Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Son Güncelleme Tarihi

Sulh Hukuk Mahkemesinin Tanımı ve Görev Alanı

Basit uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuşlardır.

 • Basit yargılama usulü uygulanır.
 • Çekişmesiz yargı işleri ile m. 4’e göre sulh hukuk mahkemesinin görevine giren işlere bakar.
 • Kiralanan taşınmazların İİK’na göre ilamsız tahliyesine ilişkin hükümler ayrık kalmak ve kira iliş­kisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle kira ilişkisinden kaynaklanan tüm alacak davaları miktar ve değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinin görevine girmektedir.
 • Artık HUMK’da olduğu gibi kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasının tahliye, akdin feshi veya kira bedelinin tespiti davaları ile açılması şart değildir.
 • Taraflar arasında bir kira sözleşmesi (bu yazılı veya sözlü olabilir) yoksa bu dava, müdahalenin önlenmesi davası olup görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
 • Alt kiracı veya devralana karşı açılacak tahliye davası da sulh hukuk mahkemesinde gö­rülür. Ancak bu hüküm taşınmazı devreden veya işgal ettirene karşı açılacak davalarda uygulan­maz.     
 • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırma (Taksim) ve ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyu) davaları
 • Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar (Zilyetliğe haklılık dava­sı, zilyetliğe istihkak davası veya zilyetliğe iadesi davası olarak nitelendiren davalar yalnız zilyet­liğe değil, hakka dayanır ve görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir)
 • Çekişmesiz yargı işleri (Örneğin evlat edinmeye izin verilmesi, borçlu olunan şeyin tevdi edilece­ği yerin belirlenmesi ve sözleşmenin konusu olan şeyin satılmasına izin verilmesi,).
 • HMK ve diğer Kanunların sulh hukuk mahkemesini görevlendirdiği davalar
 • Mirasçılık belgesi verilmesi, mirasçılık belgesinin değiştirilmesi veya iptali için açılan dava­lar (6217 sayılı Kanun ile mirasçılık belgesi artık noterler tarafından da verilebilir).
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan her türlü dava

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

bir yorum bırakın

error: Kopyalama, kısıtlı içerik ve diğer özellikleri sadece kayıtlı üyeler kullanabilir. Menü>Üyelik sekmesinden detaylı bilgi edininiz.