Sulh Hukuk Mahkemesi Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Sulh Hukuk Mahkemesinin Tanımı ve Görev Alanı

Basit uyuşmazlıkları çözmek için kurulmuşlardır.

 • Basit yargılama usulü uygulanır.
 • Çekişmesiz yargı işleri ile m. 4’e göre sulh hukuk mahkemesinin görevine giren işlere bakar.
 • Kiralanan taşınmazların İİK’na göre ilamsız tahliyesine ilişkin hükümler ayrık kalmak ve kira iliş­kisinden doğan alacak davaları da dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar sulh hukuk mahkemesinde görülür. Bu nedenle kira ilişkisinden kaynaklanan tüm alacak davaları miktar ve değerine bakılmaksızın sulh hukuk mahkemesinin görevine girmektedir.
 • Artık HUMK’da olduğu gibi kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak davasının tahliye, akdin feshi veya kira bedelinin tespiti davaları ile açılması şart değildir.
 • Taraflar arasında bir kira sözleşmesi (bu yazılı veya sözlü olabilir) yoksa bu dava, müdahalenin önlenmesi davası olup görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.
 • Alt kiracı veya devralana karşı açılacak tahliye davası da sulh hukuk mahkemesinde gö­rülür. Ancak bu hüküm taşınmazı devreden veya işgal ettirene karşı açılacak davalarda uygulan­maz.   
 • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırma (Taksim) ve ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyu) davaları
 • Taşınır ve taşınmaz mallarda yalnız zilyetliğin korunması ile ilgili davalar (Zilyetliğe haklılık dava­sı, zilyetliğe istihkak davası veya zilyetliğe iadesi davası olarak nitelendiren davalar yalnız zilyet­liğe değil, hakka dayanır ve görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir)
 • Çekişmesiz yargı işleri (Örneğin evlat edinmeye izin verilmesi, borçlu olunan şeyin tevdi edilece­ği yerin belirlenmesi ve sözleşmenin konusu olan şeyin satılmasına izin verilmesi,).
 • HMK ve diğer Kanunların sulh hukuk mahkemesini görevlendirdiği davalar
 • Mirasçılık belgesi verilmesi, mirasçılık belgesinin değiştirilmesi veya iptali için açılan dava­lar (6217 sayılı Kanun ile mirasçılık belgesi artık noterler tarafından da verilebilir).
 • Kat Mülkiyeti Kanunu’nun uygulanmasından kaynaklanan her türlü dava

Avukat Saim İNCEKAŞ Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 26 Şubat 2020 09:05

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.