Ürün Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Cihaz Bedelinin Tahsili Talebi Dava Dilekçesi

Ürün Kira Sözleşmesine Aykırılık Nedeniyle Cihaz Bedelinin Tahsili Talebi Dava Dilekçesi

ADANA NÖBETÇİ TİCARET MAHKEMESİNE

 

DAVACI                        :  

 

VEKİLİ                          :

DAVALI                         :

 

 

VEKİLİ                           :

 

DAVA KONUSU            :Kiralanan cihaz bedellerinin tahsili hakkındadır.

 

DAVA DEĞERİ              : 5.000,00 TL cihaz bedelidir. (fazlaya ilişkin Haklarımız saklıdır. )

AÇIKLAMALAR              : 

Müvekkil firma ile X Sağlık Hiz. Medikal Sosyal Hiz. Gıda Teks.Turizm İnşaat San.ve Tic. Ltd. Şti’e (X Tıbbi Laboratuvarları ) taraflar arasında imzalanan Laboratuvar Test Malzemesi Alımı Sözleşmesi’yle X cihazları birer adet aylık kira bedeli X TL ve KDV olarak kiralanmış cihaz kurulumları sağlanmıştır. Yine taraflar arasında sözleşme dışında yapılan anlaşmalarla X cihazları davalı firmaya yine X TL ve KDV bedelle kiralanmış kurulumları sağlanmıştır. Yapılan laboratuvar test malzemesi alımı sözleşmesi ile cihaz kurulumlarına ait teknik servis formları ve cihaz bedellerine ilişkin faturalar ektedir. (Ek-1 )

Davalı şirket sözleşme tarihi olan X tarihinden itibaren X tarihli ocak ayına ait son faturaya kadar kira bedellerini ödemiş daha sonraki aylara ait olan ve müvekkil firma tarafından düzenlenerek davalı tarafa gönderilen X ( şubat ayına ait fatura ) X ( mart ayına ait fatura ) X ( nisan ayına ait fatura ) tarihli faturalar ödenmemiştir. Cihazların X tarafından çalındığı kurumda bulunmaya ve hizmet alınamayan cihazlara ait faturaların kabul edilmesinin mümkün olmadığı ve cihazlara ait kesilen faturaların bu şahsa yönlendirilmesi gerektiği kanaatlerinde oldukları davalı firma tarafından müvekkile  X tarihli yazı ile bildirilmiş düzenlenen faturalar iade edilmiştir. (Ek-2 )

Cihazların çalınması nedeniyle aynen iadesinin de mümkün olmayacağının anlaşılması üzerine iş bu davanın açılma zarureti doğmuş ticari uyuşmazlıklardan kaynaklanan dava şartı zorunlu arabuluculuk faaliyeti sonunda davalı tarafla anlaşma sağlanamamıştır. Arabuluculuk faaliyetine ait ilk ve son görüşme tutanakları da ektedir. (Ek-3)

Kiracı kira sözleşmesiyle kiralananın mülkiyetini değil kiralananın kullanım hakkını elde etmektedir. Bu nedenle kiracı kira sözleşmesi sonunda kiralananı ne durumda teslim almışsa o durumda geri vermekle yükümlüdür.

Sözleşmeye konu edilmiş olan cihazların kullanımı ve yararlanılması nasıl ki kiracıya aitse cihazların sözleşmeye uygun olarak özenle kullanması, bakım ve onarımının yaptırılması ve muhafazasının sağlanması, kast ya da ihmali sonucu meydana gelen hasar ve eksikliklerin tazmin yükümlülükleri de kiracıya aittir. Fakat davalı kiracı bu yükümlülüklerini yerine getirmemiştir.

Yapılan kira sözleşmesine konu olan cihazların X adlı şahıs tarafından çalınmış olduğu davalı tarafından çalınma günü ertesi müvekkile telefon ile bildirilmiş söz konusu olay ile  ilgili olay yeri görgü ve tespit tutanağı, şikayetçi ifade tutanağı ve X Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet dilekçesi de müvekkile ulaştırılmıştır. ( Ek-4 )

Müvekkil ile davalı arasında yapılan kira sözleşmesi niteliğinden de anlaşılacağı üzere ürün kira sözleşmesidir.

Taraflar arasında imzalanan Sözleşme hükümleri alt kiraya imkan tanımadığı gibi kanunun emredici hükümleri de ürün kirasına konu edinmiş olan kiralananın , kiraya verenin rızası olmaksızın başkasına kiraya verilemeyeceğini, kullanımı ve işletme hakkının da başkasına devredilemeyeceğini düzenlemiştir. ( TBK’366 ) – ( Ek-1 )Taraflar arasında düzenlenen laboratuvar test malzemesi alımı sözleşmesi )

Fakat bu düzenlemelere rağmen davalı kiracı

müvekkilden herhangi bir rıza almaksızın işletmiş oldukları laboratuvar ve beraberindeki müvekkilden kiralananları YY isimli şahsa kiralamıştır. Yapılan kira sözleşmesi bu yönüyle hukuka aykırı olduğu gibi hukuka uygun olmuş olsaydı bile müvekkil bu sözleşmenin hukuken tarafı değildir. Bu nedenle ne müvekkilin ne de X’ın yapılan kira sözleşmesiyle birbirine karşı yükümlülükleri yoktur.

Davalı kiracı tacir olup ticaretine ait eylem ve işlemlerinde basiretli bir iş adamı gibi davranma yükümlülüğüne sahip olduğu tartışmasızdır.

Tarafımıza gönderilmiş olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetten de anlaşılacağı üzere davalı YY ile yapmış olduğu kira sözleşmesinde gereken özeni göstermemiştir. Yapılacak olan basit incelemelerle YY ’ ın doktor olup olmadığı somut olarak tespiti mümkünken böyle bir araştırmaya dahi lüzum görmemiş yapması gereken bu araştırmaları sözleşmeyi yaptıktan çok sonra yapmış ve dolandırıldığını ne yazık ki bu şekilde anlamıştır. Bu nedenle davalının kusuru ve sorumluluğu açık olup bilgisizliğini öne sürerek yapmış olduğu ve  aykırı davrandığı müvekkil ile imzaladığı  sözleşmeden , YY ile yaptığı diğer sözleşmeden ve yapılmış olan bu  kira sözleşmesi sonucu davalı kiracının ihmali nedeniyle çalınan cihazların bedellinden sorumludur. sorumsuzluğunu ileri süremez sorumluluktan bu nedenlerle kurtulamaz.

HUKUKİ SEBEPLER : TBK’357-366 , TTK ‘ 18  ve ilgili tüm  mevzuat.

DELİLLER                   : Tanık, bilirkişi, yemin, keşif ve diğer yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM     : Yukarıda arz ve izah olunan  ile mahkemece re’sen görülecek nedenlerle , davamızın kabulü ile Müvekkil tarafından davalı kiracı X Sağlık Hiz. Medikal Sosyal Hiz. Gıda Teks. Turizm İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. ‘e kiralanmış olan, X cihazların yapılan yargılama ve deliller neticesinde değerlerinin belirlenmesini, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik her bir cihaz için X TL toplam X TL cihaz bedelinin davalıdan tahsili, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla ;

                                                                          Davacı Vekili

                                                                  Av.

  EKLER  :

 

  • Yapılan laboratuvar test malzemesi alımı sözleşmesi, cihaz kurulumlarına ait teknik servis formları , cihazlara ait faturalara
  • X tarihli yazı
  • Arabuluculuk görüşmelerine ait ilk ve son oturum tutanağı
  • Çalınan cihazlara ait olay yeri görgü ve tespit tutanağı, şikayetçi ifade tutanağı ve X Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet dilekçesi
  • Onanmış vekaletname örneği

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir