Sözlü Yargılama ve Nihai Karar Örneği

Ara 18, 2018 | Medeni Usul Hukuk Muhakemesi

Sözlü Yargılama ve Nihai Karar (Hüküm) Örneği


T.C.
SAMSUN
KADASTRO MAHKEMESİ

Sayı:
CELSE NO

CELSE TARİHİ

HÂKİM

KÂTİP

Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı İsa ERTÜRK ile davalı Nuri ÖZTÜRK geldiler. Açık duruşmaya devam olundu. Jandarmaya ve Kadastro Müdürlüğüne yazılan müzekkerelere cevap verildiği görüldü. Gelen müzekkere cevaplan okundu. Taraflar, “-Gelen cevabi yazılara bir diyeceğimiz yoktur” dediler. Davacıdan soruldu: “-Dava dilekçemi aynen tekrarlıyorum, davamın kabulüne karar verilsin” dedi. Davalıdan soruldu: “Davayı kabul ediyorum, davacıya ait olan yer, yanlışlıkla benim üzerime yazılmış, bir diyeceğim yoktur” dedi. Beyan okundu, imzası alındı.

Davalı X (TC:) (imza)

Taraflara, tahkikatın tümü hakkında açıklama yapmaları için söz verildi. Davacı taraf, tahkikat tamamlanmıştır davamız sabit olmuştur dedi. Davalı taraf, “-Tahkikat tamamlanmıştır, gerekli karar verilsin” dedi. Tahkikatın bittiği bildirildi. Sözlü yargılama evresine geçildi. Taraflara son sözleri soruldu. Davacı taraf. “-Savunmamız sabit olmuştur. Kabul kararı verilsin” dedi, davalı taraf,”- Kabul karan verilsin” dedi. Dosya incelendi, araştınlacak başka bir husus kalmadığından açık yargılamaya son verildi. Nihai karar aşamasına geçildi.

G.D.

Davacının davasının KABULÜ ile kadastro tespitinin iptaline; Samsun İli, Canik ilçesi, İlyaslı Köyü 151 ada 4 parsel sayılı taşınmazın kadastro tutanağının beyanlar hanesinde “işbu taşınmaz, Kamil oğlu İsa Öztürk’ün 1960 yılından beri fındık bahçesi vasfı ile kullanımındadır” şeklinde düzeltilmesine, Dair, taraflann yüzüne karşı, kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek istinaf dilekçesiyle Bölge Adiye Mahkemesine Kanun Yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu, usûlen anlatıldı. 30.05.2015
Kâtip 109578 Hâkim 39726


Asliye Hukuk Mahkemesi Nihai Karar Örneği


T.C. TOKAT ( ). ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO :
KARAR NO:
HAKİM:
KATİP:
DAVACI :
DAVALI:
DAVA Menfi Tespit
D.TARİHİ:
K.TARİHİ:
İDDİA:

Davacı 15.06.2014 tarihli dilekçesiyle mahkememizde açtığı menfi tespit davasında; davalının Tokat Merkez, Cumhuriyet Mahallesinde kain, pafta 28. Ada 46 parsel 122″ de kayıtlı 400 m2Tik arsasım, 5 katlı konut inşaatına müsait olduğunu belirterek kendisine haricen sattığım, kendisinin de bedelin 30.000 lirasma karşılık davalı satıcıya yazılı belge verdiğini, kalan bedelin ise tapu ferağı sırasmda ödenmesi konusunda anlaştıklarını, ancak daha sonra arsanın imarda çocuk parkına isabet ettiğinin öğrenilmesinin ardından arsayı almaktan vazgeçtiğini, otuzbin liralık belgenin iadesini istediğini, davalının ise, 30.000 lira için Tokat 1. îcra Müdürlüğünde 2014/522 Esas sayı ile icra takibi başlattığının anlaşıldığım; takibin kötü niyetli ve haksız olduğunu davalıya borçlu bulunmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Delillerini sunmuştur.

SAVUNMA: Davalı cevap dilekçesinde, davanın yersiz olduğunu ve reddi kararı verilmesini istemiştir. Karşı delil bildirmemiştir.

GEREKÇE: Yapılan yargılamada, taraflar arasındaki harici arsa alım satımı olgusu bütün yönleriyle irdelenmiş; arsanm tapu kaydı ile imar durumunu gösterir kayıt ve belgeler getirtilmiş; takip dosyası incelenmiş; davacı tanıklarının beyanları değerlendirilmiş; davacımn hukuken ayıplı arsayı almaktan vazgeçmesinde haklı olduğu, dolayısıyla davalıya herhangi bir borcu bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılarak aşağıdaki gibi hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle:

1- Davacımn davasımn KABULÜNE; davacının Tokat 1. İcra Müdürlüğü’nün 2014/522 sayılı ilamsız takibe konu dosyasında davalıya borçlu bulunmadığının tespitine;

2- 202,40 Lira yargılama giderinin davalıdan almarak davacıya ödenmesine;

3- Alınması gereken (……………TL.) harçtan, peşin alman (………….TL) harem mahsubuyla bakiye……..TL haran davalıdan tahsiline; Dair karar tebliğden itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvuru hakkı açık olmak üzere, tarafların yüzlerine karşı okunup usûlen anlatıldı. 25.02.2015

Katip 18667                       Hakim 2465

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Vasiyetname Nasıl Okunur ve Yorumlanır

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir. Bilginin fonlanması ve geliştirilmesi amacıyla sitemize kayıtlı olmayan ziyaretçilerimizin günlük 3 makale görüntüleme hakkı bulunmaktadır.