Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Öğrenci Taşıma Sözleşmesi

ÖĞRENCİ TAŞIMA SÖZLEŞMESİ (Zorunlu Taşımacılık Tüzüğü Altında Yapılan Sözleşme)

I- TAŞIMACININ:

Adı ve Soyadı:

Doğum Yeri ve Yılı:

Kimlik No..:

İkametgah Adresi:

Şirket İse Unvanı, Adresi, Sicil No.su:

Tel No:

II-ŞOFÖRÜN:

Adı ve Soyadı:

Doğum Yeri ve Yılı:

Kimlik No..:

Ehliyet Tarih ve no. su.:

İkametgah Adresi:

Tel No. su:

III-HİZMETİ VERECEK ARACIN:

Plakası:

Tipi, Modeli, İmal Tarihi ve Yakıtı:

Sigorta Poliçeleri; Şirket, Tarih ve No.su:

Yolcu Kapasitesi:

Trafik Muayene Tarihi:

Kamu Taşıma İzni Varsa; Hattı, Tarih ve No.su:

IV-KAPSAMA ALANI:

Bölgesel Okul ve/veya Okulların Adı:

Köy veya Köylerin Adı:

Taşınacak Öğrenci Sayısı:

V-YARDIMCI SÜRÜCÜ/YEDEK ARACIN:

Adı ve Soyadı:

Doğum Yeri ve Yılı:

Kimlik No.:

İkametgah Adresi:

Tel No:

Yedek Aracın Plaka No.sı:

VI- SÖZLEŞMENİN VE ÜCRETİN NİTELİĞİ:

VII- TEMİNAT VE NİTELİĞİ:

VIII- ÖZEL ŞARTLAR:

A. Bu sözleşme Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Taşımacı arasında imzalanmış olup; yukarıda verdiği bilgilerin doğru olduğunu, bu sözleşmenin bir parçası olan Zo-runlu Taşımacılık Tüzüğünün emredici hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

B. Sözleşme; …/…/…. tarihinden …/…/…. tarihine kadar yukarıda öğrenci sayısı be-lirtilen hat ve/veya hatlardaki öğrencilerin Okullarına ve Okullarından ikametgahlarına taşınmasını kapsar ve ders yılı sonunda kendiliğinden sona erer.

C. KDV dâhil olarak belirtilen ücretin içinde; Okul Müdürünün belirleyeceği okul etkinlikleri, sportif ve Kültürel faaliyetler için öğrencilerin Okula geliş ve ikametgahla-rına dönüş taşıma ücretleri ile bütünlemeye kalan öğrencilerin taşınması da dâhil olup bu hizmetler için ayrıca hiçbir ücret ödenmeyecektir.

D. Taşınan öğrenci sayısı aylık listeler halinde belirlenecek ve Öğrencilerin hasta-lık, izin ve/veya herhangi bir nedenle taşınmaması durumunda taşınmayan öğrenci sayı-sı kadar ücret ödemeden düşülecektir.

E. Ödemeler aylık ve taşıma gerçekleştirildikten sonra en geç 45 gün içinde yapılır.

Taşımacı ve/veya müstahdemleri; bu sözleşme ve Zorunlu Taşımacılık Tüzüğünde belirtilen kurallara uygun olarak Bakanlık, Okul Müdürü, Okul Müdürünün göstereceği Öğretmen ve/veya sorumlu kişiye gerekli bilgileri vermek ve bunlara tarafından verilen talimatlara uymak zorundadır.

G. Taşımacı ve/veya müstahdemlerinin sözleşmeye ve diğer emredici kurallara ay-kırı davranmaları halinde sözleşme hiçbir ihtara hacet kalmaksızın Bakanlıkça feshedi-lir. Fesih nedeniyle ortaya çıkabilecek zarar-ziyan teminattan mahsup edilir.

H. Taşımacının hizmeti eksik yerine getirmesi durumunda Okul Müdürlüğünün Bakanlığa yapacağı bildirim üzerine taşımacının üç günlük ücretinin kesilmesine karar verilebilir. Tekrarı halinde yukarıda belirtilen hüküm uygulanarak sözleşme feshedilir.

Bu sözleşme Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile yukarıda Taşımacı olarak gösterilen …………………….. tarafından aşağıdaki tanıklar huzurunda 01.01.2021 tarihinde. imzalanmıştır.

Taşımacı Damga Pulu Milli Eğitim ve Kültür (Taşımacı Tarafından Verilecek) Bakanlığı

Tanık: Adı-Soyadı, İmza

Tanık Adı-Soyadı, İmza

Dağıtım:

-Sayıştay Başkanlığı

-Hazine ve Muhasebe Dairesi

ZORUNLU TAŞIMACILIK TÜZÜĞÜ UYGULAMALARI

(Madde:8) Bölgesel Okul Müdürlükleri kayıtların bitmesinden en geç bir hafta içinde zorunlu taşımacılık hakkından faydalanacak kayıt yaptıran yeni öğrenciler ile kayıt yenileyen eski öğrencilerin; ikamet yerlerini, yaş, numara, sınıf ve diğer bilgileri ihtiva eden listelerini basılı ve elektronik disket içinde hazırlayarak bakanlığa bildi-rir.(Madde: 8)

Fakir veya kimsesiz çocukların tespiti bakımından; talepte bulunan öğrencinin kayıtlı olduğu Okul Müdürü’nün Başkanlığında, beş kişilik bir komisyon oluşturulur. İkamet edilen yerin bağlı olduğu muhtardan alınan muhtaçlık belgesi bu komisyon tarafından, öğrenci hakkında gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra, üç suret olarak onaylanır, Bir sureti Okulda saklanır, bir sureti ilgili öğrenciye verilir bir sureti ise en geç on beş gün içinde ilgili Daireye gönderilir.

(Madde: 9) Bakanlık Öğretim yılının başlamasından on beş gün önce zorunlu taşı-macılık hakkından yararlanacak öğrenci listelerini kesinleştirerek ilgili Bölgesel Okul Müdürlüklerine bildirir. Okul Müdürlüğü Bakanlıkça gönderilen listeleri ilgili okulun ilan tahtasına asar.

(Madde:10) Zorunlu taşınma yaşındaki bir çocuğun ikametgahına en yakın okuldan başka bir okula kaydının yaptırılmasından öncelikle ikametgahı veren köy ya da mahal-le muhtarı sorumludur. Kaydı yapan Okul Müdürü, Başöğretmen veya sorumlu öğret-men de ikametgahın doğru olup olmadığını araştırır. İkamet yerini doğru beyan etmeyen öğrenci velisi öğrenciyi taşımayı kendi yüklenir ve Bakanlığın zorunlu taşımacılık mü-kellefiyetini yerine getirmesini talep edemez.

(Madde:11) Bölgesel Okul Müdürü taşıma uygulamaları konusunda okullar açıl-madan önce gereken tedbirleri alır, Taşımanın; ders saatleri ve ikamet yerleri gözetile-rek mevzuata uygun, tehlikesiz ve zamanında yerine getirilmesi konusunda, bakanlıktan aldığı emirler doğrultusunda genelgeler yayınlar, görevlileri yönlendirir.

(Madde:12) Zorunlu Taşıma Hizmeti; Bakanlık tarafından veya Bakanlığın göste-receği kişi ve kurumlarca gerçekleştirilir. Bakanlık 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yol-cu ve Eşya Taşıma (Denetim) Yasası ve bu yasa altında yapılan (Değişiklik) kurallarına uymak, hizmeti olanaklar ölçüsünde en iyi şekilde yerine getirmek ve israfa neden ol-mamak için aşağıda belirtilen kuralları uygular. Adres Değişikliği nedeniyle nakil yaptı-ran öğrencilere taşımacılık yönünden yeni ikametgahlarına göre işlem yapılır.

a. Bakanlık ve okul müdürlüklerince tespit edilen güzergahlardaki taşıma hizmetini verirken veya üçüncü kişilerle sözleşme akdederken Hazine Malları Yasası ve bu yasa altında çıkarılan Devlet İhale Tüzüğü Hükümleri ile bağlı değildir. Bu tüzük kurallarına aykırı olmamak üzere hal ve şartlara göre Bakanlık ve/veya Bakanlığın vereceği görev-ler doğrultusunda Okul Müdürleri tarafından hazırlanacak genelgeler ve sözleşme şart-ları ile taşıma kurallarını belirleyebilir veya değiştirebilir. Ancak taraflar arasında belir-lenen sözleşme şartları sözleşmede belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir

b. Bakanlık, Taşıma şartları ile uyulacak kuralları ve gerekli olursa bu tüzüğe uygun hazırlanacak yönetmelik hükümlerini belirleyecek Taşımacılık komisyonu oluşturabilir. Bu komisyon; Bakanlık adına Müsteşar veya Bakanlık Müdürü başkanlığında Bakanlık eğitim ile ilgili Daire Müdürleri ve Bakanlık Mali İşler Sorumlusu ile Bakanın uygun göreceği kişilerden oluşur. Komisyon en az yılda bir kez öğretim yılı başlamadan önce ve gerek görüldüğünde bir çağrı ile toplanır.

c. Bakanlık hangi Okullar için ihale açacağını, ve/veya ihale şartlarını komisyonun önerisi ve/veya komisyonun toplanamaması halinde Bakanlıkça tespit edilerek Okul Müdürlüğüne bildirir. Bakanlık hizmeti verirken ihale yapıp yapmamakta ve/veya yeni ihale şartları belirlemekte ve/veya işi ihale sonucu alan kişiye verip vermemekte ser-besttir.

d. Hizmet; Okulun bünyesinde yerine getirilememesi ve/veya birden fazla kişi veya şirketin talepte bulunması ve/veya talepte bulunan kişi ve/veya şirketle anlaşma temin edilememesi halinde Bakanlık dilerse tespit edilmiş öğrenci günlük taşıma ücretini velisine ödemeye karar verebileceği gibi ihale şartlarını belirleyerek ihale açabilir, ek-siltme yaptırabilir.

e. İhaleye ilişkin bilgiler; Okul ilan tahtasına asılır.

f. Bakanlık; tespit edilecek kişi başı taşıma ücretlerini, güzergahta az öğrenci bu-lunması ve/veya araç bulunmaması ve/veya Bakanlığın gerekli görmesi halinde öğrenci velisine ödeyerek taşımanın velisi tarafından yerine getirilmesini isteyebilir. Veli kendi-sine teklif edilen taşıma ücretini kabul etmek zorundadır. Veli kendisine yapılan öde-meye rağmen taşıma işlevini yerine getirmez ve/veya öğrencinin devamsızlığına neden olursa Milli Eğitim Yasasının 49. maddesinde belirtilen cezalar uygulanır.

g. Veli, vasi veya taşıma işini yüklenen sürücüye yapılacak ödeme taşımanın ya-pılmasından itibaren en geç 45 gün içinde olur.

h. Veli veya vasiye yapılacak ödeme; öğrencinin okula devam ettiği gün sayısı he-saplanarak yapılır. Bayram ve tatiller hesaba katılmaz.

I. Motorlu Taşıtlar izin makamınca sözleşmenin yapıldığı tarihlerde geçerli olan Yolcu Taşıma Tarifesi kıstas olup Komisyon; ikamet yeri ile okul uzaklığı, yolun trafik ve işlerlik durumunu, bölgesinde taşıma işini yapan araç bulunup bulunmamasını, taşı-nacak öğrenci sayısını, sözleşmenin bir öğretim yılı (iki dönem) için yapılıp yapılmadı-ğını, yıl içinde başkaca ek ücret verip vermeyeceğini gözeterek bu ücretin üstünde veya altında bir ücret tespit edebilir veya farklı güzergahlarda farklı kişi başı ücret tespit ederek ödeme yapabilir.

(Madde: 13) Bölgesel Okul Müdürlükleri Zorunlu Taşımacılık Hizmetleri bakı-mından aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a. Taşıma görevini alan araç ve sürücülerinin ilgili mevzuat ve bu tüzük hükümleri uyarınca kontrolünü yapmak, taşınan öğrencilerle başkaca yolcuların taşınmasını denet-lemek. Taşınacak Öğrencilerin listesi, sayısı, sınıfı, bilgi formları ve taşıma güzergahla-rını okul kayıtlarından hemen sonra bakanlığa bildirmek

b. İlgili köy muhtarları ile iletişim kurarak taşımacılık ile ilgili sorunları değerlen-direrek Bakanlığa bildirmek.

c. İhale edilecek hatların güzergah, öğrenci sayısı ve alternatifleri tespit ederek Ba-kanlığa bildirmek

d. Taşıma işinden sorumlu öğretmen/hizmetli/öğrenci tespit ederek bunların neza-retinde öğrencilerin taşınmasını sağlamak. Gidiş- gelişlerde kontrol ve denetimi sağla-mak, bilgi ve değerlendirmelerinden istifade etmek.

e. Köy veya kasaba durumuna göre durakları tespit etmek

f. Öğrenci üzerinde birlik, beraberlik ve iletişim sağlamak için ilgili araç sahibi, sü-rücü, sürücü yardımcısı, rehber öğretmen sorumlu öğretmen/öğrenci ve öğrencilerle yılda en az üç defa zorunlu toplantılar düzenlemek,

g. Taşınan öğrencilerin devam, devamsızlık çizelgelerini tutarak her ayın bitimin-den itibaren 7 gün içerisinde taşıma öğrenci ve gün sayısını Bakanlığa bildirmek,

h. Sorumlu öğrenci, öğretmen veya hizmetli olmayan araçlarla öğrenci taşınmasını engellemek, kontrol ve denetimini yapmak,

ı. Zorunlu taşıma yapacak araç ve İhale sözleşmelerinin hazırlanmasında görüş bildir-mek. Köy muhtarı ve öğrenci velilerinin taleplerini bakanlığa iletmek, sürücüler hakkında görüş bildirmek

i. Çalışma gün ve sayısını; eğitsel kol etkinlikleri ile kutlama, anma ve diğer tören günleri de nazara alınarak taşımacılık bakımından taşıma gün sayısını belirlemek,

j. Bilgi ve diğer formları düzenlemek,

k. Öğrencilerin hangi duraktan saat kaçta alınacakları, okula varış ve dönüş saatlerini belirlemek

l. Araçların ilgili mevzuata ve trafik kurallarına uygun kullanılıp kullanılmadığını denetlemek ve gerekli ikazları yapmak, tekrarı halinde durumu Bakanlığa bildirmek

m. Aracın hizmet dışı kalması veya bozulması halinde sürücü tarafından devreye sokulacak başkaca araç bulunmasını takip etmek.

n. Kapasitesinin üstünde öğrenci taşıyan araçları ihtar etmek ve Bakanlığa bildir-mek.

o. Sözleşme süresince taşımada kullanılacak aracın resmi makamlarca ve yılda en az bir kez muayenesinin yapılmasının sağlamak, muayene süresince aracın eksikleri nedeniyle alıkoyması halinde taşıma işini gerçekleştirecek araç bakımından yukarıda belirtilen tüm özelliklerin bulunmasını sağlamak.

p. Araçların seyrüsefer, ferdi ve yolcu sigorta poliçelerinin kontrol ve denetimini yapmak, gerekli bilgileri Bakanlığa bildirmek,

r. Sürücü ve yardımcısının kılık, kıyafet ve davranışlarını gözlemlemek ve bu ko-nuda gerektiğinde sürücüyü ikaz etmek, örnek davranışlarda bulunmaları konusunda yönlendirmek.

s. Sürücünün aracı trafik işaret, levha ve kurallarına uygun kullanıp kullanmadığını denetlemek.

(Madde:14) Öğrenci taşıyan tüm taşıtlarda aşağıdaki özellikler aranır:

a. Motorlu Araçlar Yol ve Trafiği Yasası, Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşın-ması (Denetim) Yasası, Motorlu Araçlar Üçüncü Şahıs Sigortası Yasası ile yürürlükteki mevzuat, sözleşme, şartname ve genelgelere uygun, gerekli fenni ve sağlıkla ilgili ted-birleri alınmış, taşıması öngörülen öğrenci sayısı kapasitesinde oturma yeri olan bir araca sahip olmak, herhangi bir arıza veya alıkoyma halinde bu aracın yerine ikame edilebilecek başkaca bir aracı göstermek

b. Model olarak imal tarihi itibariyle on beş yaş altında olmak

c. Taşınacak öğrenci sayısı kadar ve kurallara uygun oturma yeri olması, öğrenciler tarafından kolayca okunabilecek şekilde üç santimetrelik puntolarla şoför mahallinin üst tarafına öğrenci koltuğu adedinin yazılmış olması,

d. Taşıtların daima temiz, bakımlı, sağlam, sağlıklı ve yeterli teknik şartlara sahip olması,

e. Sağ tarafta indirme-bindirme kapısı olan araçların kapılarının iptal edilmiş olma-sı ve öğrencilerin soldaki uygun yapılmış kapılardan indirilip bindirilmesi,

f. Araçların ön ve arka tarafında “Okul Aracı” ibaresi ile bu ibareyi yansıtacak şe-kilde siyah ve sarı renkte şeritlerin bulunması, başkaca reklâm ve ilanlara yer verilme-mesi,

g. Taşıt kapılarının otomatik açılır, kapanır ve emniyetli olması, tehlikeli durum-larda öğrencilerin araçtan çıkabilmesini sağlayacak belirgin bir şekilde işaretlenmiş en az bir tehlike çıkışı olması,

h. İnerken ve binerken kullanılmak üzere üzerinde “Dur” yazılı kırmızı ışıklı bir lamba bulundurulması,

ı. Araçların bakım ve onarımlarının yaptırılması ile birlikte trafik muayenelerinin de periyodik olarak yaptırılmış olması,

i. Taşıtlarda Sağlık Çantası, ilk yardım malzemeleri ve trafik seti bulundurulması, yeterince çöp sepeti olması,

j. Yangın söndürme cihazları bulunması ve bunların periyodik kontrollerinin yapılmış olması,

k. Araca ait tescil belgelerinde belirtilen oturma yerleri sayısının aracın görünür bir yerine asılmış olması ,

l. Kalorifer ve soğutma (sıcak-soğuk klima) bulunması. Ekzos gazından yararlana-rak ısıtma yapılmaması, çevreyi kirletici koku ve duman çıkarmaması, klima çalışırken ses ve gürültü yapmaması,

m. Araçların yeterli aydınlatma, havalandırma ve elektrik donanımı olması, aracın içinde bulunan herhangi bir ses cihazı 10 (on) dB’dan fazla (yüksek) donanımda olma-ması.

n. Aracın orta kısmında sağ ve sol yanlara “Sigara İçmek Yasaktır” ibaresi ve teh-like çıkışını gösteren yazıların yazılmış olması,

o. Arabaların tabanlarının halıfleks kaplı olması, gerekir.

(Madde: 15) Öğrenci taşıyan araçların taşıt sürücü ve yardımcısında aşağıdaki nite-likler aranır.

a. Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,

b. Mesleğe uygun ve öğrencilere güven verecek görünüm yansıtan ya da gerekti-ğinde idarece belirlenecek tek tip kıyafetleri giymek,

c. Mesleğinde en az 5 yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

d. Sürücünün ve yardımcısının sözleşme sırasında sağlık kontrolünden geçmiş ol-ması ve durumunu belgelendirmek,

e. İdarece verilecek öğrenci listesini, indirme-bindirme duraklarını, duraklara göre taşıma saatlerini ve yol güzergahını taşıtta bulundurmak,

f. Rehber öğretmen, sorumlu öğretmen-hizmetli veya öğrencinin isimleri ile adres ve telefon numaralarını bulundurmak,

g. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak Taşıt sürücülerinin istihdamın-da trafik ile ilgili sabıkaları özenle değerlendirilecektir.

(Madde: 16) Sigorta: Öğrenci taşımacılığı yapan sürücü, yardımcı sürücü, öğrenci ve rehber öğretmenler için kazalara karşı mevzuatın zorunlu kıldığı Mali Mesuliyet (Trafik) sigortası dışında “Ferdi Kaza Sigortası” yaptırmak zorunludur. Bakanlıkça veya Bakanlığın göstereceği kişi veya kurumlarca bakanlık adına yapılacak taşımalarda si-

gorta yaptırmak mükellefiyeti taşıyıcıya ait olup taşıyıcı ferdi kaza sigortasını taşıma işine başlamadan en az bir hafta önce yaptırmak ve Bakanlığa verilmek üzere ilgili okul müdürlüklerine teslim etmekle yükümlüdür.

(Madde: 17) Kurallara Aykırı Davrananlara Karşı Alınacak Karar ve Yaptırımlar:

a. Bölgesel okul müdürlükleri bu tüzükte kendilerine yüklenen Zorunlu Taşımacı-lığa ilişkin görevleri diğer asli görevleri gibi zamanında ve savsaklamadan yerine getir-memekten, sürücülerin öğrencilerle birlikte başkaca yolcu taşımalarından sorumludur-lar.

b. Bu tüzükte belirtilen diğer görevler yanında, taşıma işinin yapılıp yapılmadığının günlük kontrolü ve çizelgelerin tutulması Bölge Okul Müdürleri tarafından yapılacaktır.

c. Taşıma esnasında taşıtın gelmediği günler için taşıyıcıya taşıma ücreti ödenmez. Ay-rıca daha önce hak ettiği üç günlük taşıma ücreti de ceza olarak kesilir ve tekrarı halinde sözleşme fesh edilir.

d. Taşınacak öğrenciler belirtilen yerlerde ve belirtilen saatte hazır olacaklardır.

Öğrencilerin Okula giriş saatlerinden önce okulda bulunmaları esastır.

e. Öğrencinin Taşıma sırasında kurallara uyumaması disiplin suçu oluşturur ve iş-lenen fiil okul içinde işlenmiş gibi ceza görür.

f. Araçların Taşıma işinde geç kalması o gün için taşıma işini yapmadıkları anla-mına gelir. Taşıyıcının o günkü hak edeceği ücret kendisine ödenmez.

g. Okul dağılımında öğrencilerin alındığı yere bırakılmamasındaki her türlü sorum-luluk taşıyıcıya aittir.

h. Bu Tüzüğe ve taraflarca yapılacak sözleşmede belirtilen şartlara aykırılık halin-de bakanlıkça sözleşme tek taraflı olarak fesih edilir.

I. Taşıyıcı süre sonundan önce herhangi bir nedenle işi tek taraflı olarak bırakması halinde kendisinden her türlü zarar ziyan ve tazminat istenir, teminat ve alacaklarına el konur.

i. Taşıyıcı bir yıllık tahmini toplam ücretin %10’u kadar teminat mektubunu söz-leşmenin imzalanmasından önce vermek veya sözleşmede belirlenen günlük ücretin 20 güne tekabül eden kısmını teminat olarak vermek zorundadır.

j. Taşıt sefere başlamış ve her hangi bir nedenle yolda kalmış ise kalan aracın yeri-ne derhal yenisi taşıyıcı tarafından temin edilerek taşıma tamamlanacaktır.

k. Yürürlükteki mevzuat, tüzük ve sözleşmeye aykırı davranan ve/veya sözleş-mesi Bakanlıkça iptal edilen araç sahibi ve/veya sürücü ile tekrar öğrenci taşımacı-lık sözleşmesi yapılmaz.

l. Adres değişikliği nedeniyle nakil yaptıran öğrencilere eski adresleri gözetilerek taşımacılık hizmeti verilemez.

FORM: S doldurulurken taşımacı şirket ise; şirkete ve direktöre ilişkin bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Taşımacının Adı, Soyadı, Unvanı

İmza

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir