Sulh Hukuk İstinafa Cevap Dilekçesi Örneği

ADANA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (  ). HUKUK DAİRESİ

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

Sunulmak Üzere

ADANA ( ) SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO:

DAVACI                 :

VEKİLLERİ          : Avukat Saim İNCEKAŞ -Adana

DAVALILAR        :

KONU                     : Adana …………….Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 20.03.2018 tarih ve 2017/………. E. – 2018/…….. K. sayılı kabul kararına karşı davalı tarafça sunulan 12.06.2018 tarihli istinaf kanun yoluna başvurma dilekçesine cevaplarımızın sunulması ile Sayın Yerel Mahkeme’nin kararının ivedilikle onanması taleplerimizden ibaret dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR :

  1. Sayın Yerel Mahkeme’nin 20.03.2018 tarih ve 2017/…… E. – 2018/…….. K. sayılı ilamı ile “davamızın kabulü ile dava konusu taşınmazın satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine” karar verilmiştir. Davalı ……12.06.2018 tarihli dilekçesi ile istinaf kanun yoluna başvurmuştur.
  1. Davalı ……………….istinaf dilekçesi ile “… Halbuki bu taşınmazın ortaklar arasında aynen taksimi mümkündür. Bu nedenle davada verilen karar usul ve esas yönünden hatalı olmuştur.” itirazlarında bulunmuştur. Davalının bu beyanları oldukça gülünçtür. Bir apartman dairesi olan taşınmazın aynen taksiminin mümkün olduğu hususu akla mantığa sığmamaktadır.
  1. Davalının bu dilekçesi ile tek amacı davayı olabildiğince uzatmak ve satışı geciktirmektir. Davalı müvekkilimize karşı o kadar husumet beslemektedir ki; kendi kazancını bile hiçe saymaktadır. Sayın Mahkemenizce görüldüğü üzere davalının istinaf beyanlarının kabulü mümkün olmayıp esasa hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle haklı davamıza ilişkin verilen Sayın Yerel Mahkeme kararının ivedilikle ONANMASI gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Davalı ……….’un istinaf incelemesi yönündeki taleplerinin sadece davayı uzatmaya matuf olduğundan REDDİNE,
  • Adana  ….Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 20.03.2018 tarih ve 2017/…. E. 2018/….. K. sayılı kabul kararının ivedilikle ONANMASINA,
  • Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla karar verilmesini Sayın Mahkemenizden arz ve talep ederiz. 02.07.20…

Saygılarımızla,

                                             Davacı Vekilleri

Av. …& Av……….. & Av. …………..

Adana Avukatlık ve Hukuk Danışmanlık – Avukat Saim İNCEKAŞ
av-saimincekas.com

Son düzenleme tarihi 24 Şubat 2020 00:13

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.