Su Aboneliğinde Haksız Tahsil Edilen Kanal Katılım Ücretinin İadesi Dilekçesi

Su Aboneliğinde Haksız Tahsil Edilen Kanal Katılım Ücretinin İadesi Dilekçesi


                    ADANA NÖBETÇİ TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI      :

VEKİLLERİ : Av.

DAVALI      :ASKİ Genel Müdürlüğü

TALEP KONUSU: Su aboneliği yapılması sırasında haksız tahsil edilen bedelin; kanal katılım bedeli; 1.793,62 TL, şebeke hissesi; 1.793,62 TL,olmak üzere toplam 3.587,24-TL’nin tamamının tahsil tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tarafımıza ödenmesi talebinden ibaret dava dilekçemizdir. Fazlaya ve faize ilişkin haklarımız saklıdır.

AÇIKLAMALAR   :

1) Müvekkil davacı X nolu konutun malikidir. Müvekkilin su aboneliği sözleşmesini akdettiği tarihte, teslim almış olduğu binanın yapı kullanma izni mevcuttur.

2) Söz konusu konut sahibi müvekkilin 29.03.2012 tarihinde su aboneliği için müracaat etmiş olduğu davalı idareye 2139195 nolu aboneliğin yapılması aşamasında yasal düzenlemelere aykırı ve ülke çapında diğer illere kıyasen fahiş kanal katılım bedeli; 1.793,62 TL, şebeke hissesi; 1.793,62 TL olmak üzere toplam 3.587,24-TL ödemek zorunda bırakılmıştır.

Oysa, 3194 sayılı imar kanunu 31. maddesine göre; inşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarih olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su, ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılması mümkün değildir. Ancak kullanma izni alan bağımsız bölümlerin bu hizmetlerden yararlandırılacağı ön görülmüştür. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 87 ve 88. maddeleri de belediyelerce ve belediyeye bağlı müesseselerce kanalizasyon tesisi yapılması halinde bunlardan faydalanan gayrimenkul sahiplerinden kanalizasyon ve su tesislerinden harcamalarına katılma payı alınacağı öngörülmüştür.

Bu yasal hükümlerin bir arada değerlendirilmesi sonucunda;  Su ve kanalizasyon bağlantıları yapılmayan binalara iskan izni verilmesi mümkün olmadığı gibi kanal katılım payı ödenmeden bu hizmetlerden yararlandırılması da mümkün değildir. Bu bağlamda su ve kanalizasyon harcamalarına katılma payının yükümlüsü, yapı kullanma izni almakla yükümlü olan kişidir. Dolayısıyla su ve kanalizasyon hizmetlerinden faydalanmayan binaya iskan izninin verilmesi söz konusu değildir. Bu durumda, bir defa alınması gerekli su ve kanalizasyon harcamaları katılma payının iskan izni alınırken ödenmiş olması Yasa gereği olup, yapı kullanma izni(iskan izni) alınmış bir binaya malik ya da kiracı olarak yerleşen kişiden bir kez daha katılım payının alınmasının yasal dayanağı yoktur. (bu yönde bkz. Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 05.02.2007 tarih ve 11904/1270 sayılı kararı)

3) Açıklanan nedenlerle; Davalı idarenin, su aboneliği sözleşmesi sırasında alt yapı giderlerinden olan kanal katılım payı, şebeke hissesi ve keşif bedelini haksız ve fahiş olarak tahsil ettiğinin, bu uygulamaların Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’nın 4A maddesine aykırı “ayıplı hizmet” niteliğinde olduğunun tespiti ile, kanal katılım bedeli; 1.793,62 TL, şebeke hissesi; 1.793,62 TL,olmak üzere toplam 3.587,24 TL’nin tamamının davalı idareden alınarak tarafımıza iadesi ve tüm alacak kalemleri için 29.03.2012 tarihinde itibaren yasal faiz işletilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

DELİLLERİMİZ         : Tapu Kaydı, ödeme makbuzları, bilirkişi raporu, emsal mahkeme kararları, ve ilgili her türlü yasal delil…

HUKUKİ NEDENLER: 4077 saylıl kanun, BK ve ilgili tüm yasal mevzuat…

NETİCE’İ TALEP        : Yukarıda arz edilen ve yargılama sırasında re’sen belirlenecek hususlar dikkate alındığında davamızın KABULÜ ile ayıplı hizmet için ödemiş olduğumuz 3.587,24 TL’nin sözleşmenin kurulduğu ve ödemenin yapıldığı 29.03.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tarafımıza ödenmesine, fazlaya ilişkin haklarımızın saklı tutulmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesi müvekkil adına bilvekale arz talep olunur. Saygılarımızla. 18.10.2012

  Davacı

    Vekili

Av.

Ekler: 1- Vekaletname

2- Ödeme makbuzları

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Son düzenleme tarihi 18 Ocak 2020 02:58

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.