Staj Ücreti Davası

Staj Ücreti Davası


ADANA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

                                                                                        -ADLİ YARDIM TALEPLİDİR-

 

 

DAVACI :

VEKİLİ :Av. Saim İNCEKAŞ

DAVALI:

DAVA :Belirsiz Alacak Davası

DAVA KONUSU :Müvekkilime ödenmeyen 10 TL (fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla )  ücret alacağının hakkın doğumu tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile müvekkile ödenmesi talebidir.

DAVA DEĞERİ                   :10 TL. (harca esas değer

AÇIKLAMALAR

1-Müvekkilim, öğrencisi olduğu davalı üniversitenin  uygun gördüğü kurum veya kuruluşlarda farklı tarihlerde davalı üniversitenin müfredatı gereği zorunlu tuttuğu  stajını yapmıştır.   Ancak staj dönemi boyunca kanuni hakkı olan ücreti kendisine ödenmemiştir.

 

Müvekkil stajını mesleki eğitim sözleşmesine göre yapmıştır .Bilindiği üzere ilgililer arasında mesleki eğitim sözleşmesi imzalanmaktadır ,buna dayanılarak staj defteri tanzim edilmektedir, bu evraklar  davalı üniversitenin kayıtlarında mevcuttur müzekkere yazılarak istenilebilir sözleşme hükümlerine göre ücret alacağı düzenlenmiş olup söz konusu ücret müvekkil tarafa verileceği kararlaştırılmış olmalıdır.

                                    

2-Müvekkilime staj yaptığı döneme ilişkin olarak ücret ödeneceği hususu 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu 25. Md/1-3 de hüküm altına alınmıştır. Söz konusu maddede “Aday çırak,çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak işletmelerde meslek eğitimi gören örgün öğretim öğrencilerine asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.” ve “öğrenciye ödenecek ücret her türlü vergiden muaftır.”  denilerek bu husus açık ve emredici bir şekilde belirtilmiştir Buna rağmen müvekkile hak etmiş olduğu ücretin ödenmemiş olması yasaya açıkça aykırıdır.

6611 sayılı torba kanunun 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanununda Yapılan Değişiklikler Yükseköğretim kurumları öğrencilerinin 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun kapsamına alınması, Kanunun 61.maddesinde, ”5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendine “orta öğretim kurumları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları” ibaresi eklenmiştir.

Kanunun 64.maddesine ise,” 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin” ibaresi eklenmiştir. “Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.” Hükümleri getirilmiştir.

6111 sayılı Torba Kanunun 24,61. ve 64. maddeleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 3. ve 25. maddelerinde yapılan değişikliklerle “mesleki ve teknik eğitim yapan yüksek öğretim kurumları” da 3308 sayılı Kanunun kapsamı içine alınmıştır. Böylece YÖK’e bağlı olarak ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumları öğrencilerinin de 3308 sayılı Kanunun verdiği haklardan (staj, sosyal güvenlik ve ücret gibi) yararlanmaları sağlanmıştır.

3-HMK 334 maddesi mucibince öncelikle adli yardım talebimizin kabul edilmesini, müvekkilimin yargılama masraflarını karşılayacak durumu olamayıp, ilgili makamlara müzekkere yazılarak yasanın aradığı şartları taşıdığı anlaşılacaktır. Bu nedenle davacının adli yardım talebinin kabul dilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

4-Müfredat gereği yapılması gereken zorunlu stajını müvekkil eksiz bir şekilde yapmış olup, fakat hak ettiği alacağı kendisine ödenmemiştir. Bu nedenle fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımızı saklı tutarak şimdilik 10 TL. ödenmeyen ücret alacağının, hakkın doğum tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı kurumdan geriye dönük olarak alınıp müvekkile verilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ MEVZUAT     :TMK, HMK, BK, 3308 Sayılı Kanun ve İlgili Sair Mevzuat

DELİLLER                        :Müvekkile ait staj dosyası, Üniversite kayıtları, SGK kayıtları,

                                            tanık, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil;                      

NETİCE-İ TALEP             :Yukarıdaki açıklamalar ışığında,

1-Davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10 TL. ödenmeyen staj ücret alacağının, hakkın doğum tarihinden itibaren  işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan alınarak müvekkile verilmesine,

2-Adli yardım talebimizin kabulüne,

3-Yargılama harç ve giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.25.07.2018                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                           Av. Saim İNCEKAŞ

  

 EKİ    :

 1-Vekaletname Sureti,

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.