Soybağının Reddi Davasını Anne Çocuğa Velayeten Açamaz – Yargıtay Kararı

Soybağının Reddi Davasını Anne Çocuğa Velayeten Açamaz

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, manevi tazminat talebinin reddine, nafaka isteminin kısmen kabulüne, soybağının reddi ve babalığın tespiti istemlerinin kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı … vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkili davacı …’nın resmi eşinden ayrı yaşadığı dönemde davalı … ile beraberliğinden 1999 yılında doğan … adlı oğlunun eski eşi Bedrettin ile olan evlilik birliği içerisinde doğmuş gibi tescil edildiğini bildirerek, küçük …’in mevcut soybağının reddini, babasının davalı … olduğunun tespitini, davacının ortaya çıkan manevi zararı karşılığı 25.000 TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalı …’den tahsiline, müşterek çocuk … için tedbiren dava süresince ve dava sonunda da sürekli olmak üzere aylık 500,00 TL iştirak nafakasına ve her yıl TÜFE oranında arttırılmasını istemiş;
mahkemece, küçük …’in, … nüfusundan düşürülerek, …’un üzerine tesciline, dava tarihinden itibaren başlamak üzere 300,00 TL iştirak nafakasının davalıdan alınarak davacıya verilmesine, davacının manevi tazminat talebinin reddine, davacı ve kayyım yararına ayrı ayrı 1.500.- er TL vekalet ücreti takdirine karar verilmiştir.
Dava, soybağının reddi, babalığın tespiti, nafaka ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine, takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre, aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
1-…’in babasının … olmadığı iddiası bakımından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 286. madde kapsamında soybağının reddi; biyolojik babasının … olduğu yönünden ise aynı Kanun’un 301.maddesi gereği babalığın tespiti istemine ilişkindir.
Çocuğun mevcut soybağı ilişkisi geçersiz kılınmadıkça babalık davasının dinlenmesi mümkün değildir. Dolayısı ile eldeki davaya soybağının reddi olarak bakılarak karar verilmesi, babalığın tespiti talebinin eldeki dosyadan tefrik edilip başka bir esasa kaydedilerek soybağının reddi davasının sonucu beklenip bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Dava, anne … tarafından kendisine asaleten, küçük …’e velayeten açılmıştır. … karar tarihinden sonra ergin olduğundan, kendisine karar ve temyiz dilekçesi tebliğ edilmiştir. TMK’nın 286. maddesine göre ”Koca, soybağının reddi davasını açarak babalık karinesini çürütebilir. Bu dava ana ve çocuğa karşı açılır. Çocuk da dava hakkına sahiptir. Bu dava ana ve kocaya karşı açılır.” hükmünü içerdiğinden soybağının reddi davasında aktif dava ehliyeti bulunmayan … açısından aktif dava ehliyet yokluğundan davanın reddine karar verilmemesi,
3-Davanın tek sebepten kaynaklandığı dikkate alınmadan davacı ve kayyım yararına tek avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiği dikkate alınmayarak her birine ayrı ayrı vekalet ücretine hükmedilmesi, doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nın Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nın 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nın 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 10.05.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.( 8. Hukuk Dairesi 2018/10243 E. , 2018/12424 K. “İçtihat Metni”MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Soybağının Reddi, Babalığın Tespiti, Nafaka ve Manevi Tazminat)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 7 Haziran 2020 11:51

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.