa ile değiştirilmiş ve bu yasanın yeni hükümleri 05.05.2001 günü yürürlüğe girmiştir.

Sözü edilen değişiklikle Kamulaştırma Yasası’nın 14. ve 25. maddeleri yeniden düzenlenmiş ve kamulaştırılan taşınmaz malların sahiplerince bedele itiraz davası açılması imkanı ortadan kaldırılmıştır. Mülk sahiplerine sadece maddi hata davası açmak olanağı tanınmıştır.

5-Yürürlükten kalkmış yasa maddelerini uygulamak ve noter tebligatı yapılması koşulunu aramak artık mümkün değildir.

Davacı kendi aleyhine gerçekleştirildiğini öğrendiği işlemle ilgili olarak her zaman bedel artırımı ( alacak ) davasını açmak hak ve yetkisine sahip iken bu hakkını kullanmamıştır ki kendilerine ayrıca tebligatı öngören bir yasa maddesi de bulunmamaktadır.

ESASA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ;

1- Bütün bu açıklamaların dışında dava konusu parselde …..Belediye Encümeninin 29.06.2000 tarih ve 268 sayılı kararı ile 2981 sayılı yasanın 10/c ve 3194 sayılı yasanın 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmıştır.

2-Söz konusu imar uygulaması neticesinde Engin TÜMER’in 234,00 m² hissesinden 52,28 m² DOP (Düzenleme Ortaklık Payı) kesintisi yapılarak 181,72 m² tahsis alanı hesaplanmıştır. Tahsis alanına karşılık 345,92 m² yüzölçümlü Sarıgazi 336 ada 6 nolu parselde 104,98 m² hisse verilmiş olup 76,74 m² yeri bedele dönüştürülmüştür.

Sınır kaymalarındaki binmelerden dolayı …..336 ada 6 nolu parselin içerisinde bulunduğu bölgede DOP kesintisi yapılmadan …..Belediye Encümeninin 28.08.2001 tarih ve 662 sayılı kararı ile 2981 sayılı yasanın 10/c ve 3194 sayılı yasanın 18. maddesine istinaden imar uygulaması yapılmıştır.

Yapılan imar uygulaması sonucunda Engin TÜMER’in 336 ada 6 nolu parseldeki 104,98 m² hissesine karşılık 792,65 m² yüzölçümlü ……336 ada 9 nolu parselde 68,97 m² hisse verilmiş olup 36,01 m² yeri bedele dönüştürülmüştür.

3-Şuyulandırma işlemi 2981 Sayılı İmar Affı Kanununa istinaden yapılan bir ortaklığın giderimi işlemidir.  İmar Affı Yönetmeliğinin 23/h maddesine göre; planlar ( Islah İmar Planları) mümkün olduğu kadar fiili durum dikkate alınarak yapılır. Fiili durum dikkate alınarak yapılan Islah İmar Planında ise kendi kullanabileceği hissesinden fazla alan kullanmış bulunan hissedarın borçlandırılması ve kendi kullanacağı alandan daha az alan kullanmak zorunda kalan hissedarların ise alacaklandırılması suretiyle bedele dönüştürme yapılmaktadır. Davacı da bu şekilde hakkını kullanamadığından alacaklandırılmıştır.

4-Bu uygulamaya tabi tutulurken rayiç bedel takdir komisyonunca belirlenmiştir, takdir edilen bedel gerçek rayice uygundur. Takdir komisyonu dava konusu gayrimenkullerin niteliklerini yeterinde incelemiş, emsal araştırması ve eleştirmesi yapmış, gayrimenkullerin değerine etki eden unsurları değerlendirerek m2 fiyatı belirlenmiş ve rayiç bedel takdir edilmiştir.

                                

Söz konusu gayrimenkul çok fazla rağbet edilen bir yerde bulunmamaktadır. Kaldı ki; Takdir Komisyonu tarafından fiyat belirlenmesi yapılırken objektif olarak değerlendirme yapılmıştır.

 

5-Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkil Belediye’ye karşı açılan dava HAKSIZDIR ve reddi gerekmektedir.

 

 

HUKUKİ NEDENLER : HMK. B.K. MK. 2981 Sayılı Kanun, İmar Affı Yönetmeliği ve ilgili mevzuat.

 

KANUNİ DELİLLER   : Islah İmar Planları, Parselasyon Haritası, Şuyulandırma cetveli,  Emsal bilirkişi raporları, Tapu Kayıtları Keşif ve  Bilirkişi İncelemesi, tanık ve her türlü yasal delail.

 

NETİCE VE TALEP     : Yukarıda kısaca arz ve izah edilen nedenlerle;

 

1-DAVANIN ÖNCELİKLE DAVA ŞARTI YOKLUĞU ve SÜREAŞIMI YÖNÜNDEN REDDİNE,

 

2-Aksi halde haksız davanın esastan reddine,

3-Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin karşı yana tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.  .…/04/2019

 

                                                                                                           DAVALI

                                                                                    

Eki: Delil listesi ve eki deliller.                             

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.