Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Eyl 27, 2017 | Ceza Hukuku

Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre Tutum Dilekçesi Nedir?

Süre Tutum Dilekçesinin Anlamı ve Devamında Süre Tutum Dilekçe Örnekleri Yer Almaktadır.

Yasal boşluk nedeniyle hukuk uygulamasında kendisine yer bulan “süre tutum dilekçesi” nihayet bir hukuki dayanağa kavuştu.Bu hukuki dayanak ise karar ise şu şekilde:

Kararın ilgili kısmını sizlerle paylaşıyoruz:

“Temyiz süresinin, kısa kararın tefhimi ile başladığı durumlarda, temyiz süresini kaçırmak istemeyen davacı veya davalının, temyize dair yazılı iradesini ortaya koyması, usuli bir hak kaybına uğramaması bakımından kaçınılmazdır. Bu nedenle gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olması nedeniyle temyiz gerekçelerinin bildirilemediği ve yalnızca temyiz yoluna başvurma isteğinin ortaya konulduğu dilekçeler, uygulamada süretutum” dilekçesi adı ile anılmaktadır. 1086 sayılı mülga Kanun’un 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 434. maddesinin üçüncü fıkrasında, gerekli harç ve giderlerin eksik ödenmiş olduğu, temyiz dilekçesi verildikten sonra anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanmasının, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, kararın temyiz edilmem harç veya masraflarının yatırılmamış olduğu durumlarda, ilk derece mahkemesinin bu konuda başvurucuya yazılı bildirimde bulunarak, eksiklikleri tamamlamaya davet etmesi gerektiği anlaşılmaktadır.iş sayılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, bir temyiz dilekçesi kabul edildikten sonra, harç ve diğer temyiz giderlerine ilişkin eksikliklerin temyize başvuran tarafından tamamlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması, ilk derece mahkemesinin görevidir. Özetle, temyiz dilekçesi verilmesine rağmen temyiz harç ödenmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin 1086 sayılı mülga Kanun’un 434. maddesinin üçüncü fıkrasının, harca tabi olmasına rağmen, mahkeme kalemince harcı hesaplanıp ilgilisinden istenmeden ve dolayısıyla harç alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da kıyasen uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Somut olayda başvurucunun avukatının, kısa kararın tefhim edildiği ve 10 günlük temyiz süresinin başladığı 11/7/2012 tarihinde İlk Derece Mahkemesine sunduğu “süre tutum” dilekçesi şöyledir:

“Yukarıda esas numarasını belirttiğim dava dosyasında itiraz eden vekiliyim. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra temyiz etmek üzere süre tutum dilekçemizin kabul edilmesini saygılarımla

arz ve talep ederim. 11.07.2012”

Belirtilen dilekçe, düzenlendiği tarih olan 11/7/2012 tar ihinde İlk Derece Mahkemesi hakimi tarafından Mahkeme dosyasına havale edilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, hakimin havale işlemi, kanun yoluna başvuru prosedürünün başladığını, dilekçenin hakim tarafından görülerek İlk Derece Mahkemesinin uhdesine girdiğini göstermekte olup, bundan sonra dilekçe hakkında yapılacak işlemlerden Mahkeme personeli ile kanun yoluna başvuran tarafın ortaklaşa sorumlu olacaklarının kabulü gerekir. Buna rağmen, daha sonra Yargıtay tarafından bir temyiz dilekçesi olarak değerlendirilen 11/7/2012 tarihli dilekçesini harçlandırması gerektiği konusunda başvurucuya herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Gerekçeli kararın tebliğini müteakiben başvurucu, gerekçeli temyiz taleplerini içeren dilekçesini, temyiz harcını da yatırmak suretiyle, 14/8/2012 tarihinde İlk Derece Mahkemesine sunmuştur. Başvurucunun temyiz talebine ilişkin işlemleri olağan bir şekilde yürütmeye devam eden İlk Derece Mahkemesi, dava dosyasını, temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtaya göndermiştir. Dolayısıyla başvurucunun, hangi aşamada hangi işlemleri eksik yaptığını bilip öngörebilme ve eksiklikleri giderme fırsatına da sahip olamadığı görülmektedir. Ayrıca başvurucunun temyiz gerekçelerini içeren dilekçesini

kabul ettikten sonra, temyiz dilekçesi için yapılması gereken işlemleri yerine getiren İlk Derece Mahkemesinin bu tutumu, başvurucunun sunduğu “süre tutum” dilekçesini bir temyiz dilekçesi olarak değil, salt temyiz süresini durdurmaya matuf bir ön bildirim olarak değerlendirdiğini ortaya koymaktad ır. Bu çerçevede başvurucunun, “süre tutum” adı altında sunduğu dilekçesini temyiz başvurusu olarak nitelendirme ve eksikliklerin giderilmesini sağlama noktalarında, İlk Derece Mahkemesince sergilenen pasif tutumun sonuçlarına katlanması beklenemez.

İlgili yasal mevzuat çerçevesinde, dosyasına havale edilen temyiz dilekçesi hakkında, Mahkeme personeli tarafından bir

kayıt işlemi yapılması gerekmekte olup, bu işlemin tamamlanması bakımından eksik görülen hususların ve yapılması gerekenlerin, işlemin doğası gereği, başvurucuya bildirilmesi gereklidir.

Ayrıca, temyiz prosedürüne ilişkin kuralları düzenleyen 1086 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta, temyiz süresinin tefhimle başladığı ve fakat gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olması nedeniyle, davanın ilgili tarafının temyiz gerekçelerinin ortaya koyamadığı durumlarda, nasıl bir yol izleneceğinin açıkça düzenlenmemiş olması da bu konudaki uygulamanın öngörülebilirliğini zorlaştırmaktadır.

1086 sayılı mülga Kanun’da harca tabi olan temyiz isteğinin, harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılacağı düzenlemesine yer verilirken, Yönetmelik’te ise kanun yolu başvurusunun, dilekçenin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılacağı, kayıt işleminin ise, harca tabi olan işlerde ancak harç ödendikten sonra yapılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre temyiz tarihi olarak Kanun’da harcın yatırıldığı tarih, Yönetmelik’te ise dilekçenin kaydedildiği tarihin esas alındığı görülmektedir. Bu çerçevede, belirtilen iki düzenleyici metin arasında, kanun yoluna başvuru tarihinin belirlenmesinde esas alınacak işlem bakımından da bir uyumsuzluk olduğu göze çarpmaktadır.

Sonuç itibarıyla, temyiz başvurusuna ilişkin mevzuattaki eksik ve kendi içinde uyumsuzluk arz eden düzenlemelerin neden olduğu belirsizlik somut uygulamaya da yansımış olup, bu çerçevede, başvurucunun temyiz talebinin reddedilmesinin, mahkemeye erişim hakkı bakımından öngörülebilir ve dolayısıyla kanuni bir müdahale olduğunun kabulü mümkün değildir.

Kaldı ki başvurucu, kanuni süresi içerisinde İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı temyiz yoluna başvurma yönündeki istek ve iradesini ortaya koymuş olup, gerekçeli kararın kendisine tebliğinden altı gün sonra da temyiz gerekçelerini içeren dilekçesini sunmuş ve temyiz harcını ödemiştir. Buna göre, başvurucunun temyiz kanun yoluna başvurma konusunda özensiz bir tutum sergilediği söylenemez.

Açıklanan nedenlerle, öngörülebilir ve dolayısıyla kanuni olmayan müdahale sonucunda, İlk Derece Mahkemesinin nihai kararının hukukiliğini denetletme imkanından mahrum kalan başvurucunun, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği -1-

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ …CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

CEZA MAHKEMESİNE

 

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

KATILAN / (veya) SANIK: 

VEKİLİ :

SANIK/SANIKLAR :

SUÇ : 

İSTİNAF KONUSU KARAR:  Ceza Mahkemesinin … tarihli ve E:…/… sayılı  kararı

TALEP : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde

istinaf yoluna başvuruyoruz. ,

İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinaf mahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında

beraat kararı verilmesini talep ederim.

Av. …

…….Vekili

İstinaf Hukuk Süre Tutum Dilekçesi Örneği -2-

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ

HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

X HUKUK MAHKEMESİ ’NE,

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI-DAVACILAR  / (veya)  DAVALI-DAVALILAR

ADI VE SOYADI                                        :

TC KİMLİK NUMARASI                 :

ADRES                                                         :

VEKİLİ                                        :

DAVALI/DAVALILAR;  / (veya)  DAVACI-DAVACILAR

ADI VE SOYADI                                        :

 KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ                                                        :

 VEKİLİ                                                        :

DOSYA ESAS NO                                   :

TALEBİN KONUSU             : Hukuk Mahkemesi’nin …/…/….   Gün ve …/… E.  …/… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi  için SÜRE TUTUM isteminden ibarettir.

TALEP                                       : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip,

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek üzere

5. ASLİYE

Yasayı çiğneyen kişiye, yöntemine göre mahkemeler (veya diğer yetkililer) tarafından uygulanan yaptırım.

“>CEZA MAHKEMESİ ’NE

 DOSYA NO                        : 2018/568 E.   

İTİRAZ/İSTİNAF/TEMYİZ  EDEN SANIK         : 

MÜDAFİİ                               : Av. Saim İNCEKAŞ

KONUSU                             : Kısa itiraz dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMA VE TALEP       

Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından sanık müvekkilim hakkında, mahkemece verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan karara itiraz ediyoruz. 

Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, itiraz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız. Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. 01/02/2019                                                     

                                                                                                                                                              Sanık Müdafii    

                                                                                                                                                              Av.     

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği -4-

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( )

HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA 7.İCRA

HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

DOSYA NO                          :

 

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN(DAVACI)      :

 

VEKİLLERİ                            :

 

DAVALI                :

 

VEKİLLERİ                            :

 

KONU                   :Süre tutum dilekçemizin sunumundan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR  :

 

Yerel Mahkeme, yargılamanın …. tarihli duruşmasında ” Davanın Reddine ”

karar vermiştir.

 

Mahkemenin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.Gerekçeli kararın tebliği üzerine, gerekçeli istinaf dilekçemizi verme hakkımızı saklı tutarak, istinaf yoluna başvurduğumuzu bildiririz.

SONUÇ VE TALEP             :Yerel mahkemenin gerekçeli kararı tarafımıza tebliğ edildikten sonra sunacağımız açıklamalar da göz önüne alınarak Yerel Mahkeme kararının incelenerek kaldırılmasını arz ve talep ederiz

 İstinaf Yoluna Başvuran

                                                             (Davacı)

Süre Tutum Dilekçesi Örneği -5-

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

X ÇOCUK MAHKEMESİ

 

DOSYA NO                                      : 

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK   : 

MÜDAFİİ                                         : 

SUÇ                                                   : Nitelikli Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali      

KONU                                               : Süre tutum dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR                           :

1) İstanbul Küçükçekmece 1. Çocuk Mahkemesinde görünen ….. Esas sayılı dosyasında …………. tarihli duruşmasında SSÇ’nin üzerine atılı suç dolayısıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir.

2) Ancak mahkemenizin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.

3) Bu nedenle kararın hangi gerekçelerle verildiğini henüz bilmemekteyiz. Gerekçeli istinaf Başvuru dilekçemizi, Mahkemenizin gerekçeli kararının tarafımıza tebliğinden sonra yasal Süresi içinde ayrıntılı olarak vereceğiz.

SONUÇ ve İSTEM               :  Yukarıda arz ve izah edilen ve Sayın Daireniz’ce re’sen göz önünde bulundurulacak nedenler dahilinde, gerekçeli Mahkeme kararının tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf dilekçesi verme hakkımızı saklı tutarak,süre tutum dilekçemizi sayın mahkemeye sunmaktayız.

                                                                                   Av.

 

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

blank

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.