Soruşturma Dosyasına Vekalet Sunma Dilekçesi

Soruşturma Dosyasına Vekalet Sunma Dilekçesi -1-


ADANA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

SORUŞTURMA NO         :

KONU                       : Savcılığınız soruşturma dosyasına şüpheli ………. adına müdafii olarak atandığımızı gösterir harçlandırılmış vekaletnamemin sunulması ve kabulü ile dosya örneğinin tarafıma verilmesi talebimdir.

TALEP                      :

 

Sayın Savcılığınız tarafından yukarıda bildirdiğim soruşturma numarasıyla yürütülen dosyada; Şüpheli ……. müdafii olarak atandığımızı gösterir harçlandırılmış vekaletnamemiz ektedir.

Vekaletimizin kabulü ile, dosya suretinin eksiksiz bir suretinin tarafıma verilmesini Saygıyla Talep ederim. 

                                                                                                         

                                    Şüpheli Vekili

Soruşturma Dosyasına Vekalet Sunma Dilekçesi -2-


 ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

SORUŞTURMA NO     : 

 

MÜŞTEKİ                     :

                                     

VEKİLİ                         : Av….

 

ŞÜPHELİ                                            

 

KONU                         : Soruşturma dosyasına vekaletimizin sunulması ile Uyap kayıtlarına Müşteki … vekili olarak kaydedilmemize karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR         :

Yukarıda soruşturma numarası belirtilen dosyanız müştekisi …  tarafından verilmiş vekaletnamenin bir örneğini işbu dilekçe ekinde dosyanıza sunuyoruz.

Uyap kayıtlarına Müşteki … vekili olarak kaydedilmeme ve müştekiye çıkarılacak tebligat ve bildirimlerin tarafıma gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle her türlü talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla; 2018/ Soruşturma Numarası ile yürütülen dosyada Müşteki … adına vekil olarak atandığımı gösterir vekaletnameyi ekte sunduğumu bildirmekle, vekaletnamenin kabulü ile Müşteki adına yapılacak tebligatların tarafıma gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla

Müşteki Vekili

Soruşturma Dosyasına Vekalet Sunma Dilekçesi -3-


X CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

SORUŞTURMA NO            :2019/

ŞÜPHELİ                              :

ŞÜPHELİ MÜDAFİİ           :

KONU                                   :Soruşturma dosyasına vekaletimizin sunulması ile UYAP kayıtlarına Şüpheli müdafii olarak kaydedilmemize karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

Yukarıda soruşturma numarası belirtilmiş dosyanız şüphelisi …………… tarafından verilmiş vekaletnamenin bir örneğini iş bu dilekçe ekinde dosyanıza sunuyoruz.

UYAP kayıtlarına Şüpheli ………………… müdafii olarak kaydedilmeme ve şüpheliye çıkarılacak tebligat ve bildirimlerin tarafıma gönderilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

TALEP SONUCU                :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle;

Her türlü talep hakkımız saklı kalmak kaydıyla 2019/ soruşturma numarasıyla yürütülen dosyada Şüpheli adına müdafii olarak tayin edildiğimi gösterir vekaletnameyi ekte sunduğumu bildirmekle, vekaletnamenin kabulü ile şüpheli adına çıkarılacak tebligat ve bildirimlerin tarafıma yapılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.11/11/2019

                                                                                                                       Şüpheli Müdafii

EK-1:Vekaletname Sureti                                                                            

bir yorum bırakın

tr Türkçe
X
error: Sağ tıklama özelliği kapalıdır.