Staj Ücreti Davası

May 3, 2019 | Alacak Davası Avukatı

Staj Ücreti Davası


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

                                                                                        -ADLİ YARDIM TALEPLİDİR-

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

DAVA :Belirsiz Alacak Davası

DAVA KONUSU :Müvekkilime ödenmeyen 10 TL (fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla )  ücret alacağının hakkın doğumu tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkile ödenmesi talebidir.

DAVA DEĞERİ                   :10 TL. (harca esas değer) 

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim, öğrencisi olduğu davalı üniversitenin  uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarda farklı tarihlerde davalı üniversitenin müfredatı gereği zorunlu tuttuğu  stajını yapmıştır.   Ancak staj dönemi boyunca kanuni hakkı olan ücreti kendisine ödenmemiştir.

Müvekkil stajını mesleki eğitim sözleşmesine göre yapmıştır .Bilindiği üzere ilgililer arasında mesleki eğitim sözleşmesi imzalanmaktadır ,buna dayanılarak staj defteri tanzim edilmektedir, bu evraklar  davalı üniversitenin kayıtlarında mevcuttur müzekkere yazılarak istenilebilir sözleşme hükümlerine göre ücret alacağı düzenlenmiş olup söz konusu ücret müvekkil tarafa verileceği kararlaştırılmış olmalıdır.

2-Müvekkilime staj yaptığı döneme ilişkin olarak ücret ödeneceği hususu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25. Md/1-3 de hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddede “Aday çırak,çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak işletmelerde meslek eğitimi gören örgün öğretim öğrencilerine asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.” ve “öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır.”  denilerek bu husus açık ve emredici bir şekilde belirtilmiştir Buna rağmen müvekkile hak etmiş olduğu ücretin ödenmemiş olması yasaya açıkça aykırıdır.

6611 sayılı torba kanunun 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişiklikler Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun kapsamına alınması, Kanunun 61.maddesinde, ”5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendine “orta öğretim kurumları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları” ibaresi eklenmiştir.

Kanunun 64.maddesine ise,” 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin” ibaresi eklenmiştir. “Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.” Hükümleri getirilmiştir.

6111 sayılı Torba Kanunun 24,61. ve 64. maddeleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3. ve 25. maddelerinde yapılan değişikliklerle “mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek öğretim kurumları” da 3308 sayılı Kanunun kapsamı içine alınmıştır. Böylece YÖK’e bağlı olarak ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları öğrencilerinin de 3308 sayılı Kanunun verdiği haklardan (staj, sosyal güvenlik ve ücret gibi) yararlanmaları sağlanmıştır.

3-HMK 334 maddesi mucibince öncelikle adli yardım talebimizin kabul edilmesini, müvekkilimin yargılama masraflarını karşılayacak durumu olamayıp, ilgili makamlara müzekkere yazılarak yasanın aradığı şartları taşıdığı anlaşılacaktır. Bu nedenle davacının adli yardım talebinin kabul dilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

4-Müfredat gereği yapılması gereken zorunlu stajını müvekkil eksiz bir şekilde yapmış olup, fakat hak ettiği alacağı kendisine ödenmemiştir. Bu nedenle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımızı saklı tutarak şimdilik 10 TL. ödenmeyen ücret alacağının, hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kurumdan geriye dönük olarak alınıp müvekkile verilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ MEVZUAT     :TMK, HMK, BK, 3308 Sayılı Kanun ve İlgili Sair Mevzuat

DELİLLER: Müvekkile ait staj dosyası, Üniversite kayıtları, SGK kayıtları, tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil;                      

NETİCE-İ TALEP :Yukarıdaki açıklamalar ışığında,

1-Davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 TL. ödenmeyen staj ücret alacağının, hakkın doğum tarihinden itibaren  işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

2-Adli yardım talebimizin kabulüne,

3-Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Av. Saim İNCEKAŞ

 EKİ    :

 1-Vekaletname Sureti,

Staj Ücreti Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz

ADANA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO       :

DAVACI            :

 VEKİLİ             :

 KONUSU       : … Tarihinde tarafımıza tebliğ edilen bilirkişi raporuna itirazlarımız hakkında

AÇIKLAMALAR

Mahkemeniz dosyasına sunulan bilirkişi raporu incelendiğinde Müvekkil …’ın  ’ın … Devlet Hastahanesinde  yapmış  olduğu staj için belirlenen miktarlar hesaplamanın genel ilkelerine aykırı hesaplanmıştır.Şöyle ki,

1-) Staj ücreti belirlenirken genel ilke kurallarına uyulmamıştır.

Ücret ve Sosyal Güvenlik

Madde 25

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.(Değişik son cümle: 13/2/2011-6111-64.md )  Ancak işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel  çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez

Hal böyle iken 2018 Ekim  Eğitim Öğretim döneminde başlayan staj döneminin hesaplanmasında ay içerisinde gün bazlı hesap yapılması genel ilke kurallarına aykırıdır.Bilirkişi raporunda asgari ücret üzerinden değil asgari ücretin yüzde 30 üzerinden hesaplama yapmıştır.Örneğin, 2018 yılı asgari ücret 2020 TL iken bilirkişi raporunda yüzde otuzu olarak hesaplamaya 386 alınmış ve bu miktarında bir yüzdesi alınmıştır. Bu açık bir hesap hatasıdır.Bir an için hesaplamanın doğru olduğunu varsayarsak kanuni ücret alacağı olan staj ücreti alacaklarının ay bazında 70-80 TL gibi rakamlara tekabül edeceği görülecektir.Kanuni ücret alacağı olan staj ücreti alacağının ay bazlı hesaplanarak staj yapılan dönemler için (Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart-Nisan, Mayıs ,Haziran, Temmuz,Ağustos) tekrardan belirlenmesi gerekmektedir.Staj ücreti alacağı hesaplanırken  staj yapılan gün sayısının ay bazında çalışılacak güne bölünerek hesaplanması genel ilkeye aykırıdır.

Bunun yanında bilirkişi raporunda staj ile ilgili işlemlerin değerlendirilmesi kısmında “dosyada bulunan belgeler ve staj dosyasında izinli olduğu veya çalışmadığına dair belgelerin olmadığı bu nedenle tüm günlerin çalışıldığı”belirtilmiştir. Bir an için bilirkişi raporunun hatasız hesaplandığını varsayarsak ücret hesabı ile ilgili şu durum ortaya çıkmaktadır. Örneğin; aylık hesabı ile çalışan devlet memuru ya da işçinin maaşını çalışılan güne bölmemiz gerektiği ilkesi ortaya çıkacaktır. O sebeple bu durum kanundan doğan müktesep hak ilkesine aykırılık oluşturacaktır. Çünkü 3308 sayılı kanunda belirtilen şekliyle de baktığımızda asgari ücretin yüzde 30  miktarı üzerinden bir ücret ödenir denilmekte asgari ücretin gün bazlı bölünerek hesaplanması denilmemektedir. Keza bununla ilgili bugüne kadar mahkeme dosyalarına   sunulmak üzere  sayısız bilirkişi raporu hazırlanmış ve çalışılan gün bazında değil ay bazlı hesaplanarak sadece staja devam etmediği günler düşülerek  asgari ücretin yüzde 30 miktarı üzerinden hesaplanmıştır. Kurumlarda staj eğitimi gören öğrencilerle ilgili hazırlanan bilirkişi rapor örneklerini de ekte sunuyoruz.

Ayrıca sigorta girişleri ve staj dönemi başlangıcı Ekim  ayı olan müvekkil için bazı aylar   herhangi bir ücret belirlenmemiştir. Bu bilirkişi raporunu sunarken çizelgelere göre ücret hesaplaması yaptığını belirtmiştir. Müvekkilin staja devam ettiği açıktır. Zaten mezun olabilmenin ön koşulu da bu stajı başarıyla tamamlamaktır.

 TALEP SONUCU              :Arz ve izah edilen sebepler ile eksik ve hatalı hazırlanan bilirkişi raporuna itirazlarımızı sunar belirtilen hususlar da dikkate alınarak ek bilirkişi raporu alınmasını arz ve talep ederiz. tarih

Davacı Vekili

Ek: Bilirkişi raporu örneği

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Staj Ücreti Davası

Staj Ücret Alacağı Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE;

Davacı:

Vekili:

Davalı: Sağlık Bakanlığı

Dava Konusu: Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımızın saklı tutulması kaydıyla, öğrenim sırasındaki staj eğitimi nedeniyle tarafımıza ödenmeyen staj ücreti alacağının davalı kurumdan tahsili talebidir.

Dava Değeri: Sonradan belirli hale geldiğinde tamamlanmak üzere şu anda 100 TL.

AÇIKLAMALAR:

1-) Müvekkilim ….. İli ……. İlçesinde Özel ………… Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde 2012-2016 yılları arasında eğitim görerek mezun olmuştur.

2-) Okul müfredatının gereği olarak zorunlu olan stajını; lise 3. Sınıfa den gelen dönemde 2014-2015 yıllarında ………. Hastanesi’nde, lise 4. Sınıfa denk gelen dönemde ise 2015-2016 yıllarında …………. Hastanesi’nde olmak üzere kesintisiz olarak yapmıştır.

3-) Müvekkilimin eğitim gördüğü okul tarafından stajını kesintisiz şekilde yaptığını gösterir staj dosyası oluşturulmuştur. Mezkur staj dosyası mahkemeniz eliyle gerektiğinde müzekkereyle talep edilebilir.

4-)Müvekkilimin tabi olduğu 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununa dayalı olarak ilgili kanunun 25. Maddesinde geçen ”… işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. ibaresiyle doğan ücret alacağını almaya hak kazanmasına rağmen kendisine hiçbir ödeme yapılmamıştır.

5-) Müvekkilimin staj gördüğü hastaneler ve eğitim aldığı okul arasında ücret ödenmeyeceğine ilişkin herhangi bir yazılı anlaşma yapılmamıştır.

6-) Müvekkil staj dönemi boyunca ücretinden feragat etmemiş ve herhangi bir ibra sözleşmesi imzalamamıştır. Kaldı ki, böyle bir sözleşme imzalamış olsa dahi Medeni Kanunun 2. Maddesi gereğince dürüstlük kuralına aykırı olmuş olmakla birlikte 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde belirtilen ibra şartlarını oluşturamayacağından kesin olarak hükümsüz sayılacaktır.

7-) Müvekkilimin hak kazanmış olduğu ücret alacağı 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. Maddesinin amir hükmü gereği kanuni ücret alacağıdır. Hak kazanmış olduğu ücret alacağının davalı kurumdan 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 147. Maddesinin amir hükmü gereği 5 yıllık zamanaşımı içinde tahsili mümkün olacaktır.

Hukuki Sebepler: TMK, HMK, TBK, 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili diğer yasalar.

Hukuki Deliller: Öğrenci staj dosyası, öğrencinin halen üniversite eğitimine devam ettiğini gösterir öğrenci kimlik belgesi, SGK kayıtları, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

Talep ve Sonuç: Yukarıda bahsedilen ve Mahkemenizce re’sen dikkate alınacak sebeplerle;

1-) Müvekkilimin halen ………….. Meslek Yüksekokulu’nda eğitimine devam etmesi sebebiyle öğrenci olarak (Ek-1) yargılama giderlerini karşılayacak hiçbir gelirinin olmadığı gözetilerek mahkemeniz nezdinde gerçekleştirilecek incelemeler sonucunda ADLİ YARDIM TALEBİNİN KABULÜNE,

2-) Staj yapılan hastanelerden ve okulundan staj dosyalarının istenmesine,

3-) Staj dönemlerine ait zorunlu sigorta kapsamında sigorta bilgileri için SGK’dan hizmet dökümünün istenmesine,

4-) Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı tutulmak kaydıyla, şuan için belirlenmesi tam olarak mümkün olmayan ve incelemeler sonrasında ücretin kesin olarak belirlenmesini takiben verilecek talep artırım dilekçesi ile artırmak üzere şimdilik  100 TL staj ücreti alacağı talebimizin  temerrüt/dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile müvekkilime ödenmesine,

5-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı kuruma yükletilmesine,

Karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim.

“Davacı Vekili

Ekler                                 :

1-Öğrenci Kimlik Belgesi

2-Baro pulu yapıştırılmış vekaletname sureti.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

1 Yorum

  1. veysel elçi

    Avukat bey merhabalar. Bingöl’den bir meslektaşınız olarak hukuki yardımınıza ihtiyacım var. Yardımcı olur iseniz sevinirim. Üniversite öğrencilerinin ( hemşirelik öğrencilerinin) yapmış olduğu stajın ücretini alabilmeleri mümkün müdür ? Bu konuda bir dava açıp kazandınız mı? Mesajıma cevap verirseniz sevinirim. İyi günler.

    Yanıtla

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank