Ses Sanatçısı Sözleşme Örneği

SES SANATÇISI SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ……………… adresinde mukim yapımcı ……………. ile diğer, taraftan …………… adresinde mukim olduğunu söyleyen sanatçı ………………. arasında aşağıda yazılı şartlarla bir sözleşme akdedilmiştir. Şöyle ki:

1- Ses sanatçısı işbu sözleşmenin akdi tarihinden itibaren…………..yıl süre ile firmaya bağlı kalacaktır. Sanatçı ve yapımcı firma bunu şimdiden karşılıklı olarak kabul etmişlerdir.

2- Yapımcı firma ses sanatçısının seslendireceği müzik kasetlerinin ana kalıbının içerdiği müzik eserlerinin “uzunçalar, müzik kaseti, compacdisk, video bant, TV ve sinema filmi, her türlü ses ve görüntü taşımaya mahsus araç ve gereçler” üzerine sınırsız tam ruhsat halinde kullanma ve devir etme hak ve yetkilerine sahiptir.

3- Ses sanatçısı seslendirdiği müzik eserlerini yapımcı firmanın daveti üzerine daveti olduğu taktirde video görüntüsü vermek zorundadır. Bu zorunluluktan hiçbir surette kaçamaz ve bu iş için ayrı bir ücret talep edemez.

4- Ses sanatçısı yapımcı firmanın nam ve hesabına okuyacağı ve okuduğu müzik eserlerinin tüm Dünya Ülkelerinde her türlü ses ve görüntü taşıyıcı araç ve gereçler olarak çoğaltılıp, yayma, telif ve mülkiyet haklarını yapımcı firmaya peşinden devir ettiğini beyan eder ve seslendirdiği müzik eserlerinin ticareti konusunda devir dahil hiçbir kısıtlama getirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5- Ses sanatçısı işbu sözleşme süresi içinde hiçbir surette üçüncü şahıslar veya firmalarda sözleşme imzalanmayacağına, daha önceden imzaladığı sözleşmelerin olmadığını, eğer böyle bir sözleşme varsa bunun yapımcı firmayı bağlamadığını, böyle bir sözleşmeden doğacak her türlü maddi ve manevi tazminatı peşinden kabul, beyan ve taahhüt eder.

6- Sanatçı bu sözleşmeden dolayı yapımcı firmadan hiçbir hak talep etmez. Sanatçı kasetinde yer alan şartların belirlenen adet az olması halinde geri kalan müzik eserlerinin firmaya aynı anda veya geri kalan müzik eserinin firmaya aynı anda veya geri kalan veya daha sonra okuyacağını kabul ve beyan eder. Yapımcı firma sanatçıya her kaset için masraflar çıktıktan sonra kar payı verecektir.

7- Ses sanatçısının seslendirdiği müzik eserleri üzerinde mevcut ………. Hakları tamamen firmaya ait olup, ses sanatçısı bu eserler üzerinde mevcut bütün mali haklarını firmaya devir ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Firmanın ……………. ile yapacağı her türlü yazışmalarda ses sanatçısının imza ve ek beyanı gerekli olduğu taktirde sanatçı hiçbir surette itiraz, ihtina ve ihmale tevessül etmeden firmanın direktifleri doğrultusunda imza ve ifa etmeyi keza bu hususta firmadan ve gerekse ………….’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8- Ses sanatçısı işbu sözleşme içerisinde seslendirmek ile yükümlü olduğu müzik kasetlerini veya kasetini mazeret göstererek tamamlamaktan kaçınamaz. Ancak hastalık veya ses kısıklığı hallerinde tam teşekküllü ………. Hastanesi’nden rapor getirdiği takdirde bu yükümlülüğünü daha sonra yerine getirebilir.

9- Ses sanatçısı işbu sözleşme gereği firma için seslendirdiği müzik eserlerini bir başka firma veya şahıs ve şirkete, ve yahut ta kendi adına ne süresi belirlenmiş bu sözleşme içerisinde ve ne de sözleşme süresi bittikten sonra seslendirmeyeceğini kabul. beyan ve taahhüt eder.

10- Ses sanatçısı işbu sözleşme süresi içerisinde bu sözleşmenin tarafı olan yapımcı firmanın dışında başka hiçbir firmaya veya şahısa ve kendi adına müzik eserleri veya müzik eserleri seslendiremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- Ses sanatçısının yapımcı firma için seslendirdiği müzik eserlerinin tüm dünya ülkelerinde dilediği etiket ve marka altında ve dilediği çoğaltım şekillerinde umma arza etmeyi, yayınlama hak ve yetkilerine firma tam ruhsat sahibidir. Ses sanatçısı bu hususa hiçbir suretle edemeyeceği gibi bu konuda hiçbir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

12- Yapımcı firma yapacağı her kasetten sonra sanatçıya kaset yapıp yapmamakta serbesttir. Yapımcı firma sözleşme maddelerini isterse fesih edebilir. Bu hususu ses sanatçısı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapımcı firma kaset yapmama kararı alır ise bunu sanatçıya yazılı olarak bildirecek ve bu durumda işbu mukavele de fesih olacaktır.

13- Ses sanatçısı tüm menajerlik işlerini yapımcı firmaya devir etmiş olup, sanatçı bu sözleşmeyi akdetmekle bu şartı kabul, beyan, ve taahhüt eder. Konser yapacak üçüncü şahıslar, organizasyon büroları ve tüm yayın ve yayım araçları firma ile görüşüp anlaşmak zorundadırlar. Sanatçı ayrı yeten menajerlik işleri için birisini tutamaz. Ses sanatçısı sahneden ekstralardan, konserden olan kazancın %30 unu yapımı firmaya vermeyi taahhüt eder.

14- Ses sanatçısı dans ve oyun yeteneği konusunda da sözleşmenin tüm maddelerine peşinen uyacağını ve bu konularda da sözleşme maddeleri doğrultusunda firma ile akit imzalandığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Firma dilediği taktirde ses sanatçısını dansçı ve yorumcu olarak sözleşme maddeleri çerçevesinde kendisi ile akit imzalamış kabul eder.

15- Taraflar işbu sözleşmenin tüm hükümlerine riayet etmeyi, etmek zorunda olduklarını ve işbu sözleşme müddeti boyunca tüm şartlara tam olarak uymayı peşinen şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. Sözleşmenin bir hükmünü ihlal eden sanatçı firmaya, o günkü koşullara göre firmanın uğrayacağı maddi ve manevi zararları ödeyeceğini, eğer bu şartlara firma uymaz ise sanatçıya …………. YTL. şartı ceza ödemek zorundadır. Her iki tarafta bunu şimdiden kabul ve beyan etmişlerdir.

16- İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflar halinde Türkiye diğer dünya ülkelerinde o ülkenin eşdeğer mercileri veya……………………………….birliğinin önereceği merciiler taraflarca yine yetkili kılınmışlardır.

17- İşbu sözleşme 2 asıl, 1 suret olmak üzere …/…/… tarihinde imzalandı.

Sözleşme bedeli

Sanatçı                                                                                       Yapımcı Firma

Ad Soyad                                                                                          Ad Soyad

İmza                                                                                                İmza

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukat

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. boşluklara ne gelmeli acaba öğrenebilir miyim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir