SURE UZATIM TALEBİ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Tem 2, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

SURE UZATIM TALEBİ VE DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Davaya cevap süresinin HMK uyarınca uzatılması talebini içerir dilekçe taslağı aşağıda yer aldığı gibidir. HMK uyarınca cevap süresinin bitiminden itibaren 2 haftalık bir uzatma talebi mümkündür. Uzatma talebi, gerekçelerinizle doğru orantılı olarak mahkemenin takdirince verilir.


Davaya Cevap İçin Ek Süre Talebi -1-

KOZAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

      SAYIN HAKİMLİĞİ’ NE

DOSYA NO       : 2018/… E.

SÜRE UZATIM

TALEP EDEN

DAVALI              : (İsim Soyisim) (TC)

VEKİLİ               : Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana

DAVACI              : (İsim Soyisim) (TC)

VEKİLİ                : (İsim Soyisim) (TC)

KONU                 :Cevap süresinin HMK madde 317 gereği 2 hafta uzatımı talebidir.

  AÇIKLAMALAR

1-) Yukarıda belirtilen Mahkemeniz dosyası ile ilgili dava dilekçesi müvekkilim tarafından 25.05.2018  tarihinde dilekçenin ekleri eksik bir şekilde tebellüğ edilmiştir. İstanbul’da ikamet eden müvekkilim dosya üzerinde tarafımı henüz vekil olarak atamıştır.

2-) Dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanabilmesi için gerekli olan tüm inceleme ve araştırmanın yapılması, bilgi ve belgelerin temini uzun bir süre gerektireceğinden davaya cevap süresinin, yasal cevap verme süremize ek olarak HMK madde 317 gereği 2 hafta ek süre verilerek uzatılmasını, cevap dilekçesi ile bildirilecek olan tüm savunma ve ilk itiraz haklarım saklı kalması kaydı ile saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. 03/06/2018

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle H.M.K madde 317/2 ye göre cevap dilekçemizi sunabilmemiz için CEVAP VERME SÜRESİNİN, SÜRENİN BİTİMİNDEN İTİBAREN 2 HAFTA UZATILMASINA karar verilmesini vekil sıfatıyla arz ve talep ederiz.

      Davalı Vekili

Av. Saim İNCEKAŞ

Davaya Cevap İçin Ek Süre Talebi -2-

ADANA ASLİYE HUKUK

MAHKEMESİ HAKLİMLİĞİ’NE

                                                         

Dosya No:

 

DAVALILAR           :  

VEKİLİ                     :

DAVACI                   :

 

VEKİLİ                     :

KONU                       : Cevap süresinin HMK madde 317 gereği 2 hafta uzatımı talebidir.

AÇIKLAMALAR

 

  1. Yukarıda belirtilen Mahkemeniz dosyası ile ilgili dava dilekçesi davalı asıl işveren tarafından tebellüğ edilmiştir.
  1. Dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanabilmesi için gerekli olan tüm inceleme ve araştırmanın yapılması, bilgi ve belgelerin temini uzun bir süre gerektireceğinden, davaya cevap süresinin, yasal cevap verme süremize ek olarak HMK madde 317 gereği 2 hafta ek süre verilerek uzatılmasını, cevap dilekçesi ile bildirilecek olan tüm savunma ve ilk itiraz haklarım saklı kalması kaydı ile müvekkilim adına arz ve talep ederim. Saygılarımla. tarih

Davalı Vekili

Ek Süre Talebi Dilekçe Örneği -3-

ADANA ( ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

Dosya No:…. Esas

 

DAVALI                             : 

VEKİLİ                               : 

DAVACI                             :  

VEKİLİ                               : 

KONU                                  : Davaya cevaplarımız ve delil listemizin sunulması için ek süre verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Yukarıda  numarası yazılı mahkemeniz dosyası ile ilgili dava dilekçesi müvekkilimize tebellüğ edilmiştir.

2-) Dava dilekçesindeki iddiaların cevaplanabilmesi için gerekli olan tüm inceleme  ve araştırmanın yapılması, bilgi ve belgelerin temini uzun bir süre gerektireceğinden davaya cevap süresinin,yasal cevap verme süremize ek olarak HMK madde 316 ve devamındaki maddeler gereği iki hafta ek süre verilerek uzatılmasını talep ederiz.

SONUÇ VE İSTEM              : Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığımız sebeplerle tarafımıza ek süre verilmesini saygılarımla Sayın Mahkemenizden talep ederiz.

                                                                                                              Davalı Vekili

Süre Uzatım Talebi Dilekçesi -4-

  DİKİLİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

(TÜKETİCİ MAHKEMESİ SIFATIYLA )

DOSYA NO             :2019/12

DAVALI                   :

KONU                       :Cevap süresinin uzatılması talebidir.

 

AÇIKLAMALAR   :

Mahkemenizin 201 /   E sayılı dosya aracılığı ile tarafıma ve şirketim aleyhine açılan davaya ait dava dilekçesi tarafımıza 24.01.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir.

Dava konusu ihtilaf hakkında ve 10.01.2019 tarihli tensip tutanağı tarafımıza cevap ve delilleri sunmamız için 2 haftalık kesin süre verilmiştir.

Davanın konusu ve kapsamı, davacının ileri sürdüğü iddiaların tarafımca değerlendirilmesi ve davaya ilişkin bilgi ve belgelerin toplanması, cari hesap hareketleri, ticari defterler, sözleşmeler ve yapılan işe ilişkin belgelerin toplanması ile birlikte sunacağımız cevap dilekçesi belli bir zaman alacağı için cevap süresinin yasal cevap verme süresi olan iki haftaya ek olarak cevap verme süresinin bitiminden itibaren 1 aylık ek süre verilmesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

 

SONUÇ VE İSTEM           :Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden dolayı HMK’nın 127.maddesi geregince, davaya ilişkin cevaplarımız ve çekişmeyle ilgili belgelerin sunulması için cevap verme süresinin bitiminden itibaren 1(bir) aylık ek süre verilmesine, ayrıca iş bu dilekçe davacı iddialarını kabul etmediğimize dair cevap dilekçesi sayılmasını saygılarımızla arz ve talep ederim.28.01.2019

                                                                                  Davalı Ve Şirket Temsilcisi

Süre Uzatım Talebi -5-

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayın Hâkimliğine

Dosya No                      :

CEVAP  VEREN

 /DAVALI                       :

VEKİLİ                           :

KARŞI TARAF/

DAVACI                         : 

KONUSU          : Davaya ilişkin cevaplarımızı ile  ilk itirazlarımızı dava dosyasına sunabilmemiz için 6100 sayılı HMK’nın 127. Maddesi gereğince tarafımıza ek süre verilmesi talebidir.

AÇIKLAMALAR

Sayın mahkemenizin ……. Esas sayılı derdest olan dava dosyasında, davalı ………………….nİn vekiliyim.

Dava konusuna  ait bilgi ile belgelerin müvekkil kurumun   genel müdürlüğü  bünyesinde bulunması ve yine ilgili birim ve kişilerle gerek görüşerek, gerekse yapılacak yazışmalar nedeniyle bilgi ve belgeleri temin edebilmemiz zaman alacağından dolayı; süresi içerisinde davaya ilişkin cevaplarımızı ve ilk itirazlarımızı dava dosyasına sunabilmemiz mümkün değildir.

Açıklanan sebeplerle huzurdaki davaya esas olmak üzere uyuşmazlık konusu hususlarla ilişkili bilgi ve belgelerin anılan yerlerden temini zaman alacağından dolayı 6100 sayılı HMK’nın 127. Maddesi gereğince davaya cevap süremizin, süre uzatma kararının tarafımıza tebliğinden itibaren 1 ay uzatılmasına karar verilmesi ve süre uzatım kararı için gerekli  tebligatın yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. (tarih)

                                                                                        Davalı Vekili

 Ek 1:Vekâletname sureti

Ek Süre Talebi(İş Mahkemesi) -6-

ADANA (   ) İŞ MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO            :

İSTEMDE BULUNAN:

DAVALI                :

VEKİLİ                 :

DAVACI                :

VEKİLİ                 :

KONU                    : Cevap Dilekçe ve Delillerimizi Sunmak Üzere Süre Uzatım Talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkemeniz nezdinde ikame olunan davaya ilişkin dava dilekçesi ve tensip tutanağı, müvekkilimiz tarafa ……… tarihinde tebliğ edilmiştir.

Davalı müvekkil şirket adına vekâletnamemizi tebliğden sonra sunmuş olmamız nedeniyle dava dilekçesinde ileri sürülen iddiaların tarafımızca değerlendirilmesi ve bu iddialara cevap hazırlanabilmesi için cevap süresinin takdiri mahkemenizde olmak üzere 2 ( iki ) hafta uzatılmasını talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER      : 6100 S. K. m. 317

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davaya konu cevap süresinin takdiri mahkemenizde olmak üzere ek cevap süresi verilmesini müvekkilimiz adına vekâleten talep ederiz.

DAVALI VEKİLİ

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. Mustafa

    2018 yılında açılan bir icra dosyam vardır. Şu an icra dairesinden açık gözüküyor. Bu dosyamin açık kalma süresi ne kadardır. Her yıl açık kalması için icra dairesine yapmam gereken birşey var mıdır. İcra dosyam senet

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.