Lisans Devir Sözleşmesi Örneği

LİSANS DEVİR SÖZLEŞMESİ


1- Taraflar

1- ………. Ltd. Şti. ………. adresinde,

2- ………. A.Ş. ……….

2- Tanımlar

İşbu lisans devir sözleşmesi metninde;

1- ………. kısaca “Lisans Veren”,

2- ………. A.Ş. kısaca ………. olarak adlandırılacak olup,

3- İşbu lisans devir sözleşmesi kısaca “Sözleşme”,

4- ………. ve Lisans Veren kısaca “Taraflar” olarak adlandırılacaktır.

3- Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, Lisans Veren tarafından, Ek-l’de belirtilen Programların ……….’a ait olan “……” (budan sonra kısaca ………. olarak adlandırılacaktır) isimli ücretsiz televizyon kanalı tarafından işlenmesi, röprodüksiyonu ve yayınlanması amacıyla, bu Programlara ait televizyon yayın hakkının kullanılmasına ve bu Sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin metotların tanımlanmasıdır.

4- Hakların Devri

Lisans Veren, işbu Sözleşmede yer alan şartlar dâhilinde, kendisinin bu Sözleşmenin konusunu teşkil eden Programlara ait yayın haklarını devretme hakkına sahip olduğunu; kimsenin bu durumu engellemeye kalkışmayacağını; hiçbir üçüncü şahsın bu hususta herhangi bir hak iddia etmeyeceğini; Türkiye’deki ………. kanalında yayınlanması için gösterim haklarını tahsis etmeye tam yetkili olduğunu ve bu nedenle bu Programlar üzerindeki tüm mali haklara ilişkin olarak her türlü sorumluluğun ve yükümlülüğün kendisine ait olduğunu; ve bunun sonucu olarak ……….’u her türlü sorumluluk ve yükümlülükten ari tutacağını ve yukarıda belirtilen Tarafların veya onların müdürlerinin, personelinin veya hissedarlarının doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zararlarını tazmin edeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu çerçevede, bu Sözleşmenin konusu olan ve aşağıda belirtilen Programlara ait mali hakların kullanımına ilişkin münhasır ruhsat Lisans Veren tarafından, aşağıda bahsedilen biçimde ve sürede kullanılması için, ……….’a devredilmiştir.

1- İşleme Hakkı

İşleme hakkı, Sözleşmede aşağıda belirtilen biçimde kullanılması amacıyla, Lisans Veren tarafından ……….’a devredilmiştir:

Sözleşme konusu Programların üzerine ………. logosunun yerleştirilmesi, programlara reklâm konması, ve RTÜK yayın ilkelerine uygun olarak ve işin mali ve ahlaki haklarına zarar vermeyecek miktarda ve şekilde program aralarında reklâm gösterilmesi.

2- Röprodüksiyon Hakları

Reprodüksiyon hakları, Sözleşmede aşağıda belirtilen biçimde kullanılması amacıyla, Lisans Veren tarafından ……….’a devredilmiştir.

Master teyp olarak teslim edilecek Sözleşme konusu Programların münhasıran ……….’çe yayınlanmasına uygun bir kopyanın röprodüksiyonu ve bu Sözleşme şartları çerçevesinde sadece ……….’de yayınlanacak bu kopyanın kullanılması.

3- Televizyon Yayın Hakları

Televizyon yayın hakları, Sözleşmede aşağıda belirtilen biçimde kullanılması amacıyla, Lisans Veren tarafından ……….’a devredilmiştir.

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde yerine getirilecek olan ve aşağıdaki Ek-1’de belirtilen gösterimlerin süresi ve sayısı ile sınırlı olmak şartıyla;
  2. b) Programın orijinal ses bandını koruyarak, ……….’a ait olan ………. isimli ücretsiz televizyon kanalında (free TV) yayınlanması.

5- Karşılıklı Haklar ve Tarafların Sorumlulukları

Lisans Veren işbu Sözleşme ile, isimleri Ek-1’de belirtilen Programların işleme, röprodüksiyon ve televizyon yayın haklarını Sözleşme’nin imza tarihinden başlayarak 14 (ondört) aylık bir süre için, Sözleşmenin gösterim şartları çerçevesinde ……….’a devretmeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Lisans süresi teslimat tarihini müteakip başlar. ………. programları aynı gün içerisinde iki kez gösterebilir.

1- Sözleşme konusu Programlar’ın TÜRKÇE dublajlı yayın kasetleri, ………. tarafından belirlenen takvim içerisinde teslim edilecektir. Programların teslim sırası ……….’un belirlediği şekilde gerçekleşecektir. Programların yayın materyallerini inceleyecek, teslim edilen yayın materyallerinin iyi durumda olup olmadığı hususunda Lisans Veren’e resmi belge göndererek bilgi verecektir. Belirtilen süre içinde tebligat yapılmadığı taktirde, teslim edilen malzeme iyi durumda teslim edilmiş sayılacak ve ………. 10 gün işbu süre sonrasında herhangi bir materyal için herhangi bir iddiada bulunamayacaktır.

2- Lisans Veren, Sözleşme konusu Programlar’ın Betacam SP Pal Video Bandlarını, Sözleşme’nin imza tarihini takip eden hafta içerisinde, teslim etmeye başlayacaktır. Sözleşme Ekinde yer alan programların tamamı 28 Şubat 2005 tarihine kadar Lisans Veren tarafından ……….’a teslim edilecektir. Programlar ……….’un sağlayacağı Betacam SP bantlara Lisans Veren tarafından transfer edilecektir. Lisans Veren bu işleri için herhangi bir bedel talep etmeyecektir.

3- ………. kendisine teslim edilecek Programları işbu Sözleşme çerçevesinde kendisine sağlanan süre ve hakları kullanarak yayınlayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, ………. kendisine teslim edilecek Programları yeniden üretmemeyi ve dağıtmamayı ve/veya Sözleşme Madde IV/2’de belirtilen amaçlar hariç olmak üzere, başka röprodüksiyonlar üretecek biçimde kullanmamayı veya üçüncü şahıslara devretmemeyi veya kiralamamayı veya bu şahısların bunları başka biçimde kullanmasına izin vermemeyi ve Sözleşme Madde IV/1’de belirtilen amaçlar hariç olmak üzere, bunların içeriğini değiştirmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- Lisans Veren, yukarıdaki MADDE IV’te Programlar üzerinde sahip olduğu, Sözleşmeye uygun ve Ek-1’de belirtilen haklarının üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını hilal etmediğini, ve fikri mülkiyet hakkına sahip olmaktan veya Türkiye’deki ücretsiz TV kullanımından doğan bir sorumluluğun varlığı halinde ve Sözleşmeye uygun olarak Lisans Veren tarafından yüklenilen sorumluluklar ……….’a yüklenirse ve/ya herhangi bir müeyyide uygulanır ve/veya devlet veya diğer resmi makamlar veya üçüncü şahıslar tarafından herhangi benzer bir ödeme tahsil edilirse, bunun ………. tarafından üstlenilen tüm maddi veya manevi zararları ve kayıpları taşıyacağını ve ödenmemiş maddi veya manevi zarar ve kayıpların kendisine rücu edileceğini kabul ve taahhüt eder.

5- Lisans Veren tarafından bu Sözleşme kapsamında devredilen ve Ek-1’de yer alan Programların mali haklarının toplam devir ücreti ………. USD (………. Amerikan Doları) + KDV’dir. Ödeme ………. tarafından TCMB döviz satış kuru üzerinden, Türk Lirası karşılığı olarak;

  1. ../../…. tarihinde ………. USD + KDV
  2. ../../…. tarihinde ………. USD + KDV olarak Lisans Veren’in banka hesabına yapılacaktır.

Lisans veren, ……….’a toplam bedeli karşılayan bir teminat senedi verecektir. Bu senet ………. tarafından, sözleşmedeki son program tesliminden sonra Lisans Veren’e iade edilecektir.

6- Kültür Bakanlığının 16.09.1997 tarihli ve 23112 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Televizyon Programlarının Yayınlanmasından Önce Yayın Kuruluşlarınca Uyulması Gereken Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği” uyarınca, ……….’ın alması ve ilgili makamlara sunması gereken Televizyon Gösterim Belgesinde ve aynı Tebliğin Ekinde yer alan Beyan kapsamında yer alan ……….’a ait haklar Lisans Verenin işbu telif veya lisans haklarına sahip olduğuna dair beyanından ve garantisinden doğar ve Lisans Veren bu beyanı açıklar ve taahhüt eder ve garanti eder ve ……….’ın bu hususta hiçbir garantisi ve yükümlülüğü bulunamamaktadır.

6- Sözleşmenin Süresi ve Feshi

1- Bu Sözleşme kapsamındaki fikri mülkiyet hakları, Sözleşmenin konusunu teşkil eden her bir Programın ……….’a ayrı ayrı teslim edilmesi ile hükümlerini doğurmaya başlar ve bu haklar her bir Program için sözleşme imza tarihinden itibaren 14 Ay sonunda sona erer.

2- Taraflardan biri işbu Sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranarak kendi sorumluluğunu tam olarak ve zamanında yerine getirmez ise ve diğer tarafın kendisine gönderdiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin bildirimi müteakip 15 (onbeş) gün içinde işbu yükümlülüğünü yine de yerine getirmiyor ise, bildirimde bulunan taraf süresinden önce tek taraflı olarak bu Sözleşmeyi fesheder.

7- Ortak Hükümler

1- Uyuşmazlık durumunda, Taraflar, uygulanacak hukukun Türk vatandaşları arasında uygulanan Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve mevzuatı olacağı, yetkili mahkemenin ise ………. Merkez Mahkemeleri ve icra Daireleri olacağı hususunda anlaşmaya varmışlardır.

2- Taraflarca bu Sözleşmenin en başında belirtilen adresler Tarafların tebligata müsait adresleri olup, bu adreslerdeki herhangi bir değişiklik diğerine yazılı olarak bildirilmedikçe, bu adreslere yapılan tebligatlar tebellüğ edilse de edilmese de kanunen geçerli addedilecektir.

3- Eğer bu Sözleşmenin herhangi bir maddesi kanun koyucu, herhangi bir resmi makam veya mahkeme tarafından kanunlar çerçevesinde geçersiz ve hükümsüz sayılır ise, bu durum diğer maddelerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

4- Lisans Veren ve ………. birbirinden tamamen bağımsız tüzel kişilerdir ve aralarındaki ilişki sadece bu Sözleşmeye dayalıdır. Hiçbir şekilde Taraflardan herhangi biri bir diğerinin yardımcısı, acentesi, temsilcisi, işçisi vs. olarak addedilemez ve bir diğerinin eylemleri ve işlemleri dolayısıyla üçüncü şahıslara karşı sorumlu tutulamaz.

Bu Sözleşme iki Türkçe asıl olarak, Tarafların karşılıklı rızası ve anlaşması üzerine ../../…. tarihinde taraflarca imzalanmıştır. Sözleşme süresi ../../…. tarihinde kendiliğinden sona erer.

Lisans Veren                                                                                          Lisans Alan

Avukat Saim İNCEKAŞ – Adana Avukatı

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Saim İncekaş, Adana Barosu'na kayıtlı bir avukattır. 2016 yılından bu yana Merkezi Adana'da bulunan ve kurucusu olduğu İncekaş Hukuk Bürosu'nda çalışmaktadır. Yüksek lisans derecesi ile hukuk eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda birçok farklı çalışma yürütmüştür. Özellikle aile hukuku, boşanma, velayet davaları, çocuk hakları, ceza davaları, ticari uyuşmazlıklar, gayrimenkul, miras ve iş hukuku gibi alanlarda uzmandır. Saim İncekaş, sadece Adana Barosu'nda değil, aynı zamanda Avrupa Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği ve Adil Yargılanma Hakkına Erişim gibi dernek ve kuruluşlarda da aktif olarak görev almaktadır. Bu sayede, hukukun evrenselliği konusundaki farkındalık ve hukuk sistemine olan güveni arttırmaya yönelik birçok çalışmada yer almaktadır. Randevu ve Ön Görüşme İçin WhatsApp Üzerinden Hemen İletişime Geçin

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir