Özel Güvenlik Sözleşmesi Örneği

GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta merkezi, Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. (Bu sözleşmede kısaca “İŞVEREN” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, merkezi Karşıyaka/İZMİR adresinde bulunan Güvenlik A.Ş. (Bu sözleşmede kısaca “YÜKLENİCİ” olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda işbu sözleşme kabul ve imza edilmiştir.

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

a. 5188 Sayılı Yasa çerçevesinde, İşveren tarafından Özel Güvenlik İzni alınmış, aşağıda adresi, çalışacak güvenlik görevlisi sayıları belirtilmiş tesisin güvenliğinin sağlanmasıdır.

b. Güvenliği Sağlanacak Tesis Adresleri ve Çalışacak Güvenlik Görevlisi Sayıları:

Blok Adana adresinde TURİZM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.’ ne ait “ŞİRKET MERKEZİ” toplam 1 (Bir) Güvenlik Personeli

c. Taraflar arzu ettikleri taktirde teknik ayrıntıları içeren bir sözleşmeyi ayrıca aralarında akdedebilirler.

Madde 3 – SİGORTA YAPTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5188 Sayılı Kanun gereği özel güvenlik mali sorumluluk sigorta poliçesi Yüklenici tarafından yaptırılacak ve İşverene temin ve tevdi edilecektir.

Madde 4 – SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İşbu sözleşmenin süresi, 31 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe girmek ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere düzenlenmiştir. Sürenin sona ermesinden en az 2 (İki) ay öncesinden tarafların sözleşmenin feshine ilişkin yazılı bildirimleri olmadıkça sözleşmenin süresi 1 (Bir) yıl daha uzar fakat her halükarda İŞVEREN ve YÜKLENİCİ gerek gördüğü takdirde neden belirtmeksizin her zaman iş bu sözleşmeyi karşı tarafa 1 (bir) ay önceden haber vermek koşulu ile feshedebilir.

Takip eden yıllarda da aynı şekilde uygulanır.

Madde 5 – SÖZLEŞMENİN FESHİ

İŞVEREN gerek gördüğü takdirde neden belirtmeksizin iş bu sözleşmeyi dilediği zaman en az 2 (İki) ay öncesinden bildirmek koşulu ile fesih edebilir.

YÜKLENİCİNİN tüzel kişiliğinin dolması, feshi veya hakkında tasfiye kararı alınması, konkordatoya başvurması, iflasın istenmesi, aleyhine yapılan icra takibinin veya icranın semeresiz kalması, aleyhine aciz vesikası alınması, malvarlığının devri üzerine İşveren dilerse söz konusu olayları öğrenme tarihinden itibaren derhal sözleşmeyi tek taraflı feshe yetkilidir.

Madde 6 – İMZA

İşbu sözleşme 6 (Altı) maddeden ibaret olup, 2 (iki) nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca birlikte tanzim ve okunarak  27 Ağustos 2021 tarihinde müştereken imza altına alınmıştır.

GÜVENLİK A.Ş.SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir