Süre Tutum Dilekçesi Nedir? Süre Tutum Dilekçesi Örneği

Süre Tutum Dilekçesinin Anlamı ve Devamında Süre Tutum Dilekçe Örnekleri Yer Almaktadır.

Yasal boşluk nedeniyle hukuk uygulamasında kendisine yer bulan “süre tutum dilekçesi” nihayet bir hukuki dayanağa kavuştu.Bu hukuki dayanak ise Anayasa Mahkemesi kararıyla kesinleşti.O karar ise şu şekilde:

Kararın ilgili kısmını sizlerle paylaşıyoruz:

“Temyiz süresinin, kısa kararın tefhimi ile başladığı durumlarda, temyiz süresini kaçırmak istemeyen davacı veya davalının, temyize dair yazılı iradesini ortaya koyması, usuli bir hak kaybına uğramaması bakımından kaçınılmazdır. Bu nedenle gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olması nedeniyle temyiz gerekçelerinin bildirilemediği ve yalnızca temyiz yoluna başvurma isteğinin ortaya konulduğu dilekçeler, uygulamada süretutum” dilekçesi adı ile anılmaktadır.

1086 sayılı mülga Kanun’un 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 434. maddesinin üçüncü fıkrasında, gerekli harç ve giderlerin eksik ödenmiş olduğu, temyiz dilekçesi verildikten sonra anlaşılırsa, kararı veren hakim veya mahkeme başkanı tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanmasının, aksi halde temyizden vazgeçmiş sayılacağı hususunun temyiz edene yazılı olarak bildirileceği, verilen süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, kararın temyiz edilmemiş sayılmasına karar verileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, bir temyiz dilekçesi kabul edildikten sonra, harç ve diğer temyiz giderlerine ilişkin eksikliklerin temyize başvuran tarafından tamamlanması konusunda gerekli girişimlerde bulunulması, ilk derece mahkemesinin görevidir. Özetle, temyiz dilekçesi verilmesine rağmen temyiz harç veya masraflarının yatırılmamış olduğu durumlarda, ilk derece mahkemesinin bu konuda başvurucuya yazılı bildirimde bulunarak, eksiklikleri tamamlamaya davet etmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca, ilgili hukuk başlığı altında yer verilen İBK’de (§ 26) eksik harç ödenmesi halinde yapılacak işlemlere ilişkin 1086 sayılı mülga Kanun’un 434. maddesinin üçüncü fıkrasının, harca tabi olmasına rağmen, mahkeme kalemince harcı hesaplanıp ilgilisinden istenmeden ve dolayısıyla harç alınmadan temyiz defterine kaydedilen temyiz dilekçeleri hakkında da kıyasen uygulanması gerektiğine karar verilmiştir.

Somut olayda başvurucunun avukatının, kısa kararın tefhim edildiği ve 10 günlük temyiz süresinin başladığı 11/7/2012 tarihinde İlk Derece Mahkemesine sunduğu “süre tutum” dilekçesi şöyledir:

“Yukarıda esas numarasını belirttiğim dava dosyasında itiraz eden vekiliyim. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra temyiz etmek üzere süre tutum dilekçemizin kabul edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 11.07.2012”

Belirtilen dilekçe, düzenlendiği tarih olan 11/7/2012 tarihinde İlk Derece Mahkemesi hakimi tarafından Mahkeme dosyasına havale edilmiştir. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri çerçevesinde, hakimin havale işlemi, kanun yoluna başvuru prosedürünün başladığını, dilekçenin hakim tarafından görülerek İlk Derece Mahkemesinin uhdesine girdiğini göstermekte olup, bundan sonra dilekçe hakkında yapılacak işlemlerden Mahkeme personeli ile kanun yoluna başvuran tarafın ortaklaşa sorumlu olacaklarının kabulü gerekir. Buna rağmen, daha sonra Yargıtay tarafından bir temyiz dilekçesi olarak değerlendirilen 11/7/2012 tarihli dilekçesini harçlandırması gerektiği konusunda başvurucuya herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı anlaşılmaktadır.

Gerekçeli kararın tebliğini müteakiben başvurucu, gerekçeli temyiz taleplerini içeren dilekçesini, temyiz harcını da yatırmak suretiyle, 14/8/2012 tarihinde İlk Derece Mahkemesine sunmuştur. Başvurucunun temyiz talebine ilişkin işlemleri olağan bir şekilde yürütmeye devam eden İlk Derece Mahkemesi, dava dosyasını, temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtaya göndermiştir. Dolayısıyla başvurucunun, hangi aşamada hangi işlemleri eksik yaptığını bilip öngörebilme ve eksiklikleri giderme fırsatına da sahip olamadığı görülmektedir. Ayrıca başvurucunun temyiz gerekçelerini içeren dilekçesini kabul ettikten sonra, temyiz dilekçesi için yapılması gereken işlemleri yerine getiren İlk Derece Mahkemesinin bu tutumu, başvurucunun sunduğu “süre tutum” dilekçesini bir temyiz dilekçesi olarak değil, salt temyiz süresini durdurmaya matuf bir ön bildirim olarak değerlendirdiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede başvurucunun, “süre tutum” adı altında sunduğu dilekçesini temyiz başvurusu olarak nitelendirme ve eksikliklerin giderilmesini sağlama noktalarında, İlk Derece Mahkemesince sergilenen pasif tutumun sonuçlarına katlanması beklenemez.

İlgili yasal mevzuat çerçevesinde, dosyasına havale edilen temyiz dilekçesi hakkında, Mahkeme personeli tarafından bir kayıt işlemi yapılması gerekmekte olup, bu işlemin tamamlanması bakımından eksik görülen hususların ve yapılması gerekenlerin, işlemin doğası gereği, başvurucuya bildirilmesi gereklidir.

Ayrıca, temyiz prosedürüne ilişkin kuralları düzenleyen 1086 sayılı Kanun ve diğer ilgili mevzuatta, temyiz süresinin tefhimle başladığı ve fakat gerekçeli kararın henüz açıklanmamış olması nedeniyle, davanın ilgili tarafının temyiz gerekçelerinin ortaya koyamadığı durumlarda, nasıl bir yol izleneceğinin açıkça düzenlenmemiş olması da bu konudaki uygulamanın öngörülebilirliğini zorlaştırmaktadır.

1086 sayılı mülga Kanun’da harca tabi olan temyiz isteğinin, harcın yatırıldığı tarihte yapılmış sayılacağı düzenlemesine yer verilirken, Yönetmelik’te ise kanun yolu başvurusunun, dilekçenin kaydedildiği tarihte yapılmış sayılacağı, kayıt işleminin ise, harca tabi olan işlerde ancak harç ödendikten sonra yapılabileceği düzenlemesine yer verilmiştir. Buna göre temyiz tarihi olarak Kanun’da harcın yatırıldığı tarih, Yönetmelik’te ise dilekçenin kaydedildiği tarihin esas alındığı görülmektedir. Bu çerçevede, belirtilen iki düzenleyici metin arasında, kanun yoluna başvuru tarihinin belirlenmesinde esas alınacak işlem bakımından da bir uyumsuzluk olduğu göze çarpmaktadır.

Sonuç itibarıyla, temyiz başvurusuna ilişkin mevzuattaki eksik ve kendi içinde uyumsuzluk arz eden düzenlemelerin neden olduğu belirsizlik somut uygulamaya da yansımış olup, bu çerçevede, başvurucunun temyiz talebinin reddedilmesinin, mahkemeye erişim hakkı bakımından öngörülebilir ve dolayısıyla kanuni bir müdahale olduğunun kabulü mümkün değildir.

Kaldı ki başvurucu, kanuni süresi içerisinde İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı temyiz yoluna başvurma yönündeki istek ve iradesini ortaya koymuş olup, gerekçeli kararın kendisine tebliğinden altı gün sonra da temyiz gerekçelerini içeren dilekçesini sunmuş ve temyiz harcını ödemiştir. Buna göre, başvurucunun temyiz kanun yoluna başvurma konusunda özensiz bir tutum sergilediği söylenemez.

Açıklanan nedenlerle, öngörülebilir ve dolayısıyla kanuni olmayan müdahale sonucunda, İlk Derece Mahkemesinin nihai kararının hukukiliğini denetletme imkanından mahrum kalan başvurucunun, Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği -1-

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ … CEZA DAİRESİNE

Sunulmak Üzere

… CEZA MAHKEMESİNE

İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN

KATILAN / (veya) SANIK: 

VEKİLİ :

SANIK/SANIKLAR :

SUÇ :

İSTİNAF KONUSU KARAR: … Ceza Mahkemesinin … tarihli ve E:…/… sayılı  kararı

TALEP : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan karara karşı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. ,

İstinaf nedenlerimiz gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrı bir dilekçe ile sunulacaktır. 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle; istinaf talebimizin kabulü ile  kararda CMK 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasını ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesini ; aksi taktirde istinafmahkemenizde davanın yeniden görülüp ve duruşma açılarak sonrasında beraat kararı verilmesini talep ederim.

Av. …

…….Vekili

İstinaf Hukuk Süre Tutum Dilekçesi Örneği -2-

 …… BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE

Sunulmak Üzere

….. HUKUK MAHKEMESİ ’NE,

 İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI-DAVACILAR  / (veya)  DAVALI-DAVALILAR

 ADI VE SOYADI                                        :

 TC KİMLİK NUMARASI                         :

 ADRES                                                         :

 VEKİLİ                                                        :

DAVALI/DAVALILAR;  / (veya)  DAVACI-DAVACILAR

 ADI VE SOYADI                                        :

 KİMLİK NUMARASI :

ADRESİ                                                        :

 VEKİLİ                                                        :

DOSYA ESAS NO                                   :

TALEBİN KONUSU             :……………..Hukuk Mahkemesi’nin …/…/….   Gün ve …/… E.  …/… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi  için SÜRE TUTUM isteminden ibarettir.

TALEP                                       : Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından verilen karar, usul ve yasaya aykırı olduğundan kararı yasal süresi içerisinde istinaf yoluna başvuruyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, istinaf gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız.

                                        

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

DAVACI/DAVACILAR  / (veya) DAVALI-DAVALILAR VEKİLİ

İstinaf Ceza Süre Tutum Dilekçesi Örneği -3-

ADANA AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek üzere

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ ’NE

 DOSYA NO                        : 2018/568 E.   

İTİRAZ/İSTİNAF/TEMYİZ  EDEN SANIK         : 

MÜDAFİİ                               : Av. Saim İNCEKAŞ

KONUSU                             : Kısa itiraz dilekçemizin sunulmasıdır.

 

AÇIKLAMA VE TALEP       

 

                Sayın mahkemenizin yukarıda numarası yazılı dosyasından sanık müvekkilim hakkında, mahkemece verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı usul ve yasaya aykırı olduğundan karara itiraz ediyoruz. Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğine müteakip, itiraz gerekçelerimizi sayın mahkemeye sunacağız. Gereğini vekaleten saygılarımla talep ederim. 01/02/2019                                                     

 

                                                                                                                                                              Sanık Müdafii    

                                                                                                                                                              Av.     

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi Örneği -4-

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ( ) HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

Gönderilmek Üzere

ADANA 7.İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR.

 

DOSYA NO                          :

 

İSTİNAF YOLUNA

BAŞVURAN(DAVACI)      :

 

VEKİLLERİ                            :

 

DAVALI                :

 

VEKİLLERİ                            :

 

KONU                   :Süre tutum dilekçemizin sunumundan ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR  :

 

Yerel Mahkeme, yargılamanın …. tarihli duruşmasında ” Davanın Reddine ”  karar vermiştir.

 

Mahkemenin gerekçeli kararı henüz tarafımıza tebliğ edilmemiştir.Gerekçeli kararın tebliği üzerine, gerekçeli istinaf dilekçemizi verme hakkımızı saklı tutarak, istinaf yoluna başvurduğumuzu bildiririz.

 

SONUÇ VE TALEP             :Yerel mahkemenin gerekçeli kararı tarafımıza tebliğ edildikten sonra sunacağımız açıklamalar da göz önüne alınarak Yerel Mahkeme kararının incelenerek kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz

 

                                                    İstinaf Yoluna Başvuran

                                                             (Davacı)

Süre Tutum Dilekçesi

 

 

 

 

Bu makaleyi sosyal medyada paylaşarak sitemize katkıda bulunabilirsiniz.
    Generic placeholder image
    Avukat Saim İncekaş
    Avukat Saim İncekaş Avukatlık Ofisi'nde kurucu avukat.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (7 oy, puan: 5,00 üzerinden 5)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

tr Türkçe
X
error: Uyarı: Sağ tıklamak için üye olabilirsiniz !! Üye olabilmek için tarafımızdan referans kodu almanız gerekmektedir.