Siteden ayrılmadan önce tarafımca yazılan site içi arama motorunu deneyin.

Menajerlik Sözleşmesi Örneği

SÖZLEŞME

TARAFLAR

MADDE 1

1.1. TARAF 1

(Bundan böyle sözleşmede kısaca “AJANS” olarak anılacaktır)

1.2 TARAF 2

(Bundan böyle sözleşmede kısaca “MENAJER” olarak anılacaktır)

SÖZLEŞMENİN KONUSU

MADDE 2- İş bu sözleşmenin konusu, MENAJER ile İcracı Sanatçılar arasında akdedilmiş ve akdedilecek olan sözleşmede 5 (beş) yıl süre ile münhasıran MENAJER’E bağlı kalacak olan İcracı Sanatçıların AJANS tarafından konser, TV, radyo, 900′lü telefon, promosyon hizmetleri, TV konserleri, dizi film, film, turne lokal bağlantıları, merchandising, reklam kampanyaları, basınla ilişkiler ve diğer organizasyonlarda görevlendirilmesi halinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 3

3.1. İşbu sözleşmenin konusunda belirtilen organizasyonlarda MENAJER ile sözleşme imzalamış olan İcracı Sanatçı’nın AJANS tarafından görevlendirilmesi halinde MENAJER’e AJANS’ın elde edeceği gelirin %50’si ödenecektir. Söz konusu bedel, AJANS’ın ücreti tahsil etmesinden itibaren bir hafta içeresinde MENAJER’e ödenecektir. Gelirin hiç veya bir kısmının tahsil edilememesinden ötürü MANAJER’in elde edeceği gelirde herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

3.2. MENAJER ve AJANS tüm bu hizmetlerin ve organizasyonların gerçekleştirilmesinde birlikte hareket edecektir.

3.3. AJANS, İcracı Sanatçı’nın devrettiği menajerlikle ilgili hakların sadece MENAJER ta-rafından kullanılabileceğini, kendisinin konu ile ilgili hiçbir hak ileri sürmeyeceğini peşinen beyan, kabul ve taahhüt eder.

3.4. Taraflar aralarındaki iş ilişkisi sebebiyle herhangi bir suretle temin ettikleri birbirlerine ait gizli bilgileri, diğer tarafın özel olarak yazılı şekilde izin vermesi hali hariç olmak üzere gizli tutacaklarını, özenle muhafaza edeceklerini, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde üçüncü kişi ve kurumlara açıklamayacaklarını, bu bilgileri sadece sözleşme amaçları doğrultusunda kullanacaklarını, sözleşmenin sona ermesinden sonra da bu koşula uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

CEZAİ ŞART

MADDE 4-

4.1. Taraflar, işbu sözleşmede yer alan madde ve şartlara tam olarak uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Taraflar işbu sözleşmedeki taahhütlerinden herhangi birini ihlal ettiği takdirde, 50.000 (Ellibin) Türk Lirası cezai şartı nakden ve defaten ödemeyi ve her ne suretle olursa olsun cezai şartın tenkisini istememeyi kabul ve taahhüt eder.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

MADDE 5- Tarafların sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini zamanında ve gereği gibi yerine getirmemeleri veya tarafların birbirlerinin yaptıkları işlerden yeterli derecede memnun kalmamaları halinde, her iki taraf da diğer tarafa en geç bir ay öncesinden noter vasıtasıyla yazılı ihbarda bulunmak şartıyla sözleşmeyi feshetme yetkisine sahiptir.

TEBLİGAT ADRESLERİ VE BİLDİRİM ŞEKLİ

MADDE 6- İş bu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için, tarafların sözleşmenin 1. maddesinde yer alan adresleri yasal ikametgahları olarak belirlenmiştir. Adres değişiklikleri noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü posta ile diğer tarafa bildirilmediği takdirde, taraflar önceki adreslerine yapılacak tebligatların usulüne uygun ve geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

MADDE 7- Taraflar işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkları öncelikle dostane ilişkiler çerçevesinde yürütecekleri sulh görüşmeleri yoluyla gidermeye azami gayret göstereceklerdir. Anılan görüşmeler sonunda mutabakata varılamaması halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

İMZA VE BAĞLAYICILIK

MADDE 8- İşbu sözleşme, 13 tarihinde bir nüshası MENAJER’de bir nüshası da AJANS’ta kalmak üzere iki nüsha olarak imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir.

AJANS-MENAJER

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir