Pay/Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi Örneği

Pay/Hisse Devir Vaadi Sözleşmesi Örneği

PAY DEVİR VAADİ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Devreden’in,  Şirket’te sahip olduğu tüm paylarını, yani Şirket’in tüm paylarının Devralanlar’a  devredeceği vaadi ile bu çerçevede tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

DEVİR BEDELİ

Devreden’in Şirket’teki tüm paylarının devri karşılığında Devralanlar, Devreden’e devir bedeli olarak 90.000,00 Türk Lirası ödeyecektir.

Devir bedelinin 33.000,00 Türk Lirasının 24.000,00 Türk Lirası 10.11.2015 tarihinde İBAN Nolu hesaptan, 9.000,00 Türk Lirası ise 21.12.2015 tarihinde … İBAN Nolu hesaptan İBAN Nolu hesaba olmak üzere Devreden’e peşin olarak ödenmiştir.

DEVRALANLAR’IN KABUL, BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Devralanlar, Devreden’e Şirket’teki paylarını devretmesi için 24.000,00 Türk Lirası ve 9.000,00 Türk Lirası olmak üzere toplam 33.000,00 Türk Lirasını peşin olarak vermişlerdir. Bu bedel, devir gerçekleşmediği takdirde Devreden tarafından Devralanlar’a iade edilecektir.

Devralanlar, devir alınan Şirket’in paylarında eşit olarak hak sahibi olacaklardır.

Devralanlar, devir gerçekleştiği takdirde devir bedeli olarak belirlenen 90.000,00 Türk Lirasından kalan 57.000,00 Türk Lirasını belirlenecek ödeme planına uygun olarak Devreden’e ödeyeceklerdir.

DEVREDEN’İN KABUL, BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Devreden, Şirket’teki paylarını devretmesi için Devralanlar’dan 24.000,00 Türk Lirası ve 9.000,00 Türk Lirası olmak üzere toplam 33.000,00 Türk Lirası aldığını kabul etmektedir.

Şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün denetimine girecektir.

Şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün denetiminden geçtiği ve uygunluk onayı yapıldığı takdirde Devreden, Şirket’teki tüm paylarını Devralanlar’ın ilk yazılı talepleri üzerine belirtilen süre içerisinde Devralanlar’a devredecektir.

Devreden, Şirket’teki tüm paylarının devri için gereken tüm işlemleri Devralanlar tarafından belirtilen sürede yapacaktır.

Şirket, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün denetiminden geçemediği veya uygunluk onayı yapılmadığı takdirde devir yapılmayacaktır ve Devreden, Devralanlar’dan aldığı 33.000,00 Türk Lirasını iade edecektir.

Devreden, devir gerçekleştiği takdirde Şirket’e ait tüm evrakları Devralanlar’a teslim edecektir.

Devredilecek paylar üzerinde hiçbir ayni ya da şahsi takyidat kurulmayacaktır. Devreden, bu paylarla ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat ve işlemlerden Devralanlar’ı yazılı olarak haberdar edecektir.

Devreden, payların üzerinde herhangi bir üçüncü şahsın lehine intifa, rehin, haciz veya herhangi bir benzeri hakkın ihdas edilmediğini ve payların her türlü takyidattan ari olduğunu, Türk Ticaret Kanunu, sair mevzuat veya Şirket Ana Sözleşmesinde işbu Sözleşmede belirtilen pay devrini engelleyebilecek herhangi bir hükmün olmadığını ve pay devrinin gerçekleşmesine mani herhangi bir karar, mahkeme ilamı ve ihtiyati tedbir kararının bulunmadığını, Şirket Hesaplarının, Şirket’in devir tarihi itibariyle finansal durumunu yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu, Tek Düzen Hesap Planı Düzenlemeleri ve Türk Vergi Mevzuatı Hükümlerine uygun olarak layıkıyla gösterdiğini, Şirket aleyhine açılmış veya Şirket faaliyetlerini menfi olarak etkileyecek herhangi bir davanın bulunmadığı veya herhangi bir icratakibinin başlatılmadığını kabul ve garanti etmektedirler.

Devir gerçekleştikten sonra, Devralanlar tarafından Şirket’in adresi değiştirilecektir. İşbu adres değişikliği gerçekleşene kadar Şirket’in Kalite Yöneticisi ve Laboratuvar Müdürü Devralanlar’a bağlı olarak Şirket’te görev yapmaya devam edecektir.

Devreden, Devralanlar’ın kendisine bildirdiği kişilere İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Analiz, Test Ölçüm ve Laboratuvar vb. konularda ücretsiz eğitim verecektir.

Şirket’in devirden önceki tüm borçlarından (devir sırasında muaccel olmuş ve olmamış.) Devreden sorumlu olacaktır. Devralanlar, Şirket’in devrinden önceki borçlarını ödediği takdirde bunu Devreden’e rücu edecektir.

ADRESLER VE TEBLİGAT

Taraflar yukarıda yazılı bulunan adreslerini geçerli tebligat adresleri olarak beyan ve kabul etmiştir.

Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere gönderilecek tebligatlar geçerli olarak hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme …./…./….. tarihinde taraflarca mutabık kalınarak iki nüsha olarak imzalanmıştır.

Devreden

Devralan

 

Devralan

 

Devralan

 

 

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Yorum var.

  1. Merhaba Saim Bey, bu sözleşme örneğiniz için çok teşekkür ediyor, kolaylıklar diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir