Kooperatifin İhyası Dava Dilekçesi

ADANA ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

İSTEM : Kooperatifin Sicilden Terkin Kaydının Kaldırılması ve İhyası İstemidir.

AÇIKLAMALAR :

1) Adalet Kooperatifi ile müvekkilim arasında, Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 K. sayılı dosyasında görülen alacak davasında, kooperatifin, 10.000 TL alacak bedeli ödemesine karar verilmiş ve bu karar temyiz edilmeden kesinleşmiştir.(EK-1)

2) Dava dilekçesinin usulüne uygun biçimde kooperatife tebliğ edilmesine rağmen, dava sonucu beklenmeden kooperatifin tasfiyesine karar verilmiştir.(EK-2) Alınan tasfiye kararı, müvekkilimin alacağına kavuşmasını engeller mahiyettedir.

3) Yargıtay 11 HD’nin 12.02.2004 tarih ve 2003/6314E. 2004/1181 K. sayılı kararında;

“Kooperatifin tüzel kişiliği, ticaret sicilinden silinmesi ile sona erer. Kooperatiflerin tasfiyesinde, tasfiye işlemleri ortaklarla üçüncü kişiler ve kooperatif arasında hukuken sona ermedikçe, kooperatifin sicilden silinmesi mümkün değildir. Bir başka ifadeyle, tüzel kişiliğin sona ermesi için, tasfiye işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekir. Bu nedenle, menfaati olanlar tüzel kişiliğin ihyasını isteme hakkına sahiptir. Tüzel kişiliğin ihyası için, tasfiye kurulu ile ticaret siciline husumet yöneltilerek dava açılması gerekir.” denilmektedir. (EK-3)

4) Müvekkilimin alacağına ulaşabilmesi için iş bu davanın açılması zorunlu olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 1163 S. K. m. 81, 82.

HUKUKİ DELİLLER : 1- Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 K. sayılı dosyası, 2-Tasfiye Kararı

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle Adalet Kooperatifi’nin ihyasına karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini mahkemenizden talep ederiz.

EKLER: 1- Adana Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 14 K. sayılı dosyası 2- Tasfiye kararı 3- Yargıtay 11 HD’nin 12.02.2004 tarih ve 2003/6314E. 2004/1181 K. sayılı kararı 4- Bir adet onaylı vekaletname örneği

Davacı Vekili

Yazar Hakkında: Avukat Saim İncekaş

Avukat Saim İncekaş. Adana'da ikamet etmektedir. Kurucu sıfatıyla kendisine ait Adana İncekaş Hukuk - Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunda çalışmalarına devam etmektedir. Ceza Hukuku, Medeni-Boşanma-Aile Hukuku, Bilişim Hukuku avukatlığı ana çalışma dallarıdır. Özellikle aile, boşanma, ceza, ticaret ve yabancılar hukuku dallarında pratik ve deneyim sahibidir. Bu alanlarda 5.000'den fazla yazı ve makalesi bulunmaktadır. Epistemofili teşhisi bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir