Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Yükleniciye Açılan Davaya Cevap Dilekçesi

Mar 9, 2020 | Şirketler Hukuku Avukatlığı

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Yükleniciye Açılan Davaya Cevap Dilekçesi

X ANADOLU ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

 

DOSYA NO:

DAVALI:

VEKİLİ    :

DAVALI:

DAVACI    :

VEKİLİ     :

KONU      :Dava dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Dava dilekçesini …. tarihinde tebliğ almış olup,yasal süresi içerisinde itirazlarımızı sunmaktayız.Davacının dava dilekçesindeki iddiaları soyut,haksız, ve ispattan uzaktır.

1-X İmalatlarının Yapılması için müvekkil şirket ile davacı şirket arasında  tarih ve referans numaralı sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşmenin dördüncü maddesinin birinci bendine  göre ”İşin başlangıç tarihi yer teslimi ile başlayacak olup,işin  süresi yüz elli (150) takvim günü olarak belirlenmiştir.”

Yine sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü bendine göre ”Alt Yüklenici İşin tamamını sözleşmede belirtilen sürede veya sözleşmeye göre Yüklenicinin vereceği süre uzatımı sonunda tamamlayamadığı takdirde , beher gecikme günü için X TL ceza kesin gecikme cezası ödeyecektir.Yüklenici,diğer şekillerdeki tahsil hakkı mahfuz kalmak kaydıyla, gecikme cezalarını Alt Yüklenicinin alacak ve hak edişlerinden keserek tahsil edebilir.Gecikme cezalarının ödenmesi veya Yükleniciye tahsil edilmesi Alt Yükleniciyi İşi sözleşmeye uygun olarak yürüterek tamamlama yükümlülüğünden ve sözleşmede belirtilen diğer yükümlülük ve sorumluluklardan kurtarmaz.”şeklindedir.

Yer teslim tarihi X’dirİşin toplam süresi sözleşmede belirtildiği üzere 150 takvim günüdür.( bayram,tatil,mücbir sebep dahil olmak üzere…)İşin teslim tarihi X’dir.

2-Davacıya öncelikle 12.11.2018 tarihinde ihtarname çekilmiş. Bu ihtarnamede ”İşin teslim tarihine bir ay kaldığını ancak imalatların %55’nin dahi tamamlanmadığını,işin programının gerisinde kaldıklarının” ihtarı yapılmıştır.(

Bu ihtardan sonra davacı işi geciktirmeye devam etmiş bunun üzerine 25.12.2018 tarihinde Tarafımızca, davacıya ikinci bir   ihtarname gönderilmiş bu  ihtarnamenin içeriğinde ”sözleşmeden doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve süresinde yerine getirmelerinin,aksi halde sözleşme süresi bitim tarihinden,işin eksiksiz teslim edileceği tarihe kadar sözleşmede mevcut,cezai müeyyidelerden sorumlu olacakalarını,işin zamanında teslim edilmemiş olması sebebiyle sözleşmede mevcut akde aykırılık hükümlerinin işletileceğini,doğmuş ve doğacak tüm zararımızın taraflarından tahsil edileceğini kalan işlerin nam-hesabınıza yaptırılacağı,teminatların irat kaydedileceği” ihtarı yapılmıştır.

3-Müvekkil şirketin tüm çabaları,çekilen ihtarnameler  sonucunda davacı  ,30.01.2019 tarihinde geçici kabul için müvekkili çağırmış,işin geçici kabulü eksiklikler nedeniyle ancak  05.02.2019 tarihinde yapılabilmiştir.Olması gereken Teslim tarihi 06.12.2018’dir.Davacı ise 30.01.2019 tarihinde işi geçici kabule sunmuştur.Bu nedenle  53 günlük gecikme için müvekkil şirket 1.500,00 TL gecikme cezası işletmiş ve toplam 79.500,00 TL gecikme cezası ortaya çıkmıştır.Bu miktar Davacının Hak edişinden kesilmiştir.

4-Davacının, yer teslimi/yerin hazır hale getirilmesi,hak edişlere ilişkin gecikmelere ilişkin iddiaları soyut ve yersizdir.Olaylar yukarıda izah ettiğimiz gibi vuku bulmuştur.Yine davacı,işin teslim alındığını iddia etmektedir.Ancak iş 53 günlük bir gecikme ile geçici kabule sunulmuş,müvekkil şirket haklı olarak,sözleşmenin ilgili maddesine göre gecikme cezası uygulamış,hak edişinden kesmiştir.

5-Davacı- alt yüklenicinin sözleşmeden doğan en temel borcu meydana getireceği işi süresinde teslim etmektir. Ne var ki davacı, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği gibi, haksız yere huzurda görülen iş bu davayı açmıştır.Huzurdaki davada maddi zarara uğrayan ve böylelikle hak kaybına uğrayan asıl taraf ”müvekkilimdir.”İş  bu nedenle davanın reddi gerekmektedir.

HUKUKİ DELİLLER: Karşı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak kaydıyla

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle,kanuni hükümler çerçevesinde;

-Haksız ve hukuka aykırı olan DAVANIN REDDİNE

-Yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla müvekkilim adına arz ve talep ederim.

Avukat Saim İncekaş, kurucu sıfatıyla Adana İncekaş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. 

Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000’den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır.

Adres: Kayalıbağ, Ziya Algan İş Merkezi, Turhan Cemal Beriker Blv. No:9
E-posta: av.saimincekas@gmail.com
Telefon: 0534 910 97 43 
WhatsApp üzerinden iletişim için tıklayınız.
Telegram üzerinden iletişim için tıklayınız.

Avukat Saim İNCEKAŞ

Kurucu & Yönetici Avukat, Adana Avukat ve Hukuki Danışmanlık Bürosu

0 Yorum

Bir İçerik Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Yükleniciye Açılan Davaya Cevap Dilekçesi

Haftanın Özlü Sözü

“Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır.”  Hz. Muhammed(Hadis-i Şerif)

Kategoriler

Hukuki uyuşmazlıklarınız için avukata danışın!

blank

error: Uyarı: Sadece üyeler bu işlemi gerçekleştirebilir.