Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Yemek Dağıtım Sözleşmesi

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Aşağıda kapsamı ve şartları belirtilen 13 (onüç) maddelik bu sözleşme bir tarafta …………. (bundan sonra TAŞIYAN olarak anılacaktır) diğer tarafta …………..(bundan sonra TAŞITAN olarak anılacaktır) 21.06.2021 Tarihinde tarafların birbirine uygun irade beyanları ve rızaları ile imzalanmıştır.

MADDE 2– TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1.TAŞIYAN :

Ünvanı: 
Adres: 
Telefon: 
Faks: 
E-mail: 
Ticaret Sicil No:: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No: 

2.2 TAŞITAN :

Ünvanı: 
Adres: 
Telefon: 
Faks: 
E-mail: 
Ticaret Sicil No:: 
Vergi Dairesi: 
Vergi No: 

Tarafların adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği takdirde 2.1. ve 2.2. de bildirilmiş olan adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış kabul edilecektir.

MADDE 3 – KONUSU

…………  ve …………arasında sözleşme ekinde belirtilen bölgede yapılacak paket yemek dağıtımı için tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. 

MADDE 4- ÜRÜN VE FİYATLAR

Teslim edilen her paket yemek için paket teslim ücreti 9.50 TL + KDV olarak belirtilmiştir. TAŞIYAN, sözleşme süresince değişen şartlara bağlı olarak tek taraflı olarak bu hizmetin fiyatlarını değiştirme hakkına sahiptir. Her yılın OCAK ayında, bir önceki yılın yıllık bazdaki enflasyon oranına göre paket teslim ücretinde artış yapılacaktır.

MADDE 5 – ÖDEME VE TESLİM

5.1.TAŞITAN, aldığı hizmetin bedelini taraflar arası mutabakata göre peşin olarak ödeyecektir. Ödemeler nakit, kredi kartı, çek veya TAŞIYAN’ın bildirdiği banka hesabına havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

5.2.TAŞITAN, teslim edilen paketlerin ödemesini 15 gün de bir TAŞIYAN’a ödemekle yükümlüdür. Her ayın 1-15.günlerine ait paket kazancı takip eden ayın 20sinde; 16-31.günlere ait paket kazancı takip eden ayın 5 inde TAŞIYAN’a ödenecektir.

5.3.TAŞITAN, elde ettiği aylık paket cirosunun %1 ‘i + KDV sini her ay bitimini takip eden ayın 20’sinde TAŞIYAN’a ödemekle yükümlüdür. Aylık paket cirosu konusunda ihtilaf yaşanması durumunda TAŞIYAN, TAŞITANIN rızası aranmaksızın bilgisayar verilerine bakma hakkına sahiptir.

MADDE 6 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

6.1. TAŞITANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-Taşıtan aylık paket cirosu konusunda TAŞIYANLA gerçek verileri paylaşacaktır.

2-TAŞITAN, işbu sözleşme ile paket dağıtım işini TAŞIYAN ile yapacağını, TAŞIYAN dışında başkaca herhangi bir firma ile paket dağıtım işi yapamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3-Adres ile ilgili yaşanan sıkıntılar sebebiyle (adres eksikliği/yanlışlığı v.s.) teslim edilemeyen siparişlerden sorumluluk TAŞITANIN kendisindedir. Bu konuda TAŞIYANdan bir hak ve talepte bulunamaz.

4-TAŞITANIN paket çıkarma süresi maximum 10(on)dakikadır.

5-Paket iptallerinden sorumluluk TAŞITANDADIR.

6-TAŞIYANa ait çalışanların günlük bir öğün yemeği TAŞITAN tarafından karşılanacaktır.

6.2. TAŞIYANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-TAŞIYAN sadece paketlerin dağıtımından sorumludur. Taşınan gönderilerin ambalajları, taşıtan tarafından iyi yapılmalı, içlerindeki malzemeler, taşıma sırasında yer değiştirme ve dağıtım işlemlerinde meydana gelebilecek sıkıştırma ve çarpmalardan, dokunmalardan zarar gelmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Ambalaj hatalarından doğacak hasar taşıtana ait olup, bu nedenle taşıyandan herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz.

2-TAŞIYAN, günde vardiyalı olarak minimum 10 kurye çalıştıracaktır. Çalışanların TAŞITANDAN günde 1 (bir) defa yemek yeme hakkı bulunmaktadır.

3-Paketin TAŞITAN tarafından normal süresinde çıkarılması durumunda, TAŞIYAN normal zamanlarda 30(otuz) dakika; yoğunluğun olduğu zamanlarda 40(kırk)dakikada ilgiliye teslim etmeyi Kabul ve taahhüt eder. Taşıyan kendisine teslim edilmiş paketleri imkanları çerçevesinde beliritlen süreler içerisinde teslim etmeyi taahhüt etmiş olmakla beraber, elinde almayan sebeplerden meydana gelebilecek gün ve saat gecikmelerinden dolayı mesul değildir.

4-Sipariş veren, ürün teslimat süresinde belirtilen adres ve konumda bulunmaz ise sipariş başka bir adrese bırakılmayacaktır. Bu ve başkaca sebeple teslim edilemeyen siparişlerden TAŞIYANIN sorumluluğu bulunmamaktadır.

MADDE 7- MÜCBİR SEBEP

Teslimatı engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, altyapı ve internet arızaları, yangın, deprem, sel baskını, diğer doğal afetler ile salgın hastalık gibi olağanüstü olaylar, kargaşa, yaygın şiddet hareketleri, protesto, grev veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlarda TAŞIYAN, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz.

MADDE 8- SÜRE

İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 2 (İki) yıl süre ile geçerlidir. TAŞIYAN, sözleşmenin bitiminden 30 gün öncesine kadar, işbu sözleşmeye devam etmek istediğini yazılı olarak TAŞITANA bildirmesi ve TAŞITANIN kabul etmesi halinde, sözleşme 1 (bir) yıl süre ile yenilenir. Sonraki yıllarda da aynı usul geçerlidir.  Herhangi bir bildirim olmaması durumunda 2 yılın sonunda sözleşme kendiliğinden ortadan kalkar.

MADDE 9 – CEZAİ ŞART

Taraflardan birinin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı hareket etmesi halinde haklı olan tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. Haksız olarak sözleşmeye aykırı davranan taraf diğer tarafa 50.000 TL (ellibintürklirası) cezai şartı, derhal ve peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 5.1 ve 5.2. ye aykırı hareket edilmesi durumunda TAŞITAN aylık paket kazancının iki katı tutarındaki ödemeyi KDVsi ile birlikte TAŞIYANA derhal ve koşulsuz olarak ödemeyi taahhüt eder.

MADDE 10- GİZLİLİK

Taraflardan biri diğerinden aldığı bilgileri, ticari sırları, onun muvafakati olmaksızın başkalarına veremez. Taraflardan her biri, sözleşmenin sona erdiği veya yürürlüğe girmediği hallerde bile, bu yükümlülüğe uymayı taahhüt etmektedirler.

MADDE 11- SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Sözleşme, ancak her iki tarafında rızası ile ve usulüne uygun olarak imzalanan yazılı ek sözleşmeler yardımıyla değişikliğe uğratılabilir.

MADDE 12- İHTAR VE FESİH

Taraflar  sözleşmede  yer  alan  yükümlülüklerini  ve edimlerini yerine  getirmedikleri  taktirde,  birbirlerini yazılı olarak uyaracaklardır. Yapılan uyarıyı takiben 15 gün içerisinde yükümlülükler yerine getirilmez ise karşı taraf 7 işgünü içinde sözleşme tek taraflı olarak fesh edilebilecektir.7 iş günü içerisinde fesih hakkını kullanmayan taraf bu hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

MADDE 13 – İHTİLAF VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaflarda TAŞIYANIN defter ve kayıtları esas alınacaktır. Bu hüküm delil sözleşmesi niteliğindedir. İhtilaf halinde İSTANBUL mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

3(üç)sayfa ve 13(onüç) madddeden ibaret İşbu bu sözleşme taraflar arasında karşılıklı olarak okunarak her iki tarafında rızası ile 21.06.2021 tarihinde imza altına alınmıştır. 28.02.2021

TAŞIYAN-TAŞITAN

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir