Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu

Sosyal Güvenlik Kurumu Yüksek Sağlık Kurulu


Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun, görev, yetki, çalışma usul ve esasları ile kurul üyelerinin hak ve yükümlülükleri 02.07.2013 tarihli 28695 sayılı yönetmelikte düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliğin 4, 5 ve 6. maddelerine göre; Sosyal Sigortalar Yüksek Sağlık Kurulu uzman hekimlerden oluşur. Bu kurula; Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, en fazla üyeye sahip işveren, işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Kurum tarafından birer uzman hekim görevlendirilir.

Başkan, üyeler arasından üç yıllık süre için birinci toplantıda üye tam sayısının çoğunluğu ile seçilir. Kurulda üye olarak göreve başlayan hekimlerin hizmet süreleri üç yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

SS Yük. Sağ. Kur. Yön. 7. maddeye göre Yüksek Sağlık Kurulunun bazı görevleri şunlardır:

a) Kurum Sağlık Kurulunca verilen kararlara karşı ilgililerin itirazlarını inceleyip karara bağlamak.

b) Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’nde tespit edilmiş olan hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağına karar vermek.

c) Yükümlülük süresi aşılmış olsa bile söz konusu hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmayacağını, pnömokonyozun meslek hastalığı sayılabilmesi için üç yıllık çalışma (maruz kalma) süresinin indirilip indirilemeyeceğini karara bağlamak.

Yine Yüksek Sağlık Kurulunun kendi görev alanıyla sınırlı olmak üzere mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatıyla rapor düzenlenmesi talep edilen dava dosyaları hakkında gerekli incelemeleri yaparak bilirkişi olarak
görüş bildirme görevi de vardır. (SS Yük. Sağ. Kur. Yön. m. 8)

Yüksek Sağlık Kurulu gerekli gördüğü hallerde, değerlendirilen raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerde imzası olmamak şartıyla Kurum veya Kurum dışından uzman kişileri kurula davet eder, görüşlerini yazılı olarak alır. (SS Yük. Sağ. Kur. Yön. m. 13)

Yüksek Sağlık Kurulu, sigortalı veya hak sahiplerinin yazılı olarak talep etmeleri halinde, her türlü masrafları sigortalıya/hak sahibine ait olmak
üzere, sigortalı veya hak sahiplerinin belirlediği bir uzman hekimi, hakla-
rında verilecek kararın görüşülmesinde dinler. Dinlenilmesi istenilen heki-
min, konuya ilişkin yazılı ve imzalı beyanı alınarak ilgilinin dosyasına ve
kurul arşiv belgelerine eklenir. (SS Yük. Sağ. Kur. Yön. m. 14)

Yüksek Sağlık Kurulunca gerek görülmesi halinde sigortalı veya hak sahibi kurula davet edilerek üyelerce değerlendirilmesi sağlanır veya tıbbi olarak gelemeyecek durumda olanlar için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce görevlendirilmesi sağlanan bir hekim tarafından yerinde muayene edilerek
durum tespit tutanağı düzenlenir ve imza altına alınır. (SS Yük. Sağ. Kur. Yön. m. 18)

Yüksek Sağlık Kuruluna incelenmek üzere gönderilen dosya ve evraklar en geç 60 gün içerisinde sonuçlandırılır. (SS Yük. Sağ. Kur. Yön. m. 16)

Yüksek Sağlık Kurulu tarafından, itiraz üzerine verilen kararların gereği, Kurumun ilgili birimince ve/veya Kurum Sağlık Kurulunca yerine getirilir. (SS Yük. Sağ. Kur. Yön. m. 22)

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.