Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Navlun Sözleşmesi Örneği

NAVLUN SÖZLEŞMESİ

1- Sözleşmenin Konusu

….. ile ….. arasında aşağıdaki şartlarla düzenlenmiş ve imzalanmış olan işbu sözleşmenin konusu ….. tarafından aşağıda yazılı firmadan satın alınan …..’ın yüklenerek yazılı tahliye limanlarına taşıttırılmasıdır.

2- Tanımlar

Taşıtan   :  …..

Taşıyan   :  ….. (Yüklenici)

Satıcı      :  ….. ithalatındaki yüklenici

Acenta   :  …..

3- Acentelik

Her halde taşıyan hem yükleme, hem de boşaltma limanı için kendi acentesini belirleyebilir.

4- Yükleme Şartları

…..

5- Yükün Miktarı, Cinsi ve Özellikleri

…..

6- Yükleme Dönemi, Yeri ve Masrafları

Yükleme yeri ….. Limanı’dır. .. / .. / …. – .. / .. / …. tarihler aralığında yükleme yapılacak ve yapılan yükleme sonucu oluşacak masraflar …..’ca karşılanacaktır.

7- Yükleme Limanı/Limanları

Satıcı, geminin her zaman yüzer durumda olacağı ve her zaman girilebilecek 1 emin liman ve 1 emin rıhtım garanti edecektir.

8- Yükleme Oranı

Cumartesi – Pazar ve tatil günleri sadece çalışılan süreler dahil olmak üzere havanın çalışmaya müsait olduğu beher 24 müteakip saatte; ….. Limanlarından yapılacak yüklemeler için günlük yükleme oranı …..’dır.

9- Varma Limanı

Yüklenen ….. miktarındaki malın varma limanı …..’dır.

10- Konşimento Miktarı

0 – 5.250 MT olan gemiler için               :           …. MT/gün

5.251 – 10.500 MT olan gemiler için     :           ….. MT/gün

10.501 MT ve üzeri olan gemiler için     :           …… MT/gün

ABD limanlarından yapılacak yüklemeler için günlük yükleme oranı 7.500 MT/gün.

Arjantin ve Avrupa Birliği Limanlarından yapılacak yüklemeler için günlük yükleme oranı 5.000 MT/gün olacaktır.

11- Konşimentonun Düzenleme Tarihi, Yeri ve Nüsha Sayısı

Konişmento yükleme limanında düzenlenip, düzenleme tarihi taraflarca kararlaştırılan mala ait yüklemenin bittiği tarih olan .. / .. / ….’dır.

Konişmento, ….. sayıda düzenlenecektir.

12- Navlun Ödenmesi

Navlun bedeli ….. olarak kararlaştırılmış olup yükün tesliminde ödenecektir. Varma limanında ödenecek olan navlun ya da bunun bir kısmı yük teslim edilene kadar tahakkuk etmeyecektir. İstemde bulunulduğu takdirde, sigorta ve diğer masrafları karşılamak bakımından yüzde ….. (% …..) oranında bir ek şartıyla, taşıtan geminin yükleme limanındaki olağan harcamaları için, en yüksek günlük kambiyo kuru üzerinden peşin avans verir.

Kılavuz, liman, fener, römorkaj ücret ve resimleri gibi esasen taşıyan tarafından yapılması gereken masraflar ve geminin yükleme ve boşaltma için yükleme ve boşaltma süreleri zarfında beklemiş olması navlun ücreti ile tamamen karşılanmış olur.

Ancak yükleme veya boşaltmada gerçekleşen sürestarya ücreti navluna eklenecektir.

13- Varış İhbarları

Taşıyan satıcıya .. / .. / ….. günlük kesin varış ihbarlarını verecektir. İhbarları vermemesi veya belirtilen tarihte gelmemesi halinde gemi rıhtıma yanaştıktan sonra zaman saymaya başlayacaktır.

14- Hazırlık İhbarı ve Zaman Sayımı

Hazırlık mektubu, gemi serbest pratika alsın almasın, limanda olsun ya da olmasın, rıhtıma alınsın alınmasın, gümrük kontrolünden geçsin geçmesin; telsiz, teleks, faks veya telgrafla verilecektir. Eğer hazırlık mektubu öğlen saat 12:00′ den önce verilirse zaman sayımı aynı gün öğleden sonra saat 14:00’den itibaren saymaya başlayacaktır. Eğer hazırlık mektubu öğlen saat 12:00’den sonra verilirse zaman sayımı müteakip iş günü sabah saat 08:00’de saymaya başlayacaktır. Cumartesi veya tatil günleri 00:00’dan müteakip çalışma günü veya Pazartesi saat 00:00’a kadar çalışma yapılmadığında zaman sayılmayacak, ancak, çalışma yapılırsa sadece çalışma yapılan süre zamandan sayılacaktır.

Gemi yükleme limanına gelerek hazırlık ihbarını yapması halinde, taşıtan cayma hakkını derhal kusuru ile gecikmeden kullanmak zorundadır. Aksi takdirde bu hal düşecektir.

15- Sürestarya / Dispeç

Sürstarya/dispeç oranı ../..’ye göre olacaktır. Sürestarya ücreti tam gün esası üzerinden hesap edilir ve derhal (her günün bitiminde) muacceliyet kesbedecektir.

Dispeçsiz gemi kabul edilmeyecektir. Dispeç, demorajın yarısıdır ve kazanılan tüm zaman üzerinden hesaplanır.

16- Gecikme Cezası

Gemilerin geçerli hazırlık mektubunu sözleşmede belirtilen yükleme dönemi içerisinde vermesi durumunda gecikme cezası uygulanmayacak, aksi takdirde günlük ….. gecikme cezası uygulanacaktır.

17- Sözleşmenin Feshi

Seferin yapılmasına veya malın gönderilmesine, gemiye ambargo konması, varma yeri memleketiyle ticaretin yasaklanması gibi bir kamu tasarrufu devamlı veya geçici olarak engel olursa ya da savaş veya seferberlik çıkması veyahut zabıt ve müsadere tehlikesine maruz kalması durumunda taraflardan her biri sözleşmeyi feshetme yetkisine haizdir.

Ancak yolculuk başladıktan sonra kamu tasarrufunun gerçekleşmesi durumunda, engelin gemi bir Avrupa Limanında ise üç ay, değilse beş ay beklediği halde kalkmamış olması gerekmektedir.

18- Feshin Şekli ve Sonuçları

Sözleşmenin feshini gerektirir durumun olması halinde, taraflardan birinin yapacağı feshi ihbarın en geç ….. gün içerisinde karşı tarafa ulaştırmasını sağlayacaktır.

Yolculuk başlamadan önce çıkan engeller yüzünden fesih hakkı kullanılırsa, tazminat ödeme yükümlülüğü doğmayacaktır. Ancak, yolculuk başladıktan sonra çıkan engeller fesih hakkının kullanılmasına engel olması durumunda taşıtan, yolculuğun aşılan kısmı için mesafe navlunu ödemekle yükümlüdür.

19- Tabi Olunan Hukuk ve Tahkim

Bu sözleşme ….. Hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır; bu sözleşmeden bir uyuşmazlığın kaynaklanması halinde .. / .. / …. tarihli tahkim mevzuatı veya bunların kanunen tadil edilmiş hali ya da yerine geçen mevzuat ile bağlantılı olarak …..’de tahkim usulüne tabi olacaktır. Taraflar tek bir hakem üzerinde anlaşamadıkları takdirde, her taraf bir hakem seçecek ve bu şekilde belirlenen hakemler üçüncü hakemi seçeceklerdir, bu suretle üç kişiden oluşan heyetin vereceği karar ya da çoğunlukla alınacak bir karar, nihai olacaktır. Bir tarafın yazılı olarak hakemi belirlediğine ilişkin yazısının alınmasından itibaren, diğer taraf ….. gün dahilinde kendi hakemini belirleyecek, aksi takdirde belirlenmiş olan tek hakemin vereceği karar nihai olacaktır. Taraflardan herhangi birisinin talep ettiği tazminat taraflarca kararlaştırılan miktarı (…) aşmadığı takdirde, tahkim ….. Deniz Hakemleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu sınırlı tazminat usulü çerçevesinde yapılacaktır. .. / .. / ….

Taşıyan                                                                                                                    Taşıtan

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Şirket Avukatı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir