Sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz davalarına aile mahkemesinde bakılmalıdır- Yargıtay Kararı

Sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz davalarına aile mahkemesinde bakılmalıdır

Dava, nüfusta kayıt düzeltim davası olmayıp sonradan evlenme yolu ile kurulan soybağına itiraz davasıdır.

4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usûllerine Dair Kanunun 5133 sayılı kanunla değişik 4/1 maddesi uyarınca 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun üçüncü kısmı hariç olmak üzere, ikinci kitabından kaynaklanın davalara aile mahkemelerinde bakılır.

Görev, kamu düzenine ilişkin olup, hakim tarafından yargılamanın her aşamasında re’sen gözetilir. Gerçekleşen bu durum karşısında davaya aile mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır. (Y2HD, 16.01.2012, E. 2010/12862, K. 2012/152.)

Sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz davalarına aile mahkemesinde bakılmalıdır

Dava, sonradan evlenme yoluyla soybağınm kurulmasına itiraz (TMK. md.294) ve babalığa (TMK. md.301 vd.) ilişkindir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir. 4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMK m. 118-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını hükme bağlamıştır.

Şu halde Aile Mahkemesi kurulmayan yerlerde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen Asliye Hukuk Mahkemelerinde davanın Aile Mahkemesi sıfatı ile görülüp karara bağlanması gerekir. (H.G.K. X tarih ve 2/673-617 sayılı karan) Bu açıklama karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip, yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykındır. (Y2HD, 23.03.2011, E. 2011/2883, K. 2011/5198.)

Çocuk İnesa 19.08.2001 doğumlu olup, kayden babası olarak görünen Mikran ile annesi Nona’nın 05.09.2001 tarihinde evlenmelerinden sonra nüfusa bunların çocuğu olarak tescil edilmiştir. Bu hukuki duruma göre, Mikran’ın mirasçısı tarafından açılan dava, sonradan evlenme yoluyla kurulan soybağına itiraz niteliğindedir.(TMK. md. 282) Dava, Türk Medeni Kanununun 2. kitabından kaynaklanmaktadır. 4787 sayılı Kanunun 5133 sayılı Kanunla değişik 4/1. maddesi uyannca 4721 sayılı Türk Medeni Kanununu üçüncü kısmı hariç olmak üzere ikinci kitabında kaynaklanan davalara aile mahkemesinde bakılır. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında dikkate alınması zorunludur. Yetki hususu da ancak görevli mahkemede incelenir. Gerçekleşen bu durum karşısında görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir. (Y2HD, 20.07.2011, E. 2010/22381, K. 2011/12718.)

Sonradan evlenme yoluyla soybağının kurulmasına itiraz davalarına aile mahkemesinde bakılmalıdır

Küçük Recep, 20.08.2001 tarihinde evlilik dışında doğmuş, annesi Fatma’nınX tarihinde davalı Mustafa Ülgür ile evlenmesi üzerine, nüfusa 15.01.2003 tarihinde Mustafa’nın çocuğu olarak kaydedilmiştir.

Bu hukuki duruma göre çocuk, evlilik içinde doğan çocuklara ilişkin hükümlere tabidir (TMK.md.292). Davacı, küçüğün babasının Mustafa değil, Sezai olduğunu ileri sürerek babası Sezai üzerine kaydedilmesini istediğine göre, dava; davalı Mustafa yönünden sonradan evlenme yoluyla soybağmın kurulmasına itiraz (TMK.md.294) ve Sezai yönünden de babalığa (TMK.md.301/1) ilişkin olup, Türk Medeni Kanununun üçüncü kısım hariç ikinci kitabından kaynaklanmaktadır. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanunun 5133 sayılı Kanunla değişik 4/1.maddesi gereğince, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun, üçüncü kısmı hariç olmak üzere ikinci kitabından (md. 118-395) kaynaklanan davalarda aile mahkemeleri görevlidir.

Görev kuralları kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her aşamasında re’sen dikkate alınması zorunludur. Gerçekleşen bu durum karşısında görevsizlik karan verilmesi gerekirken, işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykın bulunmuştur. (Y2HD, 06.10.2011, E. 2011/14794, K. 2011/15072.)

Kaynak: https://www.yargitay.gov.tr/

Son düzenleme tarihi 2 Mayıs 2020 22:31

Paylaş
Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle boşanma ve ceza avukatlığı üzerine pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Adres: Turhan Cemal Beriker Blv. No:7, Ziya Algan İş Merkezi Kat:5 Daire:41 E-posta: av.saimincekas@gmail.com Telefon: 0534 910 97 43

Bir yorum bırakın

E-posta adresiniz gizli tutulacaktır.